Ældrepolitik

Ældrepolitik

SF vil værne om en værdig alderdom, hvor man er sikker på at få den hjælp, man har brug for, og hvor der tages hensyn til den enkeltes ønsker og behov. Der skal være plads til os alle, og alle skal kunne deltage i samfundslivet efter evne. 

Ældre skal fortsat være en aktiv del af samfundet og kunne deltage efter ønske og skal derfor sikres let adgang til transport og fritidsaktiviteter. 

Det er vigtigt, at der oprettes faste teams af medarbejdere omkring den ældre både i hjemmeplejen og på plejehjemmet, så det er de sammen personer, man møder hele tiden. Det skaber tryghed og sikrer, at den ansatte kender den ældre og kan yde bedre service.

Plejehjem og hjemmehjælp skal være en offentlig service, som ikke udliciteres til private firmaer. Det er fælles velfærd og derfor et fælles ansvar. Der skal være sikkerhed for både borger og kommune for, at det drives i den fælles ånd med fokus på omsorg frem for profit.

Ældre borgere skal have mulighed for at bo sådan, som det passer bedst ind i den aktuelle livssituation. Der skal være både seniorbofællesskaber, ældreboliger og plejeboliger og ved nybyggeri skal boligerne søges integreret i den almindelige boligmasse, så forskellige aldersgrupper kan bo sammen. 

Der skal være plads til, at den nærmeste familie kan overnatte på plejehjemmene, hvis de ønsker det i en periode. Det er vigtigt, at både den ældre og de pårørende fortsat så vidt muligt kan have et fælles liv.

Klippekortsordningen for borgere på plejehjem skal fortsat være en mulighed og kunne bruges til det, den ældre ønsker. Desuden skal der tilbydes sund og varieret kost.

Demensbehandlingen skal indrettes omkring omsorg. Medicinforbrug og anden tvang skal minimeres. Det giver gladere og friskere demente med større grad af livskvalitet. Personalet på plejecentre og i hjemmeplejen skal sikres videreuddannelse og vejledning i omsorgsbehandling især af demente.

Rengøring hver 14. dag er et rimeligt krav. Vi vil finde løsninger, så det kan lade sig gøre – enten i form af skattestigninger, så vi kan betale for velfærden eller i form af indtægtsregulering, hvor de økonomisk mest trængte ældre får hjælp. 

Mennesker med særlige behov

Alle skal have lige muligheder for at deltage i aktiviteter i kommunen, og derfor vil vi sikre tilgængelighed hver gang, der planlægges nybyggeri eller offentlige arealer.

Mennesker med handicap skal sikres uhindret adgang til alle offentlige områder og i øvrigt have de rettigheder, som FN-konventionen omtaler og som Danmark har tilsluttet sig. 

Mennesker med handicap skal understøttes i tilgangen til arbejdsmarkedet, så de kan deltage i arbejdslivet. 

Vi vil sikre en blandet boligmasse i alle områder, så borgere fra alle samfundsgrupper kan leve side om side. 

SF ønsker at støtte inklusion af mennesker med handicap i folkeskolen.

Univers
Mobil navigation