undefined

Vedtægter for SF Gribskov:

§ 1 Formål :

Partiforeningens formål er at virke for social lighed, tryghed for den enkelte, og i øvrigt for socialismen på et selvstændigt dansk grundlag i overensstemmelse med Socialistisk Folkepartis program.

§ 2 Medlemskab :

Som medlem af partiforeningen kan stå enhver, som tilslutter sig partiets formål og virker for dets program.

Ethvert medlem, der kan, bør stå tilsluttet en faglig organisation.

§ 3 Generalforsamlinger :

Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed.

Den er beslutningsdygtig ved simpelt flertal.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med følgende faste punkter.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Byrådsgruppens beretning
Regnskab
Behandling af lovforslag
Behandling af andre indkomne forslag
Valg af formand / kasserer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt et antal suppleanter, som ikke har stemmeret.
Valg af web master
Valg af revisor samt suppleant for denne
Valg af delegeret til amtsbestyrelsen / delegerede til landsmøde /delegerede til regions repræsentantskabet
Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, afleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 4 Ekstraordinær generalforsamling :

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens foranledning, eller såfremt 1 / 5 af medlemmerne ønsker det, samt at disse har fremsat skriftligt krav med det emne generalforsamlingen skal omhandle. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 1 uges varsel.

På generalforsamlingen skal de skriftligt fremførte krav behandles og sættes under afstemning.

§ 5 Partiforeningens ledelse og repræsentation :

Partiforeningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen.

Den består af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer.

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.

Byrådsmedlemmerne kan ikke vælges til bestyrelsen, men kan til enhver tid indkaldes til bestyrelsens møder.

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.

§ 6 Daglig ledelse :

Bestyrelsen varetager partiforeningens daglige ledelse. Kasserer og formand eller næstformand tegner alene foreningen udadtil.

Formanden foranlediger bestyrelsen indkaldt så ofte, det er påkrævet for foreningens arbejde og mindst 8 gange om året.

§ 7 Udeblivelse fra bestyrelsesmøder:

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsesmøderne 2 på hinanden følgende gange uden at melde afbud, kan bestyrelsen udelukke vedkommende og indkalde suppleanten.

§ 8 Regnskab :

Kassereren fører foreningens regnskab og medlemskartotek.

Regnskabet skal på bestyrelsens opfordring fremlægges a’jourført på bestyrelsesmøderne.

Revisoren har til enhver tid adgang til at kontrollere regnskaberne.

Foreningens kontantbeholdning må ikke overstige kr. 1.000,-.

Beløb herudover indsættes i pengeinstitut.

§ 9 Delegerede til fagligt landsmøde og kommunalpolitisk landsmøde:

Vælges på et medlemsmøde.

§ 10 Valg :

Alle valg sker ved skriftlig afstemning, såfremt blot et medlem ønsker det.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

Suppleanter vælges hvert år.

§ 11 Partiskat :

Medlemmer der er valgt til tillidsposter i deres egenskab af SF´ere betaler 5 % af det udbetalte beløb i partiskat. Undtaget er medlemmer der har dagløntab.

§ 12 Opløsning :

Partiforeningens opløsning kan kun ske på generalforsamlingen indkaldt til dette formål.

Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst 1/3 af medlemmerne er mødt og mindst 2/3 af disse stemmer for opløsningen. Hvis mindre en 1/3 møder, indkaldes en ny generalforsamling, der i så fald kan opløse foreningen med 2/3 af de fremmødte stemmer.

Ved opløsningen tilfalder partiforeningens midler ubeskåret Socialistisk Folkepartis hovedorganisation.

§ 13 Vedtægterne træder i kraft den 25. februar 2008

Univers
Mobil navigation