Politik

Her finder du SF Vejens forskellige politikker.

Læs mere

Politik for undervisning og uddannelse for SF-Vejen

SF Vejen ønsker en progressiv skolepolitik, hvor børn får mulighed for størst mulig læring.

SF-Vejen vil arbejde for en folkeskole hvor eleverne altid modtager undervisning efter de nyeste og bedst dokumenterede metoder. Undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og følges op med et tæt forældresamarbejde.
Glæden ved at lære skal være central for al undervisning.

Elever fra ressource svage hjem bør have tilknyttet en personlig mentor, så elevernes evner kan komme bedst mulig til udfoldelse.

SF-Vejen vil arbejde aktivt for at den igangværende inklusionsproces bliver en succes.  Alt for store grupper af elever er gennem årene blevet ekskluderet fra fællesskabet med deres jævnaldrende. Det vil vi i SF gøre op med. Den nødvendige økonomi til efteruddannelse, støttelærer og evt. nyindretning skal følge med eleverne.

Ud over det naturlige fokus på fagene dansk og matematik skal folkeskolerne også kunne tilbyde højt kvalificeret undervisning i de kreative fag. Disse fags innovative betydning vil være stigende i fremtidens Danmark.

Et godt barne/ungdomsliv er også afhængig af gode og naturlige overgange fra børnehave – folkeskole- ungdomsuddannelse. SF-Vejen ønsker et tæt og formaliseret samarbejde med kommunens institutioner.

God og udfordrende undervisning kræver dygtige medarbejdere og gode fysiske rammer. SF-Vejen ønsker en folkeskole hvor lærer ressourcerne er store nok til at kunne tilbyde faglig sparring, efteruddannelse, stor grad af holddannelse samt evne til inklusion.

SF-Vejen vil arbejde for at alle kommunens folkeskoler til stadighed forbedrer elevernes muligheder for et godt voksenliv. Skolerne skal udfordres af hinanden ved et tæt fagligt samarbejde, men også med muligheden for en klar selvstændig profil med udgangspunkt i den lokale skoles muligheder og ideer.

Skolestrukturen i Vejen Kommune vil altid løbende blive justeret. SF-Vejen mener at folkeskoler kan blive så små, at nedlukning af en hel skole eller afdeling kan være den rigtige løsning. Børnecentrene er en løsning i de større landsby samfund.

En fremtidsrettet folkeskole kræver gode og velindrettede bygninger. Fleksible lokaler der kan bruges effektivt af store og små undervisningshold. Lokaler der er udstyret med nyeste IT udstyr m.m.  SF-Vejen vil arbejde for at der stilles økonomiske midler til rådighed til en fremtidsrettet modernisering.

SF-Vejen vil arbejde for den bedste undervisning, også for kommunens allersvageste elever. Der skal være 1-2 specialcentre med de bedst kvalificerede lærerkræfter. Afdelingen/erne skal placeres ved en fase 3 skole.

Vejen Kommune har et moderne 10. klasses center, centralt beliggende i Vejen med naboskab til Vejen Handelsskole og Vejen Gymnasium. SF-Vejen vil arbejde for at dette unikke naboskab kan udvikle sig til faglige og undervisningsmæssige fællesskaber til gavn for kommunens unge.

Ideer om nye kreative undervisningsfællesskaber med fokus på innovation og eksperimentering vil vi understøtte politisk.

SF-Vejen ønsker fortsat stor fokus på den lille gruppe unge som ikke begynder på en ungdomsuddannelse eller dropper ud af en. Det er af stor vigtighed at denne gruppe samles op, og at der reageres hurtigt. SF-Vejen vil arbejde for alle tiltag der kan understøtte denne gruppe unge. Produktionsskolerne kan være en vej for mange af disse unge, men andre skal tilbydes individuelle forløb. Erhvervslivet i Vejen Kommune er en aktiv medspiller for hjælp til mange af disse unge
 
Vejen Kommune rummer ikke en teknisk skole, men mulighederne for at oprette lokale hold med skiftende retninger skal understøttes.
Mulighederne for at tiltrække nye ungdomsuddannelser og kortere erhvervsuddannelser vil blive understøttet.

