velkommen til sf aarhus

Forlig sikrer penge til ny skole

Et tilskud fra staten til kommuner, der sænker skatten, betyder, at Aarhus tjener knap 50 mio. kr. ved at fremrykke nedtrapningen af dækningsafgiften på erhvervsejendomme. De 40 mio. kr. af gevinsten skal bruges til at bygge nye skoler.

raadmandsinterview (1).jpg

”Det er glædeligt at det trods en sparerunde er lykkedes at finde penge til at starte en opsparing til en ny skole,” siger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge. 

Aftrapningen blev aftalt mellem S, V og K i 2011 og fastslog, at dækningsafgiften på erhvervsejendomme skulle aftrappes fra 2020 og frem. Nu fremrykker et bredt flertal, som også fatter SF, R, og Å, aftrapningen, hvilket betyder, at der trods en tidligere start samlet set bliver 48,9 mio. kr. mere til Aarhus. Samtidig bliver der ikke færre skatteindtægter.

”Aarhus vokser og det kræver udbygning på skoleområdet over de kommende år, og det har været en betingelse for mig, at hovedparten af gevinsten ved fremrykningen kommer fremtidens skolebørn til gode,” siger Thomas Medom.

I forliget beder det brede flertal samtidig forvaltningen om at undersøge, hvordan der i de kommende år skabes plads til hundredvis af nye skolebørn. I følge prognoserne vil der således frem mod 2023 blive 1.300 flere elever i de aarhusianske skoler. Byrådet ventes i forbindelse med næste års budget at tage beslutning om hvordan udvidelsen skal ske.

Pasning og undervisning går fri af sparerunde

Budgetforliget styrer sparerunden uden om pasning, undervisning, SFO og fritidstilbud, konstaterer rådmand for Børn og unge Thomas Medom (SF). Besparelserne er fundet på administration, ledelse og højere forældrebetaling i pasnings- og fritidstilbud.

billede.jpg

”Min ambition har hele tiden været, at sparekniven blev ført uden om det, vi tilbyder børnene og de unge. Det er i høj grad lykkedes med det forlig, der er indgået. Ikke alle tidsler er fjernet, men samlet set kan jeg konstatere, at der ikke skal spares på de pædagogiske og læringsmæssige aktiviteter i dagtilbud, skoler, SFO og fritidstilbud, og det er jeg glad for,” siger Thomas Medom.

Der er med forliget besluttet besparelser ved at samle og effektivisere administrationen. Samtidig slankes ledelseslagene og endelig hæves forældrebetalingen i fritidstilbud samt for deltidspladser i dagtilbud, som hidtil har været uforholdsmæssigt billigere end fuldtidspladser.

Samtidig afsætter forliget penge til indsatsen for ordblinde børn, styrker indsatsen for udsatte børnefamilier ligesom der er taget hul på at spare op til nye skoler i takt med, at Aarhus vokser.

SF's tale vedr. Budget 2019

Læs SF's tale ved 1.behandlingen af Budget 2019 for Aarhus Kommune

Jan Ravn Christensen

Aarhus skal være en god by for alle. Visionen er god og svær at være uenig i. Det svære er, hvordan vi får det til at ske. Og det endnu sværere spørgsmål er: Hvordan sikre vi, at Aarhus er en god by for alle, når der er hul i budgettet? I partiernes budgetforslag er der langt imellem svarerne på dette spørgsmål. Til gengæld er der en stor bunke ufinansierede budgetforslag. Det virker en smule skævt, at partierne foreslår at bruge penge til både det ene og det andet - uden at have bud på, hvor pengene skal komme fra. Især når vi skal spare 241 mio. kr. - bare næste år. Vi skal være fælles om at gøre Aarhus til en god by for alle - også når vi står i en svær situation. Der har været den del snak om, hvorfor der mangler penge i kommunekassen, og hvorfor vi er endt her.Men hvem der gjorde eller ikke gjorde hvad - ændrer ikke på, at vi står med et hul i budgettet, som skal lappes. Vi kan lappe hullet ved at skære i antallet af pædagoger, lærere og SOSU’er. Det vil sige i kernevelfærden.Eller vi alle sammen skal betale en lille smule mere i skat. Så der fortsat er råd til at prioritere velfærden. I SF er vi ikke i tvivl.

