Generalforsamling 2017 i SF Rødovre

Torsdag d. 16. marts 2017 kl. 18.30 på Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre

 

                                                                             Dagsorden

 

0. Kommunalvalg 2017

   - offentliggørelse af kandidatliste til partiliste

   - opstilling af kandidater til opstillingslistens øvrige pladser

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Præsentation af vores folketingskandidat Gitte Christiansen

 3. Valg af 2 stemmetællere

 4. Beretninger    - Organisatorisk / bilag 1    - Kommunalpolitisk / bilag 2

 5. Regnskab 2016 /bilag 3    Budget 2017/ bilag4

 6. Indkomne forslag

- Forslag til vedtægtsændringer / bilag 5

   Gældende vedtægter:http://sf.dk/media/6753/vedtaegter-sf-roedovre-200316.pdf

 7. Fremlæggelse af hovedlinjer for det kommende års arbejde, herund

 1. Kommunalvalg / proces for kommunalvalget bl.a.

 • Valgforbund?

 • Valgkampsudvalg

 • Fokuspunkter

 1. Generalforsamlingens ønsker om temaaftener

 2. Generalforsamlingens ønsker om andre tiltag

 3. Nedsættelse af arbejdsgrupper

 8. Valg til bestyrelsen og revisor – på valg er:

 • Næstformand for 2 år: Per Bergmann
 • Bestyrelsesmedlem for 2 år: Kirsten Falster
 • Bestyrelsesmedlem for 2 år: Nina Jensen - Nina ønsker ikke at genopstille
 • Bestyrelses suppleant for 1 år: Christel Grum Jensen
 • Valg af revisor for 2 år: Birgit Linneboe
 • Revisor suppleant for 1 år: Torben Petersen

9. Eventuelt

 

SF Rødovres bestyrelsesberetning 2017

Mødeaktivitet / Repræsentation i div. fora:

SF Rødovre har markeret sig godt i diverse SF sammenhænge i det forgangne år. Storkredsmøder - Kontaktrådsmøder - "Kick off" møder - Vintertræf - Faglig gruppemøder og Landsmøde. Det har været muligt, ikke mindst takket være nye kræfter der er trådt til, endda ofte med kort varsel. Det vil vi sige tak for J

Alt andet lige, giver det indflydelse bl.a. er Søren opfordret til at gå med i et samarbejde centralt om SF's holdninger til arbejdsmiljø. Ligeledes har vi haft glæde af Inas kenskab til SF på "Borgen" - det er vældig motiverende og engagerende for os alle.

Vi har også markeret os lokalt. I marts var der flygtningemodtagelse på Rådhuset. Vi deltog og det var dejligt at se det solide fremmøde af borgere i Rødovre.

Vores initiativ med at møde lokale tillidsmænd i kommunen mislykkedes i første omgang, da de var optaget til anden side på den dato vi havde sat. Det bliver fulgt op når kommunens kortlægning af institutioner og skoler er udarbejdet og fremlagt.

Med lokalt tænker vi også på vores profilering på Facebook. Den er kommet vældig op i gear og har et stigende antal besøgende.

Økonomi / kampen for vores velfærdssamfund:

Vi meldte os under Velfærdsalliancen faner og deltog aktivt i planlægningen af demonstrationen i Rødovre. Formålet var at presse regeringen til at fjerne omprioriteringsbidraget fra økonomiforhandlingerne med KL. Det lykkedes at samle ca. 120 deltagere til Rødovres Velfærdsdemonstration ved Rådhuset 15. oktober – ikke så ringe endda. Søren var én af talerne. Om det var udslagsgivende, kan vi ikke afgøre, men regeringen fjernede da omprioriterings-bidraget!

Men vi må desværre konstatere, at det kun var første halvleg. Kampen for vores velfærdssamfund er kun lige startet - ikke mindst i betragtning af den nye regeringskonstellation.

KL forhandlingerne og det pres demonstrationerne lagde på regeringen, gav umiddelbart det positive resultat i Rødovre, at der kunne fremsendes et budgetforslag fra administrationen med uændret serviceniveau.

Budget 2017:

Vi afholdt et godt medlemsmøde om budget 2017. Det gav Svend Erik stof til en rigtig god ordførertale i KB. Talen er vigtig, da den er SF's udspil til de efterfølgende forhandlinger.

