aktiviteter

 

Her på siden kan du følge med i hvad der foregår i SF Bornholm.

SF Bornholm logo i ø-rids3.jpg

På kalenderen til højre får du et hurtigt overblik, og herunder er de kommende arrangementer omtalt grundigere.

I DENNE KALENDER FORSØGER VI AT INDSÆTTE ALLE ARRANGEMENTER SOM SF BORNHOLM DELTAGER I

Det vil fx sige medlemsmøder i SF Bornholm, bestyrelsesmøder og baggruppemøder, men også bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder i SF Region Hovedstaden, kontaktrådsmøder, landsmøder - og andet.

Klik på et arrangement for at få detaljerne.

 

Der er flere muligheder for at blive aktiv i partiforeningen. Det er ikke nødvendit at sidde i bestyrelsen for at være aktiv i vores lille partiforening - kom til medlemsmøderne og de andre arrangementer. Og husk at bestyrelsesmøderne altid er åbne for alle medlemmer, og de bliver annonceret i kalenderen ovenfor.

Selvfølgelig er det også muligt at stille op til bestyrelsen på den årlige generalforsamling februar. Her vælges også SF Bornholms repræsentant i SF Region Hovedstadens bestyrelse.

Vi har også tit brug for hjælp til ganske praktisk arbejde, især i forbindelse med 1. maj, Folkemødet og valgkampe - og så kan man jo også like vores Facebookside og dele opslag med familie og venner.

- er afholdt: vi skal lave slogan til SF Bornholm

Det næste medlemsmøde bliver et slogan-værksted: vi kender en masse socialistiske slogans, nu vil vi prøve at lave et nyt til SF Bornholm. Mødet finder sted i Storegade 38 i Rønne onsdag den 25. marts

slogan.gif

- er afholdt: generalforsamling 17. februar 2015

Vi holder den ordinære generalforsamling på Hotel Østerlars, Stavsdalvej 2, Østerlars - her er den endelige dagsorden med bilag

generalforsamling med tekst.jpg

årets generalforsamling finder sted den 17. februar kl. 18.30 på hotel Østerlars - endelig dagsorden

Bestyrelsen vil forsøge at skaffe transportmulighed for alle der ønsker det

Den årlige generalforsamling finder sted den 17. februar 2015 kl. 18.30 på Hotel Østerlars,  Stavsdalvej 2 i Østerlars. Hvis du har problemer med transporten til og fra mødet, så send en mail til formanden, Lars Jørgensen, på lj1909@gmail.com: bestyrelsen vil forsøge at skaffe kørselslejlighed for alle der måtte ønske det.

Som sædvanligt vil der være kaffe & te, øl & vand - og en lækker kage.

Den endelige dagsorden:

1. valg af dirigent
2. valg af referent
3. valg af 2 stemmetællere
4. bestyrelsens beretning (se bilag: beretning fra bestyrelsen [bilag 1], landsledelsen [bilag 2], SF Region Hovedstaden [bilag 3])
5. forelæggelse og godkendelse af regnskab (se bilag 4)
6. fremlæggelse af budget (se bilag 5)
7. fastsættelse af kontingent
8. behandling af indkomne forslag
a) forslag til kommunalpolitisk generalforsam-lingsudtalelse, indsendt af Leif Olsen (udtalelsen handler om skolestrukturen på Bornholm, og af aktualitetshensyn vil den først blive uddelt på generalforsamlingen; den får betegnelsen bilag 6 - se den vedtagne udtalelse)
b) forslag til generalforsamlingsudtalelse vedr. begivenhederne i København lørdag og søndag (se den vedtagne udtalelse)
c) forslag til landspolitisk generalforsamlingsudtalelse, indsendt af Poul Overlund Sørensen (se den vedtagne udtalelse)
9. valg af 3 (evt. 2) bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år således at bestyrelsen består af 6, evt. 5 bestyrelsesmedlemmmer + formand. Ved valget har hver stemmeberettiget deltager max. 1 stemme pr ledig plads.
på valg er:
      Mogens (villig til genvalg)
      Lise (villig til genvalg)
      Birgit (ønsker ikke genvalg)
10. valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et år
11. valg af valg af SF Bornholms medlem af bestyrelsen for SF i region Hovedstaden
      Lars er villig til genvalg
12. valg af revisor for en 1-årig periode Birgitte Carstensen er villig til genvalg 13. valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode (deltager i revisionen)
      Lisbeth Severin er villig til genvalg
14. valg af SF Bornholms to delegerede til SFs landsmøde 15. valg af SF Bornholms delegerede til SF Region Hovedstadens repræsentantskabsmøde
16. evt.


Ifølge vores vedtægter har ethvert medlem der har betalt kontingent for det nærmeste foregående kvartal, stemmeret på generalforsamlingen. Nyindmeldte medlemmer skal have betalt første medlemskontingent.

- er afholdt: decemberhyggemøde

I år holder vi vores jule-/december-hygge-møde hos formanden - sæt kryds i kalenderen ved den 6. december

decemberhyggemøde 6. december 2014: glögg, æbleskiver, konfekt, pebbernødder - og en sikke en kage!

Hanne stod for æbleskiverne sammen med Lise, der også havde lavet to slags konfekt, og Lars havde lavet glöggen - men JULEKAGEN, den var Elisabeths værk!

decembermødet holder flyttedag

I år er stedet Lindetsvej 4 i Østermarie - hos formanden

Efter en årrække inde midt i skoven flytter SF Bornholms traditionelle jule-/december-hygge-møde ud på marken - fra Plantagevej til Lindetsvej 4 imellem Østermarie og Svaneke. og der er intet juletræ denne gang.

