Politik

På denne side kan du læse SF-Brøndbys politiske holdninger til vores kommune. Afsnittene fra vores politiske program nedenunder kan hver især foldes ud. Tryk på den røde pil for at læse mere om et emne.

 

Du er altid velkommen til at kontakte vores kommunalbestyrelsesmedlem:

Vagn Kjær-Hansen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget og Miljørepræsentantskabet
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Folkeoplysningsudvalget
Medlem af Vestegnens Skatte- og Vurderingsankenævn

tlf. 6061 2284 
email: vagnkh@gmail.com

En kommune som er grøn

Brøndby skal fortsat være en grøn kommune. Vi skal genbruge mere, spare på energien og tænke på klimaet.

Trafik som hænger sammen

SF ønsker en god og sammenhængende offentlig transport. Med en letbane og flere cykelstier.

Hjælp som hænger sammen

SF ønsker at hjælp fra kommunen til dig hænger sammen og passer til dig. Der skal være en koordinerende sagsbehandler.

En skole som hænger sammen

Vi ønsker kortere skoledage, højest 24 elever i en klasse og flere timer med to voksne i klassen.

Et demokrati som hænger sammen

SF ønsker at borgerne inddrages mere i beslutningerne. Politikerne skal lytte mere til borgerne.

Kortere skoledage og flere timer med to voksne

Skoledagene er for lange. Det siger mange elever og forældre - også i Brøndby. Vi kan forkorte skoledagen ved at indføre flere timer med to voksne i klassen. Så forbedrer vi samtidig undervisningen, og det er der behov for i Brøndby. Der er stadig for mange af vores skolebørn, som ikke lærer nok i skolen.

Fysikforsøg i folkeskolen

I SF accepterer vi ikke, at det i dag oftest er børnene af de svageste forældre som får mindst ud af skolen. Skolen skal arbejde for, at alle børn bliver dygtige og vidende samfundsborgere, som er bedst muligt rustede til arbejdslivet, samfundslivet og familielivet - og kan bidrage til en fortsat velstand i vores samfund.

Vores lærere skal opkvalificeres, så de bliver i stand til at undervise alle børn. Også dem som ellers er blevet kaldt vanskelige, umulige eller besværlige.

SF ønsker, at børn med særlige behov eller handicap inkluderes i de almindelige skoler, når det er til gavn for barnet. Vi ønsker at de skal være en del af samfundet som voksne, og derfor gavner vi dem ikke nødvendigvis ved at de går i særlige institutioner. Hvis det er den bedste udvej til at sikre børnenes trivsel, skal de tilbydes særlige institutioner.

Alle børn skal kunne læse og regne

Alle skal tidligt lære at læse og regne, så de kan følge med i de større klasser og får en god skolegang. Og der skal være tid til også at sikre hver enkelt elevs trivsel i skolen. Det er meget vigtigt for at de overhovedet kan lære noget.

Skole/hjem samarbejdet skal vægtes højt gennem hele skoleforløbet. Det betyder i praksis, at lærerene skal have tid til at prioritere samarbejdet, og til at gøre den ekstra indsats som i nogle tilfælde er nødvendig for at samarbejdet fungerer, for eksempel med fremmedsprogede forældre.

Nej til mobning

Skolerne skal have et godt undervisningsmiljø, såvel fagligt som socialt. Børn som ikke trives, har meget svært ved at lære noget. Derfor har SF sat mobning i skolerne på dagsordenen, og vi vil fortsat prioritere børnenes trivsel højt. God trivsel er at forebygge senere problemer. Derfor er det sund fornuft at bruge ressourcer på en socialt velfungerende skole.

Efteruddannelse af lærerne

Ikke alle børn lærer på samme måde. Det skal skolen være i stand til at håndtere, og derfor vil SF prioritere lærernes efteruddannelse, så vi sikrer at de har de nødvendige kvalifikationer og kompetencer. Det er vigtigt, at lærerne er i stand til at målrette undervisningen til elevernes forskelligheder, så de lærer mest muligt.

Samtidig ønsker SF, at evalueringer af elevernes fremskridt indgår som en naturlig del af skolens ansvar for at alle lærer noget. Evalueringerne skal ikke bruges til at slå elever eller lærere i hovedet med dårlige resultater, men som en åben og bevidst tilgang til at forbedre svaghederne.

Sundhed og trivsel

Sund mad og bevægelse er vigtige forudsætninger for at børn trives, lærer og udvikler sig. Derfor vil SF arbejde for, at alle skolebørn i Brøndby Kommune får en sund frokost på skolen. Vi ser gerne, at børnene inddrages i madlavningen, så de også selv lærer gode kostvaner. Mere bevægelse er en del af den nye folkeskole, og det forventer vi også sker i Brøndbys skoler.

Med til god trivsel hører gode omgivelser. SF har været med til at afsætte flere penge til renovering af skolerne, og det har hjulpet meget. Toiletterne er stadig et problem nogle steder, og det er vigtigt at få løst. Hvis eleverne ikke går på toilettet fordi de er ulækre, er det et problem for deres trivsel og sundhed.

Mere åbenhed og inddragelse i Brøndby

SF ønsker at borgerne inddrages mere i de politiske beslutninger. Kommunen og politikerne skal i dialog med borgerne - også før man går i gang med at finde løsninger

arbejdsmarkedsmøde-540x300.jpg

Mere inddragelse og åbenhed

Efter SF-Brøndby's mening er der behov for mere inddragelse af borgerne i Brøndby. Vi får simpelthen bedre politiske løsninger, når borgerne og brugerne bliver hørt og inddraget tidligt. Det sker i stadig flere tilfælde, og tak for det, men der er stadig grelle eksempler på at der på rådhuset udtænkes dårlige løsninger, fordi man glemmer at inddrage dem som bliver berørt.

SF-Brøndby ønsker også en mere aktiv kommunalbestyrelse, som diskuterer åbent - og gør det lettere for borgerne at blande sig i debatterne. Vi er kommet flere skridt i den retning, nu hvor kommunalbestyrelsens møder kan ses og høres på internettet, og fordi kommunenes side på Facebook gør det lettere for borgerne at komme med kommentarer. SF har foreslået at 743 borgere (antallet af stemmer for at vælge et medlem af kommunalbestyrelsen) skulle kunne fremsætte et forslag til behandling i kommunalbestyrelsen, men det blev desværre stemt ned af Socialdemokraterne og Venstre.

UNGDOMSRÅD JA TAK

Vi vil gerne støtte at Brøndby opretter et ungdomsbyråd, så de unge i kommunen selv kan få ansvaret for at fordele nogle af de penge, som går til ungdommen. Vi skal vise kommunens unge, at vi tror på dem og tør give dem ansvar. Ungdomsdemokratidagen for 8.klasserne er en succes, som peger i den retning, og vi forventer at det på et tidspunkt kan føre til et selvstændigt ungdomsråd.

Høj prioritet til miljøet

SF er et parti som sætter miljøet højt. Det har vi råd til i Danmark, og det er samtidig vores pligt overfor de kommende generationer som skal overtage jordkloden efter os. Vi skal også sørge for at forhindre klimaændringer, som i den yderste konsekvens kan gøre det meget sværere at bo og leve på jorden.

Losseplads

Kommunen skal gå foran

SF har altid talt miljøets sag, og det vil vi også gøre i Brøndby. Vi synes, at kommunen selv skal gå foran med gode miljøeksempler:

  • Spare på energien i de kommunale bygninger og bruge sol- og vindenergi hvor det er muligt
  • Holde styr på vand- og kloakledninger, så spild og forurening hurtigt opdages og bliver rettet
  • Lave økologiske indkøbsaftaler til institutioner mv.
  • Sætte filtre på dieselbilerne og benytte elbiler og cykler hvor det er muligt
    Sortere affald og genbruge hvor det er muligt.
  • Begrænse CO2-udslippet ved at undgå fossile energikilder.

