Lokalpolitik

SF sikrer velfærden i Aarhus

Aarhus er en fantastisk by. Byen er i fremgang og mange vil gerne bo, arbejde og uddanne sig i vores kommune.

Aarhus er spændende bydele og byområder, stærke fællesskaber og forskelligartet kultur. Men Aarhus er også en lang række institutioner og arbejdspladser, der er grundstenen i vores velfærdssamfund, og giver mulighed for at vi kan bo og leve i en skøn by.

SF er et socialistisk parti. Vores Vision er at vi gennem velfærd og en mere lige fordeling af vores rigdom får skabt frihed og lige muligheder for alle mennesker.

I Aarhus byråd vil vi sikre arbejdspladser, gode skoler, miljøbeskyttelse og grønne naturområder. Vi vil sikre ordentlige normeringer i daginstitutionerne og flere medarbejdere i ældreplejen så unge, som ældre kan have en tryg hverdag. Vi vil sikre en udbygget kollektiv trafik og at vi i vores by tager os godt af dem, som er udsatte og som har brug for støtte og hjælp fra fællesskabet.

Alt dette koster, og det vi i SF fuldt ud beviste om. Derfor vil vi hæve kommuneskatten, grundskylden og dækningsafgiften med hver 0,1 %, hvilket vil øge kommunens indtægter med 145 mio. kr. Derudover vil reducere budgettet i Teknik & Miljø, Kultur & Borgerservice samt Borgmesterens Afdeling med hver 1 %, hvilket vil give 16 mio. kr. mere til velfærdsområderne. For SF er det nemlig den vigtigste prioritet at sikre velfærden for alle borgere i Aarhus.

 

130729_sf-folder_037_philipdavali-UDKAST.jpg

130728_sf-folder_015_philipdavali-UDKAST.jpg

FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN

SF vil sætte kerneopgaven i centrum. På alle områder skal kommunens aktiviteter gennemtænkes, så unødvendige opgaver og arbejdsgange fjernes. Det betyder, at der skal skæres ned på bureaukrati og kontrol. Det betyder færre administrative medarbejdere, men først og fremmest færre administrative opgaver til de varme hænder.  Det kan også betyde en reduktion i antallet af ledelseslag i nogle forvaltninger.

For SF er det afgørende, at kerneopgaven tilrettelægges af dem, der har mest forstand på den. Det betyder, at pædagoger, lærere, socialrådgivere, social- og sundhedspersonale og alle de andre dygtige medarbejdere, der er ansat i Aarhus kommune, selv har afgørende indflydelse på, hvordan kerneopgaven løses – i tæt dialog med borgerne.

BARNDOMMEN HAR VÆRDI I SIG SELV

En af Aarhus Kommunes allervigtigste opgaver er at sikre muligheder for den bedst mulige start på livet for alle børn og de bedste udviklingsmuligheder for deres fremtid. Gode dagtilbud og skoler skal sikre, at vi giver alle børn et godt børneliv med leg, læring og udvikling.

Folkeskolen, børnehaverne og vuggestuerne er krumtappen i at sikre sammenhængskraften i fremtidens samfund, for det er her, vi møder mennesker med en anden baggrund end os selv. Det er her, samfundets rummelighed grundlægges. Det er her, vi lærer, at kreativitet og innovation vokser af mangfoldighed og plads til det anderledes. Derfor er det afgørende for SF, at folkeskolen og de kommunale daginstitutioner er af så høj kvalitet, at de bliver valgt frem for private tilbud af det store flertal.

En god by er en grøn by

Indbyggertallet i Aarhus vokser og det medfører et øget transportniveau. Dette transportbehov kan ikke dækkes af privatbilisme alene uden at det vil give massive trængselsproblemer særligt i midtbyen. Hertil kommer de miljømæssige aspekter: Den globale klimaudfordring og den lokale partikelforurening.

SF arbejder for at fremtidens trafikudfordringer primært løses gennem investeringer i den kollektive trafik og cykelstier. Vi skal videre med flere etaper af letbanen, suppleret med flere og bedre busforbindelser. Den kollektive transport skal være det oplagte og attraktive valg i forhold til biltrafikken.

En grøn by handler ikke blot om lav udledning af CO2 og partikler men også om attraktive grønne arealer og bynære skovområder, og mere uberørte naturområder i oplandet. Det betyder, at vi vil arbejde for mere naturnær skovrejsning og for etablering af legepladser og parker, som forbinder by og natur til glæde for borgerne i Aarhus.

MANGFOLDIGHED STYRKER AARHUS

For SF er det altafgørende at få integrationen til at fungere. Aarhus er en by med mennesker fra mange lande, og dagligdagen skal være god for os allesammen.

Det er kommunens opgave at gøre alt, hvad den kan for at sikre boliger, beskæftigelse og undervisning i sprog og samfundsforhold, så integrationsprocessen lykkes. Samtidig skal vi arbejde aktivt med de problemer, der er med utryghed, arbejdsløshed og via en aktiv bolig- og uddannelsespolitik inkludere endnu flere i byen.

Lokalt bydes flygtninge velkommen, og overalt i Aarhus bor og arbejder der mennesker med andre baggrunde. Vi er glade for nye mennesker, der på sigt kan bidrage med deres ressourcer og erfaringer til livet i Aarhus.

SF skelner ikke mellem mennesker på baggrund af deres tro eller hudfarve. Men vi stiller krav til alle om at deltage aktivt i samfundet og bidrage til en demokratisk udvikling i Danmark. Det er desværre et faktum, at der findes integrationsproblemer i Danmark. Alle har et medansvar for at få integrationen til at lykkes – både dem, der kommer hertil, og dem, der har boet her altid.

Du kan læse vores samlede politiske oplæg til kommunalvalget 2017 her.

 

 

Univers
Mobil navigation