undefined Tilbage

 

Ordinær generalforsamling 2017

i SF Fredensborg og Hørsholm partiforening. 

Generalforsamlingen afholdtes søndag d. 26. februar 2017

i Egedal Medborgerhus 

Referat:

 1. Pia Jespersen blev valgt til dirigent- Ole Bergmann tog referat. 

 2. Den fungerende formand Ole Bergmann aflagde en kortfattet beretning fra bestyrelsen. Den gav anledning til en kort debat om mulighederne for opstilling til kommunalvalget i Hørsholm. Louise Zabel sagde tak for sin tid i bestyrelse og som formand. Beretningen blev godkendt. 

 3. Byrådsmedlem Hanne Berg aflagde beretning om arbejdet i 2016 i Fredensborg byråd. Efterfølgende var der spørgsmål og debat bl.a. om affaldsdeponeringen fra Lars Foss Kemi i Fredensborg, generelle spørgsmål om manglende affaldssortering, om situationen vedrørende tvangsrute for modullastvogntog, om giftgrunde, om kædeansvar og udlicitering af kommunale opgaver på det sociale område. Hannes arbejde blev stærkt påskønnet. 

 4. Kassereren Torben Forskov aflagde beretning og regnskab for 2016 og forelagde budgetforslag for 2017-20. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Regnskabet og budgetforslaget blev godkendt med uændret kontingent. Revisoren roste regnskabet, og generalforsamlingen udtalte sin påskønnelse af kassererens arbejde.    

 5. Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

 6. Valg af formand. Ole Bergmann blev valgt til formand indtil generalforsamlingen i 2018.

 7. Valg af kasserer.  Torben Forskov blev genvalgt for perioden frem til generalforsamlingen i 2019. 

 8. Valg i henhold til § 6 i Vedtægterne Benno Arndt blev valgt til bestyrelsen i de kommende 2 år. Ulla Frøsig blev valgt for det kommende år. Kjeld Kjertmann blev valgt som suppleant for Hørsholm for 1 år.

  Line Koch og Lis Grete Møller blev valgt som hhv 1. og 2. suppleant for Fredensborg for 1 år.

  Den nye bestyrelse består således af:

  Berit Holtegaard Benno Arndt Ulla Frøsig Hanne Berg, byrådsmedlem

  Torben Forskov, kasserer

  Ole Bergmann, formand 

  Kjeld Kjertmann, Line Koch og Lis Grete Møller, suppleanter 

  Christen Amby blev genvalgt til revisor og Pia Jespersen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 9. Valg af delegerede til Landsmødet i Odense den 25.-26. marts 2017. Kjeld Kjertmann, Torben Forskov og Ole Bergmann blev valgt som delegerede. Benno Arndt er suppleant. Krista Poulsen Tjalve gav udtryk for ønske om evt. at komme med som gæst. 

 10. Årshjulet (kommende opgaver, møder og arrangementer) Den nyvalgte formand nævnte en række kommende møder, herunder opstillingsmøde vedr. kommunalvalget 15. marts, bestyrelsesmøder 15. marts og primo april samt planlagte møder om offentligt ansattes ytringsfrihed, fattigdomsproblematikken m.v.

Tak til Pia Jespersen for god mødeledelse. 

Efter en frokostpause med fin lille smør-selv-buffet foranstaltet af Britta og Torben, var der indlæg ved folketingsmedlem Trine Torp og regionsrådsmedlem og folketingskandidat Lise Müller, som begge gav anledning til god debat. Generalforsamlingen påskønnede meget deres indsats og tilstedeværelse. 

Ref.: Ole Bergmann

Kort beretning for SF Fredensborg og Hørsholm 2016 til generalforsamlingen 26. februar 2017.

2016, et år uden store begivenheder i partiforeningen:

Partiforeningen består nu af ca. 66 medlemmer, herunder 3 SFU-medlemmer, fordelt med ca. 10 i Hørsholm og resten i Fredensborg kommune.
Vi kan konstatere en ganske vist beskeden, men dog medlemsfremgang. Og vi er meget opmærksomme på dels at have en løbende kontakt til medlemmerne, til dels med invitationer til arrangementer og møder, dels med velkomstbreve til nye medlemmer.
Storkredsens folketingsmedlem Trine Torp sender med jævne mellemrum sit nyhedsbrev til os, og hun deltager i det hele taget i alle de aktiviteter, vi inviterer hende til, hvis overhovedet muligt. Ligesom hun altid deltager i storkredsens møder som landsledelsesmedlem og folketingsmedlem.
Trine er nu igen opstillet, men nu som spidskandidat i nogle andre af storkredsens hjørner. Lise Müller, der i denne periode har været medlem af regionsrådet i Region H, er nu spidskandidat i Fredensborg-kredsen, og vi har allerede flere gange haft fornøjelsen af at have hende med til vore møder.

Medlemsarrangementer i 2016:

 • Møde med partiformanden Pia Olsen Dyhr om flygtningepolitik og landsmødeemner.

 • Medlemsmøde om opstillingsform og landsmødeemner.

 • Besøg i Frivilligcenteret i Humlebæk.

 • Foredrag om madspild i Nivå.

 • Gåtur i Fredensborg by.

 • Fælles biograftur til Grand for at se filmen ”Demain”.

 • Deltagelse med en bod i Kokkedal Byfest.

 • Nytårskur i Humlebæk.

 • 1. maj møde, som vi holdt i fællesskab med Enhedslisten på ”Strandlyst” i Sletten. Et godt møde med stort fremmøde og musik fra Björn Afzelius’ repertoire 

 • Storkredsen Nordsjælland:

  Holder min. 4 årlige møder, hvor formændene (eller en suppleant) fra de 10 partiforeninger deltager, og hvor vores landsledelsesmedlem Trine Torp også deltager, foruden en repræsentant fra SF i Hovedstadsregionsbestyrelsen og et folketingsmedlem (som enten er Trine eller en af de øvrige 6). 

  SF Region H 

  Vi har deltaget i årsmøderne. I det sidste deltog Ib Tune Olsen som delegeret og Ole Bergmann som gæst.
  I forbindelse med årsmødet, som i år blev holdt på Egedal Rådhus i Ølstykke, blev kandidatlisten til regionsrådsvalget i november 2017 sammensat med spidskandidat, fokuskandidater og øvrige. Vi indstillede Peter Westermann og Ole Bergmann. Førstnævnte er opstillet som nr. 2 på listen. Ole Bergmann er nr. 9 på listen.
  Der har været en lang række medlemstilbud arrangeret af regionsbestyrelsen om mange forskellige emner af SF-interesse.
  Her kan nævnes arrangementer med deltagelse fra vore rækker:
  - Grønt folkemøde
  - Besøg på Asylcenter Auderød
  - Besøg hos formanden for Miljøudvalget i Brøndby kommune
  - Kickstart-arrangement forud for regionsråds- og kommunalvalg 2017 

  Bestyrelsen

Bestyrelsen har stort set holdt møde hver måned, som regel i Medborgerhuset Egedal. Som bekendt er møderne åbne for alle medlemmer, vi vil blot gerne have besked om det på forhånd.

Bestyrelsen har desværre haft mandefald undervejs, idet Katja Giebel valgte at træde ud og blive erstattet af suppleanten Berit Holtegaard. Senere måtte vores formand Louise Zabel desværre sygemelde sig. Hendes arbejde har siden været varetaget kollektivt med sekretæren Ole Bergmann som tovholder. Lars Iversen valgte beklageligvis at melde sig ud af partiet, og hans plads er siden da blevet udfyldt af suppleanten Benno Arndt. Vi har som det ses været en meget lille bestyrelse, der ikke kunne tåle mere mandefald.

Bestyrelsen har blandt meget andet brugt en del tid på drøftelse af den særlige problematik omkring eventuel opstilling i Hørsholm kommune, men i øvrigt har det kommende kommunalvalg fyldt meget. Vi tog hul på valgåret ved at arrangere et offentligt møde om arbejdet som SFer i et byråd. Til mødet på Fredensborg rådhus var der et pænt fremmøde dels af medlemmer og dels af en hel del ikke-medlemmer. 

Hjemmesiden

Vi opfordrer til at I bruger hjemmesiden aktivt, både til at holde jer orienteret og til at bidrage med indlæg, som sendes til olebergmann@hotmail.com 

På bestyrelsens vegne,

Ole Bergmann,

Formand

Univers
Mobil navigation