SF-Vejen har følgende fokuspunkter til kommunevalget 2013:
- Der skal være 2 voksne omkring eleverne i fase 1.
- Specialundervisningscentrene skal samles i en, højest to afdelinger.
- Inklusions indsatsen i folkeskolen skal være en succes for alle, og de nødvendige midler skal følge med.
- Forøget indsats for den gruppe af unge der ingen ungdomsuddannelse tager.
- Regeringens mål for unge der skal tage en ungdomsuddannelse skal opfyldes.
- Fortsat tæt fokus på elevtal og undervisningskvalitet i folkeskolen.

Politik for klima og miljø

Vejen Kommune skal aktivt deltage i kampen for at nedsætte CO2 udslippet

IMG_2605.JPG

SF-Vejen vil gå forrest i kampen for et sundt miljø og en ambitiøs klimapolitik i Vejen Kommune.

SF-Vejen vil være kommunens grønne parti. Vejen Kommune har vedtaget at ville opfylde de ambitiøse mål i de internationale og nationale planer for nedsættelse af CO2 udslippet. Det er skrevet ind i Klimastrategi 2012. Strategien er et godt og grundigt værktøj som kan give retning for, hvor og hvordan vi som kommune når i mål. Vejen Kommune har desuden tiltrådt en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere den kommunale udledning af CO2 med 2 % om året indtil 2025, et konkret skridt i den rigtige retning.

Som landkommune har Vejen særlige udfordringer. Reduktionerne i CO2 forbruget skal nødvendigvis realiseres indenfor kommunens hovederhverv. Landbruget står for 39 % af den samlede udledning, så der er god plads til forbedring. Ud over denne store andel kan man nævne, at den individuelle opvarmning medvirker til yderligere 15 % af udledningen, og at det hovedsagelig er ude på landet den individuelle opvarmning er registreret. Transportområdet medvirker til yderligere 16 %. Det er gennem dialog, rådgivning og planlægning vi som kommune har mulighed for at påvirke et privat erhverv. Nye nationale og internationale lovkrav, eller tydelige lovopstramninger vil give kommunen flere muligheder for direkte at medvirke til en nedsættelse af CO2 udslippet hos kommunens private borgere og erhverv.

Rådgivning og dialog medfører bevidsthed om problemets størrelse og vigtighed, samt ikke mindst også om potentielle økonomiske besparelser for den enkelte borger. Bedre kommunal planlægning kan frilægge urentable dyrkningsarealer til skovrejsning, vådområder eller andre miljømæssigt vigtige formål som f.eks. sikring af grundvandsreservoir og rekreative formål.

Der er skabt grundlag for god energirådgivning gennem Husets Web, dette arbejde skal følges tæt op med direkte kontakt til borgerne. Landbrugsorganisationerne skal inddrages aktivt, da de har den tætte kontakt til landbruget. Private borgere skal have tilsendt informationsmateriale og få tilbudt konkret rådgivning og vejledning. En web-portal kan ikke stå alene. Igen er den økonomiske gevinst for den enkelte borger den gulerod der skal sætte gang i udviklingen.

Kommunens lokale håndværkere skal understøttes med kursus og information for at understøtte deres mulighed for aktivt at gå ind i arbejdet.

Vejen kommune arbejder på at energioptimere bestående kommunale bygninger Der er ansat medarbejdere med speciale i dette område, og potentialet er stort. Alle nye kommunale bygninger skal bygges efter ” laveste energiklasse”. Specielle tiltag er allerede i gang på skoleområdet med Skoleenergi dk.

Energiforbruget skal fremover især stamme fra vindenergi. Vindmølleplanen i Vejen Kommune skaber mulighed for denne udvikling. SF-Vejens vil arbejde for, at der bliver placeret landvindmøller på alle egnede steder. Vejen Kommune overholder på den måde sin nationale forpligtelse. Solceller kan blive et supplement til vindmølle- energien. Området er under stor udvikling, og kan blive en vigtig aktør for at nå energimålene. Store dele af den kommunale bygningsmasse er velegnet til placering af solceller.

Medejerskab af et møllelaug eller solcelleanlæg skal være en fremtidig mulighed for vores kommune, så eget energiforbrug kan produceres CO2 neutralt.

Landbruget er kommunens store energiforbruger, men landbruget skal også blive en energimæssig vigtig medspiller. Husdyraffald m.m. kan omdannes til biogas og dermed indgå naturligt i energiforsyningen. Den teknologiske udvikling viser, at biogas kan udnyttes intelligent og effektivt og indgå på linje med naturgassen i den kollektive opvarmning. Disse muligheder skal udnyttes. Linkogas er kommunens p.t. eneste fungerende biogasanlæg og leverer gas til Rødding Fjernvarme. Potentialet for yderligere mindst 1 anlæg er til stede, og en lokalplan for et anlæg, tæt ved slagteriet i Holsted, er på plads. SF-Vejen vil støtte op om alle tiltag der kan få projektet udviklet.

