Politik

Her på siden kan du læse om SF - Hernings politik

Hvad tror vi på?

Fællesskab

Åbenhed og demokrati er stærke grundværdier i SF. Vi af den dybe overbevisning, at et godt samfund bygger på tanken om fællesskab. Uden de andre er den enkelte intet og kan intet. Vi tror på, at vi skal tage hånd om hinanden, sørge for at vi alle er med og at alle får lige muligheder for at skabe et liv efter eget hoved. Dette kan kun lade sig gøre, hvis vi taler med hinanden, at vi hele tiden bruger dialogen som forbindelsesveje mellem hinanden og de grupper, vi hører til i. SF står på de ressourcesvages side.

Lighed

I den bedste af alle verdner er alle mennesker født lige. I SF tager vi ligheden alvorligt. Alle mennesker er lige meget værd. Alle skal have lige muligheder for uddannelse, arbejde, behandling og retfærdighed.

Tryghed

Med til lighedsprincippet hører også, at vores samfund skaber den tryghed, der er nødvendig for, at individer og institutioner kan udvikle sig. Netop når den basale tryghed er i orden, kan og skal samfundet også udfordre og inspirere dets medlemmer.

Frihed

Frihed skal bygge på trygheden for alle. Det betyder, at den enkeltes frihed begrænses af, hvad der er bedst for almenvellet.  Den ubetingede tøjlesløse frihed er således underordnet hensynet til de andre. Samtidig skal enhver have ret til at vælge sin livsbane og udtrykke sig inden for de lovgivningsmæssige rammer. Derfor er det af største betydning, at rammerne, de økonomiske og strukturelle er tydelige og tilgængelige.

Bæredygtighed

Jordkloden og dens omgivende atmosfære er under pres af den forurening vi i de industrialiserede lande har frembragt de sidste hundrede år. SF er foregangsparti i den meget nødvendige miljøgavnlige omstilling.  Derfor er vækst for os lig med grøn vækst og intelligent vækst og ikke bevidstløs vækst for vækstens skyld.

undefined

Hvad vil vi?

Åbenhed og nærdemokrati

SF ønsker langt mere borgerinddragelse i Herning kommune, end tilfældet er i dag.  Der skal lukkes op for arbejdet i byrådet gennen live-streaming fra byrådsmøderne. Byrådet skal have en Facebookside. Desuden ønsker vi at oprette et ungdomsråd og en kommunal ombudsmand.

Økonomi og erhverv

SF går ind for en stærk økonomisk styring. Desuden mener vi, at udlicitering og privatisering af de bløde områder ikke skal finde sted, men skal varetages af det offentligeSF-Herning  går fortsat ind for øgede indtægter via dækningsafgift for private virksomheder og forhøjet grundskyld.

Erhvervsudvikling

Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Herning Kommune. Det kræver en god infrastruktur og en effektiv og behagelig sagsbehandling, men også gode pasningsforhold, folkeskoler og kulturtilbud.

Kommunalt ansatte

Medarbejderdemokratiet  i kommunen skal styrkes. Der skal være fokus på at nedbringe unødigt bureaukrati.Ligestillingen mellem kønnene skal have skærpet fokus.

Børn og unge

Daginstitutioner

SF-Herning har den ambition, at Herning skal blive Danmarks børneby. På daginstitutionsområdet skal der derfor opnormeres, så der bliver mere tid til det enkelte barn. Der skal være distriktsgaranteret pasningsgaranti.  Derfor er der brug for flere vuggestuepladser. Åbningstiderne i institutionerne skal gøres så fleksible, at forældrene aldrig har problemer med skæve og skiftende arbejdstider.

Skoler

Der er stadig behov for skolerenoveringer. De fysiske rammer skal være ordentlige og vedligeholdt. Alle unge skal have en uddannelse, og der skal være tilstrækkelige praktik- og lærepladser.  Derfor skal der oprettes erhvervsklasser, og Herning Kommune skal indgå i entrepenørskaber  med virksomhederne i området.

Social og sundhed

Ældre

Hele ældresektoren skal udvikles på følgende områder: 
”De varme hænder” i hjemmeplejen skal opprioriteres ved at få ansvaret for arbejdets tilrettelægning tilbage. 
De ældre medborgere skal have tilbud om kvalificeret træning i dagliglivets færdigheder frem for passiv pleje. D.v.s. at hjælp-til-selvhjælps-princippet skal forfines og udvikles til gavn for den enkelte ældre medborger.

Handicappede

Det samme skal være gældende over for handicappede førtidspensionister. For at fremme de handicappedes livsvilkår foreslår SF-Herning, at Herning Kommune får et forsknings- og udviklingscenter forhandicappede.

Socialt udsatte

For de socialt udsatte i Herning, der ikke kan eller vil resocialiseres vil vi arbejde på, at der etableres  et boligkompleks med tilknyttet personale, café og virksomhed.

Psykiatri

Både for socialt udsatte og for psykisk syge foreslår vi, at de allerede eksisterende tilbud suppleres med mere håndholdte jobtræningstilbud med henblik på, at der bruges den tid, det tager, selv om det går ud over de fastsatte rammer.

Sundhed

For at fremme folkesundheden foreslår SF-Herning, at der etableres sundhedscentre flere steder i kommunen. Herfra skal der informeres om og undervises i sundhedsfremme. Den primære sundhedspleje skal oprustes. Den frivillige indsats på sundhedsområder skal nyde fremme.

Beskæftigelse

Her og nu skal der skabes de nødvendige akutjob, men lige så vigtigt er det at skabe flere reelle job og praktik- og lærepladser. Arbejdsstyrken skal hele tiden være opkvalificeret i forhold til virksomhedernes behov.Ved alt offentligt byggeri i kommunen skal der indføres sociale klausuler.

Kultur og fritid

Støtten til græsrødderne skal styrkes  i form af penge og konsulenthjælp samtidig med at de kulturelle fyrtårne skal holdes ved lige og udvikles. Inden for idrætten har især breddeidrætten SF’s bevågenhed.

Teknik og miljø

SF ønsker at Herning Kommune udbygger brugen af alternative energiformer, at den kollektive trafik tilrettelægges mere effektivt, at vi balancerer naturen med landbruget, og at mulighederne for at færdes trygt på cykel i hele kommunen udvides.

Byplan

”Hovedstaden” Herning skal udvikles, så byen bliver grønnere og mere levende. Derfor vil vi satse på grønne åndehuller, interaktive legepladser og flere boliger i byen. Der skal også være flere udstykninger i  centerbyerne og de mindre bysamfund.

 

 

 

 

 

 

Univers
Mobil navigation