Om partiforeningen

Velkommen til SF-Svendborg – en aktiv kreds med ca. 100 medlemmer og 1 byrådsmedlem. Annette Vilhelmsen som vores lokale folketingsmedlem.

undefined

Men vi vil gerne være mange flere. Vi stiller ingen krav om, at du skal deltage i det aktive arbejde – nogle foretrækker at være medlem og på den måde støtte op om SF’s arbejde, og det er i sig selv en stor støtte. Men har du lyst til at deltage i det politiske arbejde, og få indflydelse, så mød op og giv din mening til kende.

Alle, der kan støtte op om SF´s grundlæggende værdier og holdninger, er velkomne i SF-Svendborg, og vi giver mulighed for, at du kan deltage lige præcis, som du har lyst, interesse og tid til.

Men det starter alt sammen med,at du melder dig ind i SF.

 

VEDTÆGTER

billedlovbøger.jpg

§ 1.
Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti – Svendborg partiforening.

§ 2.
Svendborg Partiforening er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets love.

§ 3.
Foreningens formål er, at virke for tilslutning til SF, dets ideer og politik, gennem skoling, oplysning og andre aktiviteter
Stk. 2
Gennem sin virksomhed, skal partiforeningen desuden fremme medlemmernes muligheder for at øve indflydelse på partiets politik.

§ 4.
Generalforsamlingen (GF) er partiets øverste myndighed. Ordinære GF afholdes inden 1. april og indkaldes skriftligt, med mindst 14 dages varsel.

§ 5.
Den ordinære GF skal have følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om partiforeningens virksomhed
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Fremtidige aktiviteter
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og revisor
8. Valg af 2 medlemmer til kommunalpolitisk baggrundsgruppe.
9. Evt.
Ethvert medlem, der har betalt kontingent for det nærmest foregående kvartal, har stemmeret på generalforsamling. Nyindmeldte medlemmer skal have betalt første kontingent.

Et medlem, der er forhindret i at være til stede på en GF kan vælges, når vedkommende forud har givet skriftligt tilsagn. For at opnå valg til tillidsposter, skal man have været medlem af SF-Svendborg i ½ år umiddelbart forud for GF. GF kan dispensere for tilflyttende medlemmer.

Alle valg foregår ved skriftlig afstemning, såfremt et medlem ønsker det. GF-beslutninger træffes ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal, blandt de fremmødte.

§ 6.
Ekstraordinær GF kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når det begæres skriftligt af 1/5 af medlemmerne, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2.
Ekstraordinær GF med angivelse af dagsorden, indkaldes med mindst 5 dages varsel.

§ 7.
Forslag der ønskes behandlet på GF, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før GF´s afholdelse, og skal være udsendt til medlemmerne inden GF.

§ 8.
Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2.
I lige år vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant. I ulige år vælges næstformand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter.
Stk. 3.
Alle valg er gældende for en periode på 2 år. Dog er bestyrelsessuppleanter valgt for 1 år.
Stk. 4.
Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden og kan konstituere sig med andre end de i § 8 nævnte poster.
Stk. 5.
Bestyrelsesbeslutninger træffes med simpelt flertal.


§ 9.
Bestyrelsen er imellem GF partiforeningens højeste myndighed.
Stk. 2.
Retningslinjer for alle væsentlige politiske beslutninger, vedtages på et medlemsmøde, hvor desuden indstilling til folketings- og kommunevalg, valg af delegerede, samt udpegning til diverse politiske poster finder sted.


Stk. 3.
Medlemmer der ønsker at kandidere til poster i SF ud over de før nævnte, forelægger deres kandidatur på et medlemsmøde til almindelig orientering for partiets medlemmer.
Stk. 4.
Medlemsmødet er beslutningsdygtigt, når indkaldelse med emneangivelse, har fundet sted.
Stk. 5. 
På den årlige generalforsamling vælges 2 medlemmer til kommunalpolitisk baggrundsgruppe. Baggrundsgruppen består derudover af byrådsmedlemmerne samt 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene bør være formanden.
Den kommunalpolitiske baggrundsgruppes møder er åbne for alle øvrige medlemmer.
Den kommunalpolitiske baggrundsgruppe arbejder under ansvar over for bestyrelsen.

§ 10.
Regnskabet følger kalenderåret og revideret regnskab forelægges på GF.

§ 11.
Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling 
den 19. marts 2011 og træder i kraft efter vedtagelsen.

Tillæg til vedtægter for SF Svendborg vedtaget ved den ordinære generalforsamling 02.02.08

Landspolitisk gruppe.

Bestyrelsen nedsætter et udvalg, som har til opgave at forestå initiativer på lands- og EU niveau, såsom debatforums, arbejdsgrupper i forbindelse med landsmøder og EU politik, samt eventuelt i samarbejde med SFOF debat- og foredragsarrangementer af generel politisk karakter.

Udvalget sammensættes således:

2 generalforsamlingsvalgte medlemmer
2 bestyrelsesvalgte medlemmer
1 medlem udpeges af SFOF´s bestyrelse
Udvalget refererer til bestyrelsen, som fastsætter de økonomiske rammer for udvalgets initiativer.
Udvalgets medlemmer vælges for 1 år ad gangen.

Mere om Partiforeningen

KONTIGENT BESTYRELSESMØDER BAGGRUNDSGRUPPEMØDER (for byrådsgruppen)

Herunder kan du se, hvad et medlemskab koster, ligesom du finder praktiske oplysninger og informationer om bestyrelse og byrådsmedlemmer og møder.

Kontingent

I SF betaler vi kontingent efter indtægt. Kontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen og lokalforeningen og det koster fra kr. 24 – 72 pr. måned.

Årlig bruttoindtægt under kr. 175.000: kr. 72,00 pr. kvartal 
Årlig bruttoindtægt mellem kr. 175.000 - 250.000: kr. 144,00 pr. kvartal 
Årlig bruttoindtægt over kr. 250.000: kr. 216,00 pr. kvartal.

Bestyrelsesmøder

Holdes den første mandag i måneden kl. 19 - 21. Der er adgang for alle medlemmer. 
Kom og deltag i debatten og få de seneste nyheder fra bla. byrådsgruppens arbejde. 
Møderne holdes i vores lokale på Nordre Lys ved Nordreskole, Christiansvej 45A, 5700 Svendborg.

Foreningsarbejdet

Vi arbejder hele tiden på at udvide aktiviteterne og ønsker og inddrage alle medlemmer, som har lyst til at deltage.

Baggrundsgruppemøder

Foregår månedligt forud for økonomiudvalgsmøderne. Her drøftes og diskuteres de aktuelle emner, som er på dagsordenen ugen efter. Møderne holdes på rådhuset, og der er adgang for alle medlemmer.

Se de aktuelle mødedatoer på vores aktivitetskalender.

Univers
Mobil navigation