Mødet finder sted den lørdag den 6. december fra kl. 16. Husk tilmelding på lj1909@gmail.com. Har du brug for transport, så sig til: det kan arrangeres.

Som sædvanlig er der hjemmelavet glögg og æbleskiver, øl & vand, småkager, kaffe og te - og lidt fast føde.

- er afholdt: tal færgeforlig med Anne Baastrup

SFs trafikpolitiske ordfører kommer til Bornholm den 24. november for at holde et fyraftensmøde for SF Bornholms medlemmer - hun vil kende vores ønsker og holdninger til det kommende Færgeforlig 3 inden forhandlingerne i Folketinget fortsætter

Anne Baastrup - 2, beskåret.jpg

Mandag den 24. november kl. 17.00 holder SF Bornholm et fyraftensmøde med vores trafikpolitiske ordfører i Folketinget, Anne Baastrup.

Mødet er kommet i stand efter en henvendelse fra Anne Baastrup - hun ønsker at kende SF Bornholms ønsker og holdninger til det kommende Færgeforlig 3, som Folketingets transportudvalg er begyndt forhandlingerne om.

Der bliver tale om et uformelt fyraftensmøde for medlemmer af SF Bornholm (ægtefæller/partnere/kærester som af en eller anden besynderlig grund ikke er medlemmer, er naturligvis også velkomne) med gensidig orientering. Derfor vil I ikke se mødet annonceret andre steder end her, i nyhedsbreve og i mails.

Som sædvanligt er der kaffe & te, øl & vand, og snacks.

Transportudvalget arbejder ud fra rapporten Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm. I kan hente den ved at følge linket herunder.

undefinedfyraftensmødet med Anne Baastrup havde samlet sådan ca. en fjerdedel af vores medlemmer

- er afholdt: SKOLESTRUKTUREN PÅ BORNHOLM ER IGEN ET EMNE FOR POLITISKE DEBAT

- en ny skolestruktur vedtages af kommunalbestyrelsen til februar - SF Bornholm afholdt medlemsmøde om skolestrukturen den 30. oktober kl.19 på biblioteket i Rønne

COLOURBOX1731182.jpg

MEDLEMSMØDE OM DEN NYE SKOLESTRUKTUR PÅ BORNHOLM

Børne- og skoleudvalget har et konkret forslag til skolestruktur på dagsordenen på sit møde den 28. oktober. Dette forslag er offentligt tilgængeligt fra den 27. oktober.
Indstillingen fra Børne- og skoleudvalget er i Økonomi- og planudvalget den 11. november og den 20. november behandler kommunalbestyrelsen forslaget og sender det i høring. Det offentliggøres den 26. november i Rytterknægten. Høringsfristen er den 22. januar.

Medlemsmødet den 30. oktober skal komme med udmelding om SFs holdning til forslaget inden det når frem til Økonomi- og planudvalget.Vi vil også komme med en udtalelse i høringsperioden.

Den nye skolestruktur vedtages af kommunalbestyrelsen på sit møde i februar 2015. Det træder i kraft den 1. august 2015.

Der er øl, vand, kaffe og te - samt snacks.

- er afholdt: Investering i mennesket

SFs næstformand Signe Munk præsenterede SFs udspil til finansloven 2015 på et offentligt møde i Storegade 38, Rønne, torsdag den 11. september kl. 19.

Signe Munk

Signe Munk til hjemmeside.jpg

Signe Munk, næstformand i SF, gæstede SF Bornholm torsdag den 11. september. Hun orienterede om SFs  krav til finanslov 2015 - krav om at få en dagpengeløsning, en særlig indsats over for børn og gang i den grønne omstilling - under den fælles titel "Investering i mennesket".
Det er SFs holdning at vi igennem finanskrisen var nødt til at træffe svære valg for at bringe Danmark igennem krisen, men nu er det tid til at investere i børn, i naturen og i de arbejdsløse: 

42.000 danskere er faldet ud af dagpengesystemet siden dagpengereformen trådte i kraft sidste år. Alligevel vil regeringen intet gøre her og nu. I stedet vil de vente på at dagpengekommissionen kommer med sine anbefalinger i slutningen af 2015. Men til den tid vil 60.000 mennesker have mistet deres dagpenge, forudser AK-Samvirke.
SF vil at genoptjeningsperioden skal halveres, og at alle arbejdsløse skal garanteres tre års forsørgelse.

Der skal være mere tid til det enkelte barn, og pædagogerne skal have en mindre stresset hverdag. SF afsætte 200 millioner kroner på finansloven for 2015 så kommunerne kan ansætte flere pædagoger til gavn for både børn og voksne.

SF vil gøre 2014 og 2015 til klimahandlingsår: inden nytår skal der være aftalt klimaforbedringer svarende til mindst én million tons CO2 målt i 2020. Vi vil plante ny skov svarende til et areal større end Fanø. Og vi vil sikre rent drikkevand i fremtiden ved at sikre sprøjtefri zoner nær vandboringer.

Det offentlige møde med SFs næstformand blev holdt i Storegade 38 i Rønne - indgang fra gården. Det startede kl. 19.

Univers
Mobil navigation