Politik

Det mener vi i SF Hillerød

SF i Hillerød kæmper hver dag for at forbedre forholdene for Hillerøds borgere. Du kan læse mere i sektionerne herunder om de forskellige områder.

Vi har oprettet to visionsgrupper til politikudvikling.   De holder møder ca. hver 2. måned og har stadig plads til flere:

 

  • ’Det gode liv’ (Børne-, skole-, ældre- og socialområdet)

Alle medlemmer er velkomne, flere oplysninger hos Helle Sandø,  hsanster@gmail.com

 

  • ’Bæredygtig byudvikling’   (Trafik, miljø og byplanlægning)

Alle medlemmer er velkomne, flere oplysninger hos Peter Langer, planger@webspeed.dk

 

Alle  - medlemmer som ikke medlemmer - er iøvrigt velkomne til byde ind med ideer, forslag og gode planer.

 

Skriv til Peter Langer planger@webspeed.dk eller Rikke Macholm rim@hillerod.dk, hvis I har noget på hjerte.

 

Valgprogram 2013

Når du klikker på den røde pil, kan du læse indledningen til vores valgprogram. Resten af programmet kan du læse i sektionerne herunder. God fornøjelse!

slot.JPG

SF er et socialistisk parti

Fordi vi tror på

- At vi i fællesskab skal løse de udfordringer der er i et moderne samfund

- At "de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder"

- At vi alle har en forpligtigelse til at yde det, vi kan til fælles bedste

- At vi skal tage os af samfundets svageste medborgere

SF gør en forskel i byrådet, fordi vi arbejder for beslutninger, hvor

- Det enkelte menneskes behov sættes frem for systemets

- Kvaliteten er vigtigere end kvantiteten

- Der er gennemsigtighed i beslutningerne

- Der er mulighed for dialog og inddragende processer, inden beslutninger træffes

- Beslutninger er fagligt funderede og bygger på analyser og erfaringer.

Vi er et økonomisk ansvarligt parti og er klar over, at alle ønsker ikke kan opfyldes, men vi arbejder målorienteret og helhedsorienteret.

Derfor har vi også deltaget aktivt i det brede centrum-venstre samarbejde i Byrådet de sidste 4 år for at få SF’s mærkesager igennem.

Hvad har vi nået?

På trods af finanskrise og små midler har vi opnået synlige resultater som

- Flere timer i folkeskolen og flere penge til skolerenoveringer

- En styrket indsats for forebyggelse, ældre og ledige med mere helhedstænkning end før

- En styrket klimaindsats, flere energiprojekter og kraftigt fald i CO2-udledningen

- Kunstgræsbaner

- Længere åbningstid på biblioteket

Vi har også kunnet blokere for de værste nedskæringer på kernevelfærden. Og vi har konsekvent kæmpet imod planerne om et megacenter på Møllebro.

Alt i alt fremstår Hillerød kommune derfor som en mere sund, grøn og ansvarlig kommune end for 4 år siden.

Hvor skal vi hen nu?

Men der er meget at kæmpe for endnu. SF går derfor til valg på en forstærket indsats for

Styrket velfærd

 Grøn omstilling

 Flere jobs

Det betyder konkret, at vi vil slås for

En fagligt stærk folkeskole og dagtilbud af høj kvalitet.

 En øget indsats for bæredygtighed, rent vand og ren luft.

 Mere støtte til kultur, idræt og alle de frivillige ildsjæle.

 Mindre ulighed i sundhed. Et aktivt liv – hele livet.

 Støtte til socialt udsatte, til fællesskaber og omsorg.

 Ordentlig byudvikling, god arkitektur og nej til Storcenter på Møllebro.

 Gang i renovering af skoler, veje og bygninger. Flere unge i arbejde.

SF støtter igen Kirsten Jensen (S) som borgmester.

Men vi mener, at det kræver et stærkt SF i Byrådet for at holde S ’på dydens vej’.

SF vil gøre en forskel. Vi er et ansvarligt parti og et parti, der ønsker indflydelse. Hængekøjen har vi for længst forladt.

Derfor skal der i de næste 4 år satses benhårdt på styrket velfærd, grøn omstilling og flere jobs.

