Det sker i partiforeningen lige nu ...

Ordinær generalforsamling 2018

I henhold til partiforeningens vedtægter indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag den 14. marts, kl. 19 – ca. 21.

Generalforsamlingen afholdes i Medborgerhuset, sal 1. Danasvej 30B. 1910 Frederiksberg C. 


Dagsorden til generalforsamling SF Frederiksberg 14. marts 2018

1. Velkommen v. formand, Michella Lescher
2. Valg af dirigent og referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Evaluering af Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017 v. Balder Mørk Andersen og formand, Michella
Lescher
5. Bestyrelsens beretning (bilag 1)
6. Beretning fra SF’s gruppe i kommunalbestyrelsen
7. SFU Frederiksbergs beretning
8. Præsentation og orientering fra medlemmer med hverv
9. Bestyrelsens arbejdsplan 2018-2019 (bilag 2)
10. Godkendelse af årsregnskab (bilag 3)

- Pause -

11. Indkomne forslag
a. Forslag om afholdelse af medlemsmøde vedr. evaluering af Kommunal- og Regionsrådsvalg
2017 (bilag 4)
b. Forslag om nedsættelse af kampagnegruppe (bilag 5)
c. Forslag om tilføjelse til vedtægter (bilag 6)
d. Forslag om indarbejdelse af tillæg til vedtægter i vedtægter (bilag 7)
12. Valg af formand
13. Valg af kasserer
14. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
15. Valg af to revisorer og en suppleant
16. Orientering v. formand SF København og storkredsformand, Jonas Niemann:
a. om SF’s Landsmøde 13.-15. april 2018
b. Årsmøde i SF København (Storkreds) d. 17. marts 2018
c. Repræsentantskabsmøde i SF Region Hovedstaden d. 19. marts 2018
17. Valg af delegerede:
a. 8 delegerede til Landsmødet
b. 8 delegerede til Årsmøde i SF København
c. 3 delegerede til Repræsentantskabsmøde i SF Region Hovedstaden
18. Orientering fra Landsledelsen v. formand SF København og storkredsformand, Jonas Niemann
19. Eventuelt

Partiforeningen byder på sandwich og drikke i pausen.

Medlemmer af partiforeningen kan deltage.

Vel mødt!

På vegne af bestyrelsen

 Michella Lescher

Formand, SF Frederiksberg


Bilag til Generalforsamlingen 14 Marts 2018

Bestyrelsens beretning
Arbejdsplan
Regnskab
Forslag om afholdelse af medlemsmøde
Forslag om nedsættelse af kampagnegruppe
Forslag til ændring af vedtægter
Forslag til ændring af vedtægter
Dagsorden

 

URAFSTEMNING OM KANDIDATER TIL KV 2017

 

Univers
Mobil navigation