Politik

På denne side kan du læse SF-Brøndbys politiske holdninger til vores kommune. Afsnittene fra vores valgprogram til kommunalvalget i 2013 kan hver især foldes ud, hvis du vil læse mere om et emne.

Du er altid velkommen til at kontakte vores kommunalbestyrelsesmedlem:

Vagn Kjær-Hansen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget og Miljørepræsentantskabet
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Folkeoplysningsudvalget
Medlem af Vestegnens Skatte- og Vurderingsankenævn

En skole for alle børn, bedre offentlig trafik og mere tillid i ældreplejen

Læs om SF-Brøndbys politik i vores valgprogram fra kommunalvalget i 2013.

Flere job til Brøndbys borgere

Der er stadig krise i Danmark, selv om økonomien går lidt fremad. Alt for mange danskere har mistet deres arbejde, og selv om jobcentrene og andre aktører gør en stor indsats, lykkes det ikke at finde job til alle ledige. Det skyldes selvfølgelig, at jobbene ikke er der. Vi har simpelthen for få arbejdspladser i Danmark.

Elektrikere

I Brøndby Kommune har vi flere arbejdsløse end gennemsnittet i Danmark. Det skyldes at en del af vores borgere ikke har nogen særlig uddannelse. Uden uddannelse kommer man tit bagerst i jobkøen. Det er derfor vigtigt at vi i Brøndby Kommune arbejder for at flere får en uddannelse. Det er også godt at vores jobcenter arbejder målbevidst på at gøre vores borgere mere kvalificerede til de jobs, der findes, og på at finde nye muligheder for hver enkelt arbejdsløs.

Samtidig er det kommunens politik at vi gerne vil tiltrække flere arbejdspladser til Brøndby Kommune. Vi har igangsat omdannelsen af vores gamle erhvervsområder fra traditionel industri og transport til lettere produktion, videnserhverv, pladskrævende butikker og boliger. Den udvikling giver i løbet af de næste mange år flere arbejdspladser i vores erhvervsområder. Vi skal sørge for at vores erhvervsområder stadig er attraktive, og her er blandt andet letbanen langs Ring 3 en vigtig forudsætning.

Børn og unge i centrum

Alle børn har ret til en god barndom. Den skal samtidig ruste børnene bedst muligt til voksenlivet. I børnehaver og vuggestuer er det SF's politik, at alle børn i Brøndby Kommunes institutioner får en sund frokost. Det er heldigvis indført i Brøndby Kommune.

Løbende børn

Forebyggelse er bedst og billigst

Vi prioriterer at forebygge dårlig trivsel hos børn. Hvis der er børn som trives dårligt, ønsker SF at man mobiliserer alle ressourcer i børnenes familie, det lokale netværk og det offentliges tilbud. Det kan blandt andet ske ved at styrke arbejdsmetoder som familierådslagning og ved at koordinere de kommunale ressourcer. Den tidlige indsats fra kommunens side er vigtig for at forebygge senere problemer.

Blandt de unge vil SF styrke det forebyggende arbejde overfor misbrug af rusmidler, og det kriminalitetsforebyggende arbejde skal styrkes i et samarbejde mellem skoler, politiet, kommunen (SSP-samarbejdet) og nærområdet. Når der lokalt opstår særlige problemer, er det vigtigt at kommunen kan støtte arbejdet med ekstra ressourcer.

Bedre kvalitet på skolerne

SF betragter skolerne som en af de vigtigste institutioner i det danske samfund. Det er altafgørende i vores moderne samfund, at man får en uddannelse. Derfor skal folkeskolen give alle børn de bedste forudsætninger for at tilegne sig viden og færdigheder. Det er skolens opgave at undervise alle børn, og den opgave bør løses indenfor folkeskolen. SF mener, at vores lærere skal opkvalificeres så de også kan undervise de børn som ellers er blevet kaldt vanskelige, umulige eller besværlige.

Fysikforsøg i folkeskolen

I SF accepterer vi ikke, at det i dag oftest er børnene af de svageste forældre som får mindst ud af skolen. Skolen skal arbejde for, at alle børn bliver dygtige og vidende samfundsborgere, som er bedst muligt rustede til arbejdslivet, samfundslivet og familielivet - og kan bidrage til en fortsat velstand i vores samfund.

SF ønsker, at børn med særlige behov eller handicap inkluderes i de almindelige skoler i så høj grad som muligt. Vi ønsker at de skal være en del af samfundet som voksne, og derfor gavner vi dem ikke ved at gemme dem af vejen i særlige institutioner. Kun hvis det er den bedste udvej til at sikre børnenes trivsel, skal de tilbydes særlige institutioner.