Samtidig skal kommunens økonomi være i orden. SF vil derfor også være med til at finde de nødvendige indtægter. Og vi foretrækker velfærd fremfor skattelettelser.

 

Børn - skole

SF vil arbejde for en faglig stærk folkeskole med fokus på trivsel. Vi ønsker også dagtilbud med høj kvalitet. Det betyder fokus på omsorg , læring og udvikling. Læs mere om vores program for dagtilbud og folkeskole ved at klikke på den røde pil.

COLOURBOX1731182.jpg

Børn og skole.

SF vil arbejde for:

 En faglig stærk folkeskole med fokus på trivsel.

Den nye folkeskolelov rummer muligheder for faglighed og trivsel. Det forudsætter inddragende processer, hvor ledelse, lærere, pædagoger , skolebestyrelser og elever sætter sig sammen og udformer "Hillerødmodellen". Det er på høje tid, at de bliver hørt!

Det forudsætter også en ordentlig økonomi. Der skal afsættes midler, så de mange nye timer kan dækkes.

Moderne undervisningsfaciliteter er en nødvendighed. De gamle folkeskoler skal ombygges og renoveres, så de matcher de nye pædagogiske metoder. De fysiske undervisningsmiljøer skal både understøtte fag-fagligheden og læring i fællesskab. Og udearealerne skal inspirere til leg og bevægelse. Derfor er det vigtigt med støtte til en udeskole i samarbejde med Skovskolen.

Der skal også nye undervisningsmidler til. Digitale læremidler understøtter alle elevers læring uanset fagligt niveau.

Der er behov for kompetenceudvikling af både lærere og pædagoger i forhold til de nye opgaver der ligger i den nye lov.

Der skal være plads til alle og derfor fortsat fokus på inklusion. Alle børn skal med.

Vi støtter Projektet ’TRYKKEN’ på Milnersvej. Et spændende uddannelses-, aktivitets-, innovations- og oplevelseshus for unge i Hillerød" i samarbejde med DGI og Erhvervsskolen Nordsjælland.

Samarbejde med andre aktører: Daginstitutionerne, SFO, klubber, musikskolen og ungdomsuddannelserne er vigtig.

 Dagtilbud med høj kvalitet.

Der skal både være fokus på omsorg , læring og udvikling. Det forudsætter ordentlige normeringer og gode arbejdsvilkår for de ansatte.

Fysiske rammer, der understøtter pædagogikken og stimulerer børnenes nysgerrighed og lyst til læring. Særlig legepladserne har brug for renovering og nytænkning.

Forældrebetalingen er høj. SF vil arbejde for at nedsætte taksten uden at gå på kompromis med kvaliteten. Øget åbningstid er også et vigtigt mål. Vi vil finde midlerne dertil.

Egely er et vigtigt aktiv i forhold til børnenes naturforståelse og oplevelser i naturen.

Fritid - kultur

Hillerød ligger alt for lavt på udgifter til kultur og idræt i forhold til andre kommuner. Det bør der gøres op med. SF vil derfor arbejde for mere støtte til idræt i hverdagen, et mangfoldigt og kreativt kulturliv og opbakning til alle de frivillige ildsjæle. Læs mere om vores program på fritids- og kulturområdet ved at klikke på den røde pil.

fritid.JPG

Fritid og kultur.

Hillerød ligger alt for lavt på udgifter til kultur og idræt i forhold til andre kommuner. Det bør der gøres op med.

SF Hillerød vil derfor arbejde for:

STØTTE TIL IDRÆT I HVERDAGEN

 Bedre rammer og muligheder, både for den organiserede idræt og den selvorganiserede. Der bør være nem adgang til idrætsfaciliteter, hvor man bor og opholder sig.

 Støtte til den frivillige idræt, lederuddannelser og netværksdannelse.

 Idræt og bevægelse i daginstitutioner, SFO og skole.

 Der er akut brug for en hal i Brødeskov, især efter den nye folkeskolereform.

 Støtte til Frederiksborgcentrets planer om en multihal til større arrangementer. Hallen skal lånefinansieres, men udvidelsen vil på sigt betyde et større kommunalt driftstilskud p.g.a. et større antal brugere.

 Renoveringen af Hillerød Stadion skal igangsættes.

 Udvidelsen af klubhuset i Skævinge må opprioriteres.

ET MANGFOLDIGT OG KREATIVT KULTURLIV

 Støtte til Klaverfabrikkens aktiviteter.

 Støtte til et stærkt museumssamarbejde i Nordsjælland med Folkemuseet og Hillerød som det naturlige centrum.

 Det vil styrke visionen og planerne om et Museumskulturhus i Frederiksgade

 Annaborg skal udvikle sig til et kulturelt kraftcenter på kunstens område.

 En blomstrende musikskole og mere gang i kunstskolen.

 Hillerød som den musiske by.

 Varieret udbud af kulturelle tilbud, der tiltrækker børn, unge og voksne – som "tilskuere" og som aktivt udøvende.

 Et Kulturstrøg i bymidten ved lukning for biler på Godthåbsvej. Derved fås en stiforbindelse og et samlet grønt område imellem Bibliotek, Frivilligcenter og Folkemuseet til koncerter, udstillinger og udendørs aktiviteter.

OPBAKNING TIL ALLE DE FRIVILLIGE ILDSJÆLE

 Støtte til Frivilligcentrets stærke udvikling og til de mange, der arbejder frivilligt i kommunen.

 De lokale forsamlingshuse er vigtige, også til at brede kulturen ud i de mindre samfund.

 Bevarelse af kulturpuljerne og støtte til kunstdagene, New Note og Kulturnatten.

Klima - Miljø

Klima og miljø - rent drikkevand og luft bør være en menneskeret for alle borgere i Hillerød kommune. Øget brug af vedvarende energi og sikring af vores vand og luft er vigtigt i SF´s arbejde i byrådet. Klik på den røde pil for at læse mere

skybrud_saloman.JPG

Klima & miljø – Rent vand og ren luft

SF Hillerød vil arbejde for:

Øget brug af vedvarende energiformer og sikring af vores vand og luft

 Bedre sikring mod oversvømmelser i de områder af Hillerød, som er udsatte

 Støtte til geotermi-projektet på Solrødgaard

 Nej til boringer efter skifergas i Hillerød kommune

 Miljørigtige køretøjer i kommunal tjeneste – flere cykler og færre CO2-udledende kommunale køretøjer

 Vi vil tænke miljørigtigt og stille høje energikrav ved nybyggeri og renovering

 Fortsat låneoptagelse til energirenoveringer i skoler og andre kommunale bygninger

 Genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletter

 Tilbud om sund og miljørigtig mad i skoler, daginstitutioner, kommunale madordninger m.m.

 Vedvarende energi og bedre udnyttelse af ressourcer

 Flere solcelleanlæg, kommunale og private

 Bedre genanvendelse af affald med udvidelse af forsøgsordninger for sortering af affald

 Hillerød som cykelby

Sundhed

Sundhed for alle borgere i Hillerød - en mærkesag for SF, der skal være lige muligheder for et sundt liv. Klik på den røde pil for at læse mere

sundhed.JPG

Lige muligheder for et sundt liv for borgere i Hillerød

Sundhed er andet og mere end fravær af sygdom, det handler om både fysisk og psykisk velvære.

Undersøgelser har vist, at sundhed er ulige fordelt i Danmark – også i Hillerød kommune Vi mener derfor ikke, at det er godt nok alene at betragte sundhed som et produkt af den enkeltes individuelle livstil og at den enkelte alene kan løse sundhedsproblemer.

Vi mener, at forhold som levevilkår, levekår, muligheder for og evnen til at skabe sociale relationer og fællesskaber har indflydelse på den enkeltes sundhed og må tages i betragtning, når vi arbejder med at forbedre sundheden i Hillerød.

Vi ønsker at arbejde med sundhed, så der medtænkes både forbyggende og sundhedsfremmende aktiviteter og handlinger.

Sundhed er et fælles ansvar. Sundhed skabes og sikres i samspillet mellem den enkelte, familien og de både formelle og uformelle fællesskaber, som vi er en del af.

Et sundt og aktivt liv – hele livet

SF Hillerød glæder sig til og vil arbejde for, at det nye sundhedscenter i Hillerød:

 Vil have tilbud, som støtter både borgere med kroniske lidelser, borgere med behov for genoptræning/rehabilitering og andre borgere, som har behov for støtte i at få et sundere liv.

 Bliver et sted, som dagligt er åbent for foreninger og frivillige fællesskaber og hvor det er muligt at være aktiv, få rådgivning og dele viden omkring sundhed

 Motiverer til samarbejde med frivillighedscenteret, organisationer og idrætsforeninger i Hillerød

 Bliver omdrejningspunkt for de tværfaglige plejeteams, som skal sikre fælles løsning af patient- og borgeropgaver og den fremtidige kompetenceudvikling for Hillerød kommunes medarbejdere, som arbejder med sundhed.

Hillerød som en by, der opfordrer til bevægelse og aktivitet

SF Hillerød vil arbejde for:

 Bygninger, by- og uderum, som motiverer til bevægelse og aktivitet

 Velfungerende infrastruktur, som gør det nemt at færdes i kommunen til fods, på cykel, skateboard o. lign.

 Mulighed for både organiserede og uorganiserede fritidsaktiviteter - også i kommunens grønne rum

 Der skal være mulighed for fysisk aktivitet og sunde madvaner i kommunens skoler og institutioner

Social - Ældre

Fællesskaber og et aktivt liv betyder meget for at få et godt og langt liv. At borgerne i Hillerød får et langt og godt liv betyder meget for SF Klik på den røde pil for at læse mere

ældre.jpg

Social- og ældreområdet

SF Hillerød vil arbejde for:

Den rigtige pleje til byens borgere

 Hurtigere visitering til hjælp i hjemmet

 Tværfaglige plejeteams giver bedre helhed og sammenhæng i patient- og borgeropgaver - til glæde for både borgere og medarbejdere

 Bedre arbejdsmiljø i ældreplejen – blandt andet via teknologi for at mindske papirtyranni

 Mere tillid – via mindre kontrol, mere supervision og efteruddannelse

Velfærdsteknologi til gavn for patienter, borgere og ansatte

 Velfærdsteknologi – som støtte i hverdagen for borgere og medarbejdere. Ikke som erstatning for menneskelig kontakt.

 Opgør med de strukturer i økonomistyringen på sundhedsområdet, som hindrer fremme af teknologiske løsninger, som gør hverdagen lettere

 Forbedret elektronisk kommunikation mellem kommune, læger og sygehuse

 Opsamling af informationer for bedre støtte af kommunens borgere og bedre prioritering af opgaver

Fællesskaber og et aktivt liv – hele livet. Føj år til livet og liv til årene!

 Færre ensomme ældre f.eks. via støtte til etablering af frivilligaktiviteter for enlige og ensomme ældre

 Fællesskabsorienterede boformer med mulighed for et aktivt seniorliv

 Mere livskvalitet og tryghed i fællesskabsorienterede miljøer

 Dagcenter med mulighed for fællesskaber og indholdsrige aktiviteter

 Øget tilgængelighed for ældre og handicappede i og ved offentlige bygninger

 Motivere og bakke op bag flere relationsskabende aktiviteter, som f.eks. fællesspisningsordninger

En håndsrækning til de udsatte grupper

 Alle borgere skal have en chance

 Botilbud, som støtter og giver det nødvendige fællesskab

 Bedre vilkår for truede børn og unge

 Støt arbejdet i Østbyen, i Basen og det frivillige sociale arbejde

Trafik - By

Hillerød skal være en by, hvor det er let at vælge cyklen eller bussen. Det skal være en by hvor vi bevarer grønne kiler og gamle huse - samtidig med at vi laver byfornyelse. Klik på den røde pil for at læse mere om vores trafik- og byudviklingsprogram!

trafik640x360.jpg

Trafik og byudvikling

SF vil arbejde for:

 HILLERØD SOM CYKELBY i 2015

Flere cykelstier i Midtbyen

Det skal være nemt og sikkert at være cyklist

En opdateret cykelpolitik med en prioriteret cykelplan for skoler, idrætspladser og ’sorte pletter’

Søg midler i statens cykelpulje til konkrete projekter

Et sammenhængende stinet skal udbygges - ringstierne skal færdiggøres

 MERE TRYGHED FOR FODGÆNGERE OG CYKLISTER – MINDRE CO2

Sæt handling bag trafiksikkerhedsplanen – forsøg med ensretning af belastede veje i bymidten

Blå felter til cyklister på farlige steder

Den nye station i Hillerød Syd skal aflaste bykernen for busser og biler

CO2 udslippet skal nedbringes ved færre biler i bymidten

Let tilgængelighed for alle i byens rum

 BUSSERNE – TÆNK NYT!

