Politik

Her kan du læse om SF Favrskovs politik

 • lokalpolitik
 • landspolitik
 • høringssvar fra SF Favrskov
 • ordførertaler i byrådet i Favrskov
 • læserbreve fra medlemmer af SF Favrskov

SF_logo_2013_sf.dk.jpg

Favrskovs landsbyer er et stort aktiv

Landsbyerne tilbyder en særlig bolig- og livsform, som tiltaler mange borgere. SF vil arbejde for, at Favrskov kommune fører en aktiv landbypolitik og giver landsbyerne mulighed for at udvikle sig fysisk, kulturelt og socialt.

kommunal.JPG

Nærhed mellem borgere og nærhed til naturen giver en særlig værdi og et alternativ til storbyens uro. Borgernes mulighed for i fællesskab at tage ansvar for deres landsby vil SF sætte fokus på.

Nogle af de ting vi vil arbejde for er at:

 • Landsbyerne får støtte til at blive aktive lokalsamfund gennem f.eks. kursus- og aktivitetstilbud
 • Initiativer til at fastholde lokal handel og aktiviteter støttes.
 • Der udbydes en årlig kommunal pris til en landsby i Favrskov – f.eks. årets ”ildsjæl-landsby”
 • LAG (Lokal Aktions Gruppe) i Favrskov fortsætter og styrkes
 • Supplementer til almindelig buskørsel fremmes f.eks. Flextur og ”kør-med”-ordninger.
 • Forfaldne tomme bygninger fjernes

Daginstitutioner

For SF er daginstitutioner en vigtig del af barnets liv og udvikling. Et godt dagtilbud er med til at lægge grunden til en sund udvikling, gode sociale færdigheder og en god skolestart. I dagtilbuddet skal der være plads til både fri leg og læring, men også samspillet mellem disse.

børn.JPG

Veluddannet personale i institutionerne vil kunne spotte børn med særlige vanskeligheder, så hjælp og støtte kan sættes i værk så hurtigt som muligt.

Børnepasning skal tage højde for tidens familiemønstre og vilkårene på arbejdsmarkedet.

SF vil derfor arbejde for

 • Mere fleksible åbningstider
 • Færre lukkedage
 • Flere vuggestuepladser i hele kommunen
 • Styrkelse af forældresamarbejdet
 • Efteruddannelse af personalet

Folkeskolen

SF ønsker en folkeskole, der uddanner børn og unge til livet og som er indrettet så fleksibelt, at den kan rumme stort set alle børn.

SF støtter den nye folkeskolereforms tre bærende mål: Alle elever skal udfordres mere, betydningen af den sociale baggrund skal mindskes og trivslen for alle skal øges.

folkeskole.jpg

SF vil derfor arbejde for

 • øget kvalitet i folkeskolen bl.a. gennem lærings- og udviklingsprocesser på skolerne
 • et styrket lærersamarbejde i årgangsteams og faglige teams
 • større forældreinddragelse i skolens hverdag både i den enkelte klasse og gennem en styrkelse af skolebestyrelsens arbejde
 • sammenhæng ved fokus på både indskoling og udskoling gennem styrkelse af institutionernes samarbejde i overgangen mellem daginstitution og skole. Derudover finder SF det tvingende nødvendigt at skolen fremover øger samarbejdet med ungdomsuddannelserne
 • Efteruddannelse af personalet i forhold til nye samarbejdsmønstre og -partnere.

Syge og socialt udsatte

Favrskov kommune arbejder med en fælles faglig platform, der danner rammen om mål og handlinger indenfor det sociale område, handicapområdet og psykiatrien. Den faglige vision for indsatsen og tilbuddet til den enkelte borger er: Mest muligt i eget liv.

sygeplejerske.JPG

Det betyder, at borgeren visiteres til det mindst indgribende tilbud i borgerens nærmiljø, og at borgeren får størst muligt ansvar for og indflydelse på eget liv.

Fysisk handicappede skal tilbydes handicaphjælp, så længe de ønsker og magter det. Fysisk handicappede skal tilbydes bolig sammen med alderssvarende (unge/ældre).

SF vil bl.a. arbejde for at

 • Ovennævnte tilgang til borgere med psykisk sygdom fastholdes og styrkes. Bl.a ved at indtænke denne borgergruppe i flere sammenhænge, f.eks. idrætsmuligheder og benyttelse af kommunens store halkapacitet
 • Styrkelse og udvidelse af samværs- og aktivitetstilbuddene i netværkshusene i Hammel, Hinnerup og Ulstrup
 • Fokus på og udvikling af tilbuddet om bostøtte til psykisk syge unge og voksne i egen bolig
 • fokus på at hjælpe familier med psykisk syge børn og familier, hvor børn vokser op med psykisk syge forældre
 • Sygdomsudredning/arbejdsprøvning af handicappede skal tidsmæssigt være så kort som muligt.
 • Kommunen og erhvervslivet skal have fokus på handicapvenlige byrum.