Et af de steder, hvor vi gerne vil prioritere velfærden - er for byens børn. Hver dag arbejder det engagerede personale i byens daginstitutioner på at sikre, at over 18.000 børn igennem leg og læring udvikler sig. Det kræver fokus på alle børn. Men især på at understøtte og hjælpe dem, der har vanskelige vilkår og ekstra behov. Og jo tidligere vi kan sætte ind, jo nemmere er det at hjælpe barnet – og jo større effekt får indsatsen. En tidlig indsats kan give alle børn og unge gode forudsætninger og samtidig understøtte en effektiv udnyttelse af de ressourcer vi har. At arbejde tidligt og forebyggende, det kræver høj faglighed blandt det pædagogiske personale. Det kræver pædagogisk personale, der har tid og overskud. Og det kræver, at det pædagogiske personale reelt får mulighed for at udføre og forbedre deres arbejde. SF vil derfor prioritere, at dagtilbuddene også fremover har en høj kvalitet. Det vil vi i forhandlingerne arbejde benhårdt for.

Et andet vigtigt område, som vi vil prioritere er sårbare børn og unge. I disse år er der et stigende antal børn og unge, som har det svært. Særligt de unge føler et stort pres. De er bekymrede for ikke at slå til i skolen, på arbejdsmarkedet og i livet generelt. Samtidig er der flere og flere børn og unge, der har en psykisk lidelse, som fx autisme, ADHD, angst eller depression. Og meget tyder på, at denne udvikling fortsætter. Det skal vi ændre. Vi skal skrue ned for forventningspresset, så vores børn og unge kan få mere ro på. Og samtidig skal vi være bedre til at støtte dem, der har ekstra behov. Fx ved at styrke indsatsen over for børn og unge med ordblindhed og matematikvanskeligheder.

Det stigende antal børn og unge som har det svært, skaber et øget pres det specialpædagogiske område generelt. Lige nu håndteres presset ved, at vi tager midler fra almenområdet i folkeskolen og flytter dem til specialundervisning. Men det er reelt en negativ spiral. Derved giver vi folkeskolen dårligere forudsætninger for at kunne rumme de børn, som har særlige behov. I SF vil vi arbejde for at skolerne får bedre tid og rum til de tidlige indsatser. Det vil øge muligheden for at inklusionen lykkes. Til gavn for alle børn. Men det er ikke nemt. Økonomien i folkeskolen er under pres, både på den korte og den længere bane. Det nye besparelsesforslag fra direktørgruppen er et bedre udgangspunkt end det første. Men vores holdning er fortsat, at vi helst vil undgå at spare. Det gælder både skoleforslaget og alle de andre forslag. Vi vil arbejde for at styrke en lokal folkeskole, der kan tage hånd om alle børns udvikling. For på trods af en kæmpestor lokal indsats, så forlader hvert syvende unge folkeskolen uden at have forudsætninger for at tage en ungdomsuddannelse. Det er vi nødt til at tage alvorligt. Samtidig er der alt for store forskelle mellem bydele og mellem skoler. Derfor skal vi også have kigget på, hvordan vi bedre støtter eleverne fx i Aarhus Vest.

Aarhus vokser med lynets hast. Frem mod 2030 bliver vi 50.000 flere i vores by. Samtidig bliver der færre ansatte pr. borger til at skabe velfærd for aarhusianerne. Vi skal altid være opmærksomme på, om vi løser opgaverne effektivt og smart. Men der er en grænse for hvor meget vi kan spare på kernemedarbejderne, hvis vi ikke vil vi ende med discount velfærd. Det handler om, hvilken by Aarhus skal være. I SF vil vi skaber løsninger på tværs af borgernes behov. Så vi understøtter, at alle børn og voksne har mulighed for at realisere deres drømme og ønsker. Når vi fortætter og udvikler byen, skal vi afsætte plads og ressourcer til dagtilbud, skoler og lokalcentre. Så vi undgår det pres der fx lige nu er på Aarhus Ø, hvor der mangler en skole. Og i Lisbjerg, hvor udviklingen kan betyde, at der snart at brug for en skole mere.