Større busfremkommelighed – planerne ligger klar

Shuttlebusser fra stationen til bykernen

Bedre busforbindelser til landsbyerne

Pendulbusser fra den ny station i Hillerød Syd til Øst (sygehus, regionsgård og ATP) og Vest (Novo, Biogen, rådhus)

Forsøg med gratisbusser i bymidten til gavn for handelen og folk uden bil

 BYUDVIKLING

Byg tæt i bymidten og stationsområdet, men bevar de grønne kiler indtil byen og slottet

Nej til megacenter i Møllebroområdet - bæredygtige boliger og bypark i stedet

Træk byudvikling og handel op mod Helsingørsgade, Ndr. Banevej og stationen

Udnyt Gallerierne til hotel, sundhedshus, torvehaller el. lign.

Renover Hillerød Station, udbyg Campus

Udnyt å-løb i centrum til cafeliv og rekreative arealer (som i Århus, Vejle og Næstved)

Flere ungdomsboliger

Alternative boligformer – miljørigtige kollektivboliger til unge og ældre

 BEVAR DE GAMLE HUSE

Kvalitet i byens rum – læg vægt på ordentlig arkitektur, skab mere liv på Torvet

Samarbejde med Folkemuseet om bevaring af byens ældre huse

Sæt gang i udviklingen af Slotssøkarreen, så der åbnes fra Slotsgade mod Slotssøen

Kontakt Peter Langer hvis du har spørgsmål til vores trafik og byudviklingspolitik.

Vækst - økonomi

Øget vækst er nødvendigt, ikke mindst for de mange ledige, særligt de unge skal hjælpes i gang. SF går ind for at skabe job ved skole-, energi- og bygningsrenoveringer. Vi er imod meningsløse udliciteringer, hvor kvalitet og arbejdsmiljø bringes i fare. Klik på den røde pil for at læse mere

social-dumping.original.jpg

Vækst og økonomi

SF vil arbejde for:

 FLERE ARBEJDSPLADSER

Fortsæt renovering af folkeskolerne

Ordentlig vedligeholdelse af veje, broer og kommunale bygninger

Flere cykelstier i Midtbyen

Energi- og klimainvesteringer via lånepuljerne

Et godt serviceniveau = flere virksomheder flytter til kommunen

Brug af jobrotation for at optimere uddannelse og minimere ledighed

Hurtig og effektiv byggesagsbehandling

Støtte til iværksættere og nye initiativer

Flere sociale klausuler i udbud af opgaver

 EN STYRKET INDSATS FOR DE UNGE

Alle unge skal have en uddannelse

Frafald på ungdomsuddannelserne skal begrænses ved hjælp af garantiskolen

Flere mentorordninger

Samarbejde med erhvervslivet om flere jobs og praktikpladser

Uddannelse fremfor nytteløs aktivering

 NEJ TIL MENINGSLØSE UDLICITERINGER

Der må ikke gås på kompromis med kvalitet og miljøkrav

Den billigste løsning er ikke nødvendigvis den bedste

Tryghed og forsyningssikkerhed skal prioriteres

Tag hensyn til arbejdsmiljøet og inddrag de berørte medarbejdere

Samarbejde med nabokommunerne i stedet foretrækkes (f.x. storkøkkenet)

Tænk nye effektive løsninger på tværs

 VELFÆRD ER VIGTIGERE END SKATTELETTELSER

SF står for beskyttelse af velfærd og serviceniveau imod de borgerliges spareideer

Nej til ensidige skattelettelser på grundskyld og erhvervsskatter

Stop for fortsatte nedskæringer blandt de kommunalt ansatte - kun for at spare.

De borgerlige har en mindre offentlig sektor som et selvstændigt hovedmål.

Det har SF ikke.

Univers
Mobil navigation