Miljø, klima og natur

Favrskov skal udvikle sig til at være en reel grøn og energirigtig kommune. Favrskov er en attraktiv kommune pga. af værdifuld natur, som vi fortsat skal værne om. Vores drikkevandsområder er sårbare og kræver yderligere tiltag for at blive beskyttet.

skybrud_saloman.JPG

Favrskov har fået en ambitiøs klimapolitik, som skal følges op af yderligere konkrete tiltag. Endelig skal vi sikre bedre muligheder for kollektiv trafik og samkørsel.

SF Favrskov vil blandt andet sætte fokus på at:

 • Udbygge den kollektive trafik, herunder samkørsel
 • Fastholde og udvikle klimainitiativer, herunder energibesparelser
 • Sikre yderligere muligheder for lavenergibyggeri
 • Beskytte grundvand, også mod pesticider fra private haver
 • Støtte udviklingen mod grøn omstilling for både borgere og erhverv, herunder indkøb af økologiske fødevarer og omlægning til økologisk landbrug.
 • Sikre mere og alsidig natur, og muligheden for at opleve den.

Kultur og fritid

SF mener, at deltagelse i kommunens kultur- og fritidstilbud kan bidrage til at styrke den enkelte borger og tilhørsforholdet til kommunen. Tilbuddene skal være varierede og mangfoldige, så både idræt og sport – men også kreativitet og underholdning - styrkes og kan dyrkes.

koncert.JPG

SF ønsker at kommunens mangfoldighed af foreninger - fra billedskoler til håndboldklubber - understøttes ved at tilbyde rammer til udfoldelse.

SF vil arbejde for, at

 • kommunens kulturtilbud tilrettelægges med fokus på mangfoldigheden med bl.a. levende og velbesøgte biblioteker, musikskole og idrætstilbud med og uden bold
 • sportsaktiviteter i klubber suppleres med et fokus på motion og bevægelse til børn, unge og voksne, der ikke er i foreninger.
 • der er kreative tilbud, og at musikskole, billedskole og drama er faste tilbud til børn og unge med henblik på at styrke skabertrang og fællesskab omkring det at skabe og turde.

Arbejdsmarkedspolitik

SF Favrskov ønsker en aktiv og sammenhængende arbejdsmarkedspolitik, hvor borgere under ledighed indtænkes som en ressource, der skal have tilbudt målrettet og meningsgivende hjælp til at finde et job, finde den rette uddannelse eller få hjælp til at vedligeholde/opgradere kvalifikationer og kompetencer.

socialdumping_håndværker.jpg

Ligeledes skal der være en sammenhængende indsats for de svageste ledige, herunder et bedre samarbejde på tværs af kommunens afdelinger.

SF vil arbejde for at:

 • der sikres aktivering, der er meningsfuld for såvel den ledige som samfundet – med udgangspunkt i den enkeltes potentiale og muligheder og ikke i udsigtsløse kasseløsninger.
 • der sker en styrkelse af samarbejdet mellem Jobcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning mhp at få unge i gang med den rette uddannelse
 • Styrke indsatsen for at unge ikke bare tilmeldes uddannelse – men også gennemfører den. Dette kan f.eks. ske via en øget brug af mentorer.
 • der anlægges et helhedssyn på den lediges problemer f.eks. via mentorordninger (gerne baseret på frivillige), der kan understøtte andre tiltag end dem, der har relation til arbejdsmarkedet, f.eks. fritidsaktiviteter.
 • Jobcenteret er opsøgende og arbejder aktivt sammen med det offentlige og private arbejdsmarked
 • unge ledige tilbydes tilknytning til produktionsskole eller aktivitetscenter, så arbejdsevnen kan trænes og den personlige udvikling styrkes, bl.a. via mentorordninger.

Frivillighed

SF Favrskov mener, at den danske tradition for at indgå i frivilligt arbejde er en vigtig og betydningsfuld gave til samfundet og dette vil vi gerne være med til at støtte og udvikle.

Hænder på stok

Frivilligt arbejde skal på ingen måde erstatte den offentlige indsats og arbejdsopgave, men skal være et vigtigt supplement for alles bedste

SF mener, at der kunne gøres større brug af frivillige kræfter ift. at fastholde unge i uddannelse og arbejde.