Vores forhandlingsudvalg, der bestod af Svend Erik, Søren og Lone gjorde det glimrende i forhandlingen med Socialdemokraterne. Da det endelige resultat blev vedtaget i KB, var vores prioriteringer ikke ændret. Dertil fik vi tilføjet, at der gennemføres en kortlægning af daginstitutioner og skoler, så vi kan se udviklingen i personale, vikar og sygefravær. Vores indflydelse i KB er væsentlig - ikke mindst set i lyset af vores enkelte plads i KB.

Der bygges i Rødovre:

Vi kan vel alle konstatere, at der er fuld fart på byggeriet i Rødovre. Irmabyen - Rødovre port - SPF grunden - Damhus torvet - og Midtbyen vil også undergå ændringer. Det har givet mange indlæg i Lokal nyt. Et af de rigtig gode var Nils Lunds indlæg og spørgsmål i lokalavisen, om fordelingsnøglen af boliger i.f.t. ejer- / almennyttigt. Det var fint, sobert og relevant - en rigtig god profilering af SF Rødovre.

I KB er der taget hul på arbejdet med byudvikling. Der er fokus på bymidten, hvor der er en hidtil temmelig vilkårlig fordeling af boliger og erhverv. Hvad skal der ske her? Erhverv? Boliger? Udkast til kommuneplan offentliggøres snarest - så kan der debatteres - og SF vil deltage!

Vi debatterer også i bestyrelsen. Eksempelvis om Damhustorvet, hvor der er divergerende opfattelser af, hvad der vil være fordelagtigt. Dog er vi helt enige om, at det er klar SF politik, at lave reel borgerinddragelse, også om sådanne projekter.

Lokalt partisamarbejde:

Vi har et glimrende tillidsfuldt samarbejde med Enhedslisten i KB. Der er enighed i bestyrelsen, om at fortsætte samarbejdet. Men da Alternativet har meldt sin ankomst til Rødovre, er der nu en ny "spiller" på banen. Så hvad nu? Giver det anledning til nogle overvejelser?

Enhedslisten inviterede til fællesmøde med Alternativet og os. Formålet var at finde ud af hvad Alternativet vil med Rødovre? Hvor i det politiske landskab er de? Hvor er der samarbejdsflader? Svend Erik og Per deltog og deres oplevelse var, at Alternativet ikke var klar over, om de vil stille op til KV 17. De manglede stadig en struktur og samtidig var de endnu ikke afklarede på, hvad de vil satse på. EL vil tilsyneladende gerne i valgsamarbejde med Alternativet, vi vil meget gerne have en generalforsamlingsdebat/beslutning om et eventuelt valgforbund. 

Kommunevalg og regionsvalg.

Vi får et stærkt hold til KV 17!

Kenneth Rasmussen og Søren Østergaard har meldt deres kandidatur.

Hvad vi ikke har prøvet før, er at have vores egen Valghåndbog. Det har været en lidt hård - eller måske snarere - langstrakt fødsel. Det hjalp på processen, at der blev slået gevaldigt på valgtrommerne i efteråret - at det så viste sig at tønderne var tomme, er en anden sag. Nu har vi nedskrevet erfaringer, gode tips, huskelister og meget andet - vi er klar til valg!

Vi er så småt i gang med forberedelserne og håber, at vi igen får hjælp fra friske medlemmer til at gennemføre en god valgkamp - vores ambition er at få to stole i KB salen.

Folketingsvalg:

I september var der kontaktrådsmøde og Ina repræsenterede os. Også på det møde, var der folketingsvalg på dagsordenen, men som Pia Olsen Dyhr pointerede, så kommer der et folketingsvalg på ét eller andet tidspunkt, men vi ved at der er kommunalvalg den 21. november 2017, så lad os fokusere på det.Den opfordring følger vi i SF Rødovre.

Men det forhindrer os ikke i også at arbejde mod folketingsvalget. Der er næppe tvivl om at den nuværende regering er villig til hvad som helst, for at bevare magten - men hvem ved? Det kan lige pludselig gå hurtigt.

Storkredsens forslag til ny opstillingsform, blev som bekendt vedtaget. Vores folketingskandidat er Gitte Christiansen. På baggrund af den nye opstillingsform, valgte Gitte Gentofte – Brøndby og Rødovre, som sine kredse og det er vi glade for.