Ordentligt tilsyn med virksomhederne

Det er også kommunens opgave at sørge for at andre tænker på miljøet. Derfor er det SF's politik, at virksomhederne i Brøndby skal forurene mindst muligt og ikke må være til fare for de omkringboende. Hvis ulykken sker, kan konsekvenserne være store og dyre. Derfor er det bedre at forebygge end at skulle rense op efter en forurening. SF støtter miljøtilsynets forebyggende arbejde, og ser det gerne udvidet.

Affaldet skal sorteres

Kildesortering er kodeordet. Jo mere affaldet bliver opdelt i forskellige typer, jo lettere er det at behandle hver del på den mest miljørigtige måde. Derfor støtter SF, at så mange affaldstyper som muligt indsamles sammen med dagrenovation eller storskrald. Målet må være, at så lidt affald som muligt ender i den store dynge, der bare køres til forbrænding. Direkte genbrug i genbrugsbutikker og det nye kommunale byttehus er endnu bedre - her når det du vil af med slet ikke at blive til affald, hvis andre kan bruge det.

Genbrugsordningen med sortering af affald i villaer og rækkehuse har været en stor succes. Rigtig mange husejere er i dag gode til at sortere affaldet til genbrug, og opgaven i de kommende år er at få alle etageejendommene med i den samme gode sortering. Nogle boligforeninger er allerede godt med, og flere er på vej.

Spar på grundvandet

På Sjælland bruges der samlet set mere rent vand, end der dannes på naturlig vis. Med andre ord bliver det sværere og dyrere at skaffe vand nok til at dække forbruget - ikke mindst fordi flere og flere boringer bliver forurenet af nedsivende pesticider eller andre uønskede stoffer.

Det er derfor klog politik at spare på vandet. Det gælder for kommunen, såvel som for virksomheder og borgere. Kommunens opgave er her at støtte vandbesparelserne med oplysning og forsøgsprojekter - for eksempel med brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask i nybyggeri.

Flere boliger

Brøndby er en kommune med mange lejeboliger. Næsten 2/3 af vores boliger er almene boliger, og vi er den kommune som har flest almene boliger. Vi vil gerne bygge flere lejeboliger til unge og ældre. Samtidig ser vi gerne, at boligtyperne blandes mere i kommunen.

bolig2000x1500.jpg

Der er brug for ungdomsboliger i kommunen, så de unge ikke er tvunget til at flytte fra kommunen når de vil flytte hjemmefra. Omvendt vil mange unge gerne ind til uddannelsesstederne, især hvis de tager en længere uddannelse. I SF synes vi det er ærgerligt at de unge flytter fra kommunen, selv om nogle af dem senere kommer tilbage fordi vi har attraktive familieboliger. Vi ønsker at kommunen tænker mere på de unge, så det bliver mere attraktivt at blive boende i Brøndby.

Ejerlejligheder til familier

Når der skal bygges nye familieboliger, ser SF gerne at der opføres ejerboliger eller andelsboliger. Der mangler ejerlejligheder og andelslejligheder i Brøndby Kommune, hvis vi ønsker at give vores borgere alle muligheder når de vil skifte bolig. Vi har rigtig mange lejeboliger i alle størrelser, og der er rift om dem. Har man ikke en opsparing eller en god fast indtægt, kan man ikke købe en ejerbolig. Derfor giver det god mening at tilbyde ejerlejligheder som en mulighed for dem som fx har friværdi fra deres hus, således at der er flere almene boliger til rådighed for dem som ikke har andre muligheder.

En hjælp der hænger sammen

Hvis du får hjælp fra kommunen, skal hjælpen hænge sammen, og det er ikke noget du skal koordinere. Der skal være en koordinerende sagsbehandler, så du kan koncentrere dig om at blive rask eller at få et job.

