velkommen til sf aarhus

Medom til ministeren: Sæt kommunerne fri

Landets seks største byer - de såkaldte 6-byer – ser positivt på, at det nye regeringsgrundlag fremhæver behovet for at forenkle beskæftigelseslovgivningen. Og de står klar med inspiration og gode idéer.

I et brev til den nye beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, beder byerne derfor om en ’grundlæggende fornyelse’ af reglerne, hvor der lægges vægt på, at ressourcerne skal bruges på den jobskabende indsats i stedet for sagsbehandling og regulering. I brevet skriver byerne blandt andet, at ”Disruption” er tiltrængt på området, så tiden ikke bruges på forfinet sagsbehandling frem for kerneopgaven med at skaffe hhv. job til borgerne og medarbejdere til virksomhederne. ”

Mere frihed til kommunerne

Med brevet håber Social- og Beskæftigelsesrådmand i Aarhus, Thomas Medom, der er medunderskriver fra Aarhus kommune, at landets seks største byer kan råbe den nye regering op, så der endelig kan tages et opgør med den voksende regulering af kommunernes beskæftigelsesindsats. Han håber, at regeringen vil finde modet til at give kommunerne mere frihed i beskæftigelsesarbejdet.

”Vi har i dag over 22.000 sider lovgivning, der regulerer vores arbejde med at få borgerne i beskæftigelse. Det er en enormt regelsæt, der får sagsbehandlingen til at fylde mere og indsatsen for borgeren til at fylde tilsvarende mindre. Derfor beder vi den nye minister: Sæt kommunerne fri og mål os på resultaterne i stedet for at kontrollere vores indsats med detailstyring. Så kan vi skabe nye resultater for beskæftigelsen, til det fælles bedste. ”

Et katalog med forslag

Med brevet følger et katalog over de barrierer og uhensigtsmæssigheder, som kommunerne ser i den nuværende beskæftigelseslovgivning. Kataloget fylder 62 sider.

Underskriverne fra de seks store byer oplyser desuden, at de vil følge op på brevet i nye år ved at søge foretræde for folketingets beskæftigelsesudvalg og fremføre synspunkterne om behovet for rammelovgivning frem for detaljerede bureaukratiske regler.

Syge borgere betaler regningen

Så sker det igen. Blå blok har endnu engang fingrene nede i tegnebogen hos de borgere, der i forvejen er hårdt ramt. Denne gang er det de ledige a-kasse-medlemmer på sygedagpenge, der ikke længere skal have ret til feriedagpenge. Ikke nok med at de skal plages af sygdom, de skal også slås med lommesmerter og bristede feriemuligheder for familien.

_D6B4421 (1).jpg

Af Thomas Medom (SF). Politisk Leder for SF-Aarhus. Social- og beskæftigelsesrådmand. Medlem af Aarhus Byråd.

Der er tilsyneladende ingen grænse for blå bloks klapjagt på de svageste. Borgere på kontanthjælp, integrationsydelse og nu sygedagpenge betaler regningen for, at regeringen kan spare sammen til skattelettelser. Der er ikke kun usympatisk, det er også uklogt. Hver gang a-kasse-dækningen udhules, svækker det fundamentet for et velfungerede arbejdsmarked, hvor økonomisk tryghed er en forudsætning for fleksibilitet. Og hver gang blå blok øger den sociale ulighed, øger den samtidig spændinger og skel i vores samfund. Det bekymrer åbenbart ikke blå blok, herunder Dansk Folkeparti, der velvilligt støtter klapjagten. Al snak om sammenhængskraft og tryghed for de svageste er ren hykleri. Men det bekymrer os dybt i SF.

I Aarhus Kommune anslår vi, at omkring 850 sygdomsramte borgere mister deres feriedagpenge. På landsplan er det knap 15.000. I kommunerne kan vi ikke forhindre ulykken, men vi kan træde til med økonomisk rådgivning og støtte, som vi gør det for alle, der kommer i klemme. Og så kan vi synliggøre det helt urimelige i, at borgere, der er så uheldige, at de rammes af sygdom, også skal rammes af blå bloks sparekniv.

Spidskandidater valgt i Aarhus

SF Aarhus' medlemmer har ved en urafstemning valgt de resterende kandidater til de øverste pladser på partiets liste til kommunalvalget 2017.

Thomas Medom

SF i Aarhus er klar til kommunalvalget i 2017 og har netop valgt sine spidskandidater

SF rådmand Thomas Medom er tidligere valgt som partiets spidskandidat, og nu er resten af holdet fundet for de kandidater, der skal stå øverst på stemmesedlen til kommunalvalget. Nr. 2 på partiets liste bliver Jan Ravn Christensen, nr. 3 Mette Bjerre og dernæst kommer Gitte Velling og Fadi Kassem.

Om valget som partiet 2. kandidat udtaler Jan Ravn Christensen "Jeg er selvfølgelig glad for, at medlemmerne har valgt, at jeg skal stå som nummer 2 på kandidatlisten. Jeg ser frem til fortsat at give mit bidrag til at skabe en bedre hverdag for aarhusianerne med fokus på at styrke vilkårene for socialt udsatte, cyklisme og kollektiv trafik og de store velfærdsområder."

Jan Ravn Christensen er et kendt ansigt i det kommunalpolitiske landskab gennem sine år i byrådet. Mette Bjerre er et af de nye skud på listen og er til daglig ph.d.-studerende og mor til to dejlige børn. Om valget som nr. 3. på listen udtaler Mette Bjerre ”Jeg er beæret over medlemmernes tillid, som har givet mig en plads som nummer tre på SFs liste. Jeg kæmper for flere billige almene boliger og flere blandede boligkvarterer i Aarhus. Billige boliger som vil komme både den studerende, den enlige ældre og den lille børnefamilie til gavn. Jeg vil arbejde for bedre vilkår for vores børn. Fastholde den sene overgang fra vuggestue til børnehave, kæmpe for bedre normeringer og mindre bureaukrati.”

Gitte Velling har tidligere været kandidat for SF og er samtidig SF Ungdoms kandidat i Aarhus og vil bl.a. arbejde for en bedre boligpolitik og bedre forhold for de jobsøgende. Fadi Kassem er ny på listen og vil bl.a. bidrage med en meget stor viden, indsigt og markante meninger om integrationsspørgsmål samtidig med et stærk fokus på sociale spørgsmål. Fadi Kassems liv er blevet skildret i både en bog og dokumentarfilm.

Med kandidatvalget er SF Aarhus klar til den kommende valgkamp og det kommende politiske arbejde eller som SF formand Søren Kronborg Pedersen udtaler ”Jeg er glad for valget faldt på de 5 kandidater, det er et meget stærkt hold at gå til kommunalvalg med og samlet set repræsentere kandidaterne SF's mærkesager. Samtidig er det et hold af kandidater, der tør tage de nødvendige spørgsmål op i forhold til nogen af de udfordringer, vi står over for som by. Det er et hold der kan og vil kæmpe for en mere miljøvenlig politik i kommunen, bedre integration og bedre velfærd for byens borgere”.

Thomas Medom runder af:
"Jeg er godt tilfreds med, at der på trods af politikerlede stadigvæk er så dygtige og kvalificerede mennesker der gerne vil vælges til byrådet for SF."

Yderligere information om kandidaterne kan fås ved henvendelse til:

Søren Kronborg Pedersen på tlf. 21744221
Jan Ravn Christensen tlf. 24235049
Thomas Medom tlf. 27517961

Styrk den borgernære velfærd

Den borgernære kernevelfærd er presset af regeringens omprioriteringsbidrag, som senest har resulteret i markante besparelser inden for en række borgernære velfærdsområder. SF ønsker at styrke den borgernære velfærd. (Klik på den røde knap for at se de konkrete forslag)

Velfærd.jpg

Mennesker med handicap har samme drømme og ønsker som alle andre

Aarhus Kommune ligger helt i bund blandt danske kommuner når det kommer til udgifter per indbygger til voksenhandicapområdet. Området har igennem de sidste 15 år i Aarhus været præget af utallige sparerunder, budgetoverskridelser, opbremsninger og udgiftsstop. Det har skadet tilliden mellem borgerne og kommunen og forringet kvaliteten af den service kommunen tilbyder.

