Om SF Favrskov

Foreningen har godt 50 medlemmer og ledes af en bestyrelse, der vælges hvert år på en generalforsamling. Bestyrelsen holder møde en gang månedligt sammen med baggrundsgruppen, hvor alle medlemmer og interesserede er velkomne.

Herudover arrangeres medlemsmøder, fællesspisning m.v. med aktuelle politiske temaer.

Vigtigt er det selvfølgelig også, at du får indflydelse på, hvem SF skal opstille til Folketing, Regionsråd og Byråd, og at du får indflydelse på den politik, SF skal føre.

Herudover får du indflydelse på, hvilke aktiviteter SF skal drive lokalt.

 

 

 

 

.

valgtilforordnet.jpg

Vedtægter for SF Favrskov

Læs vedtægter for SF Favrskov her til højre

Vedtægter for SF-Favrskov

§ 1

Partiforeningens navn er SF-Favrskov.

Partiforeningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiet love samt partiet Princip- og handlingsprogram, som partiforeningens organisatoriske og politiske arbejdsgrundlag.

Partiforeningen omfatter Favrskov Kommune. Desuden kan optages medlemmer fra nabokommuner uden partiforening.

§ 2

Partiforeningens formål er at arbejde for tilslutning til SF gennem oplysningsvirksomhed og møder, forskellige former for aktioner og andre aktiviteter.

§ 3

Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der mindst skal omfatte:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens årsberetning og byrådsmedlemmernes beretning.
 3. Godkendelse af årsregnskabet.
 4. Drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virke i det kommende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand og kasserer
  1. På ulige år vælges formand for 2 år
  2. På lige år vælges kasserer for 2 år
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  1. På ulige år vælges 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
  2. På lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  3. Bestyrelsessuppleant vælges for 1 år
 8. Valg af bilagskontrollant og –suppleant.
  1. Bilagskontrollant og -suppleant vælges for 1 år
 9. Eventuelt.

Ethvert medlem, der har betalt kontingent for det nærmest foregående kvartal, har stemmeret til generalforsamlingen. Nyindmeldte medlemmer skal have betalt første medlemskontingent.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes normalt ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog mindst 2/3 stemmers flertal af fremmødte

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før gene-
ralforsamlingen.

Kopi af indkomne forslag skal sendes til medlemmerne mindst 4 dage før generalforsamlingen.

§ 4

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes 3 uger efter at mindst 1/4 af medlemmerne eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen har fremsendt anmodning herom.

Denne anmodning skal blandt an-det omfatte forslag til dagsordenspunkt. Dette dags-ordenspunkt skal behandles.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 1 uges varsel.

Opstilling af kandidater til folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunevalg samt evt. ændring af opstillingsliste sker på et dertil indkaldt medlemsmøde.

§ 5

Partiforeningen ledes i det daglige af en bestyrelse på 5 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er de af foreningens medlemmer, der har været medlem af SF i mindst 1⁄2 år forud for valget. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Bestyrelsen vælger en sekretær på det første bestyrelsesmøde.

§ 6

Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen partiforeningens højeste myndighed. Bestyrelsen holder møder efter behov, men mindst 1 gang pr. kvartal.

Bestyrelsen planlægger medlemsmøder, herunder kommunalpolitiske baggrundsgruppemøder, som meddeles medlemmerne i god tid. Bestyrelsen kan træffe beslutninger i alle sager, der ikke specielt er henlagt til Generalforsamlingens afgørelse, men skal så vidt muligt forelægge alle vigtige sager til høring for medlemmerne, herunder også baggrundsgruppen.

Bestyrelsen har ansvar for nedsættelse af forhandlingsudvalg ved konstitueringsaftaler, budgetforslag og indgåelse af budgetforlig.

§ 7

Den kommunalpolitiske baggrundsgruppe består af bestyrelsen, byrådsgruppen og øvrige medlemmer, der møder op. Den kommunalpolitiske baggrundsgruppe udstikker hovedlinierne for kommunalpolitikken.

§ 8

Regnskabsåret går fra den 1. januar til 31. december.

Regnskabet kontrolleres af bilagskontrollanten valgt på generalforsamlingen.

§ 9

Partiforeningen kan kun opløses på en generalforsamling med 3⁄4 flertal af de fremmødte medlemmer. Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler den/de partiforening(er), medlemmerne derefter underlægges.

Univers
Mobil navigation