undefined Tilbage

 

 Læs om Trine på folketingets hjemmeside her.

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/trine-torp.aspx

Lise Müller var til stede på medlemsmødet på Egedal den 3. november.

Læs Trines sidste nyhedsbrev her:

  

Oktober 2016 

 

Kære alle 

Først og fremmest en stor tak for opbakningen ved urafstemningen. Jeg glæder mig til sammen med Teis, Nikolaj og Lise at kæmpe for en masse SF-stemmer ved et folketingsvalg, som kan komme, før man aner det. Indtil for et par dage siden var jeg ret overbevist om, at vi kunne få et efterårs-/vintervalg, men med de seneste skandalehistorier om DFs brug af EU-midler kan jeg godt blive i tvivl. De har i hvert fald ikke meget interesse i at fremprovokere et valg lige nu. Men vi holder os selvfølgelig klar. 

 

Christiansborg har de store temaer efter sommerferien naturligvis været regeringens finanslovsudspil og 2025-plan, og det er temmelig tydeligt, at der ikke er meget fælles fodslag ml regeringen og dens støttepartier. Det bærer mange andre forhandlingsforløb også præg af, så det er meget uforudsigeligt, hvor de fleste forhandlinger ender. Men der har været nok at protestere over for os i oppositionen, og det har vi også gjort f.eks. ved kampagner og ved at deltage i demonstrationer mod kontanthjælpsstramninger og SU-besparelser. 

 

Vi har i SF siden sommergruppemødet kommet med vores alternative helhedsplan med et løft af velfærden - ikke mindst når det gælder børn, unge og arbejdsløse. Vi er kommet med en grøn genopretningspakke, hvor vi vil reducere hektarstøtten til landbruget og til gengæld bruge pengene på at beskytte drikkevandsboringer, fjerne kvælstof fra vandmiljøet og rense giftdepoter. Og vi har lagt et forslag frem til ændring af boligbeskatningen, hvor vi ved en langsom aftrapning af boligskattestoppet vil starte bevægelsen mod at flytte skat fra arbejde il mursten. 

 

Selv har jeg skulle sætte mig ind i de nye ordførerskaber, jeg har fået efter sommerferien, nemlig miljø, natur, fødevarer, landbrug og fiskeri. I forlængelse af landbrugspakken fylder dette område en del, og der har allerede været en del samråd om, hvordan landbrugsinteresser går forud for sundheds- og miljøinteresser i regeringens politik. Aktuelt handler det især om MRSA-handleplanen, hvor ministeren giver urigtige eller ufuldstændige oplysninger om den rådgivning, han får fra sine embedsfolk. Det bliver formentlig en føljeton i dette efterår. 

Regeringen har også valgt at fjerne støtten til Forbrugerrådet Tænk Kemi. Erhvervslivet er utilfredse med, at en forbrugerorganisation får offentlig støtte til at informere forbrugerne, og det har ministeren valgt at lytte til. Sammen med de andre rød-grønne partier kæmper vi for, at forbrugersikkerhed og -oplysning ikke forringes. 

 

Herudover bærer efteråret præg af forhandlinger indenfor det sociale område. Vi har netop lavet en aftale om forebyggelse af vold på bosteder. Handlingsplanen rummer en lang række forbedringer, som f.eksflere psykiatriske pladser til mennesker med svære psykiske lidelser og massivt misbrug, fast læge på bosteder, kompetenceudvikling og bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Aftalen rummer også nogle knaster, men det har været vigtigt for mig, at vi ikke åbnede op for tvangsbeføjelser udenfor psykiatrilovens bestemmelser, men at vi tværtimod lagde begrænsninger, så man på de nye psykiatriske afdelinger f.eks ikke kan bæltefiksere og tvangsmedicinere. 

 

Aktuelt foregår der også forhandlinger om revision af Servicelovens bestemmelser ift udsatte og mennesker med handicaps. Her arbejder jeg især hårdt for at forenkling af regler ikke bliver på bekostning af retssikkerhed og en konkret individuel vurdering af borgerens behov. 

 

Og så er satspuljeforhandlingerne så småt i gang. Her vil jeg kæmpe for penge til indsatser, som kan forebygge mistrivsel og psykiske lidelser hos børn og unge, gratis psykologhjælp til unge, efterværn til anbragte unge, bedre hjælp til mennesker udsat for psykisk, fysisk eller seksuel vold mm. Blandt de røde satspartier prøver vi at have fælles fodslag og prioriteringer i forhandlingerne, så vi forhåbentlig kan få mere igennem, end hvis vi kommer med hver vores ønsker. 

 

Børn og unges psykiske trivsel bliver i det hele taget noget, jeg har fokus på i den kommende tid. Alt for mange børn diagnosticeres med bl.a ADHD, angst og depression, og de medicineres med psykofarmaka, som vi ikke kender de langsigtede effekter af, fordi det ikke er godkendt særskilt til børn. 

50 psykiatere og psykologer fra børne- og ungdomspsykiatrien har for nylig råbt vagt i gevær, fordi de oplever, at effektivisering, standardisering og ydelsesstyring tvinger dem til at lave utilstrækkelige undersøgelser og behandling uden et ordentligt helhedsblik på barnet og uden mulighed for godt samarbejde med barnets forældre eller professionelle i barnets hverdag. Medicinen bliver ofte førstevalget i mangel på bedre alternativer. Det eksperiment med børn bør stoppe, og jeg har bl.a indkaldt sundhedsministeren i samråd. 

 

Lokalt i Nordsjælland har det i den seneste tid handlet om Kongernes Nordsjælland og kyst- og stormflodsikring.  

Endelig lykkedes det at få en nationalpark. Godt nok har den lidt flere ”huller” end man kunne have ønsket sig, men et vigtigt skridt til udvikling af større biodiversitet og bedre naturformidling er taget. Så må der arbejdes videre for at få flere lodsejere med, og at få endnu mere natur ved f.eks mere urørt skov, genopretning af Søborg Sø mm. 

Nordkysten står overfor store udfordringer med erosion, og i Roskilde Fjord truer flere oversvømmelser pga klimaforandringerne. Kystdirektoratet er netop kommet med en kystanalyse, som bekræfter problemernes alvor, og peger på, at der skal helhedsorienterede løsninger til. Det er også SFs holdning, men så længe, der ikke er en fælles løsning på finansieringen, vil de enkelte grundejere og kommuner lave deres egne kystsikringer, og dermed blokere for fælles løsninger. 

 

Husk endelig at kontakte mig, hvis der er lokale sager eller problemstillinger, hvor I tænker, at jeg kan bidrage, eller hvor vi kan skrive eller gøre noget sammen. Det næste års tid kommer til at stå i kommunalvalgets tegn, og her vil jeg gøre alt hvad jeg kan for at støtte op om det kommunalpolitiske, hvis jeg kan bidrage med noget. 

 

Og så er I selvfølgelig altid velkomne til at skrive eller ringe, hvis I har spørgsmål, kommentarer, ideer eller noget I gerne vil hjælpe mig med. 

 

De bedste hilsner fra Trine 

 

 

 undefined

Trine S. Torp er valgt som medlem af folketinget, og er udpeget til Socialordfører, handicapordfører, psykiatriordfører, kommunalordfører, ligestillingsordfører og kirkeordfører fra 2015.
Medlem af Social- og Indenrigsudvalget, Ligestillingsudvalget, Kirkeudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget.
trine.torp@ft.dk

 

 undefined

Lise Müller er Fredensborgkredsens kandidat til det kommende folketingsvalg.Trine Torp er SFs spidskandidat i Nordsjællands storkreds.

 

 

 

Univers
Mobil navigation