Vedtægter for partiforeningen SF Vesterbro, vedtaget på generalforsamlingen den 20. marts 2004 og senest revideret den 23. januar 2014.

Navn og formål

§1 Partiforeningens navn er SF-Vesterbro

§2 Partiforeningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets love samt princip- og handlingsprogram som partiforeningens politiske og organisatoriske grundlag.

§3 Partiforeningens formål er at virke for en aktiv folkesocialistisk politik. Formålet søges opnået gennem medlemmernes arbejde med forbedre, udvikle og udbrede partiets politik.

§4 Partiforeningen omfatter 13. kreds (Vesterbro) og 14. kreds (Enghave), nord.

Generalforsamlingen
§5 Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed.

§6 Generalforsamlingen indkaldelse skriftligt af bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Medlemmerne skal seneste fire dage før generalforsamlingen gøres bekendt med forslag, der skal behandles på generalforsamlingen.

§7 Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts. Indkaldelsen udsendes til alle medlemmer med mindst 28 dages varsel. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af årsregnskab
 4. Arbejdsplan for det kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Valg af kasserer, fire eller seks bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 9. Valg af repræsentanter til organisationer, hvori partiforeningen er repræsenteret.
 10. Valg af fanebærer
 11. Eventuelt

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen.

§8 Bestyrelsen kan indkalde generalforsamlingen ekstraordinært, såfremt den finder behov for det.

Stk. 2: Bestyrelsen skal indkalde generalforsamlingen ekstraordinært såfremt en generalforsamling tidligere har besluttet det, eller såfremt et medlemsmøde, 1/10 af medlemmerne eller revisorerne kræver det. Krav om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes skriftligt med angivelse af dagsorden og forslag, der ønskes behandlet.

Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og holdes seneste 28 dage efter bestyrelsen har modtaget krav herom.

§9 Alle medlemmer, der har betalt første kontingent og ikke er i restance med mere ens ét kvartals kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog §§ 22 og 23.

Stk. 2: Der kan kun stemmes på generalforsamlingen ved personligt fremmøde.

Stk. 3: Ved personvalg kan hver stemmeberettiget stemme på maksimalt én over halvdelen af det antal, der skal vælges, idet brøker rundes ned til nærmeste hele tal.

Stk. 4: Afstemninger skal foregå skrftligt, såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræver det.

Stk. 5: Et medlem, der er forhindret i at være tilstede på generalforsamlingen, kan vælges, hvis vedkommende forud har givet skriftligt tilsagn.

Medlemsmøde

§10 Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet partiforeningens højeste myndighed.

§11 På medlemsmødet foregår afsteminger som på generalforsamligen jf. § 9

§12 Alle medlemmer, der har betalt første kontingent og ikke er i restance med mere end ét kvartals kontingent, har stemmeret på medlemsmødet. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 2: Der kan kun stemmes på medlemsmødet ved personligt fremmøde.

Stk. 3: Ved personvalg skal afstemning foregå skriftlig, såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræver det.

§13 Medlemsmødet indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 7 dages varsel og med angivelse af udførlig dagsorden.

§14 Medlemsmødet fastlægger partiforeningens overordnede politiske linie, godkender programudtalelser og lignende.

§15 Medlemsmødet vælger kandidater til offentlige valg, delegerede til landsmøder og lignende.

§16 Medlemsmødets opstilling af kandidater til offentlige valg finder sted efter følgende regler:

a) Bestyrelsen indkalder forslag til kandidater. Kandidater skal for at kunne opstilles give sit samtykke hertil samt skrive opstillingsgrundlag til medlemmerne så det er medlemmerne i hænde senest 14 dage før opstillingsmødets afholdelse.

b) De opstillede kandidater præsenterer sig på medlemsmødet.

c) Medlemsmødet beslutter hvor mange kandidater der skal opstilles, og om opstillingen skal prioriteres.

d) Der kan højest stemmes på det antal kandidater, der skal opstilles.

e) En kandidat er opstillet/udpeget hvis vedkommende har fået plads blandt det antal kandidater, der skal opstilles/udpeges og mindst halvdelen af de tilstedeværendes stemmer.

Bestyrelse

§17 Partiforeningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen træffer afgørelse i sager af organisatorisk-administrativ art, i politiske sager af mindre vidtrækkende karakter samt i hastesager, der ikke kan afvente behandling på et medlemsmøde. Bestyrelsen er ansvarlig for at mere vidtrækkende sager forelægges medlemsmødet til beslutning.

§18 Bestyrelsen er ansvarlig for til den ordinære generalforsamling at udarbejde en beretning om partiforeningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling samt forslag til arbejdsplan og budget.

§19 Bestyrelsen konstituerer sig senest to uger efter den ordinære generalforsamling med en partiforeningsformand og fordeler øvrige arbejdsopgaver. Bestyrelsen kan omkonstituere sig indenfor en generalforsamlingsperiode.

§20 Bestyrelsens møder indkaldes skriftligt med en uges varsel og med angivelse af dagsorden. Møder kan indkaldes med kortere varsel, såfremt særlige forhold taler for det og et flertal af bestyrelsens medlemmer kan acceptere det.

Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Kun ordinære bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Såfremt et ordinært bestyrelsesmedlem ikke er til stede, indtræder suppleanten med stemmeret.

Stk. 3: Bestyrelsens møder er åbne for partiforeningens medlemmer, medmindre en personsag gør at bestyrelsen vælger at lukke behandlingen af et punkt.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin nærmere forretningsorden.

Regnskab og tegningsregler

§21 Partiforeningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
§22 Partiforeningen tegnes i økonomiske spørgsmål af kassereren.

Opløsning

§23 Partiforeningen kan kun opløses ved beslutning på en generalforsamling med ¾ flertal blandt de fremmødte. Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler de partiforeninger, som medlemmerne herefter underlægges.

 

Ændring
§24 Disse vedtægter kan kun ændres ved beslutning på den ordinære generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmødte. Ændring af §§ 22 og 23 kræver ¾ flertal blandt de fremmødte.

Univers
Mobil navigation