Børn & Unge Politik

Børn og unge

Daginstitutioner og folkeskoler er det fælles fundament for vores fremtid. Her får børn og unge redskaber til at skabe det samfund, som skal være deres, og de dannes til at blive samfundsborgere. Derfor er det vigtigt, at de får de bedst mulige betingelser og flest mulige redskaber. Der skal ikke være et ensidigt fokus på intellektuelle færdigheder og høje karakterer, men derimod en god balance mellem det kreative, det motoriske og det intellektuelle.  Det giver alle børn bedre chancer for at være god til noget og giver alle børn mulighed for at afprøve flere sider af sig selv.

Vuggestuer og børnehaver

Daginstitutionerne er i meget høj grad med til at forme barnet og det er derfor vigtigt, at institutionen er en tryg ramme for barnet. Derfor skal normeringerne være i orden.  I vuggestuerne skal der være en voksen til tre børn, og i børnehaven skal der være en voksen til seks børn. Pædagogen skal ikke være alene med en børneflok og der skal være tid til både at være nærværende overfor det enkelte barn og tage sig af de sårbare børn.

Pædagogikken i daginstitutioner skal tage udgangspunkt i hele barnet, i dets kognitive, kreative og motoriske evner og der skal være plads til forskellige slags aktiviteter, fordybelse og eksperimenteren. Kreativitet spiller en rolle for, hvordan børnene senere i livet udfolder sig, får ideer og løser problemer.

Pædagogerne er vigtige personer i forhold til at skabe denne tryghed og til at kunne stimulere børnene. Den voksne skal derfor sikres redskaberne og tiden til at kunne stimulere og være nærværende. Et tilstrækkeligt antal pædagoger og muligheder for videreuddannelse er vigtige faktorer for både børns og pædagogers trivsel.

Mange pædagoger i kommunen har timer både i skolen og i fritidsinstitutioner og det skal sikres, at samarbejdet mellem pædagog og lærer fungere optimalt. Det betyder, at der skal afsættes midler og tid til planlægningen mellem de to parter for at opnå det bedst mulige undervisningsforløb.

Folkeskolen

Folkeskolen skal sikres det nødvendige antal uddannede lærere. Der skal ansættes et tilstrækkeligt antal, så mængden af vikartimer holdes på et minimum. Lærerne skal have et godt arbejdsmiljø, så sygdom og opsigelser undgås. Det betyder, at den enkelte lærer skal sikres et maksimalt loft for antallet af undervisningstimer på 25 timer om ugen. Desuden skal der afsættes midler til efter- og videreuddannelse af lærere og ledere.

Trivsel i skolen afhænger af flere faktorer. En væsentlig faktor er klassernes størrelse.  Antallet af elever skal holdes på maksimalt 24 elever pr. klasse. I de tilfælde, hvor klasserne ved deling bliver for små til, at de pædagogisk set fungerer optimalt, skal der være midler til at kunne holddele.

Der skal sikres midler til ordentlig inklusion. Elever med særlige behov skal sikres ressourcer, så der er sikkerhed for, at de inkluderes bedst muligt.

Lærer-pædagogsamarbejdet skal styrkes. Der skal afsættes tid til at lærer og pædagog kan få et godt samarbejde og sammen drøfte de faglige mål samt rollefordeling.

Skolernes valgfag skal, som skolereformen lægger op til, sikre et varieret udbud af fag, som styrker alle sider af barnets og den unges udvikling, dvs. det intellektuelle, det motoriske og det kreative. Det gør skoledagen mere alsidig og det giver eleverne mulighed for at arbejde med flere sider af sig selv. Der skal lægges mere vægt på kreative fag og idræt i løbet af skoledagen. 

Hver skole skal have mulighed for at profilerer sig via valgfagene og skabe sin selvstændige profil. Den enkelte elev kan søge til andre af kommunens skoler, hvis eleven ønsker den profil, som tilbydes og kan på denne måde blive udfordret på andre færdigheder.

Få skift i løbet af dagen, fokus på fordybelse og lektier, som afvikles i løbet af dagen, er med til at gøre hverdagen bedre. Test og måling af eleverne og fokus på karakterer skal nedbringes til fordel for elevens egen selvstændige vurdering.

Eleverne skal modtage grundig vejledning om deres fremtidige uddannelsesmuligheder på en måde, som sikrer, at alle muligheder fremstår som attraktive, og som styrker den enkelte elev i et selvstændigt valg af videre uddannelse.

Fritidsinstitutionerne skal sikres tilstrækkelige ressourcer til at kunne tilbyde et attraktivt, varieret og trygt miljø for børnene i fritiden.

Ungepolitik

Unge, som har det svært, skal nemt kunne få hjælp. Vi foreslår, at det skal være gratis at gå til psykolog for unge mellem 18 og 25 år.

Det er vigtigt med god offentlig transport, hvis de unge skal have lyst til at bo i kommunen. Derfor skal det være nemt at transportere sig til og fra uddannelsesinstitutioner med bussen.

Det er dyrt at gå til tandlægen, og mange unge springer over, fordi de ikke har råd. Vi vil indføre et tilskud, så unge mellem 18 og 25 år får mulighed for at gå til tandlægen.

Kommunen skal sikre, at lærlingeuddannelser understøttes med sociale klausuler i forbindelse med offentlige arbejder.

Univers
Mobil navigation