Hvis ikke byrådet handler ser den udvikling blot ud til at fortsætte.

Som aftalt i de seneste budgetforlig har Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse lavet en analyse af handicapområdet for voksne. Formålet med analysen er at skabe overblik og klarhed over udfordringerne, og at sikre at udfordringerne adresseres i rette tid. Prognosen peger på at hvis der fortsættes som nu, vil der allerede i 2020 vil være udfordring på mellem 75-100 mio.
Forklaringerne er bl.a. at der kommer langt flere borgere med handicap, at flere lever meget længere og mange borgere har et langt støre behov for hjælp end tidligere.

Udover et budgetløft for at undgå store serviceforringelser er det nødvendigt at holde fast i den nuværende proces hvor brugere og medarbejdere er en del af en proces der skal skabe øget tillid, nye løsninger og øge fokus på borgerens muligheder for at udvikle sig frem mod øget frihed og selvstændighed i eget liv. Derudover er det vigtig, at få frivillige og civilsamfundet mere på banen i et samspil med borgerne samt større investeringer i velfærdsteknologi.

Flere voksne i vuggestuer og børnehaver
Aarhus Kommune har en ambitiøs målsætning for byens børn og unge. Endvidere ved vi fra forskningen, at børns trivsel og læring styrkes i takt med omfanget af pædagogisk uddannet personale i institutionerne.
Det skaber gladere børn, trygge forældre og bedre arbejdsglæde for personalet. Kommunens pædagoger i dagtilbuddene har en høj faglighed og er uddannet til til at stimulere og udvikle børnene i vores institutioner. Derfor skal vi sikre de bedst mulige rammer for deres arbejde, hvis vi som kommune seriøst mener den Børn og Unge politik, som Byrådet har besluttet, og samtidig vægte fagligheden, børnenes trivsel og personalets arbejdsforhold.
Den øgede tidlige indsats i kommunens dagtilbud skal være med til at understøtte arbejdet for, at flere børn har et aldersvarende sprog, understøtte forældresamarbejdet i forhold til sikring af, at alle børn føler sig inkluderet i fællesskabet og får lov til at vokse op som demokratiske medborgere samt sikre et generelt løft for, at alle børn trives og udvikles inden for hvert deres område.
Selvom vi har gode institutioner og dygtige medarbejdere vil en investering i flere voksne omkring børnene skabe bedre vilkår og mere udvikling for børnene og bedre arbejdsvilkår.

Flere medarbejdere og mere forberedelse skaber en bedre folkeskole

De sidste år har kommunens skoler arbejdet hårdt for at implementere folkeskolereformen. Folkeskolereformen er blandt andet finansieret ved en forøgelse af lærernes undervisningstil på bekostning af deres forberedelsestid.
Men nok må være nok. Den øgede undervisningstid og den reducerede forberedelsestid sikre ikke et fagligt stimulerende miljø for eleverne og lærerne. Derfor skal der sættes en stopper for, at lærernes undervisningstid forøges yderligere. Det er nødvendigt, at vi som kommune giver lærerne de rammer, der skal til for at sikre, at vores børn og unge kan udvikle sig i et fagligt inspirerende læringsmiljø i folkeskolen.
De ekstra ressourcer til folkeskolen skal blandt andet understøtte et generelt fagligt løft i den almene skole. Men også kvalificere arbejdet for, at flere elever i de almene skoler og i kommunens specialklasser og specialskoler går til folkeskolens afgangseksamen og vurderes uddannelsesparate, når de forlader skolen.

Flere kernemedarbejdere i ældreplejen 

Ældreplejen har igennem mange år været under pres fordi der kommer flere ældre, der er hurtigere udskrivning fra hospitalerne og flere stadigt flere borgere får demens. Brugerundersøgelserne viser samtidig at utilfredsheden med hjælpen i Aarhus vokser markant.

For at imødegå udfordringerne uden at kvaliteten forringes, er det tydeligt, at der er brug for flere SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter og sygeplejersker til at løfte hjælpen og omsorgen. På den måde får de ældre et værdigt tilbud med kvalitet og de får en bedre og mere tryg hverdag. Vi undgår samtidigt, at personalet skal løbe endnu hurtigere. Derfor undgår vi samtidigt øget stress og arbejdspres og at sygefraværet stiger.

