Sf BornholM

SF Storkreds Bornholm                   velkommen til vores hjemmeside                                                          

Så er det tid til generalforsamlingen

Vi holder vores ordinære generalforsamling 2018 og storkredsmedlemsmøde i Storegade 38 i Rønne tirsdag den 20. februar fra kl. 19.

Generalforsamlingen er første gang varslet den 8. december og indkaldt den 18. januar - begge gange i nyhedsbrevet.

 

Generalforsamling.jpg

Vores vedtægters §5, stk 5 lyder:

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
- valg af dirigent
- valg af referent
- valg af 2 stemmetællere
- bestyrelsens beretning 
- beretninger fra øvrige politiske repræsentanter til debat og orientering.
- forelæggelse og godkendelse af regnskab (kassereren)
- fremlæggelse af budget
- fastsættelse af kontingent
- behandling af indkomne forslag
- valg af formand for en periode af 2 år. Formanden vælges i lige årstal
- valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år således at bestyrelsen består af 4 til 6 bestyrelsesmedlemmmer + formand.  Ved valget har hver stemmeberettiget deltager max. 1 stemme pr ledig plads
- valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et år
- valg af revisor for en 1-årig periode
- valg af revisorsuppleant for en 1-årig periode (deltager i revisionen)
- eventuelt.

SE den endelige DAGSORDEN
FOR BÅDE GENERALFORSAMLING
OG STORKREDSMEDLEMSMØDE
SAMMEN MED ALLE BILAG HER

læs hele vores valgprogram

undefined

I har hørt og set hvad den lokale presse
har fået ud af vores valgprogram...

undefined

- nu kan I downloade det i sin helhed her.

 

SF Bornholm

  • Formand Lars Jørgensen

Lindetsvej 4
3751 Østermarie

Tlf. 4020 0051

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation