Nyhedsbrev Jan.2015 John Bondebjerg

Beretning marts 2015 John Bondebjerg

undefined

Nyhedsbrev nov.2015

Vindmøller og Havørne på Tåsinge. Øhavscenter ved Christiansminde. Fremmedfjendske holdninger repræsenteret i Svendborg Byråd. Folkeafstemning 5. dec. - Retsforbehold.

Nyhedsbrev fra SF Svendborg

November 2015

John Bondebjerg

Vindmøller og havørne på Tåsinge.

Der har over indtil flere bestyrelsesmøder været drøftet vores tidligere holdning til at give tilladelse til at opstille nogen nye, højere, vindmøller på Tåsinge som erstatning for nogen mindre og ældre modeller. I har nok hørt om disse i medierne over tid.

For år tilbage stemte SF for tilladelse til opstilling, og nu har der så været lavet undersøgelser på forskelligt niveau, og tiden er nået hvor der har skullet tages endelig stilling. Det er ingen hemmelighed, at bestyrelsen har været meget splittet i dette spørgsmål. Bla. fordi man har fundet det betænkeligt, at man ikke fra kommunens side har insisteret på at få lavet konsekvensanalyser ( som ville udløse krav om VVM-vurderinger), men har stillet sig tilfreds med COWI´s vurderinger og anbefalinger.

Netop på grund af de intense og grundige diskussioner i vores bestyrelse, har SF fået forvaltningen til endnu engang at tjekke op på nogen konkrete spørgsmål og bekymringer i forbindelse med afrapporteringen fra COWI. Det har dog ikke ændret på forvaltningens anbefalinger, og som konsekvens af dette, har et flertal i partiforeningens bestyrelse valgt at bakke op om den tidligere trufne beslutning i bestyrelsen.

Øhavs centret ved Christiansminde.

SF Svendborg har fra starten været meget bekymret for de planer, der dukkede op i avisen omkring etablering af et såkaldt ø-havscenter ved hotel Christiansminde, indeholdende en kunstig ø ude i vandet. Planerne blev fremsendt for at være en del af en landsdækkende forsøgsordning, hvor der ville blive givet dispensation for reglerne om byggeri tæt ved vandet.

Hotellets projekt er blevet et af de udvalgte projekter, dog med den undtagelse, at der ikke må bygges ud i vandet. Dette har dog ikke gjort bestyrelsen meget mindre betænkelig, men beslutningen er, at vi afventer lokalplan-arbejdet og tager stilling til det når den engang er klar.  Det skal opfattes som et signal om, at vi også ønsker udvikling på forskellig vis i Svendborg området og på Sydfyn. Men det skal ske på en måde, så der tages behørig hensyn til den natur vi pt. har som et af de bedste ”salgskort”. 

Fremmedfjendske holdninger repræsenteret i Svendborg Byråd.

Dorte Ullemoses udgydelser i Fyns Amtsavis vedrørende afbrænding af flygtninge-centrer i Sverige, har bragt mange sind i kog. Og mindelser om Krystal-natten i Tyskland og lignende opfattelser fra den tid, har ikke kunnet undgå at glide hen over den mentale skærm hos mange af os. Også i SF-Svendborgs bestyrelse.

På sidste bestyrelsesmøde drøftede situationen, og ikke mindst hvad kan vi som SFére her i Svendborg gøre for at stå op imod den tiltagende fremmedfjendske holdning i den danske befolkning.

Det blev besluttet at vi i første omgang må i de lokale medier med et læserbrev, som nu er under udarbejdelse af et par af vores bestyrelsesmedlemmer. Derudover opfordrer vi alle der har mulighed for det, til at møde op i centrum 9.november, og være med til at mindes Krystal-natten. Det er desværre uhyggeligt nærværende og relevant i disse år. Se nærmere omtale i de lokale medier.

Folkeafstemning 3.december´15, om afskaffelse af retsforbeholdene.

Vi skal til folkeafstemningen af afskaffelsen af et af de forbehold, som SF fik indført i 1992, da befolkningen i en folkeafstemning sagde nej til unionen – ligesom Holger og konen J. 

Vi har kendskab til 2 debatmøder i SF-regi:

17.november kl.19.00 – 21.00 med tidligere SF-formand,Holger K. Nielsen, på Kulturmaskinen, Farvergården 7, Odense.

23.november kl.19.00 – 21.00 med partiets næstformand Tonni Hansen, i partiforeningens lokaler på Christiansvej 45  i Svendborg (lige bag Nordre Skole). 

Formand John Bondebjerg - Beretning 2015

Det forløbne år har nok været noget præget af partiets situation på landsplan. En situation hvor partiet stille og roligt er gået fra at ligne et godt håndværkertilbud, til at være tilbage på det velkendte, og ønskede SF-spor.

 Beretning til SF Svendborgs generalforsamling 7 marts 2015.

 Det forløbne år har nok været noget præget af partiets situation på landsplan. En situation hvor partiet stille og roligt er gået fra at ligne et godt håndværkertilbud, til at være tilbage på det velkendte, og ønskede SF-spor.

 I SF ved de fleste jo godt, at SF´s grundlæggende politik aldrig er fraveget, men at vi også har været prøvet af på den grundlæggende holdning om at holde begge fødder på jorden, erkende styrkeforholdet i dagens Danmark, og forsøge at få det bedst mulige ud af situationen.

 Medlemstallet er dog nået at blive godt og vel halveret, så vi nu er på lidt over 80 medlemmer, hvoraf der er 2 som er ny indmeldte i denne periode.

 Men det er ikke medlems nedgang der udelukkende skyldes uenighed med politikken. I det sidste ½ til ¾ år har vi lavet overflytning af mange til partiforeninger i de større uddannelsesbyer.

 Kasseren vil i hendes beretning komme nærmere ind på medlemsbevægelsen i perioden.

 Vi har i perioden været hårdt ramt at sygdom blandt en del af bestyrelsesmedlemmerne. Det har betydet at aktiviteterne i partiforeningen, primært har været koncentreret om de månedlige bestyrelsesmøder, baggrundsgruppen og byrådsarbejdet.

 Vi har dog også fået igangsat en aktiv miljøgruppe/trafikgruppe som forholder sig til forholdene for cyklister her i kommunen. Svendborg Kommune har indtil årsskiftet haft en officiel cykelpolitik og plan derfor. Ved årsskiftet 2014/2015 udløb planens periode, og spørgsmålet er nu, hvordan der bliver samlet op på de dele af planen, som ikke nåede at blive opfyldt. Når vi bevæger os rundt pr. cykel på Svendborgs veje, så er det en noget blandet oplevelse. Det handler om alt lige fra mørklagte strækninger udenfor selve Svendborg til hullede veje og dårlig afmærkning i Svendborg og omegn.

I kan se mere om dette på den oprettede Facebook-side, Cykling i Svendborg Kommune.

 

Nye Lokaler.

 Vi har fået nye lokaler, da økonomien tilsagde os, at vi måtte sige farvel til lejemålet hos 3F. Det har også økonomiske konsekvenser, når vi i SF har været ude i politisk stormvejr. Nu holder vi til på Christiansvej 45 A, som ligger ved Nordre Skole. Det er en fleksibel lejeordning, hvor vi kan leje et lidt større lokale til afholdelse af medlemsmøder, eller hvis der kommer flere til bestyrelsesmøderne, end der er plads til. Det kan ske i og med, at vores bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer. Bestyrelsesmøderne afholdes altid den første mandag i måneden fra kl.19.00 til 21.00, præcis!

 

 EU-valget.

 Første opgave for den nye bestyrelse efter sidste generalforsamling i partiforeningen, var EU-valget. Det var en helt særlig aktivitet i denne periode, idet der jo går 5 år mellem hvert valg. Vi fik i SF et rigtigt godt valg, også her i Svendborg. Vi fik lavet plakater på god gammeldags facon med tunge plader, klister og billeder af Tonni og Magrethe. En lørdag formiddag hos Anni, startende med kaffe, brød og hygge, ” fik den ged barberet”. En god oplevelse.

 Vi fik løst opgaven med at finde nok valgtilforordnede, og hjalp endda også kommunen med dem, de manglede.

 

Medlemsmøder.

 Vi har afholdt et medlemsmøde på Sydfyns Elforsyning (SEF), i et forsøg på at få involveret flere partimedlemmer i miljøpolitik, som fx vedvarende energi osv.  Det var et fint og godt arrangement, hvor vi ud over en rundvisning på SEF, også fik hørt og snakket lidt om SEF´s planer og visioner for deres fremtidige virke her i vores område.