 

SF vil redde Ovartaci fra lukning

SF stiller forslag til byrådet om at redde det lukningstruede Museum Ovartaci på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Museet er med til at sikre, at vi mener det, når vi siger, at Aarhus er en god by for alle, siger social og beskæftigelsesrådmand Thomas Medom.

yess.png

”Byrådet må påtage sig et ansvar nu. Aarhus Kommune må afsøge mulighederne for at bevare Ovartaci – vi kan simpelthen ikke være andet bekendt. Museets fremtidige drift afhænger af, at byrådet involverer sig og bakker op om at finde en løsning. Hvis alternativet er, at Ovartaci må lukke og slukke, så må Aarhus Kommune afholde en udgift på medfinansiering til den daglige drift af museet”, siger Thomas Medom. 

En uvis skæbne

Museum Ovartaci er et kunstmuseum, der formidler kunst af høj kvalitet. Det huser en af Europas største samlinger af kunst skabt af psykisk syge. I slutningen af 2016 flytter Psykiatrisk Hospital til Det Nye Universitetshospital i Skejby. Region Midtjylland, som hidtil har stået for driften af museet, kan ikke længere varetage opgaven. Ovartaci er derfor lukningstruet.  

”Museum Ovartaci kan det, ingen andre kan. Det er et psykiatrisk historisk museum, der formidler historier om og af mennesker med ondt i livet. Historier, der er med til at afmystificere psykisk sygdom. Historier, der skaber forståelse for og modvirker marginalisering af medborgere, der har det svært. Museet har derfor en uundværlig formidlingsopgave i forhold til byens borgere og er med til at uddanne folkeskoleelever og studerende”, fortæller Thomas Medom.

Ovartaci – et levende hus

Ovartaci er også en kulturinstitution, der tager hånd om mennesker, der af den ene eller anden grund er på kanten af livet eller arbejdsmarkedet. Samtidig er det et hus med masser af frivillige og stort lokalt engagement.

”Ovartaci er et vigtigt element i kommunens beskæftigelsesindsats for borgere med psykiske problemstillinger, som ønsker at få afklaret deres arbejdsmæssige ressourcer. En del af medarbejderne er udsatte borgere. De er ansat som en del af museets socialpsykiatriske og holdningsbårne profil. Andre er førtidspensionister med behov for pædagogisk vejledning og støtte. Museets fordel er, at det har mulighed for at skabe et miljø på samme vilkår og med samme værdier som på en almindelig arbejdsplads”, siger Thomas Medom.

Frihedsrettigheder er for alle aarhusianere

SF i Aarhus præsenterer mandag en række forslag til at bekæmpe radikalisering. Udspillet ”Frihedsrettighederne er for alle aarhusianere - En vej ind i fællesskabet” bidrager med konkrete handlinger. Borgmesteren har inviteret partierne i Aarhus til at komme med input til en samlet initiativplan for et ”Opgør med parallelsamfundet”. Forslagene skal drøftes af byrådets partier mandag eftermiddag.

_D6B4421 (1).jpg

 

Thomas Medom, som er SF’s politiske leder i Aarhus og rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse udtaler:

"Vi lægger en række forslag på bordet der skal modvirke radikalisering, undertrykkelse og social snyd. Vi hjælper unge den rigtige vej, hvis vi stiller en fritidsjobgaranti til dem, der er i risiko for marginalisering. Det samme gør vi, hvis vi udfører uafhængig opsøgende rådgivning som alternativ til imamerne. Vi skal invitere ind i fællesskabet og samtidig skærpe indsatsen mod socialt bedrageri, der underminerer vore velfærdsamfund. Der er derfor behov for at gennemføre temakontroller i forhold til førtidspensioner, ukendte adresser, formuer, virksomhedskontroller og længerevarende udlandsophold. Det er ret og pligt anno 2016.”

"Der er ikke et quick fix, når det kommer til radikalisering og ændringer af parallelsamfundene. Vi siger fra overfor fundamentalistiske og undertrykkene kræfter men skal også oppriorite det lange seje, træk, der gælder. Vi skal fokusere endnu mere på tidlige, forebyggende indsatser og vi skal skabe demokratiske alternativer til fundamentalistiske kræfter. Men vi kan ikke gøre det alene. Vi skal i langt højere grad aktivere civilsamfundet og aarhusianerne og vi skal invitere foreninger og virksomheder ind i opgaveløsningen.

Offentligt møde om flygtninge-situationen i Aarhus

Krigen i Syrien og andre steder i verden betyder at Aarhus som noget nyt er blevet en by der modtager mange flygtninge. Det er en stor og vigtig opgave at få modtagelsen og integrationen til at lykkes bedst muligt. Derfor inviterer SF til en spændende aften hvor du både kan møde flygtninge, organisationer der hjælper flygtningene og myndighederne.

flytningejatak.jpg

Se mere på Facebook-begivenheden her

Mødet løber af stablen 13.1.2016 fra kl. 19.30 til 21.30 og kommer til at foregå i 'Lille sal' på Dokk1. 

Programmet ser således ud:
kl. 19.30 - Velkomst og oplæg ved rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Thomas Medom
kl. 19.40 - Oplæg v. Mette Jensby Mortensen, Muhabet
kl. 19.55 - Oplæg v. Den Nye Havn som støtter flygtninge i at lave frivilligt arbejde
kl. 20.10 - Oplæg v. Line Miller Sukrow, Frivillignet - en del af Dansk Flygtningehjælp
kl. 20.25 - Oplæg v. Pernille Brandt, frivilligkoordinator på integrationsområdet, Aarhus Kommune
Kl. 20.40 - Pause
Kl. 20.50 - Debat
Kl. 21.25 - Opsamling og afslutning v. Thomas Medom.
 


Læs mere om Muhabet: http://muhabet-aarhus.dk/ 
Læs mere om Den Nye Havn: https://www.facebook.com/dennyehavn/ 
Læs mere om Frivillignet: http://www.frivillignet.dk/ 

Vi glæder os til at se dig! :-) 

Fattigdomsgrænsen er genindført i Aarhus

På SF's initiativ er fattigdomsgrænsen nu genindført i Aarhus Kommune, med rød blok for og blå blok imod. Det sker efter at regeringen i september afskaffede den nationale grænse. Den nye Aarhus-grænse er et godt redskab i kampen mod mindre fattigdom i Aarhus.

fattigdom.jpg

"Det giver os mulighed for at følge udviklingen over tid og lave målrettede indsatser mod fattigdom. Vi ser ofte, at fattigdom rammer børn, som jo er dem, der har mindst skyld i det. Det giver dem dårligere vilkår i deres sociale tilknytninger" siger Thomas Medom, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

"Regeringen fjerner ikke bare fattigdommen i Danmark ved at fjerne en fattigdomgrænse. Regeringen sænker kontanthjælpen for unge, de forringer den såkaldte "integrationsydelse" markant, så det gør det sværere at integrere nytilkomne i vores samfund, og så afskaffer de tilmed et redskab som ellers har vist sig nyttigt. Det mener jeg er en helt skævt tilgang til uligheden i vores samfund"

"Da den tidligere regering indførte et nationalt mål, opgav vi vores egen kommunale fattigdomsgrænse. Med fattigdomsgrænsen har vi et værktøj er et rigtig fornuftigt redskab til både at holde det politiske fokus på fattigdom, samt at frembringe konkret viden om der f.eks. er visse geografiske områder hvor vi skal lave ekstra indsatser." 

Den nye Aarhus’ grænse følger OECD’s fattigdomsgrænse, og vil sige, at man er fattig, hvis man tjener mindre end det halve af middelindkomsten - den såkaldte median-indkomst - i samfundet. Den var i 2012 på 200.000 kr. Dermed ligger den ny indførte fattigdomsgrænse på ligeomkring 100.000 kr.

Selvom at vedtagelsen er god, kan det ikke stå alene. Derfor arbejder SF i Aarhus fortsat videre med tiltag til at mindske fattigdommen i vores by. 

TTIP DEBAT 21. OKTOBER I AARHUS

TTIP står for ”Transatlantic Trade and Investment Partnership” – en handelsaftale, der aktuelt forhandles mellem USA og EU. Og hvad betyder det så for dig? Det skal vi netop klargøre og diskutere. Klik på den røde knap for at læse mere.