Andre klimatiltag som vi som kommune har direkte indflydelse på er f.eks. vedr. transportområdet, affaldssorteringsområdet og kollektive opvarmningssystemer.

SF-Vejen vil arbejde for at optimere affaldshåndteringen. Øget sortering til genbrug og øget sortering til biomasse.

SF-Vejen vil arbejde for kraftig udbygning af cykelvejene, indførelse af telebusser, flextrafik, samt bedre trafikplanlægning.

Et øget fokus på klimaet giver store miljømæssige gevinster for kommunens borgere. Det er forbedringer som vil forbedre livskvaliteten og sundheden for alle kommunens indbyggere.

Grønne byområder, trafikfrie bycentre, formindskelse af bilos, flere cykelveje og mere fri natur er nogle af de direkte afledte effekter af en god klimaplan.

SF-Vejen vil arbejde for en sikring af vores grundvandsreserver med indførelse af sprøjte frie zoner.

SF-Vejen støtter arbejdet med at implementere vandhandleplanerne og oprettelse af dyrkningsfrie zoner ved alle vore åer og søer.

SF-Vejen vil arbejde for grønne åbninger ud af alle vore byområder. Skovrejsning skal prioriteres højere og adgangen til vores natur skal demokratiseres, til gavn og glæde for alle borgere

SF-Vejen har følgende fokuspunkter til byrådsarbejdet 2014-18:

- Der skal opstilles nye og større vindmøller i Vejen Kommune.

- Energirenoveringer og energibesparelser skal være i fokus for al kommunal virksomhed.

- Kommunen skal vise vejen m.h.t. at indføre elbiler i de kommunale forvaltninger.

- Mere miljørigtig affaldssortering.

Politik for børn og unge

SF vil arbejde for at børn og unge kan få en tryg og spændende opvækst i Vejen Kommune

SF-Vejen ser et trygt og udviklende barneliv som forudsætningen for et aktivt og deltagende voksenliv. Forældreansvaret kan ikke diskuteres.

Lige opvækstmuligheder skal understøttes gennem et bredt udbud af kommunale tilbud. Tilbuddene skal især rettes mod de udsatte grupper af børn og unge. Unge af anden etnisk herkomst skal der være speciel fokus på, så integrationen kan blive vellykket.

SF-Vejen ser tæt forældrekontakt som en nødvendig forudsætning for at undgå, at børn og unge marginaliseres.

SF-Vejen vil arbejde på til stadighed at udvikle og udvide børn og unges muligheder for en tryg og spændende opvækst i Vejen Kommune.

SF-Vejen vil arbejde for den højeste kvalitet i vore kommunale tilbud. Vi betragter dagpleje og børnehave som aktive medspillere i arbejdet med at skabe demokra- tiske og deltagende medborgere, et arbejde som vores folkeskoler viderefører på god vis.

SF-Vejen vil arbejde for styrket videreuddannelse af alle vore børn og unge medarbejdere. En medarbejderskare med den bedste og nyeste viden er den sikreste måde til at undgå, at misbrug og misrøgt kan holdes skjult.

SF-Vejen vil arbejde for en dynamisk opfattelse af børn og unges fritidsliv. Der skal være en aktiv dialog med de unge brugere, og nytænkning skal altid stå øverst på dagsordenen. Der skal være speciel fokus på de såkaldte foreningsløse børn og unge.

SF-Vejen vil arbejde for, at også de tusinder frivillige voksne i f.eks. sports- foreningerne og spejderbevægelserne får indsigt og uddannelse i, hvordan udsatte børn og unges kan støttes. Disse voksne yder et kæmpe arbejde til gavn for hele kommunen.

SF-Vejen ser de kommunale tiltag med f.eks. Ungekontakten, SSP, rådgivning for unge mødre, UU som led i et godt og professionelt arbejde for vore børn og unge. Vi støtter op om alle disse tiltag. Udvikling af nye og gode arbejdsmetoder kræver en engageret og tilfreds medarbejdergruppe. Vi ser et godt arbejdsmiljø som en for-udsætning for høj kvalitet.

SF-Vejen har følgende fokuspunkter for byrådsarbejdet 2014-18:

 •  Der skal etableres en ny mountainbike/skaterbane m.m. i bunkeren ved VIC.
 •  Alle kommunale legepladser skal renoveres, nytænkning på området.
 •  Videreuddannelse af det pædagogiske personale.
 •  Pædagogisk personale med forskellige faglige spidskompetencer tilknyttes de kommunale institutioner.                Ikke blot en  generel normeringsudvidelse.
 •  Nødvendig sammentænkning af et godt barneliv. Fokus på de mange overgange.

Politik for kultur

SF vil arbejde for en kulturpolitik der bringer livsglæde, i ordets bredeste forstand, ud i alle hjørner af kommunen.

Alle kommunens borgere skal have adgang til kulturelle tilbud.

SF vælger at definere kulturbegrebet i dets brede form, dvs. at vi betragter tilbud som f.eks. Vejen Kunstmuseum, idræt, forsamlingshusene, amatørscenerne, biograferne, foredragsforeningerne, byparkerne, Skibelund Krat med videre, som en naturlig del af Vejen Kommunes kulturtilbud.

SF-Vejen vil støtte alle demokratiske kulturtilbud. Ingen skal forhindres i at kunne deltage p.g.a. køn, alder, fysiske handicap, social status eller etnisk oprindelse.

SF-Vejen vil støtte en kulturpolitik der giver plads til livsglæde, nysgerrighed, kreativitet og nytænkning. Børnene og de unge skal kunne få udviklet deres mange talenter i Musikskolen, Billedskolen og lign. steder.

SF-Vejen støtter gerne nye visioner. En udvikling af La Cour Museet i Askov vil kunne støtte op om kommunes uddannelsespolitik. En realisering af P.H. Museet i Vejen vil ikke kun være med til at markedsføre Vejen Kommune, men vil også kunne tilføre nye og spændende tilbud til kommunens indbyggere.

SF-Vejen vil arbejde for, at Vejen by som kommunens vækstmotor, bliver nødvendigt tilgodeset. Et nyt hovedbibliotek bør placeres centralt i byen.

Vejen by skal blive kommunens grønne ansigt udadtil, - smukke byrum er også kultur.

SF-Vejen vil arbejde for bæredygtige kulturtilbud i hele kommunen. I dette arbejde har de tre centerbiblioteker en fremtrædende rolle.

Kulturtilbuddene skal udvikles og drives lokalt. Forskelligheden i tilbuddene skal være deres styrke. Udgangspunktet kan være et lokalt forsamlingshus, skole eller idrætscenter. Vejen Kommune skal bidrage økonomisk samt stille medarbejdere til rådighed, så bæredygtige tilbud kan udvikle sig i hele kommunen. Et godt og rigt kulturliv i en landsby er naturligvis ikke afhængig af, om landsbyen har et nyt og dyrt kulturpalads.

SF-Vejen betragter kommunens kulturlandskaber som en fælles gave vi skal forvalte med stor respekt. Muligheden for at kunne opleve og nyde vores smukke natur skal demokratiseres. Vi vil arbejde for at få udviklet kommunens gå- og cykelstier, så ældre, børnefamilier og handicappede kan få del i oplevelserne.

SF-Vejen har følgende fokuspunkter til byrådsarbejdet 2014-18:

 • Et nyt hovedbibliotek i Vejen.
 • Bæredygtige kulturtilbud til alle dele af kommunen.
 • Vejen Kunstmuseum`s position skal styrkes yderligere.
 • Tilbuddene til børn og unge skal opprioriteres yderligere.
 • Tilgængelighed for alle til vores fælles kulturtilbud. Både økonomisk og fysisk.

Politik for sundhed

Øget sundhed giver aktive og livsglade medborgere, der aktivt kan deltage i, og bidrage til fællesskabet.

SF-Vejen vil arbejde for at Vejen Kommune går forrest i kampen for sunde og raske borgere.

SF-Vejen vil arbejde for øget livskvalitet til borgerne, nedsættelse af risikoen for livsstilssygdomme, formindskelse af faren for at pådrage sig arbejdsbetingede sygdomme og handicap, samt ikke mindst omsorg og hjælp til alle med kroniske og medfødte handicaps. Det mangfoldige arbejdsmarked, skal være en naturlig ledetråd for alle kommunale arbejdspladser.

SF har forståelse for at begrebet livskvalitet opfattes forskelligt fra person til person. Den enkelte borger også har sit personlige ansvar, når vi taler om sygdoms- forebyggelse. Sundhedsystemet er flerstrenget, og den enkelte borger skal selv medvirke aktivt.