Alle børn skal kunne læse og regne

Alle skal tidligt lære at læse og regne, så de kan følge med i de større klasser og får en god skolegang. Og der skal være tid til også at sikre hver enkelt elevs trivsel i skolen. Det er meget vigtigt for at de overhovedet kan lære noget.

Skole/hjem samarbejdet skal vægtes højt gennem hele skoleforløbet. Det betyder i praksis, at lærerene skal have tid til at prioritere samarbejdet, og til at gøre den ekstra indsats som i nogle tilfælde er nødvendig for at samarbejdet fungerer, for eksempel med fremmedsprogede forældre.

Nej til mobning

Skolerne skal have et godt undervisningsmiljø, såvel fagligt som socialt. Børn som ikke trives, har meget svært ved at lære noget. Derfor har SF sat mobning i skolerne på dagsordenen, og vi vil fortsat prioritere børnenes trivsel højt. God trivsel er at forebygge senere problemer. Derfor er det sund fornuft at bruge ressourcer på en socialt velfungerende skole.

Efteruddannelse af lærerne

Ikke alle børn lærer på samme måde. Det skal skolen være i stand til at håndtere, og derfor vil SF prioritere lærernes efteruddannelse, så vi sikrer at de har de nødvendige kvalifikationer og kompetencer. Det er vigtigt, at lærerne er i stand til at målrette undervisningen til elevernes forskelligheder, så de lærer mest muligt.

Samtidig ønsker SF, at evalueringer af elevernes fremskridt indgår som en naturlig del af skolens ansvar for at alle lærer noget. Evalueringerne skal ikke bruges til at slå elever eller lærere i hovedet med dårlige resultater, men som en åben og bevidst tilgang til at forbedre svaghederne.

Nej til ulækre toiletter og hullede lofter

Skolernes vedligeholdelse har tidligere været udsat for mange sparerunder. Nu står kommunen med regningen – der skal rettes op på fortidens forsømmelighed. SF mener at Brøndbys skoler skal bringes i en tidssvarende stand, hvor vi signalerer overfor elever og forældre at skolerne er vigtige.

Sundhed og trivsel

Sund mad og motion er vigtige forudsætninger for at børn trives, lærer og udvikler sig. Derfor vil SF prioritere, at alle skolebørn i Brøndby Kommune får en sund frokost på skolen. Vi ser gerne, at børnene inddrages i madlavningen, så de også selv lærer gode kostvaner. Samtidig skal motion og bevægelse være en integreret del af skolens hverdag - hver dag.

Flere boliger

Brøndby er en kommune med mange lejeboliger. Det skal vi ikke ændre på. Vi vil gerne bygge flere lejeboliger til unge og ældre.

bolig2000x1500.jpg

Der er brug for ungdomsboliger i kommunen, så de unge ikke er tvunget til at flytte fra kommunen når de vil flytte hjemmefra. Omvendt vil mange unge gerne ind til uddannelsesstederne, især hvis de tager en længere uddannelse. I SF synes vi det er ærgerligt at de unge flytter fra kommunen, selv om nogle af dem senere kommer tilbage fordi vi har attraktive familieboliger. Vi ønsker at kommunen tænker mere på de unge, så det bliver mere attraktivt at blive boende i Brøndby.

Ejerlejligheder til familier

Når der skal bygges nye familieboliger, ser SF gerne at der opføres ejerboliger. Der mangler faktisk ejerlejligheder i Brøndby Kommune, hvis vi ønsker at give vores borgere alle muligheder når de vil skifte bolig. Vi har rigtig mange lejeboliger i alle størrelser, og det er ikke svært at finde boliger i kommunen til en rimelig leje.

Høj prioritet til miljøet

SF er et parti som sætter miljøet højt. Det har vi råd til i Danmark, og det er samtidig vores pligt overfor de kommende generationer som skal overtage jordkloden efter os.

Losseplads

Kommunen skal gå foran

SF har altid talt miljøets sag, og det vil vi også gøre i Brøndby. Vi synes, at kommunen selv skal gå foran med gode miljøeksempler:

  • Spare på energien i de kommunale bygninger og bruge sol- og vindenergi hvor det er muligt
  • Holde styr på vand- og kloakledninger, så spild og forurening hurtigt opdages og bliver rettet
  • Lave økologiske indkøbsaftaler til institutioner mv.
  • Sætte filtre på dieselbilerne og benytte elbiler og cykler hvor det er muligt
  • Sortere affald og genbruge hvor det er muligt.