TTIP.png

Christen Sørensen                                 Jens Boe Andersen 
Økonomiprofessor                                  International sekretær 
tidl. Overvismand                                   Dansk Metal

Christen Sørensen og Jens Boe Andersen vil på mødet bringe os nærmere på essensen i aftalen og de aktuelle forhandlinger gennem både oplæg og debat: fordele, ulemper, konkrete konsekvenser og principielle synspunkter vil komme frem i lyset.

Arrangør: 
LO Aarhus, Fagligt Internationalt Center, 
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

Fagklubben støtter 3F's initiativ mod social dumping

Fagklubben i SF Aarhus opfordrer til at støtte om 3F's initiativ til at stoppe social dumping på tværs af grænserne i EU. Fagklubben er et forum hvor faglige aktive i Aarhus kan mødes for at diskutere faglig politik og faglige problemstillinger, Tryk på den røde knap for at se mere

12036810_1070441699655634_3497126224636682092_n.jpg

Transportsektoren i EU er udsat for massiv social dumping. Derfor har 3F i samarbejde med 231 europæiske transportfagforeninger sat en kampagne i gang, der skal indsamle 1 million underskrifter.

Lykkes det at samle underskrifterne, iværksætter det et såkaldt ”borgerinitiativ” i EU og Kommissionen skal tage spørgsmålet op og reagere på det.

Kampagnen kører på Facebook og vi opfordrer dig til at skrive under og dele kampagnen med dine venner. Muligheden for at skrive under findes her

SF Aarhus samler ind til flygtninge i uge 38

Vi har alle læst om de mange flygtninge som kommer til og gennem Danmark. På trods af regeringens førte politik, har civilsamfundet virkelig trådt til, og doneret en masse til asylcenterne. Vi i SF Aarhus vil også gerne bidrage og derfor starter vi en indsamling i uge 38, mandag til torsdag, til fordel for asylansøgerne på Østjyllands asylcentre. Læs mere ved at klikke på den røde knap.

lyngbygård.jpg

HVAD MANGLER ASYLCENTERNE?                                                                   Vi har kontaktet de lokale asylcentre i Østjylland, som er glade for at så mange borgere er klar til at hjælpe de flygtninge som kommer til Danmark. Dog får de så mange donationer for tiden at de har helt specifikke behov. Derfor har vi lavet en liste:

Vintertøj                                                                                                                                                                          Der er mange der har doneret deres tøj med det resultat at der er masser af almindeligt tøj til asylansøgerne. Dog mangler der generelt vintertøj, så som jakker, støvler, handsker, halstørklæder mv.

Cykler                                                                                                                                     Velfungrenede såvel som ikke velfungerende cykler ønskes, i både voksen og børnestørrelse. Din ødelagte cykel, kan sættes i stand af frivillige sammen med asylansøgerne og kan derfor sagtens bruges.

Sportstøj                                                                                                                                            Asylcentrene har bl.a. samarbejde med lokale sportsforeninger, og derfor er her brug for sportstøj, især fodboldstøvler til børn, men især voksne. Men det kan være alt fra indendørssko, til shorts og løbetrøje mv. Alt funktionelt er ønsket.

HVORNÅR KAN JEG AFLEVERE MINE DONATIONER: I hverdagene i uge 38, fra mandag den 14/9 til torsdag 17/9, er SF's lokaler på Jægergårdsgade 14, 2 sal, åbne for modtagelse af donationer. I tidsrummet mellem kl. 17-19 vil der hver dag være frivillige på lokalerne til at tage imod donationer, og tid at snuppe en snak over en kop kaffe.

HVORDAN KOMMER VORES HJÆLP UD TIL FLYGTNINGENE?
Efter vi har afsluttet vores indsamling tager vores frivillige ud og afleverer de indsamlede materialer.

JEG VIL GERNE DONERE, MEN KAN IKKE I TIDSRUMMET                                  
Hvis det ikke kan lade sig gøre for dig at aflevere dine donationer på Jægergårdsgade 14, 2. sal i dagene 14/9-17/9, kan du ringe til formanden for SF Aarhus, Søren Kronborg på telefon 21744221. Der vil du kunne aftale nærmere om eventuel afhentning, eller lignende.