Gittes mærkesager er Velfærdssamfundet – Det sociale område – Undervisning og meget mere. Gitte er vokset op i Glostrup, bor i Ishøj, har familie i Rødovre og er dermed på hjemmebane på Vestegnen. Hendes baggrund i SF er mangeårig. Hun er aktiv i SF Ishøj og har arbejdet meget med SF i hovedstaden og i regionen. Gitte vil meget gerne være mere synlig og opfordrer derfor til at give hende et praj, hvis der er emner i lokalområdet, hun/vi kan markere SF på - Gitte er på alle måder modtagelig for kontakt.

Vi har afholdt flere møder med Gitte og har så småt fundet den røde tråd i hendes kampagne: Ulighed! Vi forsøger at få profileret Gitte i RLN med en artikel - det er ikke lykkedes endnu.

Fremtiden:

Fremtiden? Tja, hvis vi ser på hele landet fra et SF synspunkt, ser det mildt sagt noget dystert ud. Vi har den sorteste, ultraliberalistiske og mest asociale regering i adskillige genrationers tid! Men der er grøde i befolkningen!

Men når vi koncentrerer os om Rødovre - hvilket vel er vores primære arbejdsområde - mener vi at der er grundlag for at have smil på læben. Der bygges - der er udvikling - økonomien ser fornuftig ud - der kommer nye borgere til kommunen - vi har tilgang af medlemmer - foråret står for døren.

Vi fortsætter den fælles kamp for et godt liv for alle.

 

Kommunal beretning til SF Rødovres generalforsamling marts 2017.

I det forløbne år har kommunalbestyrelsen har haft mange store sager på dagsordenen. Jeg kan ikke nævne dem alle – men vil trække nogle af de sager frem, som jeg synes har fyldt mest. I er naturligvis velkomne til at spørge ind til alle de andre sager under den mundtlige beretning på generalforsamlingen.

Budget 2017

Optakten til behandlingen af budget 2017 var noget alternativt.

Vi havde fået en ny, borgerlig regering, som havde udmeldt en større nedskæring overfor kommunerne i form af et såkaldt omprioriteringsbidrag. Vi vidste alle i kommunerne at dette dækkede over at vi skulle tvinges til at reducere servicen i kommunerne for at skabe rum til de skattelettelser regeringen havde lovet borgerne.

Frygten var derfor stor for at vi skulle igennem en større spareøvelse for at få budget 2017 til at balancere. Men vi var enige med Socialdemokraterne om at gøre hvad vi kunne for at få disse besparelser taget af bordet. Og sammen besluttede vi at lave et budgetforslag under den antagelse at besparelserne blev taget af bordet.

Vi behandlede budgetforslaget i vores partiforening på et medlemsmøde i august – og blev enige om en række temaer vi ville prioritere i budgetdiskussionerne.

Modstanden mod omprioriteringsbidraget blev så massiv over hele landet at regeringen måtte droppe sit sparekrav – og så var det pludselig meget lettere at få budgettet til at nå sammen.

I vores budgetforberedelse havde vi prioriteret at der blev sat gang den udvidelse af kommunens service, der skal til når vi bliver 15 % flere borgere. Derfor var vi glade for at der blev afsat midler til udvidelse af daginstitutionskapaciteten med 200 børn i en ny daginstitution. Og ligeledes var vi stolte over at vi fik en ny musikskole sat ind i budgettet allerede i 2019 – det har vi brug for – og det var kun SF der turde sætte ord på dette ønske.

Vi havde også i SF en bekymring om normeringerne i vores daginstitutioner: Vi fik beretninger om at medarbejderne ofte var alene om en større børnegruppe. Dette er klart uacceptabelt – og derfor var vi glade for at vores budgetaftale indeholdt et punkt om, at der skal laves en analyse af hvordan bemandingssituationen er i Rødovre. Denne analyse vil komme i løbet af 2017 så vi kan tage konklusionerne herfra med i debatten om budget 2018.

Ligeledes havde vi drøftet konsekvenserne af det udvidede timetal i folkeskolen. Vi havde meldinger om at timer ofte bliver aflyst eller dækket af uuddannede vikarer. Og så er der jo slet ingen mening med udvidelsen. Dette er besynderligt nok slet ikke noget der analyseres i skolernes kvalitetsrapporter. Derfor pressede vi på for at der bliver fremlagt en analyse af omfanget af aflyste timer og vikarer i folkeskolen. Denne analyse vil også blive fremlagt i 2017, og kan danne grundlag for en diskussion om hvordan vi fremadrettet skal tilrettelægge anvendelsen af undervisningstimer i Rødovre.

Budget 2017 blev ikke til et nedskæringsbudget – og derfor var vi med i et budgetforlig også denne gang.

Andre sager.

Jeg skal ikke prøve på at give et samlet overblik – og er du interesseret er der ikke andre veje end at bruge lidt mere tid og dukker op til den kommunale baggrundsgruppes møder.

Men man kan helt klart konstatere, at det er Teknik- og Miljøudvalgets sager, der har fyldt i den kommunale debat i Rødovre. Som formand for udvalget er jeg naturligvis glad for og stolt over dette. For Teknik- og Miljøudvalgets sager er vigtige og har meget stor betydning for alle borgere i kommunen – og der er brug for at mange giver deres udtryk for deres holdning til sagerne.

Vi har haft mange sager om byudvikling på dagsordenen. Disse sager deler vandene – og jeg har ikke altid været en del af flertalsgruppen:

 • Jeg stemte for etableringen af Irma byen

 • Jeg stemte imod udvidelsen af Rødovre Centrum

 • Jeg stemte for opførelsen af Rødovre Port

 • Jeg stemte imod opførelsen af Damhus Have

  Vi kan tage diskussionen om de enkelte projekter på generalforsamlingen.

  Teknik- og Miljøudvalgets sager fylder meget i den offentlige debat – og det er godt at der er fokus.

  Men jeg kunne godt ønske mere fokus i debatten på temaerne indenfor beskæftigelse, skole, kultur og børn.

  Vi har i perioden presset på for at man i Rødovre opprioriterer arbejdet for at styrke borgerinddragelsen. Borgerinddragelse er ikke noget der kun skal være i skåltaler ved festlige lejligheder – men det skal være en grundlæggende arbejdsmetode når vi ombygger en vej, en svømmehal, en sportshal, et boligområde, en klimasikring, et plejehjem osv. Idéen om borgerdrevne forslag har vi stemt for – men det giver ikke det, der skal til.

  Der ligger et meget stort ressourcepotentiale gemt i borgernes inddragelse. Borgerinddragelse kan være besværligt – men besværet kommer igen mange gange gennem borgernes aktive medvirken i byens udvikling.

  Baggrunds gruppe arbejdet.

  Der er rigtig mange politiske temaer, der presser sig på i denne valgperiode og det er vigtigt at SF er med til at præge beslutningerne. Og jeg er rigtig glad for, at der er nogle SF’ere, der vil deltage i debatten på vores månedlige møde i den kommunale baggrundsgruppe.

  Alle SF’ere er velkomne her og jeg udsender indkaldelse til de, der ønsker at modtage det.

  Vi har haft et godt samarbejde med Ø i perioden – med månedlige møder hvor vi har drøftet sagerne. Ikke fordi vi altid behøver være enige om sagerne – men fordi det er i vores fælles interesse at kende hinandens standpunkter. Vi er begge to små partier på venstrefløjen og kan have god gavn af at koordinere kræfterne. I denne ånd sender jeg invitation til Ø når vi i SF holder medlemsmøder som er åbne for gode venner om kommunale temaer.

  Afslutningsvis vil jeg gerne takke de af Jer, der gennem den forløbne periode har blandet Jer i de kommunale sager. Det er rigtig godt, at I kommer på banen og giver Jeres mening til kende. Sammen kan vi give hinanden støtte og inspiration til vores arbejde for at styrke SF i den lokalpolitiske debat.

  Og der bliver brug for et aktivt modspil imod den omprioritering, som den borgerlige regering ønsker at presse ned over kommunerne i de kommende år for at få plads til deres skattelettelser.

  Svend Erik Pedersen, Gruppeformand SF Rødovre

 

Referat 2014, 2015 og 2016 nederst på siden.

 

 

Univers
Mobil navigation