Aarhus er en god by for alle – og det skal den blive ved med at være. Derfor mener vi i SF, at vi skal lukke hullet i budgettet ved at hæve en af Jyllands laveste kommuneskatter en lille smule. Det vil skabe mulighed for, at vi kan prioritere velfærden for børn, unge, ældre og sårbare.

Lad os være sammen om Aarhus.

Folketingskandidater i Østjylland

 

Se SF Østjylland´s imponerende hold til det kommende Folketingsvalg her  - medlemmerne af SF har besluttet deres rækkefølge på stemmesedlen.

Fotograf Christoffer Regild

I Aarhus opstilles 4 kandidater fordi byen er opdelt i 4 opstillingskredse, Øst, Vest, Nord og Syd:

undefined
Kirsten Normann

undefined
Niels Callesøe

undefined
Anna Brændemose

undefined
Theis Rubinke Sørensen

 

- men i hele Østjylland har SF 10 gode bud på kommende Folketingsmedlemmer
- se dem under Storkredse i Midtjylland her.

Flere vælger folkeskolen

Første fald i andelen af privatskoleelver i Aarhus siden 1982

 

Thomas.jpg

For første gang i nyere tid oplever skolerne i Aarhus Kommune et lille fald i andelen af elever, der går i privatskole. Dermed flader kurven over sivningen af elever fra folkeskole til privatskoler ud for første gang siden 1982.

Opgørelsesmetoden er ændret over tid, men tallene er opgjort på samme måde siden 2005. Her viser udviklingen et lille fald fra 15,4 procent til 15,3 procent af eleverne, der går i privatskole.

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, glæder sig over tallene.

”Jeg har et klart ønske om at bremse sivningen fra folkeskoler til privatskoler, derfor er det en positiv udvikling. En stærk folkeskole med bred opbakning fra forældre og med dygtige medarbejdere og ledere er fuldstændig afgørende for at sikre alle børns trivsel, læring og udvikling,” siger Thomas Medom

Rådmanden bemærker, at det er et meget lille fald på blot 0,04 procentpoint. Men tendensen afviger fra de seneste mange års konstante vækst i andelen af elever på privatskolerne.

”Jeg er godt klar over, at det kan se anderledes ud næste år igen. Men står det til mig, skal vi holde fast. Vi skal udvikle skolerne i dialog med både professionelle og forældre, så vi får fat i den meget brede opbakning til skolerne igen. Det er lykkes i andre kommuner, og jeg håber også, at vi kan lykkes med det i Aarhus,” siger Thomas Medom.

Åbenhed i Børn & Unge

Rådmand åbner dagsordener og referater

raadmandsinterview.jpg

Børn og Unge-rådmand Thomas Medom har som noget nyt indført åbne dagsordener og referater til de ugentlige rådmandsmøder i Børn og Unge. Det sker ud fra et ønske om at skabe en åben og gennemsigtig forvaltning.

”Der træffes indimellem store og vigtige beslutninger på rådmandsmøderne, og derfor er det vigtigt med åbenhed. Det er jo sager med betydning for familiers hverdagsliv eller arbejdsforhold for vores 14.000 medarbejdere, som bliver drøftet der. Det vil gerne jeg give så stor indsigt i som muligt,” siger Thomas Medom.

På rådmandsmøder drøftes typisk indstillinger til byrådet eller sager af mere principiel karakter. Enkelte punkter, som vedrører eksempelvis personsager, vil fortsat blive behandlet som lukkede sager.

Med initiativet viderefører Thomas Medom den praksis, som han også indførte som rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i den seneste valgperiode.

”Jeg synes, at vi som kommune og dermed som forvaltere af fællesskabet bør gøre det åbent og gennemsigtigt. Derfor opfordrer jeg også mine rådmandskolleger og borgmesteren til at følge eksemplet,” siger Thomas Medom.

Magistratsafdelingerne for Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg har i dag åbne dagsordener og referater til rådmandsmøderne. 

Mødernes holdes typisk hver onsdag formiddag, og man kan udgangspunkt finde mødebilagene i løbet af onsdag her: http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Boern-og-Unge/Raadmanden/Raadmandsmoeder.aspx

Sæt folkeskolen fri

Thomas Medom udfordrer undervisningsminister: Afskaf snævre rammer i folkeskolen

 

raadmandsinterview (1).jpg

Børn og Unge-rådmand Thomas Medom vælger nu at udfordre undervisningsminister Merete Riisager på spørgsmålet om at bruge to voksne i folkeskolens undervisning.

Regeringen åbnede i efteråret mulighed for, at borgere, virksomheder og organisationer kan melde overflødige regler ind til ministerierne. Målsætningen er at gøre det tydeligt, hvilke regler og dokumentationskrav, der med fordel kan forenkles eller fjernes helt.

Ifølge Thomas Medom lægger de nuværende regler i folkeskoleloven alt for stramme og rigide rammer om at veksle understøttende undervisning til to-voksentimer.

”Vi skal sætte skolerne mere fri. Lad det være op til skoleledere og skolebestyrelser, hvordan kræfterne bruges bedst lokalt. Mange skoler har rigtig gode erfaringer med at sætte to voksne ind i undervisningen. Det ser jeg gerne udbredt, så skolerne får langt større frihed til at benytte sig af to-voksenordninger ved at de nuværende begrænsninger afskaffes eller lempes meget,” siger Thomas Medom.

Som folkeskolelovens § 16 b er udformet i dag, kan folkeskolerne konvertere understøttende undervisning til to-voksenordning i børnehaveklassen og indskoling generelt.

Thomas Medom ønske er, at der bliver samme mulighed for mellemtrinnet og udskoling. I dag kan det alene ske i særlige eller ekstraordinære tilfælde.

 

Herudover ønsker Thomas Medom, at skoleledelsen i samråd med skolebestyrelsen kan benytte paragraffen sådan, at der kan indføres to-voksenordninger generelt på alle klassetrin og alle klasser i den periode skoleledelsen og skolebestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

Bjerre: DF's parkeringsforslag er dybt problematisk

Helt skævt at Dansk Folkeparti vil opkræve flere penge fra handicappede borgere.

mettebjerre.png

Til byrådsmødet onsdag d. 24. januar var en fremtidig parkeringspolitik for Aarhus på dagsordenen. Rådmand Jette Skive fra Dansk Folkeparti foreslog her at handicapparkering ikke længere skulle være gratis. Det finder SF dybt problematisk.

Politisk Ordfører og byrådsmedlem Mette Bjerre:

“Der er mange gode grunde til at handicapparkering i dag er gratis. Mange handicappede kan ikke bare snuppe cyklen. Mange handicappede kan ikke parkere længere væk, hvor der er gratis eller billigere parkering. Mange handicappede har lavere indkomst end andre grupper, og har derudover flere udgifter end andre — det kan ikke passe at de yderligere skal betale for parkering.”

“Hvordan har Dansk Folkeparti helt praktisk tænkt sig at det skulle komme til at fungere? Hvis en kørestolsbruger skal betale for sin parkering, så skal vi have lavet nye betalingsautomater, som man kan nå fra en kørestol. Vi skal også sørge for at man kan komme fra sin bil og hen til betalingsautomaterne, i en kørestol. Hvad vil det koste? Reelt vil det komme til at koste en masse penge, for måske at tjene lidt penge, som tages fra nogle borgere i Aarhus, som i forvejen ofte ikke har store midler.”

Flere har søgt julepenge i 2017 end i 2016

Socialforvaltningen har nu uddelt det årlige julelegat, som traditionen tro gives til værdigt trængende borgere i Aarhus Kommune omkring juletiden. I år har der været 100.000 kroner til fordeling, og 80 borgere har fået glæde af det økonomiske tilskud.

yess.png

I år modtog Socialforvaltningen 114 ansøgninger til julelegatet, hvoraf de 80 altså blev imødekommet. I 2016 modtog Socialforvaltningen 103 ansøgninger. Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Thomas Medom, sætter pris på legatet og dets formål, men han finder det trist, at ansøgertallet stiger.

”Julelegatet er et fantastisk initiativ, som symboliserer højtidens gæstfrie ånd. Det giver mulighed for, at flere kan give deres familier og børn en bedre jul. Men samtidig er det alarmerende, at det fortsat er nødvendigt at uddele julehjælp i et samfund som det danske. Det er en trist påmindelse om, at vejen til et liv i fattigdom og social ulighed er forkortet. Det skyldes først og fremmest regeringens fattigdomsreformer i skikkelse af kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timers reglen. Derfor har vi også et større behov for initiativer som julelegatet, end vi længe har haft, hvilket det voksende ansøgertal viser,” siger Thomas Medom.