Udgifterne til syge og nedslidte medborgere er alt for høje, og SF-Vejen vil arbejde for, at Vejen Kommune mere aktivt går ind i det forebyggende arbejde. Sammenhængen mellem lav uddannelse og høj sygelighed/øget risiko for livsstilssygdomme er konstateret, og med den profil ang. uddannelsesniveau og lønindkomst som Vejen Kommune har, er der flere områder hvor kommunen aktivt kan spille en forskel.

Sundhedsplejen er og har været aktiv på børneområdet. Netop der har man en stærk og konkret tilgang til kommunens børn og unge. Vi kan nævne tiltag som f.eks. Sundheds Aktiv Skole, hvor der både arbejdes med kost og motion. Et eksempel på arbejde som kan bredes ud og udvikles til at rumme alle børn og unge. Nye tiltag er på vej med den aktuelle pulje til sundhedsfremmende aktiviteter fra regeringen.

SF-Vejen vil bakke op om disse nye initiativer.

Vejen Kommune har en meget flot udbygget palet af idrætshaller og idrætsanlæg, og der er et system af udendørs motionsrum under opbygning. De mange borgere der ønsker at deltage i mere organiserede former for sport og idræt er godt tilgodeset. Problemgruppen er de såkaldte foreningsløse.

Sundhed er også gåture i vores smukke natur, leg på naturlegepladser, kanosejllads på en af vore åer, hulebyggeri i skoven, tryghed i trafikken, lystfiskeri ved en å osv. Der skal arbejdes målrettet for at mulighederne for adgang til naturområderne demokratiseres. Der skal være reelle muligheder for andre end sportstrænede at bruge/nyde naturen. Vores bycentre skal være trygge at færdes i for alle svage trafikanter og gående.

Forsøg med at samle børn og unge med problemer i grupper af ligesindede har vist sig at være en af vejene frem. Overvægtige børn og unge vil gerne deltage i sport og idræt, hvis det er på deres egne præmisser. Unge med misbrugsproblemer vil gerne bearbejde deres problemer, hvis det foregår blandt unge der forstår problemerne.

Tilsvarende erfaringer er gjort blandt voksne i forskellige risikogrupper. Rygere hjælper rygere med at stoppe, alkoholikere hjælper alkoholikere, misbrugere hjælper misbrugere. Dog er det af hel afgørende betydning for succes, at der er et stærkt fagligt uddannet team af kommunale medarbejdere, der kan bakke op om initiativerne. De kommunale misbrugskonsulenter skal have stor ros og bevågenhed for deres arbejde.

Borgere med kroniske sygdomme og handicaps er et område hvor kommune, godt hjulpet af de mange ngo organisationer, arbejder målrettet. Der er lovgivnings- mæssigt sat rammer op for den støtte og omsorg kommunen skal tilbyde, og ngo organisationernes arbejde med at holde et anstændigt niveau i Vejen Kommune kan ikke roses nok. Der vil altid være brug for disse borgergrupper, og der skal lyttes alvorligt til dem, når problemer tages op de kommunale Handicapråd og Ældreråd.

SF-Vejen vil arbejde for, at kommunen aktivt støtter udbredelsen af sund og økologisk mad. Ingen kommunalt støttet institution skal servere/sælge usunde fødevarer. Alle forsøg med sund og økologisk mad har været succeshistorier, hvis prisen på den sunde mad har matchet det tidligere tilbudte. Madservice Vejen skal fremadrettet tilbyde økologiske alternativer på deres madprogram.

SF-Vejen vil arbejde for at få udbygget vores system af cykelveje/cykelstier, så der er et reelt sundt alternativ til bilismen også for kommunens voksne befolkning. En udbygning af cykelvejene vil også have en positiv effekt på den alt for høje CO2 udledning i kommunen.

SF-Vejen har følgende fokuspunkter til byrådsarbejdet i 2014-18:

 • Intet salg af usunde fødevarer i kommunalt støttede institutioner. Madservice Vejen skal gradvis overgå til kun at levere økologisk baseret mad.
 • Ekstra opmærksomhed på de udsatte grupper. Især misbrugsområdet skal have øget bevågenhed.
 • Udbygning af cykelveje/stier.
 • Tryg færdsel i vore bycentre. Bilfrie områder indføres. Grønne områder indtænkes i alle bycentre.
Univers
Mobil navigation