Politik

Her kan du læse SF-Lemvigs principprogram

Klima, miljø energi

SF Lemvig er meget tilfredse med kommunens nye klimastrategi. Den indeholder stort set det, SF fremsendte forslag om i starten af denne valgperiode. Vi kan altså se, at det lange seje træk virker. Dog kunne der være sparet endnu flere resurser, og Lemvig være blevet sat på landkortet som den klimavenlige kommune, vi er, hvis man havde sat tidligere ind.

Tryk på den røde pil for mere information.

skybrud_saloman.JPG

SF knokler for:
Vindmøller til gavn for alle borgere: alle lokale borgere, der er berørt af møllerne, skal have mulighed for at få del i overskuddet.
Cykelstinet i by og på land: Fortsat sikring af skolevej. Skolesammenlægninger må følges af cykelstier. Cykelturisme bør opprioriteres.
Offentlig transport skal udbygges på bæredygtig vis: Flexture og flexruter skal udbygges. Der skal arbejdes på en aftale med nabokommunerne, så vi får gode og billige forbindelsesruter til og fra Struer og Holstebro.
Økologi i kantinedrift og økologisk mad i daginstitutioner og plejehjem.

Sundhed og social lighed

Lemvig Kommunes sundhedsprofil er skræmmende læsning, og derfor skal der arbejdes målrettet på at skabe lighed i sundhed. Det handler ikke bare om motion og gulerødder, men i lige så høj grad om uddannelse og job.

Tryk på den røde pil for mere information.

ældre.jpg

Psykiatrien er en særlig udfordring, når man taler om lighed i sundhed, så her skal laves en særlig indsats.
Ældreområdet er i forandring – vil de kommende generationer bo i små ældreboliger og på plejehjem, og vil de have samme ønsker til personlig pleje som nu?

SF knokler for:
At investering i vore børns daginstitutions –og skoleliv også betragtes som forebyggelse mod ulighed i sundhed
At nedbryde kassetænkningen mellem de forskellige politikområder i kommunen
At skabe nye tilbud i socialpsykiatrien for unge fra 18 år – tilbud, der svarer til deres behov og samfundets krav om, at de skal være i uddannelse og beskæftigelse frem for passiv forsørgelse
At nytænke tilbud inden for ældreområdet: Vi skal de kommende år indføre og anvende velfærdsteknologi hvor det er muligt og forsvarligt
I samarbejde med de kommende ældre finde nye boformer

Arbejdsmarked, erhvervsliv og turisme:

Lemvig skal markedsføre sin styrke, nemlig fællesskabet og initiativrigdommen i vore lokalsamfund, så vi opleves som en god bosætningskommune for såvel børnefamilier som for pensionister.

Tryk på den røde pil for mere information.

social-dumping.original.jpg

Lemvig Kommune har uanede muligheder for at udbygge turisterhvervet og dermed skabe arbejdspladser. Skal vi fastholde og udvikle nye arbejdspladser i kommunen skal arbejdsstyrken løbende opkvalificeres og lediges kompetencer udvikles.

SF knokler for:
Bæredygtige virksomheder med rod i vestjyske resurser: nye lokale initiativer skal have de bedste muligheder og hjælp fra kommunen
Sociale klausuler indføres i forbindelse med offentlige udbud
Tematurisme: Vi skal gøre det, vi er gode til, fx tematurisme inden for eksempelvis friluft og landboturisme.
Velfungerende internet til alle: Ingen borgere kan klare sig uden internet længere, fx til kommunikation med kommunen og staten. Lemvig kan blive en attraktiv bosætningskommune for virksomheder og medarbejdere, der primært arbejder it-baseret. Ud over at søge netop afsatte midler til området, vil SF arbejde for, at kommunen gør, hvad der er muligt lokalt for hurtigt internet og mobildækning i hele kommunen
Indgå aftaler med de faglige organisationer og A-kasserne om, at ledighedsperioder også er uddannelses –og kompetenceudviklings perioder
I samarbejde med eksempelvis VUC etableres lokale tilbud med undervisning for ordblinde, læsesvage samt almen voksenuddannelse

Børn og unge

Lemvig er som bosætningskommune afhængig af gode tilbud til børn og unge. Et faldende børnetal og en klemt økonomi udfordrer kvaliteten i vore dagtilbud og skoler. Det skal der findes en løsning på. Folkeskolereformen giver nye udfordringer om bl.a. mere undervisningstid.

Tryk på den røde pil for mere information.

Agnes med cykel640_360.jpg

En stigning i antallet af børn og unge med et særligt behov for støtte, udfordrer både fagligheden og økonomien i daginstitutioner, skoler og Børne –og Familiecentret

SF knokler for:
Fagligt og økonomisk bæredygtige skoler og daginstitutioner:
At der indgås en lokalaftale
med lærerne, som sikrer både mere undervisningstid og en rimelig forberedelsestid
At Børne –og Familiecentret normeres i forhold til opgavernes omfang
At ansatte på børneområdet fagligt opkvalificeres
til at påtage sig opgaven med inklusion af børn med særlig behov
At alle børn oplever sig som del af et fællesskab

Kultur

I Lemvig har vi (mindst) to former for kultur: 1) Den kultur vore lokalsamfund skaber i fællesskab og med stort engagement, hvad enten det er i idrætsforeninger, et lokalt vandrehjem, ”Alt-i-et-hus”, omdannelse af en nedlagt skole til lokalt kraftcenter og meget mere. Dette fælleskab og engagement skal udnyttes, både til at markedsføre kommunen og til at sikre alle ind i givende fællesskaber.

Tryk på den røde pil for mere information.

kultur2.jpg

2) Kulturelle tilbud/fyrtårne, som Museet for Religiøs kunst, Bovbjerg Fyr, Tuskjær og Lemvig Museum. Vi har her noget helt unikt, som skaber omtale ud over kommunegrænsen.

SF knokler for:
At vi har en visionær kulturpolitik med rødder i det lokale: Vi skal have kulturen ind i skoler og daginstitutioner – der kan laves samarbejde med fx Billedskolen, Børneteatret Balder, Musikskolen og skoler og daginstitutioner. Når der skal indføres ”daglig bevægelse” i skolerne, kunne man tænke bredere end almindelig motion – hvad med fx dans?
Vore kulturelle fyrtårne skal sikres faste, årlige tilskud
Lemvig Museum skal have et kommunalt tilskud, der sikrer fortsat statsanerkendelse

Landsbymiljø og lokal identitet

Mange af kommunens borgere bor i en landsby. Fordelene herved skal på landkortet, og de mange initiativer og ildsjæle have den støtte, de har brug for, og nye hjælpes på vej. Den lokale identitetsfølelse skal udnyttes på bedste vis, og borgerne inddrages og tages med på råd i beslutninger. I en tid, hvor alt centraliseres, skal vi udnytte den iderigdom, der er i lokalområderne til ”opfinde” en ”ny decentralisering”.
Tryk på den røde pil for mere information.

natur.jpg

SF knokler for:
Kommunal støtte til de lokalsamfund, der ikke har borgerforeninger o.l. fællesskaber: med motivation, råd og vejledning.
At der gives støtte til de lokalsamfund, der tager initiativer og har ideer til udvikling af lokalsamfundene

Univers
Mobil navigation