I fordelingsprocessen prioriteres enlige forsørgere og familier med lav årsindkomst. Ligeledes prioriteres tilbagevendende ansøgere, som ikke fik tildelt legat ved tidligere ansøgning. Når legatmodtagerne er fundet, vægtes forsørgere af tre til seks børn, og modtagere fra denne målgruppe modtager et tilsvarende større økonomisk tilskud.

Julelegatet går officielt under titlen ”Fælleslegatet af 1979 for værdigt trængende i Aarhus Kommune”, der er en fondssamling af over 100 forskellige, mindre legater. Igen i år har Socialforvaltningen administreret legatfordelingen, som skal yde økonomisk hjælp til værdigt trængende aarhusianske borgere og familier i juletiden.

Tusind tak!

SF er klar til 4 år i arbejdstøjet for et rødere og grønnere Aarhus

konstituering.jpg

Kære alle jer, der stemte på SF ved kommunal- og regionsvalget: Tusind tusind tak!

Vi er både enormt taknemmelige og samtidig meget ydmyge omkring det flotte valgresultat, som I gav os i Aarhus med jeres stemmer tirsdag d. 21.november. Vi ved, at det er en meget stor tillidserklæring fra jeres side, både ift. det arbejde vi har udført de sidste fire år, men også ift. vores projekt for Aarhus Kommune i den kommende valgperiode. Vi vil gøre vores bedste for at leve op til denne tillid.

I onsdags d. 6.december blev det konstituerende byrådsmøde afholdt, og her blev konstitueringsaftalen, som vi indgik med Socialdemokraterne, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet dagen efter valget, bekræftet. Derfor kommer fordelingen af poster mellem vores tre byrådsmedlemmer til at se således ud de næste fire år:

Thomas Medom: Rådmand for Magistratens afdeling for Børn & Unge

Jan Ravn Christensen: Medlem af Teknisk Udvalg og Sundhed- og omsorgsudvalget

Mette Bjerre: Medlem af Økonomiudvalget og Børn- & Ungeudvalget.

Udover har de officielle poster har vores byrådsgruppe konstitueret sig således internt, at Jan Ravn Christensen bliver formand for byrådsgruppen samt ordfører for social- & beskæftigelsesområdet, mens vores nyvalgte byrådsmedlem Mette Bjerre bliver politisk ordfører samt ordfører for fritids- og kulturområdet.

Vi glæder os til at komme i arbejdstøjet, og fortsætte kampen for et mere bæredygtigt og socialt retfærdigt Aarhus.

Endnu engang tak for tilliden til alle jer, der satte deres kryds ved liste F d. 21.november. 

Valgdag - Stem SF!

I dag kan du stemme for et Aarhus og en region Midtjylland, der hænger sammen.

undefined

Så er det endelig valgdag. I dag sammensætter vælgerne det lokalpolitiske Danmarkskort de næste 4 år.

Husk at stemme til både kommunal- og regionsvalget. Hvis du ønsker et Aarhus og en region Midtjylland, der hænger sammen, så håber vi, at du vil sætte dit kryds ved os. Du finder os på liste F: SF - Socialistisk Folkeparti. Hvis du har brug for, at læse lidt om, hvad vi vil, kan du finde vores valgtemaer her.

Vi ønsker en glædelig valgdag til alle.

Virksomheder skal dele varmen

Aarhus Kommune bør indgå aftaler med virksomheder i kommunen om at udnytte deres overskudsvarme til fjernvarme.

18772252.jpg

SF i Aarhus har valgt at stille et forslag til byrådet om at udnytte, at mange virksomheder i kommunen har en stor mængde overskudsvarme, som sagtens ville kunne blive brugt til fjernvarme.

”I sådan en kold november er det godt at deles lidt om varmen, vi synes dog også at virksomhederne skal have lov at være med,” forklarer byrådskandidat Sofie Lippert Troelsen.

Hun understreger at forslaget bygger på at virksomhederne skal kunne give deres overskudsvarme væk kvit og frit og dermed spare en masse afgifter, ”idéen er selvfølgelig ikke, at man skal kunne tjene penge på overskudsvarme, men der er jo heller ingen grund til at bruge en masse penge på at få det kølet ned igen.”

Som det er i dag er det svært for virksomhederne at udnytte deres overskudsvarme i fjernvarmesystemet, da der er mange afgifter forbundet ved at sælge varmen videre. SF foreslår, at det skal være muligt at donere varmen og dermed slippe for afgifterne.

Inspirationen kommer fra en afgørelse fra skatteankenævnet fra september, hvor Facebooks nye datacenter i Odense og Fyens Fjernvarme fik lov at indgå en aftale om, at overskudsvarmen fra serverne i datacentret nu skal udnyttes til fjernvarme.

”Som SF’er får man tit skudt i skoen, at man hader virksomheder, fordi vi ofte prioriterer vores miljø og klima højere end virksomhedernes muligheder for vækst,” siger Sofie Lippert Troelsen, ”derfor er det fedt at kunne komme med et forslag, der både gavner miljøet og virksomhederne.”

Forslaget vil blive behandlet på byrådsmødet d. 29. november.

Muligt flertal for minimumsnormeringer

Flere byrådskandidater i Aarhus har stillet sig positivt overfor idéen om et minimum af pædagoger pr. barn i vores daginstitutioner

Jan Ravn Christensen

SF har stillet forslag om, at vi i Aarhus skal have mindst 1 voksen pr. 3 børn i vuggestuerne og i børnehaverne mindst 1 voksen pr. 6 børn for at sikre mere tid til omsorg, nærvær og pædagogiske aktiviteter.

SF's medlem af Børn og Ungeudvalget Jan Ravn Christensen forudser et muligt flertal i byrådet efter kommunalvalget på tirsdag.

"Vi ved fra Altingets kandidattest, at 8 ud ad 10 byrådskandidater på landsplan støtter minimumsnormeringer. I Aarhus regner jeg med opbakning til vores forslag fra Radikale Venstre og Enhedslisten. Herudover er der 4 siddende byrådsmedlemmer, der i kandidattesten bakker op om minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver og yderligere to, der erklærer sig overvejende enige i at vi skal have minimumsnormeringer."

De fire der i testen skriver, at de er enige er DF's spidskandidat Jette Skive, Venstres byrådsmedlem Theresa Blegvad og de to socialdemokrater Peder Udengaard og Ali Nuur.

"Jeg håber, at begge DF's byrådsmedlemmer vil stemme for, og at de øvrige tre vil stemme for. Så mangler der ikke mange stemmer for et flertal for forslaget." afslutter Jan Ravn Christensen.

Større økonomisk åbenhed i Aarhus byråd

Som folkevalgte må vi gå forrest for at skabe åbenhed og gennemsigtighed i Aarhus Kommune. Kun på den måde kan vi sikre borgernes tillid til vores forvaltning af skatteydernes penge. Derfor må nuværende ordning om byrådsmedlemmers økonomiske interesser gøres obligatorisk.

 

Stemmedom.jpg

SF´s forslag gav god og vigtig debat, men enighed blev ikke en del af dette møde !

I lighed med reglen for folketingsmedlemmer ønsker vi åbenhed og tror med afsæt i folketingets regler(her) sagtens der kan findes en god og rimelig løsning, uden det behøver at være en svær-svær opgave for byrådsmedlemmerne.

Bortset fra Konservative var der ingen som helt turde frasige sig dette ønske, men mange havde travlt med at se problemer og især de borgerlige ønskede at holde fast i at der ikke skal være krav om denne åbenhed. De borgerlige gik mest op i at lade det være op til den enkelte vælger at finde ud af om byrødderne spillede med åbne kort. Især byrødder med sekundvis omgang med værdipapirer kunne også hurtigt se mange tekniske udfordringer.

Der var dog flertal for at nedsætte seriøst arbejde i magistraten, så det er nu spændende hvordan det nye byråd efter valget bærer forslaget videre.

SF i Aarhus er en levende organisation

Velkommen til SF Aarhus hjemmeside. Her vil du finde alt om vores mange aktiviteter, vores politik og hvordan du kan være med til at gøre en forskel som aktiv i SF Aarhus. Mange hilsner Søren Kronborg Pedersen Fællesformand, SF Aarhus

SF Aarhus

  • Fællesformand Søren Kronborg Pedersen

21744221

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation