Kommunalvalg 2017

undefined

 

 

 

 

Om SF tilbage i Kommunalbestyrelsen i Gentofte - se Brigitta is back, bragt i Villabyerne 23.11.2017
Se også SF Gentoftes Facebook side 


Vi går efter det brede samarbejde

Af Brigitta V. Rick og John Andersen, SF Gentofte, bragt i Villabyerne 12 12 2017
SF er tilbage i kommunalpolitik i Gentofte kommune, og vi vil gerne sige tak til alle jer, der stemte på SF.
Vi gik til valg på et bredt samarbejde mellem mange partier både i og udenfor kommunalbestyrelsen. Den linje vil vi fortsætte.

I valgkampen havde SF især fokus på følgende områder: mere borgerinddragelse på mange forskellige måder, større fokus på miljø- og klima og psykologhjælp til unge under 25 år, gratis for de unge. De næste 4 år skal bruges på at få gennemført så meget som muligt, og en af måderne er at være repræsenteret i de vigtigste udvalg, hvor vi kan fremme den politik, vi gerne vil.

Vi har valgt at konstituere os sammen med A, B, C og V, da det giver os de bedste muligheder for at blive repræsenteret i de udvalg, der er væsentlige i forhold til en rød og grøn politik. SF er repræsenteret i Teknik og miljøudvalget, hvilket er det højst prioriterede udvalg for SF, fordi det vedrører områder som: Gentofte som klimakommune Plus, affaldssortering, plastikposefri kommune, bekæmpelse af madspild m.m. SF er også repræsenteret i Det Grønne Råd, som vi selv har været initiativtager til. Vi er endvidere repræsenteret i Økonomiudvalget samt i Børneudvalget – et nyt udvalg, som vi glæder os til.

Når vi kommer i kommunalbestyrelsen midt i en budgetperiode, betyder det, at budgettet er vedtaget. SF tilslutter sig det vedtagne budget. Men det er klart, at SF i de kommende 4 år ligesom de andre partier vil søge indflydelse på budgettet, så vi får sat et solidt miljø- og klimaaftryk samt sikrer bedre forhold for dem med færre ressourcer.

Vi har i efteråret haft et godt samarbejde med Alternativet og Enhedslisten, hvor vi har eksperimenteret med nye former for møder, hvor alle borgere, uanset hvor de står politisk, har været inviteret til at deltage. Det samarbejde ønsker SF fortsætter og gerne udvidet med andre partier.

 

Der er stor utilfredshed med parkering i Gentofte – Et opgaveudvalg må nedsættes

Af Brigitta, SF Gentofte, bragt på Villabyernes webside 21 11 2017.
Der skal gøres noget ved P-problemerne i Gentofte, og et opgaveudvalg er en rigtig god ide, så alle parter med faglig viden og/eller erfaringer som beboer i kommunen: bilister, forældre til skolebørn, Dansk Cyklistforbund i Gentofte, Grundejerforeningerne, handlende, arkitekter med viden om byudvikling og p-problemer m.v. kan finde en fælles god løsning. 

Skal vi have P-vagtordning igen, skal vi indføre krav i lokalplanerne om at etablere P-pladser på egen matrikel, skal vi bruge midler til de meget dyre løsninger med flere p-pladser under jorden m.v. Der er mange spørgsmål og mange svar.

Vi bliver flere borgere i Gentofte, og det ikke sikkert, at vi skal honorere kravet om flere p-pladser. Det kan være, at opgaveudvalget finder ud af, at vi skal indføre delebils-ordninger, indføre en lokalbus, som kan sikre borgere let adgang i hele kommunen, finde alternativer til bil nr. 2 og 3.

SF var det eneste parti, der stemte imod afskaffelsen af p-vagtordningen i 2011. Det ærgerlige var, at ordningen blev afskaffet af flertallet, netop som den var begyndt at virke efter hensigten. Bilisterne var begyndt at parkere efter reglerne. Det fik vi dokumentation for i Teknik og Miljøudvalget, og trafiksikkerheden for de bløde trafikanter var væsentligt forbedret.

I SF mener vi, at der skal være plads til alle trafikanter, men der skal tages særligt hensyn til de svage trafikanter – gående og cyklister. Forældre skal trygt kunne sende deres børn afsted på cykle, og vi skal alle kunne overskue trafikken.

Alle kunder kan ikke erstatte de små bilture med cykel eller gåben, så vi må lytte til de handlende og deres behov, for vi er interesserede i spændende og blomstrende byliv.

Der er mange gode løsninger – lad os få løst dette problem en gang for alle.    

Giv din stemme til SF – Det nytter. Vi går ind for et konstruktivt samarbejde

Af Brigitta, John, Dina, Jens og Peder, Kandidater til KV 2017 for SF, bragt i Villabyerne 14 11 2017. 
Selv om de borgerlige har haft flertal i Gentofte i lige så lang tid, nogen kan huske, nytter det at give din stemme til SF. Erfaringerne viser, at det kan lade sig gøre at påvirke borgerlige politikere med saglige argumenter og gennemtænkte forslag.

SF er et lille parti i Gentofte, men ikke desto mindre fik vi mange ting gennemført, da vi sad i kommunalbestyrelsen som fx: Miljøprisen, Gentofte om klimakommune, Det Grønne Råd, klimaambassadører, Idrætspas til unge fra familier med få midler, udarbejdelse af en frivillighedstrategi m.m.

Når du giver din stemme til SF, vil vi kæmpe for at indføre cirkulær økonomi, hvor vi gentænker og genbruger mere og mere. Affald bliver værdifuldt input i nye produkter, samtidig med at vi speeder op for affaldssortering i alle kategorier – hos private og offentlige. SF ønsker, at Gentofte bliver miljøkommune nr. 1, og næste skridt kunne være at gøre Gentofte til Klimakommune Plus.

Vi vil inddrage borgere mere i beslutningerne ved fx at give lokalområder en sum penge, som de kan prioritere at bruge på det, de synes, er vigtigst.
Vi vil hjælpe unge under 25 år med psykiske problemer ved at indføre gratis psykologhjælp.

Nej til tomme paroler og luftige fantasier. Ja til konkrete indsatser. SF venter ikke med at lave politik, til vi har flertallet. Vi er altid klar til at tage ansvar og skabe resultater til gavn for mennesker og miljø. SF vil investere i hinanden, styrke vores velfærd og genstarte den grønne omstilling. SF vil skabe et stærkt og bæredygtigt fundament i Gentofte nu og for kommende generationer.

Så derfor - giv din stemme til SF – det nytter.

PRÆSENTATION AF BRIGITTA V. RICK, SFS SPIDSKANDIDAT TIL KOMMUNALVALGET 2017 SE INTERVIEW BRAGT I VILLABYERNE 12.09.2017 

Vil du gerne inddrages og have indflydelse?

Af John Andersen og Brigitta Rick, begge kandidater til KV for SF, bragt i Villabyerne 07 11 2017.
Det kan være på antallet af pædagoger i din datters daginstitution, på den mad der serveres på din fars plejehjem, på om der skal renoveres asfalt eller laves støjafskærmning ud til Lyngbymotorvejen, om der skal indgås a
ftaler mellem skoler, supermarkeder for at undgå madspild m.v.

I SF vil vi gerne inddrage borgerne meget mere i beslutningerne – på mange forskellige måder – ikke kun via et kryds på stemmesedlen hvert 4. år, via opgaveudvalg, det kan være svært at få plads i, eller via råd og nævn.  

Der er mange muligheder:

  • Vi kan invitere borgere til møde om budgettet – det gøres i flere kommuner
  • Vi kan lade borgere bestemme over en sum penge, så de er med til at prioritere på et bestemt område.
  • Indføre borgerdrevne forslag, hvor et antal borgere (fx 1% af borgerne ca. 76.000 i Gentofte =  ca. 760) kan stille forslag om et emne, de synes er vigtigt. 
  • Der kan indgå partnerskaber med frivillige, handelsstanden, foreninger og ildsjæle, som kan være med til at bidrage til nye måder at gøre tingene på.
  • Borgere kan byde nye borgere velkomne i lokalområdet.
  • Medborgerhuse kan skabe rammer for godt naboskab og engagement i kommunen.

Fundamentet for en demokratisk kommune er en kommune, hvor alle føler sig hørt og har mulighed for at bidrage til det, der besluttes – også imellem valgene. I Vangede har borgerne vist, at det kan lade sig gøre at finde sammen om mange forskellige aktiviteter. De andre bydelscentre i Gentofte kan sikkert udvikle andre måder at finde fællesskab og værdier på.

I SF vil vi gerne sikre, at det kan komme til at ske, så alle har mulighed for at få en stemme - og kan være med til at skabe et Gentofte, som er et godt sted at leve for alle.

 

Inviter borgerne indenfor

Af John Andersen, kandidat til KV for SF, bragt i Villabyerne 31 10 2017
Borgerne skal ikke kun have indflydelse på valgdagen, men også i dagligdagen. Indflydelse kræver engagerede borgere, der er villige til at tage et ansvar. Dem er der heldigvis mange af i Gentofte. En måde at engagere sig på er at forsøge at kommemed i et opgaveudvalg, men de er kun for de få udvalgte. Mange andre med engagement, kan have svært ved at finde steder, hvor de kan deltage og bidrage.

Principielt skal beslutninger tages så tæt på borgerne som muligt. Det kan være med til at øge kvaliteten i de beslutninger, der tages. Derfor bør det gøres lettere at søge og få indflydelse på flere beslutninger og aktiviteter i kommunen.

Eksempler på mulighederne er: 

  • Borgerne kan få en sag på Kommunalbestyrelsens dagsorden, hvis de indsamler et vist antal underskrifter. En skabelon for, hvordan forslaget skal udformes, kan lægges på kommunens hjemmeside.
  • Der kan eksperimenteres med lokale elektroniske folkeafstemninger for den samlede kommune eller for emner der vedrører et lokalområde.
  • Elektroniske diskussionsfora kan give kommunens borgere mulighed for at komme med ideer og forslag – og diskutere dem.
  • Der kunne oprettes borgerpaneler (eventuelt med løbende udskiftning) der følger og giver inspiration inden for udvalgte områder. Og meget mere.

Alt sammen metoder, der selvfølgelig skal skræddersys til det konkrete formål. 
I Gentofte har vi alle muligheder for at skabe et åbent og gennemsigtigt demokrati. Det er en demokratisk udvikling, som skal fastholdes og videreudvikles.

Selvfølgelig tror jeg ikke, at alle ønsker at engagere sig i kommunen og i lokalsamfundet, men vi bør gøre vores for at skabe bedre muligheder for dem, der vil. Et sådant et engagement styrker demokratiet. Og så er det med til at forbinde borgerne med hinanden, skabe ansvarlighed og ejerskab og dermed et særligt tilhørsforhold til Gentofte.


1 kg genanvendt plast sparer 2 kg råolie

Se artiklen i Villabyerne her
Af Brigitta Rick, kandidat til KV for SF, bragt i Villabyerne 24 10 2017.
Når man begynder at samle plast til genbrug, finder man ud af, hvor meget plast vi anvender i mange produkter. På Frederiksberg Rådhus, hvor jeg arbejder, indsamlede ca. 25 medarbejdere 3 kg. på bare 2 uger. Plast spredes til miljøet, hvor mikroplast er påvist i organismer på alle niveauer i den marine fødekæde, og plastforureningen har nået et foruroligende omfang – senest er der også påvist microplast i flere drikkevandsprøver. 

Vi skal se affald som en værdifuld ressource, og vi skal blive langt bedre til at udnytte det – herunder også plast. Derfor er det også vigtigt, at vi begynder at affaldssortere hård og blød plast fra husstande - både villaer og lejligheder – fra virksomheder og fra Gentofte kommune selv – og det skal være obligatorisk. Plastbranchens virksomheder står klar til at begynde at spille en vigtig rolle i udvikling af genbrugsprodukter, og vi forbrugere skal vænnes til at købe produkterne af genanvendt plast – selvom de i form og farve ser anderledes ud.  

SF foreslår derfor, at vi etablerer genbrugsordning for hård og blød plast, at kommunens indkøbspolitik fremover vil have fokus på mindskning af udledningen af mikroplast fx ved anlæg af legepladser og kunstgræsbaner, at der fremover ikke vil blive indkøbt produkter, som gennem slid medfører afgivelse af mikroplast til miljøet og at indkøbsafdelingen i øvrigt arbejder videre med krav til udbud, der mindsker udledningen af mikroplast.


Fri os for manipulation, Rindorf

Af Dina Wildt, kandidat til KV for SF, bragt i Villabyerne 17 10 2017. 
Egil Rindorf har skrevet en kommentar til mit læserbrev 'Flygtninge - vores nye medborgere', som stod i Villabyerne den 19. september. Jeg synes, den kræver et svar.

I kommentaren insinuerer Egil Rindorf, at jeg blander flygtningene sammen med “... de, som i virkeligheden er indvandrere og ikke flygtninge”.
Det undrer mig, at han tilsyneladende har overset, at der i første linje af mit læserbrev står, at det handler om de flygtninge, vi lige som andre kommuner har fået anvist.

Jeg kan orientere om, at de flygtninge, Gentofte får anvist fra Udlændingestyrelsen, er mennesker, der er anerkendt som flygtninge, og som har fået asyl. Det bekymrer mig, at flygtningene i Gentofte er blevet boligplaceret på en måde, som gør det svært for dem at skabe en stabil og holdbar hverdag. Det var det, mit læserbrev handlede om, og det var den væsentlige grund til, at jeg skrev det.

Egil Rindorf insinuerer, at jeg bare skrev mit læserbrev “..for at komme i lokalavisen op til kommunevalget”. Og ja, netop fordi jeg stiller op til kommunevalget, synes jeg, det er vigtigt at komme i lokalavisen og orientere Gentoftes borgere om, hvordan jeg og SF forholder sig til et spørgsmål, der brænder på i kommunen.
Egil Rindorf kommer i sin kommentar med ubehagelige insinuationer om min viden og mine motiver, som han tillægger mig og derefter nedgør. Det er præcis den manipulerende og nedgørende facon, som SF vil arbejde for, ikke skal finde sted i den kommunalbestyrelse, som også Egil Rindorf stiller op til - for Venstre.


Visioner for Gentofte

Af John Andersen, kandidat til KV for SF, bragt i Villabyerne 17 10 2017. 
Hæv ambitionsniveauet: Gentofte er en kommune med mange ressourcer – og et utrolig lavt ambitionsniveau i forhold til de muligheder, der er. SF vil især satse på: Klima, livskvalitet og udvidet demokrati. 

Den førende klimakommune i Danmark: Gentofte gøres til den førende kommune på klimaområdet, blandt andet ved at Gentofte kommune indgår i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening om at hæve niveauet fra at være en klimakommune til at være en Klima+ kommune. Gentofte gøres inden for en kort årrække CO2-neutral. Der indføres en cirkulær indkøbspolitik, hvor det er muligt. Sikringen af kysten kombineres med, at der etableres en offentlig kyststi. Flere af punkterne er der kommuner med sværere betingelser end Gentofte, der allerede har planer for.

Høj livskvalitet for alle: Det fleste i Gentofte har et godt og sundt liv, men der er plads til forbedringer. En del unge har det svært. For at højne deres muligheder for et godt liv foreslår SF gratis psykologhjælp til unge samt en indsats mod den konkurrencementalitet og kamp om 12-taller, der slider.

På boligområdet bør der især satses på boliger til de unge og til dem, der er 50+.

Der er et stort behov for fællesskaber af forskellig slags. Derfor må der etableres medborger-/kultur- eller forsamlingshuse, hvor der kan holdes møder, fællesspisning, optræden osv. Gentofte er langt bagude i forhold til nabokommunerne på dette område. Pinligt.

Medbestemmelse og demokrati: Medbestemmelse og demokrati bør udvikles i Gentofte. Opgaveudvalgene videreudvikles og suppleres med åbne borgermøder og workshops både i start og slutfase. Der kan indføres høringer og debatter om vigtige emner, evt. elektronisk. Et vist antal borgere, fx 500, skal kunne få et punkt taget op i kommunalbestyrelsen. Der er mange muligheder, der kan skabe aktivitet, medleven og større kvalitet i den kommunale beslutningsproces.
Det nytter!

Gentofte som miljøkommune nr. 1

Af Brigitta Rick, Kandidat til KV for SF, bragt i Villabyerne 10.10.2017 
Gentofte blev kåret som årets ungdomskommune i 2015 og til årets idrætskommune i 2009. Hvorfor ikke gå efter at blive den bedste miljøkommune i Danmark?
SF Gentofte ønsker i samarbejde med borgere, virksomheder, forvaltning og politikere at starte en proces, hvor vi skridt for skridt gør mere og mere indenfor klima og miljø, og hver gang vi har implementeret noget nyt, som virker, skal vi fejre.

Vi kunne starte med det store skridt: at indføre cirkulær økonomi som krav, når vi skal handle med andre. En økonomi, hvor vi bevarer produkter og materialer i kredsløb og udnytter deres værdi så længe som muligt. Det, der tidligere var affald, skal i langt højere grad fungere som værdifulde input i nye produkter.
I mange år har verdens virksomheder hovedsageligt produceret efter en lineær økonomi - udvind, producer, forbrug og smid væk. Vi har oplevet velstand, som betyder, at vi trækker voldsomt på klodens ressourcer. Vi vil skulle have tre kloder, hvis alle skal leve, som vi gør i Danmark i dag. Vi bliver nødt til at tænke vores forbrug på en anden måde, og der er ikke meget tid at spilde. I 2050 vil verdens befolkning være vokset til 10 milliarder, hvor vi i dag er syv milliarder.

Når vi stiller krav til leverandørerne, tvinger vi dem til at være på forkant. Vi skal tænke vækst og miljø sammen, vækst i form af fremtidssikrede arbejdspladser.
Samtidig kunne vi plukke de lavthængende frugter - indføre genbrug af det, vi mangler (metal, plast m.v.), væk med mikroplast og unødvendig plast (plastikposer, plast om blade, i skraldespande - de kan erstattes af majsposer).

I SF tror vi på, at en kommune, der satser stort på miljøet, vil være en attraktiv kommune for alle at bo i – uanset partifarve.


Vor tids kulturhuse i Gentofte

Af Brigitta V. Rick, kandidat til KV for SF, bragt i Villabyerne 26 09 2017. 
Kunne man forestille sig, at et kulturhus med en café, er et sted, hvor man samtidig har kulturformidling, innovationscafe, og hvor grønne ideer kan fremmes? Det var en af strøtankerne, jeg fik i går aftes på en samtalesalon om kulturhuse.

Vi har Cafe Cafeen i Vangede, et samlingspunkt for området, hvor man kan falde i snak over en kop kaffe, eller en øl, høre musik, møde naboer, se på kunst fra lokale og snakke om alt og ingenting. Det er én model. Et kulturhus, hvor der er tilstrækkeligt med engagerede ildsjæle til, at tingene starter og vokser – og de ikke så motiverede bliver revet med, fordi flere lærer hinanden at kende.

En anden model er Charlottenlund slot, Akvariet og bygningerne, som kan blive et fantastisk sted at bo for de unge samtidig med, at husene bruges til kulturelle formål af mange forskellige slags. Det kan blive et Gentoftes Louisiana – et ude-undervisningssted for elever fra skoler og gymnasier og et trækplaster for turister fra Hovedstaden, og de kan komme herud med en kanalturbåd eller noget andet sødygtigt.

Gentofte kommune har brug for begge modeller - det store brede kulturhus og flere små, som kan samle de enkelte områder og styrke et godt naboskab. Hvis lokalerne er der, skal aktiviteterne nok komme!

SF har i mange år arbejdet for etablering af et kulturhus. Det startede i 2004, hvor et 3-årigt pilotprojekt begyndte samtidig med de 5 bydelsfornyelsesprojekter. I 2008 foreslog vi at etablere cafe og mindestue/egnsmuseum på Lindegården, som Gentofte kommune dengang ejede.

København har mange kulturtilbud, men det er ikke det vi vil. Vi ønsker at skabe gode rammer for kultur, kreativitet, innovation og fællesskab, og det kræver rum til, at det kan blomstre.


Flygtninge - vores nye medborgere

Af Dina Wildt, kandidat til KV 2017 for SF, bragt i Villabyerne web 15 09 2017.
I Gentofte kommune skal vi ligesom andre kommuner give de flygtninge, vi har fået anvist, en god modtagelse. Det er desværre ikke det, der sker.
De, der kommer hertil, er flygtet fra vold, tab og angst. Deres højeste ønske er, i al beskedenhed, en dagligdag. Et ganske almindeligt og stabilt liv. De ønsker at arbejde, at kunne klare sig selv. Et sted at bo med deres familie. Tryghed og skolegang for deres børn. De er meget motiverede for at blive en aktiv del af vores samfund.

For præcis disse mennesker er det nu Gentofte kommunes, vores, ansvar at skabe rammer, hvor de kan falde til ro, finde sig til rette og komme i gang med deres nye liv. Og i SF mener vi, at det skal ske her i kommunen og ikke ved, at man eksporterer dem til nabokommunerne eller endnu længere væk.
At det tilsyneladende er så svært, er blandt andet en konsekvens af den boligpolitik, der her været ført i Gentofte kommune i årtier. Der har været mange anvendelige forslag fremme til at løse flygtningenes boligproblemer. Ændringer i eksisterende bygninger, så de kan bruges, opsætning af såkaldte Tiny houses – der i dag godt kan være en god kvalitetsbolig.
I stedet henvises flygtninge nu til midlertidige, trange, skiftende og urolige boliger med utilstrækkelige faciliteter.

Det er måske acceptabelt i en kort ankomstperiode. Men det er ikke i orden, at denne midlertidige tilstand strækker sig over halve og hele år, hvor tilværelsen er kaotisk og uforudsigelig, og hvor de mister grebet om deres eget liv og begynder at give op.
Det, der sker nu, er, at vi risikerer at gøre vores nye håbefulde, motiverede og handlekraftige medborgere til uengagerede og passive mennesker. Er det det, vi vil?

SF Gentofte foreslår indførelse af en whistleblowerordning

Af Brigitta V. Rick, bragt i Villabyerne d. 29. august 2017. En whistleblowerordning skal give udvidet mulighed for at få alvorligt kritisable forhold i kommunen frem i lyset samtidig med, at medarbejderne beskyttes. Medarbejdere, som opdager alvorlige fejl, netop fordi de har en faglig viden og indsigt i hvad der foregår, skal ikke risikere deres job og karriere.

Det er vigtigt at pointere, at Gentofte kommune ikke skal stræbe efter en nulfejls kultur. Fejl lærer man af, og fejl kan være med til at udvikle og forbedre sagsgangene. Whistleblowerordningen skal være en mulighed dér, hvor medarbejderne ikke oplever, at de bliver hørt, eller er bange for konsekvenserne når de rapporterer om alvorlige forhold. Fx fejl i sagsbehandling og arbejdsgange, overtrædelse af gældende regler eller direkte ulovligheder.

En whistleblowerordning skal sikre, at de oplysninger, der indbringes, bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder i kommunen forvaltning.

Der har været store problemer i andre kommuner, som først sent er kommet frem i lyset. Vi skal med alle midler sikre, at det ikke kommer til at ske igen i Gentofte. Vi har – som andre kommuner - oplevet nogle tilfælde af dårlig ledelse med misbrug af offentlige midler. Her kunne en whistleblowerordning muligvis have været med til at stoppe ulovlighederne langt tidligere, end de blev.

Whistleblowerordningen har været en succes i København, hvor medarbejdere har rapporteret om dårlig service, ledere, der ansætter nær familie, økonomisk spild og dårligt arbejdsmiljø. Det giver mulighed for at handle og løse problemerne.

Ordningen skal selvfølgelig ikke erstatte den direkte dialog, der finder og skal finde sted i hverdagen, hvor der også skal være plads til forskellige synspunkter. Whistleblowerordningen skal supplere de samarbejdsorganer, der er i kommunen i dag. Det gode samarbejde, hvor den interne dialog og åbenhed fungerer, skal selvfølgelig videreudvikles og bevares.

Vi har brug for flere faglærte – og et af svarene kunne være sociale klausuler

Af Brigitta Rick, bragt i Villabyerne 15. august 2017. Vi har brug for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, vi har brug for gode håndværkere, og vi har brug for, at alle både offentlige og private arbejdsgivere tager et socialt ansvar så flest mulige kommer i uddannelse og beskæftigelse.

Et af svarene kunne være sociale klausuler.

Ved budgetforhandlinger, mens SF sad i kommunalbestyrelsen, stillede vi krav om sociale klausuler i Gentofte kommunes udbuds- og indkøbspolitik. Krav om at sikre lære- og praktikpladser. Derudover stillede SF krav om, at virksomhederne sammen med Gentofte jobcenter skulle være med til at skaffe pladser til personer på særlige vilkår (fx fleksjob, job med tilskud, virksomhedspraktik m.v.).

Vi kom igennem med frivillige aftaler, hvor virksomheder blev inviteret til et møde med jobcentret, hvor de fik viden om muligheder for at hjælpe ledige til at få en uddannelse eller et job på særlige vilkår. Alt sammen med henblik på at få ledige i uddannelse eller job.

SF vil følge op på, om disse møder har været holdt. Vi vil, hvis vi kommer ind, igen stille krav om at få flere i uddannelse og job – også internt i Gentofte kommune, så det vi forlanger af virksomhederne i forhold til at løfte et socialt ansvar også gælder os selv.

Det vil måske betyde en lidt større udgift, men det kan en rig kommune som Gentofte godt klare. Det kan også være, det ikke vil koste mere, for en del kommuner har allerede indført tilsvarende krav, og virksomhederne, som får kontrakter for mange millioner om året fra kommunerne, ved godt, at det er en stor udfordring at få uddannet nok lærlinge, så de må være mindst lige interesserede i at løse denne udfordring.

Beboerhus - ja tak! 

Af Dina Wildt, bragt i Villabyerne 27. juli 2017. Nu, hvor Gentofte Kommune planlægger nye boliger, herunder ca. 50 seniorvenlige boliger på arealet øst for Charlottenlund Station, er det ikke et øjeblik for tidligt at indtænke fælles faciliteter.

I min grånende omgangskreds møder jeg et stort ønske om fællesskab - et ønske, jeg selv deler. Et godt og nært naboskab øger trygheden og livskvaliteten.
Gode fysiske rammer kan gøre det lettere at skabe et fællesskab. Det kan være et beboerhus eller et fælles lokale med køkkenfaciliteter og toilet, evt. et par gæsteværelser, et sted, hvor de, der har lyst, kan spise sammen eller gøre andre ting sammen, gerne i tilslutning til et grønt areal med borde og stole.
I de fælles områder kan det daglige møde finde sted og venskab og hjælpsomhed opstå. De må ikke spares væk, for de er guld værd for fællesskabet!

Gratis psykologhjælp til unge under 25 år

Af Brigitta V. Rick, bragt i Villabyerne 25. juli 2017. Som tidligere rådgiver i støttecenter mod incest ved jeg, hvor vigtigt det er at kunne få psykologhjælp, når man står i en krise. Man har ikke brug for at stå på en venteliste og ikke vide, hvornår man kommer til, og man har ikke råd til psykologhjælp, hvis man er i gang med en uddannelse.

Jeg har talt med unge, som ikke kunne sætte en finger på, hvad der udløste en krise, men som slet ikke magtede at tage på uddannelsesstedet og følge undervisningen, og som heller ikke kunne koncentrere sig om at læse.

Alt for meget tumlede rundt i deres hoved, og de havde brug for hjælp.
Mange unge bliver presset og døjer med psykiske problemer som angst, depression og stress. Man kan blive henvist af sin læge til psykologhjælp, men der er en egenbetaling, som betyder, at det er de mere velstillede, der har råd til at betale resten selv.

Jeg vil kæmpe for at få indført gratis psykologhjælp til unge under 25. Ved at sætte ind tidligt ind kan vi være med til at sikre, at problemerne ikke hænger ved resten af livet.
En del kommuner – cirka 30 - har allerede indført en ordning om gratis psykologhjælp. I Køge har man afsat 500.000 kr. årligt, idet man har ansat en psykolog, således at kommunen selv kan håndtere henvisningerne, fordi de altid har en psykolog ved hånden. Det var en model, vi i Gentofte også kunne prøve.
Principielt mener SF, at der ikke bør være brugerbetaling i sundhedssystemet, og på lang sigt mener vi derfor også, at lægehenviste personer – uanset alder – bør have ret til gratis psykologhjælp.

Er du også begyndt at strikke karklude? 

Af Dina Wildt, bragt i Villabyerne 7. marts 2017. Det er den hyggeligste måde, vi kan formindske brugen af plastik på.

Vi elsker plastik, men plastikforureningen har efterhånden nået et foruroligende omfang. Plastikøer på størrelse med Frankrig flyder rundt i havene. Plastik nedbrydes ikke i naturen, men kan sønderdeles til bittesmå partikler (mikroplast), som spreder sig til jord og vand, og som efter en længere skadelig tur gennem økosystemet havner i de fødevarer, vi selv spiser.

Mikroplast findes overalt omkring os: i tøj, i make-up, i maling, i bildæk - for bare at nævne nogle.
Det er godt, at vi nu kan affaldssortere plastik til genbrug. Det var lidt af en øjenåbner at se, hvor kolossalt meget af vores affald, der kommer i plastikbeholderen!

Kommunen kan gøre mere. Gennem en indkøbspolitik, hvor man ikke køber produkter, der er tilsat mikroplast (f.eks. cremer, rengøringsmidler) eller produkter, som ved slid afgiver mikroplast til miljøet (f.eks. fiberklude). Ved udbud kan kommunen desuden stille krav, der mindsker udledningen af mikroplast.

Der findes muligheder for erstatninger, f.eks. materiale af ferskenkerner i plejeprodukter, eller celluloseklude, der er lige så effektive i brug som plastfiberklude. Det meste emballage kan være af pap. Bæreposer, som er en væsentlig kilde til plastikforurening, kan være af papir - eller erstattes af den tynde mulepose, man altid kan have i tasken. Vær opmærksom som forbruger - er der alternativer uden plastik til det, vi køber?

Der skal nok vokse flere erstatninger frem, hvis vi efterspørger dem, når vi køber ind!
Plastik er et fantastisk materiale, men brugen skal begrænses mest muligt, og det skal ikke ende som en ophobning af ikke-nedbrydeligt affald i naturen.

Univers
Mobil navigation