Lokalpolitik

SF sikrer velfærden i Aarhus

Den største opgave for Aarhus i årene som kommer, er at skabe arbejdspladser og udvikling i byen. Vi ser kommunen som et redskab til at skabe nye arbejdspladser og udvikling. Aarhus er en by med et stort universitet, en række internationale virksomheder inden for morgendagens store erhvervsområder og en infrastruktur, der giver muligheder. Dette og meget mere udgør unikke vilkår, byen kan blive bedre til at udnytte.

Folkeskolen, børnehaverne og vuggestuerne, ordentlige veje og cykelstier, en værdig ældrepleje, arbejdet for socialt udsatte og en grøn og bæredygtig byudvikling er alle eksempler på fælles løsninger, som det fælles velfærdssamfund skal levere. Kommunen skal støtte og samarbejde med civilsamfundet. Frivilligt arbejde skal ikke erstatte lønnet arbejde, men SF støtter samarbejder mellem sports-, fritids- og kulturforeninger og velfærdssamfundets institutioner til gavn for alle.

Således arbejder SF såvel for en stærk offentlig sektor og stærke civilsamfund. Ved hele tiden at udvikle de rammer, Aarhus har at tilbyde i forhold til både det fælles velfærdssamfund og det stærke lokale engagement, skaber vi også bedre vilkår for jobskabelse og byudvikling.

SF er et socialistisk parti. For os betyder det en vision om et samfund med lighed, velfærd, velstand, frihed og gode muligheder for alle mennesker. SF arbejder i sit politiske virke for det brede befolkningsflertal. I Aarhus Byråd vil vi sikre arbejdspladser, gode skoler, en udbygget kollektiv trafik og en værdig ældrepleje til gavn for aarhusianerne. Vi arbejder også for dem, som er udsatte, og som har brug for støtte og hjælp fra fællesskabet.

 

130729_sf-folder_037_philipdavali-UDKAST.jpg

130728_sf-folder_015_philipdavali-UDKAST.jpgEn god by er en grøn by

Indbyggertallet i Aarhus vokser og det medfører et øget transportniveau. Dette transportbehov kan ikke dækkes af privatbilisme alene uden at det vil give massive trængselsproblemer særligt i midtbyen. Hertil kommer de miljømæssige aspekter: Den globale klimaudfordring og den lokale partikelforurening.

SF arbejder for at fremtidens trafikudfordringer primært løses gennem investeringer i den kollektive trafik og cykelstier. Der skal skub i planerne om letbanen og sikres bedre fremkommelighed for busserne. Den kollektive transport skal være det oplagte og attraktive valg i forhold til biltrafikken.

En grøn by handler ikke blot om lav udledning af CO2 og partikler men også om attraktive grønne arealer i form af parker og bynære skovområder, og mere uberørte naturområder i oplandet.

 

Fokus på kerneopgaven

SF vil sætte kerneopgaven i centrum. På alle områder skal kommunens aktiviteter gennemtænkes, så unødvendige opgaver og arbejdsgange fjernes. Det betyder, at der skal skæres ned på bureaukrati og kontrol. Det betyder færre administrative medarbejdere, men først og fremmest færre administrative opgaver til de varme hænder.  Det kan også betyde en reduktion i antallet af ledelseslag i nogle forvaltninger.

For SF er det afgørende, at kerneopgaven tilrettelægges af dem, der har mest forstand på den. Det betyder, at pædagoger, lærere, socialrådgivere, social- og sundhedspersonale og alle de andre dygtige medarbejdere, der er ansat i Aarhus kommune, selv har afgørende indflydelse på, hvordan kerneopgaven løses – i tæt dialog med borgerne.

 

Et godt børneliv – leg, læring og udvikling

En af Aarhus Kommunes allervigtigste opgaver er at sikre muligheder for den bedst mulige start på livet for alle børn og de bedste udviklingsmuligheder for deres fremtid. Gode dagtilbud og skoler skal sikre, at vi giver alle børn et godt børneliv med leg, læring og udvikling.

Folkeskolen, børnehaverne og vuggestuerne er krumtappen i at sikre sammenhængskraften i fremtidens samfund, for det er her, vi møder mennesker med en anden baggrund end os selv. Det er her, samfundets rummelighed grundlægges. Det er her, vi lærer, at kreativitet og innovation vokser af mangfoldighed og plads til det anderledes. Derfor er det afgørende for SF, at folkeskolen og de kommunale daginstitutioner er af så høj kvalitet, at de bliver valgt frem for private tilbud af det store flertal.

 

Nærvær og omsorg giver et værdigt liv

Langt de fleste ældre har heldigvis ikke behov for kommunens hjælp, men de borgere der har brug for støtte, genoptræning eller pleje skal mødes med omsorg, nærvær og værdighed. For SF er det et mål, at der er tid til pleje og omsorg og derfor arbejder vi for, at der er nok ansatte til at løse opgaverne.

Den enkelte ældre skal være i centrum i ældreplejen og plejen og omsorg for de ældre skal være præget af kvalitet og den ældres ønsker. Det handler om, at der er mulighed for aktiviteter og et godt måltid mad – alene eller i fællesskab.

SF har fokus på udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger. Nogle er skeptiske over at blive betjent af en robot og frygter for, at nærværet og omsorgen vil forsvinde fra hverdagen. Men i en tid med et stigende antal ældre ser SF snarere flere teknologiske hjælpemidler som en forudsætning for, at der fortsat vil være tid til nærvær og en kop kaffe i hjemmeplejen. Samtidig ønsker de fleste ældre at kunne føre et selvstændigt liv, hvor de ikke skal vente på andre for at komme i tøjet eller på toilettet og på den måde kan velfærdsteknologi være med til at højne livskvaliteten. 

 

 

Univers
Mobil navigation