Politik

Her kan du læse mere om SF's holdning til forskellige politikområder

Vedvarende energi og vindmøller

SF’s holdning til vedvarende energi og vindmøller.

I SF går vi ind for en kommunal satsning på udvikling af vedvarende energi!

Tryk på den røde pil for mere information.

vindmølle.jpg

Vi vil gøre vores til, at få en kommune der er med i front, når vi skal frigøre os fra brugen af fossile brændsler. Fremskaffelsen af kul, olie og gas bliver stadig mere problematisk, og udvindingen udgør en stigende miljørisiko.

Vi ved også, at atomkraften venter i kulissen, hvis det ikke lykkes at udbygge alternativ energi hurtigt nok, og atomkraft ser vi ikke som en holdbar fremtidig energiløsning.

• Solenergi: I den nuværende byrådsperiode har SF taget initiativ til en stor satsning på opsætning af solceller på kommunale bygninger i forbindelse med igangværende energirenovering. Det er en vindersag både energimæssigt, økonomisk, og så forhåbentligt også folkeligt. Jægerspris kraftvarmeværk har foretaget en stor satsning på solvarme, som også trækker i den rigtige retning.

• Jordvarme er en meget stabil varmekilde, som i lille skala er en god ide for mange husejere. Vi tror på, at det også kan bruges i stor skala, og arbejder for, at bruge det i forbindelse med større kommunale bygninger.

• Elbiler kan med fordel bruges til meget kommunal kørsel. Vi har foreslået, at nye indkøb af kommunale biler, skal være el-biler, og kommunen har besluttet afprøve el-biler i løbet af 2013.

• Vindmøller: Vi har været med til. På statslig opfordring, at udpege tre steder i kommunen, hvor det efter det statslige regelsæt er muligt at opstille landbaserede vindmøller på mellem 100 m. og 150 m.

Kommunen skal ikke rejse evt. store møller, men i stedet stå for VVM-redegørelse, borgerhøring m.m., hvis nogen ønsker at rejse store møller.

Vi er opmærksomme på, at mange borgere er utrygge ved de store landbaserede møller, og vi er helt parate til at vægte borgernes interesser højt i en evt. sagsbehandling.

Vi er tilhængere af udbygning af vindenergi, og vi mener at udbygning med havvindmøller er den rigtige løsning for vindenergiudbygningen.

Den kollektive trafik

SF’s mål for den kollektive trafik i Frederikssund Kommune er, at have et sammenhængende transportsystem, som kan dække alle borgeres transportbehov.

Tryk på den røde pil for mere information.

COLOURBOX1662312.jpg

• Omkring Kommunens busrutesystem mener vi, at hovedsystemet med R-linjer til henholdsvis Roskilde og Farum, og S-linjer til Hillerød og Frederiksværk er velfungerende, da de kører hyppigt, og er relativt hurtige.

• De resterende buslinjer er hovedsagelig fødelinjer til ovennævnte hovednet og S-tog. Vi er klar over, at busdækningen i specielt Hornsherreds yderområder ikke er god nok. Umiddelbart kan vi så vælge at oprette en hel del flere busafgange på disse linjer. Men det vil erfaringsmæssigt give en masse meget lidt fyldte busser, som vil være en unødvendig belastning af både miljø/klima og økonomi. Så vi mener at der i stedet skal nytænkes på området.

• Nytænkningen vil være at indføre en flextrafikløsning som supplement til rutetrafikken. Flextur er et kollektivt transporttilbud, hvor man bestiller transporten 2 timer før afhentning. Man bliver afhentet fra -, eller bragt til sin adresse, og skal påregne at køre med andre, som også samles op på turen. En del af vore nabokommuner har allerede flextur ordninger i funktion.

• Tilbage i 2011 foreslog vi i SF, at kommunen sammentænkte åben og lukket kørsel, for gennem den vej at få en bedre borgerbetjening, og det er i sådan en samlet trafikløsning at flextur passer ind. Økonomisk er vi indstillet på, at en flextur inden for kommune til en hovedlinje ikke må koste mere end 20-30 kr., sådan at alle kan være med.

Klima- og energitiltag

I SF er vi meget bevidste om den store udfordring vi har på klima- og energiområdet. Vi kan se frem til varmere, vådere og voldsommere klimatiske betingelser, og begrænsede naturressourcer.

Tryk på den røde pil for mere information.

skybrud_saloman.JPG

 Vi må gi' vores bidrag til reduktion af udledningen af drivhusgasser, og få styr på energi- og vandforbrug.


I denne byrådsperiode har vi været med til at tage en række initiativer. Vi er også klare over, at det kun er en lille begyndelse, og at der stadig er rigtig lang vej at gå.

Status og udfordringer:

• Frederikssund blev klimakommune i starten af byrådsperioden.

• SF tog initiativ til den igangværende energirenovering af kommunens bygninger, efterfølgende suppleret med en opsætning af solceller på udvalgte bygninger. Udfordringen er at hele den kommunale bygningsmasse renoveres og suppleres med alternative energiløsninger, så der reelt bliver tale o-energi løsninger. Samt at gi’ oplysning og inspiration til den private boligmasse om at gå samme vej.

• Energistyring: Energirenoveringerne følges op af incitament ordning, hvor brugerne af de berørte bygninger økonomisk kan opleve budgetmæssige konsekvenser af adfærd der er bedre eller dårligere end et beregnet gennemsnit.

• Belysningsforsøg: I forbindelse med energirenoveringerne laves der forsøg med energibesparelser på belysning på en skole og 2 børneinstitutioner.

• SF har fået en aftale om LED-gadebelysning i Frederikssund midtby med i en budgetaftale. P.t. er det mest energibesparende belysningssystem vi kender.

• Vand: I SF ser vi en stor opgave i at få adskilt regnvand og kloakvand. P.t. separeres kun ca. 50 % af regnvandet fra alm. Kloakvand i kommunen. Vi ved at Hovedstadsregionen samlet overforbruger grundvandsresurserne med ca. 30 %, så der en stor udfordring i, at alt overfladevand adskilles fra kloakvand og nedsives.

• Elbiler: Der er etableret el-ladestationer i Frederikssund, så udfordringen er, at få omlagt den kommunale kørsel til el-biler.

• Vind og sol: Se oplæg under alternativ energi.

• Cykelstier: Vi har indgået aftale om en supercykelsti fra Frederikssund til Herlev i en linie der nogenlunde følger S-banen. Udfordringen er en udbygning af kommunens øvrige cykelstinet.

I SF har vi været kraftigt medvirkende til ovenstående tiltag, som er skridt på vejen til et bæredygtigt lokalsamfund.

Erhvervspolitik

I SF er vi optaget af at skaffe gode rammebetingelser for det lokale erhvervsliv, sådan, at vi kan udvikle en levende kommune med lokale arbejdspladser. Med udbygningen af Vinge som spydspids er vi opmærksomme på at udviklingen sker i en klima- og miljømæssig bæredygtig retning.

Tryk på den røde pil for mere information.

social-dumping.original.jpg

• SF har arbejdet for at reducere den kommunale sagsbehandlingstid til max. 6 uger, og samtidig gøre sagsbehandlingen mere dialogbaseret.

• Ved udbud af kommunale serviceopgaver arbejder SF for, opdeling af opgaverne, lav garantistillelse, overholdelse af ILO konvention og præcise sociale kriterier. Det drejer sig for os om at vægte involverede medarbejderinteresser og lokale opgaveløsere højt.

• Frederikssund kommune har årlige anlægsopgaver på 60- til 100 mio.kr. Ved udbud af disse anlægsopgaver arbejder SF for at både vedligehold og nye anlæg så vidt muligt udbydes i fagentreprise, så mindre håndværksfirmaer kan få flere direkte opgaver i stedet for underentrepriser.

• I budgetaftalen for 2013 er vi i aftalen om gradvist at sænke den erhvervsrettede dækningsafgift ned til 4,5 promille.

• Frederikssund skal i TOP10 på ranglisten over bedste erhvervskommuner.

• Frederikssund Kommune er rig på spændende kyst- og naturområder, ligesom landskabet rummer mange små landsbyer. I SF er vi opmærksomme på balancen mellem natur- og landskabsbeskyttelse kontra erhvervs- og turismeaktiviteter. Vi vil beskytte naturværdierne, men samtidig arbejde for at få aktive områder. Samme problematik gælder for vores landsbyer, hvor vi går ind for at bevare byernes oprindelige struktur, men også giverplads til den udvikling der kan give liv til landsbyerne.

Opvækst og uddannelsespolitikken

SF's bud på opvækst og uddannelsespolitikken

Tryk på den røde pil for mere information.

COLOURBOX1731182.jpg

• SF ønsker massiv satsning på børn og unge fra 13- til 30 år gennem oprettelse af et kommunalt ad hoc udvalg med toårigt forløb, hvor fokus skal være på uddannelse, transport, arbejde, integration, evt. misbrug m.m.

• SF ønsker en bedre normering i daginstitutionerne.

• Den inkluderende folkeskole SF ønsker at sikre tilstrækkelige ressourcer til uddannelse og tilstedeværelse af personale

• SF vil støtte op om bevægelse og motion i daginstitutioner og skoler og gøre brug af naturen og de eksisterende byrum.

• SF vil sikre fortsat udbygning af IT teknologi i skolerne.

• SF ønsker så mange unge i uddannelse som muligt og transport muligheder til uddannelse

• SF ønsker at bevare de små skoler i Hornsherred til gavn for børn og lokalsamfund.

• SF ønsker forebyggelse skal i front med fokus på børn allerede fra de er helt små.

Social, Ældre og Sundhed

SF's holdning til området Social, Ældre og Sundhed

Tryk på den røde pil for mere information.

ældre.jpg

• Som et led i den kommunale overgang til IT kommunikation, kontaktes alle kommunens seniorer/ældre for at få et reelt billede af muligheder og udfordringer for den enkelte. Efterfølgende gives den nødvendige hjælp til en IT løsning, eller alternativ kommunikation

• Hjemmehjælpen fritages for minutregistrering i deres arbejde, til gavn for dem selv, og dem der hjælpes.

• Øget borgerinddragelse i den kommunale sagsbehandling generelt, samt oprettelse af lokale borgerråd, som gives hjælp til administration.

• Bedre kollektiv trafik via optimering af kommunal kørsel og kollektiv trafik. Besparelsen ved optimering bliver i området til bla. oprettelse af flextur.

Kultur, Fritid og Idræt

SF's holdning til Kultur, Fritid og Idræt

Tryk på den røde pil for mere information.

kultur2.jpg

• SF ønsker at der afholdes en børne og ungdomskulturuge hvert år

• SF ønsker at oprette en pulje som tilgodeser børn fra ressourcesvage familier mht. musikskole, teater og idræt.

• SF ønsker en styrkelse af fritidstilbuddene indenfor kultur, kreativitet og idræt.

Univers
Mobil navigation