AT DONERE LØSER IKKE FLYTNINGEKRISEN
Nej. Netop derfor har SF lanceret en række af forslag som kan forbedre situationen. Læs mere her

YDERELIGERE KONTAKTOPLYSNINGER
 Sekretær, SF Aarhus Mads Hintze Dinesen
 Telefon: 26164589.
 Email: Sfaarhus@gmail.com

 

Den amerikanske drøm i Danmark

Af Thomas Medom, Politisk leder af SF i Aarhus Byråd og Social- og beskæftigelsesrådmand: "Det er da at skære den gren over, som man selv sidder på, når V-regeringen barsler med at skære 2 procent om året på uddannelses- institutionernes budgetter de næste fire år." For at læse det hele skal du klikke på den røde knap herunder.

3388182-pix-amerikansk-drmbiz.jpg

Netop uddannelsesområdet skal om nogen sørge for fremtidssikringen af den danske velfærd ved at forske, undervise, kvalitetssikre og uddanne de kloge hjerner og dygtige hænder, der skal skabe vækst og arbejdspladser fremover i Danmark.

8 procent over fire år svarer til 8,7 milliarder kroner mindre til at udføre den helt fundamentale opgave i samfundet, og det er et mysterium, hvad i al verden regeringens ministre har tænkt på. Handler det mon om at samle penge ind til skattelettelser for de rige, så Venstres chancer for at vinde næste valg øges? Eller arbejder man i al hemmelighed på at skabe amerikanske tilstande i det danske uddannelsessystem, hvor kun de rigeste og mest ressourcestærke får muligheden for at tage en uddannelse.

Man kan kun gætte. For der savnes i den grad en forklaring fra Lars Løkke & Co.

Det er prøvet før, og konsekvenserne er desværre alt for velkendte: Flere elever i klasserne og studerende på holdene, færre timer og mindre undervisning, dårligere og mindre forskning.

Det kan få uoverskuelige konsekvenser for de mange elever og studerende, som ikke er født med en bog på natbordet, og som har brug for ekstra støtte til at komme igennem de dele af en uddannelse, hvor de måske ikke lige er aller stærkest. Det vil uvægerligt få stor social slagside, da uddannelsesinstitutionerne vil være nødt til at skære de støttefunktioner væk, som er blevet opbygget, og som netop fastholder de mindre ressourcestærke elever og studerende i uddannelsen.

Det er et faktum, at Danmark er langt bedre til at udleve den amerikanske drøm om muligheden for at bryde den sociale arv, end drømmens eget hjemland USA. Danmark er faktisk ét af de vestlige lande, hvor muligheden for at arbejde sig op økonomisk gennem livet er størst.

Hvis ikke vi investerer i uddannelse for både ressourcestærke og udsatte unge, så risikerer vi at stå dårligere rustet i en globaliseret konkurrence, ligesom vi risikerer at tabe store dele af en ungdomsårgang på gulvet.

Det har vi altså ikke råd til!

Underskrifts-indsamling imod forringede vilkår for flygtninge

En gruppe borgere er gået sammen i protest mod regeringens forringelser på flygtningeområdet og har startet en underskriftsindsamling. SF Aarhus bakker op om dette initiativ, og opfordrer til at gå med i demostrationen nu på fredag kl. 16 på Rådhuspladsen. KLIK PÅ DEN RØDE KNAP FOR AT FINDE LINKET TIL UNDERSKRIFTSINDSAMLINGEN.

11816998_434504686734110_7756864896224656273_n.jpg

Tryk her for at skrive under. 

Facebook-begivenheden for demonstrationen kan findes her

 

 

SF i Aarhus er en levende organisation

Velkommen til SF Aarhus hjemmeside. Her vil du finde alt om vores mange aktiviteter, vores politik og hvordan du kan være med til at gøre en forskel som aktiv i SF Aarhus. Mange hilsner Søren Kronborg Pedersen Fællesformand, SF Aarhus

SF Aarhus

  • Fællesformand Søren Kronborg Pedersen

21744221

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation