undefined Tilbage 

 

Indhold (se nedenfor):

 • Et vigtigt valg - Kjeld Kjertmann 10. maj 2017
 • SF´s budgetønsker 2018 i Fredensborg - Hanne Berg og Ole Bergmann 8. maj 2017
 • Hørsholm: Økonomien rækker ikke til vore børn! - Kjeld Kjertmann 10. april 2017
 • Trygge børn og pædagoger - Hørsholm - Kjeld Kjertmann 7. april 2017
 • Kvindekamp - Hanne Berg 8. marts 2017
 • Støj i mosen på kant med loven - Hanne Berg 3. marts 2017
 • 2016 Flere fattige i Fredensborg - Hanne Berg 2. januar 2017
 • SF's forslag til at undgå skatteunddragelse - Hanne Berg 27. april 2016
 • Byens hus - Ole Bergmann 13-11-2016
 • Farvel igen til Byens Hus? - Ole Bergmann 26-10-2016
 • SF's forslag til at undgå skatteunddragelse - Hanne Berg 27. april 2016
 • Så dårligt spiller klaveret i Fredensborg kommune! - Ole Bergmann 2. oktober 2015
 • Asfaltlobby for skattepenge - Ole Bergmann

Indhold (se nedenfor):

 

Et vigtigt valg

Kjeld Kjertmann 10. maj 2017

Der er ikke kun kommunalvalg den 21. november. Også regionsrådet skal have nye medlemmer. At dét valg er vigtigt, fremgår med al ønskelig tydelighed af den rystende beretning om akutafdelingens skandaløse behandling af en brækket ryg på Nordsjællands Sygehus. Og af hospitalsdirektørens ansvarsfralæggelse med udtrykket ’’patientens oplevelse af forløbet’, som mere end antyder, at denne ’oplevelse’ ikke nødvendigvis svarer til det faktiske forløb. Vorherre bevares. Mød op den 21. november og stem på en kandidat til regionsrådet, der klart giver udtryk for at stå på patientens side over for systemet, når lederen er arrogant og uduelig. Stem på en SF-kandidat.

SF´s budgetønsker 2018 i Fredensborg

Byrådsmedlem Hanne Berg og lokalformand Ole Bergmann 8. maj 2017

SF ønsker at investere i mennesker og deres udvikling – derfor skal vi tænke langsigtet for at give de bedste muligheder for gode livsforløb fra vugge til plejehjem.


Pædagognormeringer: 3 børn til én voksen i vuggestuer og 6 børn til én voksen i børnehaver, som videnskaben underbygger nødvendigheden af. Fritidshjemmene skal fredes i minimum 4 år. Fordelene ved fritidshjem fremfor SFO er markante, da de bl.a. sikrer et pædagogisk frirum for børnene efter skoledagen.


To-lærere i klasser med mere end 24 elever for at sikre høj kvalitet og trivsel for alle elever. Forsøg med to-lærere i udvalgte klasser for at mange flere rent faktisk gennemfører en ungdomsuddannelse. I fritiden ungdommen have mulighed for en sjov og aktiv fritid, og desuden skal vi fortsætte de forebyggende aktiviteter, så kriminalitet undgås. Desuden skal alle skoler skal have mulighed for at genindføre skolekantiner med sund mad.


Ældre skal have bedre pleje på plejehjemmene, hvor de ansatte har for ringe tid til pasning og omsorg. Der afsættes en pulje til at de ansatte kan komme på fuld tid efter eget ønske. I dag er mange ”tvunget” på deltid, hvilket giver lav indkomst på et i forvejen lavtlønsområde.


SF vil også udvikle forsøg med Fredensborg kommune som en mere økologisk, social/kulturel og økonomisk bæredygtig kommune.

Hørsholm: Økonomien rækker ikke til vore børn!

Kjeld Kjertmann 10. april 2017

Det kunne udvalgsformand Otto B. Christensen (K) lige så godt have sagt, som når han siger, at ’økonomien ikke rækker til flere pædagoger’. Har vi en vigtigere resurse end børnene? Har vi ikke snart lært, når det gælder børn, at det vi sparer i dag, må vi betale i morgen? Mangelfuld voksenkontakt og understimulering i dag giver utilpassede unge i morgen, indlæringsvanskeligheder, spiseforstyrrelser, selvskader. Og dét vil så koste fremtidens samfund (kommune!) en bondegård. Hvis ’økonomien ikke rækker’, må der omprioriteres eller skaffes flere penge. For ’økonomien’’ er ikke uforanderlig, men menneskeskabt. Den kan påvirkes politisk, og det vil den blive, hvis SF kommer i kommunalbestyrelsen.

Trygge børn og pædagoger - Hørsholm

Kjeld Kjertmann 7. april 2017

Et vigtigt fokuspunkt for SF ved kommunalvalget er børn og unge. Når 73 procent af pædagogerne i Hørsholm en tilfældig dag fortæller, at de har været alene med den samlede børnegruppe, viser det med al tydelighed konsekvenserne af de hårde besparelser på institutionsområdet. For SF er børn og unge fremtidens vigtigste resurse. Vi ser med stor alvor på de mange problemer, der grundlægges i 0-5 års alderen med en mangelfuld voksenkontakt: Sprogproblemer, indlæringsproblemer og psykiske problemer, som senere medfører udgifter i børnepsykiatrien eller skolen. Det er et krav fra SF, at der altid er pædagoger nok i institutionerne til at gøre børn og forældre trygge. Styrk Fremtiden – Stem SF.

Kvindekamp

Byrådsmedlem Hanne Berg 8. marts 2017

8. marts er kvindernes internationale kampdag. Derfor skal vi i dagens anledning samle tankerne om den fortsatte forbedring af kvinders rettigheder. Kvinders rettigheder er ikke ligestillet med mænds heller ikke i Danmark, selv om velfærdsstaten i høj grad sikrer lige adgang til mange af velfærdsrettighederne.

Men der er stadig kvindeundertrykkelse i Danmark og i verden:

Etniske minoritetskvinder, som forhindres i et udadvendt liv med uddannelse og job, fordi de holdes hjemme af deres reaktionære mænd. Vi må hjælpe dem med at kræve frihed til uddannelse og job, også for de af minoritetskvinderne i Fredensborg kommune, som er ramt af en kulturel undertrykkelse.

Kvinde-sex-handel mellem landegrænser er ligeså moralsk forkasteligt som tidligere tiders slavehandel. Kvinderne lever i et slags retsløst parallelsamfund, hvor bagmænd og kunder sætter rammerne for uhyrlige livsvilkår. Vi må tilbyde dem lang bedre beskyttelse i Danmark, og også sikre pladser nok på krisecentre i Nordsjælland.

Voldtægt er stadig underlagt en forældet lovgivning, hvor kvindes modstand ikke tillægges samme vægt som mandens påstand om, at det var ”kvindens egen skyld”. Vi må insistere på, at loven laves om, så den bygger på ligeværdighed mellem kvinders og mænds seksualitet. Vi kan begynde med at tage kampen op mod ”udskamning” af kvinder og deres seksualitet på de sociale medier.

Hvordan skal vi for alvor arbejde for større lighed mellem kønnene? Vi skal gå grundlæggende til værks, og satse på en lighedsorienteret, frihedssættende, feministisk børneopdragelse. Det er i hvert fald en tanke værd – at vi som forældre tænker børneopdragelse i et åbnet og frisættende perspektiv, at vi åbner for børns mulighed for at udvikle sig frit efter ønsker og evner, og ikke begrænses af forestillingen om, hvad ”rigtige piger” og ”rigtige drenge” kan og må. Både mænd og kvinder vil blive friere og lykkeligere, hvis vi gør op med en konform opdragelse efter kønsroller, og i stedet stiller skarpt på den enkeltes særlige evner og værdi. Kvindernes internationale kampdag 8. marts er også en kamp for et mere lige og mere retfærdigt samfund.

Støj i mosen på kant med loven

Byrådsmedlem Hanne Berg 3. marts 2017

For et år siden var det min klare opfattelse, at naboer og natur var under pres i Langstrup Mose, og at naboer og naturen gennem mange år havde været helt uden beskyttelse af gældende miljøregler.

Formiddage, eftermiddage og aftener er naboerne blevet udsat for støjgener fra gjaldende skud efter lerduer. Og lerduer og plasthaglskåle forurener i udstrakt grad jord- og moseområde.

At Venstre i andre sager går ind for nul-tolerance og er imod ”belønning” af personer, der begår ulovligheder, gælder åbenbart ikke i denne sag. Også tidligere har jeg sendt en appel til Venstre om, at de burde være principfaste i sagen om Langstrup Mose. Men det er ikke lykkedes.

På et møde i Plan-, miljø- og klimaudvalget onsdag aften, så et flertal bort fra de akkrediterede støjmålinger, som et enigt udvalg selv har sat i værk, for at få et retvisende billede af støjproblemerne fra skydebanerne.

Støjmålingerne viser nu, at støjen fra Karlebo Skydebaner og fra en enkelt skydebane på Langstrup skydebane går markant over det lovlige niveau for støj.

Flertallet har med deres afgørelse sat ”høreapparatet for det døve øre”, da de har valgt at se bort fra de gennemførte støjmålinger, der sort på hvidt dokumenterer, at støjen fra skydebanerne overskrider støjgrænserne.

Som jeg ser det, har flertallet i går tilsidesat kommunens pligt til at sikre, at ”ulovlige aktiviteter skal bringes til ophør”, som det udtrykkeligt står i miljøbeskyttelsesloven.

Nu kan vi kun vente på, at Natur- og Miljøklagenævnet – som er en uvildig instans – kan afklare tvisten om, hvorvidt kommunen – må eller ikke må - lægge reelle støjmålinger til grund for en kommunes vurdering af støjgener. Jeg håber, at fornuften sejrer ved de højere instanser, for her i kommunen er det da gået helt galt.

2016: Flere fattige i Fredensborg kommune

Byrådsmedlem Hanne Berg 2. januar 2017

Den borgerlige regering har i rekordtempo øget antallet af fattige mennesker i Danmark ved at indføre kontanthjælpsloft, 225-timers-regel og integrationsydelse i oktober måned i år. Selv om vi lever i det rige Nordsjælland, er der udsigt til mange flere fattige børn og voksne nu og i de kommende år, og dermed stiger uligheden og utrygheden også.

Fattigdommen efterlader voksne og børn med afsavn, f.eks. mangel på sund og varieret mad, mangel på penge til sociale aktiviteter, og erfaringerne viser også, at fattigdom medfører et svagere udgangspunkt for at fuldføre en uddannelse. Familier med gæld og måske også har sygdom at kæmpe med, hårdest ramt af de nye regler. Andre kæmper for at få små jobs, for at leve op til 225-timers reglen, og selv om der er en stigning at spore i antallet af folk, der finder få timers arbejde om ugen, er det ikke nok til at løse problemet for de mange

Regeringens hårdhændede politik overlader på den måde den stigende fattigdomsudfordring til os i kommunerne.

Personlig har jeg ikke oplevet så stort et behov som netop nu for at udbygge velfærden og bekæmpe uligheden. I byrådet kæmper jeg stædigt for at skabe lige muligheder for alle børn i deres opvækst. Der er også behov for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, så folk kan få en chance for at komme i arbejde. Måske kan socialøkonomiske virksomheder være en mulighed i Fredensborg kommune.

Jeg håber for 2017, at solidariteten og sammenholdet i lokalsamfundet vokser, så vi kan findes fælles løsninger på den stigende fattigdomsudfordring. 

Byens hus

Byrådskandidat Ole Bergmann 13-11-2016

I amtsavisen den 7. november skriver to socialdemokratiske medlemmer af Kulturudvalget, at der ingen mystik er om Byens Hus i Kokkedal. Der er muligvis ingen mystik i sagen, som nu nærmer sig en foreløbig afslutning, men jeg kan ikke frigøre mig fra en følelse af manipulation, når man nu fra borgmesterens og medlemmer af kulturudvalgets side påberåber sig en folkelig accept af discountløsningen ved Egedal.

Kokkedalborgernes ja til en tilbygning til Egedal i stedet for et egentligt Byens Hus er givet ved "bymødet" i Kokkedal, som blev afholdt i et telt på Kokkedal byfest. Her kunne man give udtryk for, om man ønskede Egedal solgt som forudsætning for at skabe et Byens Hus i Kokkedal.

Det er en falsk problemstilling. Det kan da godt være, at Egedal på længere sigt skulle sælges eller anvendes til andre formål, når et kultur-, forsamlings-, aktivitets- og "meget andet" hus ved Kokkedal skole stod klar til brug. (Det var det Byens Hus, RealDania gav tilsagn om 9 mio. kr. til).
Men det spørgsmål kunne være udskudt, til huset stod der. I mellemtiden ville der stadig være brug for Egedal.

Det er heller ikke til at se, at der skulle være en økonomisk nødvendighed. Der er så at sige sparet op til Byens Hus, som blev lovet Kokkedals borgere igennem så mange år, og der var 9 mio. kr. fra RealDania.

I Humlebæk viste det sig muligt at bevare Strandlyst i Sletten, da de lokale protesterede, uanset at belægningsgraden er lav og huset ret uhensigtsmæssigt til formålet.

Jeg har svært ved at forstå, at også de konservative i byrådet accepterer Egedal-løsningen, efter at de i alle årene siden kommunesammenlægningen har insisteret på at indfri løftet om et ordentligt Byens Hus 

Farvel igen til Byens Hus?

Byrådskandidat Ole Bergmann 26-10-2016 

Folk i Kokkedal husker nok ikke så dårligt, at socialdemokraternes Per Frost Henriksen frimodige beskrivelse af udbygning af Medborgerhuset Egedal til et ’kulturhus’ har en chance for at gå hjem. Per Frost Henriksen synes at tro, at den hovsa-løsning vil blive opfattet som en gave – en belønning for de mange år, borgerne i Kokkedal har ventet på ’Byens Hus’. 

Der må være andre end os, der husker forhistorien: løftet fra Karlebo kommune-tiden om BYENS HUS med centrale muligheder for aktiviteter, kultur og møder i forbindelse med idrætsfaciliteterne ved skolerne i Kokkedal og grundsalg for mange mio kr, der hurtigt forsvandt ned i den slunkne kommunekasse i den sammenlagte kommune.  Men - løftet blev ført videre i Fredensborg kommune, bl.a. også støttet af de konservative, der nu også er gået fra det løfte. 

Budgetforliget for 2013-2016 var der indregnet en opsparing til Byens Hus i Kokkedal, så vi i 2016 havde 15 mio kr. Realdania har bevilget 9 mio kr til projektet, så der i alt var 24 mio. kr til projektet i 2016.
I 2014 og 2015 og meget tidligere har der været nedsat borgergrupper, der har givet indspark til indhold og placering af huset, nu i forventning om projektets realisering fra 2016.

Disse aftaler og berettigede forventninger er nu erstattet af 5 mio. kr. til en tilbygning til Medborgerhuset ’Egedal’ ,og Byens Hus med dets mangefacetterede indhold er erstattet af et smukt upraktisk hus med en ikke nærmere defineret tilbygning.   

Man kunne sige løftebrud, tyveri, demagogi, discount. I hvert fald synes vi , at det er for sølle. 

Kokkedal har fortjent meget bedre. 

SF's forslag til at undgå skatteunddragelse 

Byrådsmedlem Hanne Berg 27. april 2016

SF forslag til Økonomiudvalgets dagsorden:

SF foreslår: At Økonomiudvalget pålægger administrationen at udarbejde forslag til politik om følgende:

At Fredensborg kommune undgår at handle, samarbejde og indgå kontrakter med, samt investere i firmaer, selskaber og organisationer, som unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande.

Begrundelse

Kommunale skattekroner skal ikke gå til virksomheder, der har penge i skattely.

Den store skatteskandale, der for nyligt har afsløret Panama som globalt centrum for massivt skatteunddragelse, slår nok engang fast, at skattespekulationer en alvorlig trussel mod velfærdsstaternes økonomi og meget mere udbredt end tidligere antaget. Den har også afsløret, at blandt andet Nordea og Jyske Bank har hjulpet kunder til gemme penge i selskaber og dermed at undgå at betale skat.

SF finder det bekymrende og udtryk for dårlig bankmoral.

Som kommune, der forvalter borgernes skattepenge, har byrådet ansvaret for, at kommunen ikke bruger skattekroner til at handle, samarbejde eller investere i virksomheder, som bidrager til skatteunddragelse.

Så dårligt spiller klaveret i Fredensborg kommune!

Ole Bergmann 2. oktober 2015

I Fredensborg kommune har vi en meget velfungerende musikskole med meget dygtige lærere og mange musikalske, glade og talentfulde elever. Forældrene betaler et ikke ubetydeligt beløb for undervisningen, som er præget af høj kvalitet.

Et af de vigtigste redskaber i musikundervisningen er klavererne, som bruges i næsten alle former for musikundervisning. For et par år siden lykkedes det bestyrelsen i Musikskolen at overbevise det samlede byråd om, at det ville være en fremragende investering i en masse børns fritid og udvikling, hvis man anskaffede kvalitetsklaverer. De instrumenter, der er til rådighed på skolerne og andre steder, er af høj gennemsnitsalder og for manges vedkommende udtjente.

For den million, der var afsat, kan man skønsmæssigt få omkring 20 virkeligt gode klaverer med lang levetid. En million lyder af meget, men det er en anlægsudgift uden andre afledte driftsudgifter end klaverstemmeren, - og med et afkast, der slet ikke kan måles i penge.

Jeg ved, at det ikke er god tone, men tillad mig at minde om de – hvor mange millioner er det nu? – der investeres i tennishaller og kunstgræsbaner. Det er også investeringer med godt afkast  men også med voldsomme driftsudgifter år efter år.

Asfaltlobby for skattepenge

Byrådssuppleant Ole Bergmann

Et flertal i Fredensborg byråd besluttede på det seneste byrådsmøde at gå i dialog om, hvorvidt Fredensborg Kommune og ni andre kommuner kan få fordele af at lægge en million ud for de forundersøgelser, der skal til for at fremskynde, at den sidste asfalt på motorvejene mellem Hillerød og Frederikssund lægges.

Jeg talte imod forslaget på SFs vegne, fordi det er en betænkelig praksis, at kommuner bruger skatteborgernes penge til at lægge pres på statslige myndigheder sammen med den øvrige asfaltlobby.

Hvis man endelig skulle samle penge ind til fremme af væsentlige trafikinitiativer, synes vi i SF, at der burde gøres en meget mere målrettet indsats for at få sat skub i projektet om ombygning af Hillerød station. Det skal være på plads når det nye Nordsjællands Hospital ved Favrholm tages i brug.

Det kan udover det skaber direkte togforbindelse for patienter, ansatte og pårørende fra det meste af Nordsjælland også muliggøre fem minutters drift på S-banen.

Regeringen har fjernet Hillerød station fra listen over anlægsarbejder, og det er nærmest en skandale. Man får meget forbedrede offentlige trafikmuligheder for de i denne sammenhæng få millioner i investering.

undefined

Byrådsmedlem Hanne Berg

undefined

Byrådskandidat og
regionsrådskandidat
Ole Bergmann

undefined

Bestyrelsesmedlem
Hørsholm
Kjeld Kjertmann

Univers
Mobil navigation