Dette vil vi gerne opnå via forskellige tiltag:

 • Etablering af frivillige mentorordninger i forbindelse med uddannelse og arbejde.
 • Brug af frivillige kræfter til at støtte svage grupper i at indgå i sociale aktiviteter (fx sport).
 • Større inddragelse af de ældre i kommunen til at indgå i socialt frivilligt arbejde, f.eks. på plejecentrene.
 • Etablering af et frivilligcenter til at koordinere og udvikle den frivillige indsats.

Lys på Cykelstien til Aarhus

Her i vintermørket er det en utryg fornemmelse, man sidder med i sadlen, når man cykler hjem fra Aarhus efter arbejdstid. Det første indtryk af Favrskov er, at nu er man kommet til det mørke Jylland: En helt mørk cykelsti og en mørk Aarhusvej mellem motorvejen og Hinnerup.

cykelsti.jpg

Der er nemlig kun gadebelysning ved de større vejkryds. Man cykler på en meget smal cykelsti, som selv med en god forlygte næsten ikke er til at se. Der er tæt biltrafik i myldretiden og derfor modlys fra de mange billygter. I det tætbefolkede område bruges cykelstien som fortov af motionister, hundeluftere, folk på vej til bussen eller til arbejde i Søften Erhvervsområde. Busstoppestederne, hvoraf nogle ligger hen i mørke, sætter passagerer af ved cykelstien, og så fortsætter folk til fods på den smalle cykelsti, som er en af de mest brugte af cykelpendlere i Favrskov.

Der er behov for, at byrådet prioriterer at sætte vejbelysning op, så cykelstien og Aarhusvej bliver mere sikker at færdes på.

Michael Tersbøl, tidligere byrådsmedlem for SF
Bjarne Andersen, byrådsmedlem for SF

SF Favrskov ønsker mere fleksible arbejdstider for kommunens ansatte

Nogle mennesker har brug for mere tid i hverdagen, imens andre har mere brug for lidt ekstra i lønningsposen. Fælles for dem er, at en arbejdsuge på lige netop 37 timer ikke nødvendigvis er det, der passer dem bedst.

pædagog_artikel.jpg

Derfor foreslår SF i Favrskov nu, at kommunens medarbejderne skal have bedre muligheder for at forhandle deres arbejdstid individuelt, så den passer til deres egne ønsker og behov.

Med forslaget vil SF give medarbejderne mulighed for at skrue op og ned for arbejdstiden alt efter deres aktuelle livssituation og på den måde opnå en bedre balance mellem deres arbejdsliv og privatliv.

”Mennesker er forskellige og befinder sig i forskellige faser i livet. Nogle har i perioder behov for mere tid i hverdagen, imens andre gerne vil arbejde og tjene lidt mere. Hvis vi skal imødekomme de behov, har vi brug for mere fleksibilitet i indretningen af medarbejdernes arbejdstid, Alligevel skal alle mennesker i vores samfund som udgangspunkt arbejde nøjagtigt det samme antal timer, hele deres arbejdsliv. Det, synes vi, er skørt” siger SF Favrskovs byrådsmedlem Bjarne Andersen.

I første omgang foreslår partiet derfor en forsøgsordning på udvalgte arbejdspladser i kommunen, der blandt andet kan skabe klarhed over, hvor stort et ønske der er blandt kommunens medarbejdere om at justere på deres arbejdstid, og hvordan sådan et ønske kommer til udtryk og kan implementeres i praksis. De værdifulde erfaringer fra pilotforsøget skal så bruges med henblik på at skabe mere fleksibilitet for så mange af kommunens medarbejdere som praktisk muligt.

En lignende forsøgsordning i Københavns Kommune har vist, at op imod en fjerdedel af de ansatte gerne vil justere deres arbejdstid, så de enten arbejder lidt mere eller lidt mindre. Forsøget viser også, at der blandt medarbejderne generelt er stor opbakning til en større fleksibilitet i ansættelsesforholdet. Det understreger, ifølge SF, behovet for mere smidige ordninger:
”Som kommunens største arbejdsplads er det forvaltningens ansvar, at tusindvis af gode og dygtige medarbejdere har et godt arbejdsliv med mulighed for at finde den helt rigtige balance mellem arbejde og fritid. Med en større grad af fleksibilitet tror vi på, at vi kan få medarbejdere, der er mere glade og engagerede i deres arbejde og som samtidig bliver mindre syge, nedslidte og stressede. Det er i sidste ende en gevinst for alle.”

Forslaget behandles på byrådets møde den 28. marts 2017

Venlig hilsen 
Bjarne Andersen
gruppeformand for SF
Tlf. 2566 2353

Univers
Mobil navigation