Ung i rullestol

Der kan være rigtig mange eksperter og flere forvaltninger blandet ind i en sag, hvis man har flere problemer på én gang. Her siger erfaringerne, at hjælpen virker bedre hvis kommunen sørger for at den er koordineret.

Samtidig er det nogle gange et problem, at sagsbehandlerne har for travlt til at behandle alle deres sager grundigt. Det fører til dårligere løsninger for borgerne og øgede udgifter for kommunen. SF mener, at et lavere antal sager pr. sagsbehandler er en investering i en højere kvalitet og bedre løsninger på langt sigt.

Indvandrere er også danskere

Brøndby Strand er postnummeret hvor et flertal har fremmede rødder. Mange af indvandrerne har boet og arbejdet i Danmark i mange år, er danske statsborgere og har familie og job. De nye generationer får gode uddannelser og er bortset fra hudfarven ikke anderledes end flertallet af danskere. I SF tager vi afstand fra det generelle fremmedhad. 

Unge i kreds

SF skelner ikke mellem mennesker på baggrund af deres tro eller hudfarve. Men vi stiller krav til alle om at deltage aktivt i samfundet og bidrage til en demokratisk og fredelig udvikling af Danmark. Det er desværre et faktum, at der findes integrationsproblemer i Danmark. Også i Brøndby. Vi forventer, at den enkelte efter evne gør en aktiv indsats for at kunne forsørge sig selv og for at integrere sig i samfundet.

Alle har et medansvar for at få integrationen til at lykkes – både dem, der kommer hertil, og dem, der har boet her altid. SF ønsker samtidig en asylpolitik, hvor Danmark tager sin del af ansvaret for de flygtningeproblemer, som krig, klima og nød forårsager. Vi kritiserer gerne forældede kønsrollemønstre, rabiate religiøse holdninger, og dem som ikke vil være en del af det danske samfund. Det gør vi uanset hudfarve og oprindelse.

INTEGRATION SKER OGSÅ I SKOLEN OG FRITIDEN

For børn og unge er institutioner, skoler og fritidsaktiviteter lige så vigtige som arbejdsmarkedet er for de voksne. Derfor mener vi, at integrationen i lokalsamfundet og kontakten til andre børn og unge skal prioriteres højt. I daginstitutionerne er det vigtigt, at der arbejdes bevidst med sproglig udvikling, så alle børn tilegner sig det danske sprog og opnår gode sprogfærdigheder, inden de starter i skolen.

Bedre offentlig trafik

Trafikken er en vigtig forureningskilde, og støjen er også et voksende problem. Det er samtidig en menneskeret at kunne komme omkring uden stort besvær. SF mener derfor, at vi bør begrænse generne fra trafikken ved at forbedre den offentlige trafik. Det vil samtidig gavne de borgere, som ikke har egen bil.

COLOURBOX6740496.jpg

Vi er ikke imod biler som sådan. I dag har mange ikke et reelt valg mellem køerne på motorvejen og en utilstrækkelig offentlig trafik. Når den offentlige trafik bliver bedre, vil flere bruge den, og samtidig bliver der bedre plads til de biler som nogle er nødt til at bruge.

Konkret vil SF arbejde for, at den nordlige og den sydlige del af Brøndby kommune kommer til at hænge bedre sammen, helst ved etablering af en letbane fra Brøndby Strand til Glostrup Station. I første omgang kommer letbanen tilo at køre langs Ring 3 til Ishøj, og forbindelsen til Brøndby Strand bliver en højt prioriteret busrute. Når først letbanen kommer i gang, forventer vi at den vil vise sig så effektiv, at det vil være naturligt at udvide nettet med flere letbaner.

Flere cyklister

SF ønsker også bedre forhold for cyklisterne. Vi har heldigvis mange gode cykelstier i Brøndby, og det er vigtigt at der er sikre skoleveje for cyklende børn. Vi er glade for at kommunen løbende forbedrer cykelstierne til skolerne.

For pendlerne er det vigtigt at man også på cykel kan komme hurtigt til og fra arbejde og andre daglige gøremål. Derfor støtter vi supercykelstierne, hvor bredere cykelstier gør at der er plads til flere cyklister – og til at de langsomme ikke sinker de hurtige. Det er også vigtigt at lyssignaler indrettes efter cyklisternes behov, så de ikke sinkes unødigt fordi man kun har tænkt på bilerne.

Bedre omsorg for de ældre

SF mener at vores ældre skal have mulighed for et værdigt liv, også når de ikke kan klare sig selv. I Brøndby har vi for så vidt gode forhold for vores ældre: Der er bygget nye plejeboliger, og mange er glade for at være her. Men personalet har ikke altid tid nok til at give den gode omsorg.

Bedsteforældre med børnebørn

SF er modstander af at hjælp skal udmåles i tider ned i mindste detalje. SF vil arbejde for at den udmålte tid kan anvendes fleksibelt, således at borgeren og hjemmehjælperen i fællesskab kan bruge tiden bedst muligt i forhold til behovet.

Vi arbejder fortsat for en tillidsreform i hjemmeplejen, således at det i højere grad bliver op til personalet og deres faglighed at indrette hjælpen efter de ældres behov. Vi ønsker at vores ansatte bruger tiden på at hjælpe borgerne og ikke på kontrol og unødvendig dokumentation.

FRIVILLIGE

I Brøndby har der i mange år været frivillige enkeltpersoner og foreninger, som har gjort en vigtig indsats for børn, ældre og udsatte borgere. Vi støtter det frivillige arbejde, og er glade for at de for eksempel bidrager med aktiviteter for vores ældre i plejeboliger. De frivilliges indsats er et godt supplement, og de skal efter SFs mening ikke overtage kommunens kerneydelser til vores borgere.

Flere job til Brøndbys borgere

Selv om der ikke længere er krise i Danmark, er der stadig mange som ikke har noget arbejde. Selv om jobcentrene og andre aktører gør en stor indsats, lykkes det ikke at finde job til alle ledige. Det skyldes blandt andet, at jobbene ikke er der. Vi ikke nok arbejdspladser i Danmark, og nogle jobs mangler medarbejdere med den rette uddannelse.

Elektrikere

I Brøndby Kommune har vi flere arbejdsløse end gennemsnittet i Danmark. Det skyldes at en del af vores borgere ikke har nogen særlig uddannelse. Uden uddannelse kommer man tit bagerst i jobkøen.

Det er vigtigt at vi i Brøndby Kommune arbejder for at flere får en uddannelse. I 2018 gør vi en særlig indsats for at alle unge skal have en uddannelse. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at der skal nedsættes et særligt udvalg om uddannelse til alle unge, hvor der ikke kun skal sidde politikere.

Det er godt at vores jobcenter arbejder målbevidst på at gøre vores borgere mere kvalificerede til de jobs, der findes, og på at finde nye muligheder for hver enkelt arbejdsløs.

Samtidig er det kommunens politik at vi gerne vil tiltrække flere arbejdspladser til Brøndby Kommune. Vi har plads i vores gamle erhvervsområder til moderne produktion, videnserhverv og lignende. Den udvikling kan i løbet af de næste år give flere arbejdspladser i vores erhvervsområder. Vi skal sørge for at vores erhvervsområder stadig er attraktive, og her er blandt andet letbanen langs Ring 3 en vigtig forudsætning. Vi lægger vægt på at give erhvervslivet en god service, og at infrastrukturen er i orden.

Børn og unge i centrum

Alle børn har ret til en god barndom. Den skal samtidig ruste børnene bedst muligt til voksenlivet. I børnehaver og vuggestuer er det SF's politik, at alle børn i Brøndby Kommunes institutioner får en sund frokost. Det er heldigvis indført i Brøndby Kommune.

Løbende børn

Forebyggelse er bedst og billigst

Vi prioriterer at forebygge dårlig trivsel hos børn. Hvis der er børn som trives dårligt, ønsker SF at man mobiliserer alle ressourcer i børnenes familie, det lokale netværk og det offentliges tilbud. Det kan blandt andet ske ved at styrke arbejdsmetoder som familierådslagning og ved at koordinere de kommunale ressourcer. Den tidlige indsats fra kommunens side er vigtig for at forebygge senere problemer.

Blandt de unge vil SF styrke det forebyggende arbejde overfor misbrug af rusmidler, og det kriminalitetsforebyggende arbejde skal styrkes i et samarbejde mellem skoler, politiet, kommunen (SSP-samarbejdet) og nærområdet. Når der lokalt opstår særlige problemer, er det vigtigt at kommunen kan støtte arbejdet med ekstra ressourcer.

Kultur til alle

Til en aktiv kommune hører også et aktivt kulturliv. Derfor glæder det SF, at vi har to velfungerende kulturhuse i kommunen. Vi glæder os over at vores borgere selv er aktive - kultur er ikke kun noget som skal indtages passivt. Vi foretrækker levende kulturhuse, som fyldes med glade mennesker og sprudler af kunst, musik og aktivitet.

COLOURBOX2013683.jpg

Bredere og lettere tilgængelige biblioteker

Bibliotekerne er en vigtig del af kulturen. Vi støtter at bibliotekerne har fået en længere åbningstid, især udenfor den almindelige arbejdstid, så flere borgere har tid til at besøge biblioteket. Selvbetjeningsløsningerne betyder at bibliotekerne i Brøndbyøster og Brøndby Strand har åbent når kulturhusene har åbent, og på Brøndbyvester bibliotek er der også udvidet adgang med selvbetjening.

Vi er glade for, at bibliotekerne har ressourcer til at indkøbe vigtige bøger, aviser, tidsskrifter mv. - og til at være tilsluttet nye medier via internettet. Vi ser det som bibliotekernes opgave er at stille oplysning og kultur fra hele verden til rådighed for borgerne, og aktivt at formidle de forskellige kulturer som er en del af Brøndby Kommune.

Fritidsaktiviteter til alle

Der er en mangfoldighed af fritidstilbud i Brøndby, og det er godt. Musik, sport, motion, hobbies og lignende er gode muligheder for at udfolde sig selv og for at møde andre mennesker. SF-Brøndby støtter derfor, at der er positive fritidsaktiviteter for alle, som ønsker at deltage, og så vidt muligt indenfor en rimelig geografisk afstand. Især bør de tilbud, som henvender sig til børn og unge, være placeret så børnene selv kan transportere sig nemt og sikkert frem og tilbage.

Vi har mange idrætsaktiviteter og stor kommunal støtte hertil, og sammen med Rødovre Kommune en god svømmehal Vestbad, som også tilbyder motionsfaciliteter. Den er i gang med en større renovering, som SF støtter fuldt ud. Vi mener det er vigtigt, at der også er idrætstilbud til dem, som ikke deltager i den organiserede sport, og her er svømmehallen et godt og fleksibelt tilbud. Vi lægger også vægt på, at der er kulturelle tilbud til dem, som ikke er interesserede i sport.

Musik giver glæde

Musikskolen gør et stort stykke arbejde for kulturen i kommunen - og giver de unge, der beskæftiger sig med musik, en god og sund ballast i deres senere liv samt sociale kompetencer. Musikskolen er også et godt eksempel på den integration, som sker gennem kulturen.

SF har i mange år ønsket bedre muligheder for at øve musik for små lokale bands - også for dem som ikke er med i musikskolen. Det er der nu kommet i ungdomshuset Pilegården.

Vi kunne også ønske os, at musikskolen tilbød musikundervisning for voksne. Det findes allerede hos oplysningsforbundene, og et samarbejde med dem eller en samling omkring musikskolen kunne resultere i et styrket musikmiljø til gavn for både børn, unge og voksne.

Univers
Mobil navigation