SF støtter fuldt ud den nye genbrugsordning for villaer og rækkehuse, hvor borgerne får lettere ved at sortere affaldet, så vi genbruger mest muligt. Vi støtter også lignende ordninger i etageejendomme.

Ordentligt tilsyn med virksomhederne

Det er også kommunens opgave at sørge for at andre tænker på miljøet. Derfor er det SF's politik, at virksomhederne i Brøndby skal forurene mindst muligt og ikke må være til fare for de omkringboende. Hvis ulykken sker, kan konsekvenserne være store og dyre. Derfor er det bedre at forebygge end at skulle rense op efter en forurening. SF støtter miljøtilsynets forebyggende arbejde, og ser det gerne udvidet.

Borgerne kan også være med

Samtidig finder SF det nødvendigt, at ingen forurener grundvandet med pesticider. Kommunen bruger dem ikke på de offentlige arealer, og SF mener heller ikke at borgerne bør bruge pesticider. Heldigvis er det kun de mest skånsomme midler, der kan købes legalt, men i de fleste tilfælde er det faktisk mest effektivt at fjerne ukrudt manuelt eller med en ukrudtsbrænder.

Affaldet skal sorteres

Kildesortering er kodeordet. Jo mere affaldet bliver opdelt i forskellige typer, jo lettere er det at behandle hver del på den mest miljørigtige måde. Derfor støtter SF, at så mange affaldstyper som muligt indsamles sammen med dagrenovation eller storskrald. Målet må være, at så lidt affald som muligt ender i den store dynge, der bare køres til forbrænding.

Spar på grundvandet

På Sjælland bruges der samlet set mere rent vand, end der dannes på naturlig vis. Med andre ord bliver det sværere og dyrere at skaffe vand nok til at dække forbruget - ikke mindst fordi flere og flere boringer bliver forurenet af nedsivende giftstoffer, tungmetaller eller næringssalte. SF støtter ikke, at vi prøver at rense os ud af problemet, da det er at lukke øjnene for den egentlige årsag.

Det er derfor klog politik at spare på vandet. Det gælder for kommunen, såvel som for virksomheder og borgere. Kommunens opgave er her at støtte vandbesparelserne med oplysning og forsøgsprojekter - for eksempel med krav til brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask i nybyggeri.

Bedre integration af indvandrere og flygtninge

Brøndbys integrationspolitik er ikke lykkedes godt nok. Nu hvor krisen kradser, har flere indvandrere mistet deres arbejde, selv om de har boet i Danmark i mange år. Arbejdsløshed er spild af menneskelige ressourcer, som vi kunne have gavn af i samfundet. Samtidig er det socialt nedværdigende for dem der kan eller vil arbejde, at de ikke kan blive en del af arbejdsmarkedet.

Unge i kreds

Integration kommer sjældent af sig selv. Vi forventer, at den enkelte udlænding efter evne gør en aktiv indsats for at kunne forsørge sig selv og for at integrere sig i samfundet. Men der er mange barrierer at overvinde, blandt andet vanetænkning og det ønske om tryghed, der gør at mange mennesker vælger at være sammen med dem der ligner dem selv mest muligt. Derfor er der brug for en styrket indsats og stor støtte fra kommunens side til integrationen.

Kommunen skal ansætte flere indvandrere

SF mener, at Brøndby Kommune bør gå foran og vise virksomhederne et godt eksempel på integration. Vi mener derfor, at kommunen burde arbejde for at de kommunalt ansatte i deres sammensætning afspejler Brøndbys befolkning. For flygtninge og indvandreres vedkommende betyder det, at de burde udgøre 7-800 af kommunens 3400 ansatte, et tal vi i dag er langt fra.

Integration sker også i skolen og fritiden

For børn og unge er institutioner, skoler og fritidsaktiviteter lige så vigtige som arbejdsmarkedet er for de voksne. Derfor mener vi, at integrationen i lokalsamfundet og kontakten til andre børn og unge skal prioriteres højt. I daginstitutionerne er det vigtigt, at der arbejdes bevidst med indvandrer- og flygtningebørns sproglige udvikling , og at de tilegner sig det danske sprog og opnår færdigheder på niveau med andre børn, inden de starter i skolen.

Det er SF-Brøndbys grundlæggende politik:

  • at indvandrere og flygtninge skal have mulighed for at deltage på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv
  • at indvandrere og flygtninge udnytter disse muligheder og bidrager til velfærdssamfundets fortsatte udvikling
  • at der skabes gensidig forståelse og respekt mellem indvandrere og flygtninge og de øvrige borgere
  • at indvandrere og flygtninge skal deltage i danskundervisning og at der derfor skal være kurser nok.

Bedre offentlig trafik

Trafikken er en vigtig forureningskilde, og støjen er også et voksende problem. Det er samtidig en menneskeret at kunne komme omkring uden stort besvær. SF mener derfor, at vi bør begrænse generne fra trafikken ved at forbedre den offentlige trafik. Det vil samtidig gavne de borgere, som ikke har egen bil.

COLOURBOX6740496.jpg

Vi er ikke imod biler som sådan. I dag har mange ikke et reelt valg mellem køerne på motorvejen og en utilstrækkelig offentlig trafik. Når den offentlige trafik bliver bedre, vil flere bruge den, og samtidig bliver der bedre plads til de biler som nogle er nødt til at bruge.

Konkret vil SF arbejde for, at den nordlige og den sydlige del af Brøndby kommune kommer til at hænge bedre sammen, helst ved etablering af en letbane fra Brøndby Strand til Glostrup Station. Letbanens tider skal passe til busser/S-tog til Brøndbyøster.

Flere cyklister

SF ønsker også bedre forhold for cyklisterne. Vi har heldigvis mange gode cykelstier i Brøndby, og det er vigtigt at der er sikre skoleveje for cyklende børn. Vi er glade for at kommunen har fået forbedret stierne til skolerne i Brøndby Strand og Brøndbyøster, hvor der begge steder var store problemer.

For pendlerne er det vigtigt at man også på cykel kan komme hurtigt til og fra arbejde og andre daglige gøremål. Derfor støtter vi cykelsuperstierne, hvor bredere cykelstier gør at der er plads til flere cyklister – og til at de langsomme ikke sinker de hurtige. Det er også vigtigt at lyssignaler indrettes efter cyklisternes behov, så de ikke sinkes unødigt fordi man kun har tænkt på bilerne.

Bedre omsorg for de ældre

SF mener at vores ældre skal have mulighed for et værdigt liv, også når de ikke kan klare sig selv. I Brøndby har vi for så vidt gode forhold for vores ældre: Der er bygget nye plejeboliger, og mange er glade for at være her.

Bedsteforældre med børnebørn

SF er modstander af princippet bag kvalitetsstandarderne i hjemmeplejen, hvor al hjælp udmåles i tider ned i mindste detalje. Indtil den ordning er afskaffet vil SF arbejde for at den udmålte tid kan anvendes fleksibelt, således at borgeren og hjemmehjælperen i fællesskab kan aftale at bruge tiden anderledes.

Vi vil arbejde for en tillidsreform i hjemmeplejen, således at det i højere grad bliver op til personalet og deres faglighed at indrette hjælpen efter de ældres behov. Vi ønsker at vores ansatte bruger tiden på at hjælpe borgerne og ikke på kontrol og unødvendig dokumentation.

Frivillige

I Brøndby har der i mange år været frivillige foreninger, som har gjort en vigtig indsats for børn, ældre og udsatte borgere. Vi støtter foreningernes frivillige arbejde, og er glade for at de for eksempel bidrager med aktiviteter for vores ældre i plejeboliger. De frivillige foreningers indsats er et godt supplement, og foreningerne skal efter SFs mening aldrig overtage kommunens kerneydelser til vores borgere.

Kultur til alle

Til en aktiv kommune hører også et aktivt kulturliv. Derfor glæder det SF, at vi har to kulturhuse i kommunen, og at biblioteket nu er integreret i kulturhuset Kilden i Brøndbyøster. Vi glæder os over at vores borgere selv er aktive - kultur er ikke kun noget som skal indtages passivt. Vi foretrækker levende kulturhuse, som fyldes med glade mennesker og sprudler af kunst, musik og aktivitet.

COLOURBOX2013683.jpg

Bredere og lettere tilgængelige biblioteker

Bibliotekerne er en vigtig del af kulturen. Vi støtter at bibliotekerne har fået en længere åbningstid, især udenfor den almindelige arbejdstid, så flere borgere har tid til at besøge biblioteket. Det er godt, at bibliotekerne i Brøndbyøster og Brøndby Strand har åbent for selvbetjening når kulturhusene har åbent, og vi ønsker at denne mulighed også indføres på Brøndbyvester bibliotek.

Vi er glade for, at bibliotekerne har ressourcer til at indkøbe vigtige bøger, aviser, tidsskrifter mv. - og til at være tilsluttet nye medier via internettet. Vi ser det som bibliotekernes opgave er at stille oplysning og kultur fra hele verden til rådighed for borgerne, og aktivt at formidle de forskellige kulturer som er en del af Brøndby Kommune.

Fritidsaktiviteter til alle

Der er en mangfoldighed af fritidstilbud i Brøndby, og det er godt. Musik, sport, motion, hobbies og lignende er gode muligheder for at udfolde sig selv og for at møde andre mennesker. SF-Brøndby støtter derfor, at der er positive fritidsaktiviteter for alle, som ønsker at deltage, og så vidt muligt indenfor en rimelig geografisk afstand. Især bør de tilbud, som henvender sig til børn og unge, være placeret så børnene selv kan transportere sig nemt og sikkert frem og tilbage.

Vi har mange idrætsaktiviteter og stor kommunal støtte hertil, og sammen med Rødovre Kommune en god svømmehal Vestbad, som også tilbyder motionsfaciliteter. Den står foran en større renovering, som SF støtter fuldt ud. Vi mener det er vigtigt, at der også er idrætstilbud til dem, som ikke deltager i den organiserede sport. Vi lægger også vægt på, at der er kulturelle tilbud til dem, som ikke er interesserede i sport.

Musik giver glæde

Musikskolen gør et stort stykke arbejde for kulturen i kommunen - og giver de unge, der beskæftiger sig med musik, en god og sund ballast i deres senere liv samt sociale kompetencer. Musikskolen er også et godt eksempel på den integration, som sker gennem kulturen.

SF ser gerne, at der etableres muligheder for at øve musik for små lokale bands - også selv om de ikke er med i musikskolen. Det kunne for eksempel være et par lydisolerede containere i nærheden af kulturhusene.

Vi kunne også ønske os, at musikskolen tilbød musikundervisning for voksne. Det findes allerede hos oplysningsforbundene, og et samarbejde med dem eller en samling omkring musikskolen kunne resultere i et styrket musikmiljø til gavn for både børn, unge og voksne.

Vi vil forbedre demokratiet i Brøndby

Brøndby er en kommune, hvor det politiske arbejde er præget af mange års socialdemokratisk flertalsstyre. Den politiske debat er i mange situationer temmelig sparsom. Det vil SF-Brøndby gerne ændre.

arbejdsmarkedsmøde-540x300.jpg

Ungdomsråd ja tak

Vi vil gerne støtte at Brøndby opretter et ungdomsbyråd, så de unge i kommunen selv kan få ansvaret for at fordele nogle af de penge, som går til ungdommen. Vi skal vise kommunens unge, at vi tror på dem og tør give dem ansvar. Ungdomsdemokratidagen for 8.klasserne er en succes, som peger i den retning, og vi forventer at det på et tidspunkt kan føre til et selvstændigt ungdomsråd.

SF-Brøndby ønsker også en mere aktiv kommunalbestyrelse, som diskuterer åbent - og som inddrager borgerne meget mere end det sker i dag. Et sted at starte kunne være at kommunalbestyrelsens møder kunne ses og høres på internettet, så alle kan følge med i hvad der bliver diskuteret og besluttet.

Mere information og debat

Efter SF-Brøndby's mening er der behov for mere information til borgerne i Brøndby. Og det er ikke nok. Vi mener også, at kommunen bør tage initiativ til mere politisk debat med borgerne. Vi fik indført budgetborgermøder i 2013, og dem ønsker vi videreført og forbedret. Vi mener, at borgerinddragelsen i højere grad bør foregå på borgernes præmisser.

En aktiv politisk debat opstår ikke hurtigt i kommunen, når vi i mange år har været vant til det modsatte. Og det vil kræve ressourcer at vende vanens magt. Til gengæld vil det være lettere at styre en politisk aktiv kommune, hvor borgerne er engagerede i løsningen af problemerne og derfor også vil føle sig medansvarlige for at de vedtagne løsninger effektueres.

I et demokrati er det vigtigt, at svage grupper også kommer til orde. SF mener derfor, at kommunen bør overveje at oprette for eksempel et udsatteråd, som kan være med til at sikre at den gruppe borgere også bliver hørt.

Univers
Mobil navigation