 Arrangementet var også første led i vort samarbejde med Knud Clemmensen, som sidder på blandt andet vores stemmer i SEF´s bestyrelse. Der er lavet en samarbejdsaftale som  i korthed går ud på, at Knud sørger for at holde de der har hjulpet ham ind i bestyrelsen, så godt orienteret/inddraget som det er ham muligt, uden at han bryder nogen af hans bestyrelsesforpligtigelser med hensyn til tavshedspligten.

 Vi har i bestyrelsen en ambition om, at SF Svendborg kan blive mere udfarende omkring den lokale miljø-og energipolitik. I den forbindelse ser vi også Tankefuld som en del af en lokal bæredygtighed på energi og miljøpolitik. Vi har den holdning i bestyrelse, at i modsætning til visse andre, så mener vi der er for lidt økologi og bæredygtighed i Tankefuld!

 

Retspolitikken

har også været på dagsordenen, idet vi inviterede til medlemsmøde med Karina Lorenzen, SF´s retspolitiske ordfører. Det var for de fleste af os et meget nyt emne at høre om, men Karina var på sin karakteristiske måde, med klar og letforståelig tale, i stand til at gøre denne aften utrolig spændende. At så arrangementet faldt sammen med, at der samme dag i pressen var historier om umenneskelige forhold i kvindefængslet i Ringe, gjorde jo kun temaet endnu mere nærværende for os.

 Et trejde emne, som vi også har haft på dagsordenen i perioden, er ulighed i sundheden. På dagsordenen forstået på den måde, at vi har haft en opmærksomhed på Regionens sygehuspolitik. Noget tyder på, at der ikke er sat de fornødne ressourcer af til patienthotel på det nye supersygehus i Odense. Det har været debatteret blandt SFérne i SF Region Syddanmark, og derfor var vi inde i planer om at lave et åbent medlemsmøde med Özlem over temaet Lighed i sundheden. Desværre kunne Özlem ikke i efteråret 2014, og imellem tiden har vi været i kontakt med et af SF´s regionrådsmedlemmer, Ida Damgaard , som meget gerne deltager i sådant et møde. Så der er noget at arbejde videre med.

 

Byrådet og baggrundsgruppen.

 Også i denne periode har været i gang med budgetforhandlingerne i byrådet. Det vil vores én-mandshær i byrådet, Bruno Hansen, komme nærmere ind på i sin beretning. Godt sekunderet af medlemmerne af baggrundsgruppen.

 

SF på Fyn og regionen.

 Af andre SF-aktiviteter, som partiforeningen har været involveret løbende i, er deltagelse i møderne i SF Fyn/storkredsen, hvor Renee trofast har repræsenteret partiforeningen.

 Derudover afholdes der jævnlige møder i SF-regionen, med regionsrådsarbejdet som omdrejningspunkt. Der må vi erkende, at vores deltagelse er af mere sjælden art. Det handler ikke om manglende interesse, men om manglende resurser til kontinuerligt at dække dette område.

  

Folketingsvalg 2015.

Folketingsvalget har været et selvstændigt punkt på næsten samtlige bestyrelsesmøder i perioden. Det er jo blevet en langvarig valgkamp. Vi er nogen der håber valget udskrives her i foråret, så vi kan få det overstået. Der er dog også andre som mener, at tiden arbejder for os, så et valg i efteråret vil være optimalt, set med SF-øjne.

 Vores nye folketingskandidat, Rasmus Henriksen, har deltaget i flere af vores møder. Vi har så småt lært ham at kende, og har store forhåbninger om at han bla. kan få  tag i de unge og arbejderstemmerne. Pga. hans alder og job som elektriker.

Vi har over nogen gange fået talt om og planlagt 21-dagsprogrammet, så vi har styr på plakatophængning, uddeling af flyers og backup til Rasmus når han skal rundt til møder her i kommunen.

 

Anti-racisme og terror.

 Anti-racisme-demo i Odense den 7. februar, med afsæt i terrorangrebet i Frankrig, havde også deltagere fra partiforeningen. Det var et noget smalt arrangement, hvilket også antallet af deltagere klart viste. Det kan undre hvorfor der øjensynligt ikke var taget kontakt til fagbevægelsen og andre partier i forbindelse med det forberedende arbejde omkring arrangementet. I hvert fald var det lidt at et særsyn at SF, i form af SF Svendborg, var til stede! Måske det var en intern Odense-ting.

 Danmark er på det sidste nu kommet på listen igen over lande, hvor der er udøvet politisk motiveret vold. Denne gang med 2 civile dødsfald og 5 sårende politikfolk. Der er blevet lavet mindearrangementer mange steder landet, også i Svendborg. Også i Svendborg var der bred politisk opbakning til et sådant arrangement. Der er enighed om, på tværs af alle partier, at ytringsfriheden skal der værnes om, og at ingen skal kunne true eller skyde sig til andres tavshed.

 Til gengæld er der noget der tyder på i skrivende stund, at nogen nu har travlt med at piske en stemning op i forhold til flygtninge og indvandrer. Skærer alle over én kam. Gøre islamtroende til terrorister alle sammen. For øvrigt godt sekunderet af tabloidpressen, se bare Ekstrabladet ”spisesedler”. Det må vi aktivt gøre noget ved, hvis vi ikke skal miste værdierne der er med til at bærer vores velfærdssamfund og demokratiske værdier. Vi må ikke lade mørkemændene/kvinderne få magt, som de har agt.

 Bestyrelsen vil godt slutte beretningen af med en stor tak til Annette for hendes flotte måde at være vores folketingskandidat på. Held og lykke Annette med dit Odense-eventyr J. Og velkommen til Rasmus som vores nye folketingskandidat. Vi har i bestyrelsen, som tidligere nævnt, allerede lært dig at kende som en idérig og aktiv medspiller. Vi ser frem til det videre samarbejde med dig.

 Der skal også lyde en stor tak til de bestyrelsesmedlemmer, som har valgt at trække sig ud af bestyrelsen. I har på hver Jeres måde været med til at sørge for, at der på trods af politisk stormvejr, stadig er en levende og aktiv partiforening her i Svendborg. Det var godt der var nogen der holdt fast, så der var noget at komme tilbage til for andre.

 

Nyhedsbrev Jan. 2015 af John Bondebjerg

I ØNSKES ALLE ET RIGTIG GODT NYT ÅR.

 Så har vi alle fået taget afsked på hver vores måde, med det gamle 2014. Som så mange andre år kan vi se tilbage på et år hvor vi hver især har haft både glæder og sorger. Forhåbentligt flest glæder når vi lige får tænkt efter.

 Men uanset, så står vi nu på tærsklen til et helt nyt ubrugt år. Vi ved at dette år bliver et valgår, uanset om vi ønsker det eller ej. Vi ved til gengæld ikke, om valgresultatet giver anledning til gravøl eller champagne, men vi ved med sikkerhed, at skal det blive champagne, så skal vi for en sikkerheds skyld lægge os i selen.

 SF havde, set i bagklogskabets bagspejl, godt af at komme ud af regeringsprojektet. Det kan vi aflæse på meningsmålingerne, og betragte som et faktum. Nu bliver det så spændende fremover, om vi kan fastholde en politisk linje, der ikke bare bliver gold protest i konkurrence med Enhedslisten. Som det ser ud lige nu, ser det ud til. at det også lykkes.

 

Letbane mellem Svendborg og Odense – en SF-idé.

 Overskriften måske lidt overdrevet, for der kan selvfølgelig være andre der har tidligere også har tænkt tanken. Et faktum er det dog, at SF Svendborg havde det med i vores kommunalpolitiske valgprogram i 2013.

 Vores kommunalpolitiske en-mandshær, Bruno Hansen, har derfor gjort Fyns Amtsavis opmærksom på dette faktum, da man åbenbart ikke har været opmærksom på dette, da man skrev om borgmesterens fantastiske visionære tanker i Fyns Amtsavis mandag den 5 januar 2015.

 SF´s tanker op til kommunalvalget i 2013 vedrørende letbanen, som blandt andet også handlede om at finde en løsning på Skattergade-borgernes problemer med afspærringen af deres gade, kan I læse mere om på partiforeningens nye hjemmeside.

 

Ny hjemmeside til SF Svendborg.

 Som nævnt ovenfor, så har vi fået ny hjemmeside i partiforeningen. Selv om den måske stadig mangler lidt, så skulle den dog være noget lettere at komme rundt i end den gamle. Det er Bruno der har haft initiativet og gnisten til at gøre noget ved hjemmesiden. Nu kan vi fx alle se, og dermed blive husket på, hvad det var vi sagde i vores sidste kommunalpolitiske valgpjece.

 Der er dog stadig nogle tekniske problemer, som vi forsøger at få det centrale SF til at hjælpe os med, så indtil videre er den letteste måde at komme direkte ind på siden at google! Jeps – korrekt læst. Skriv SF Svendborg og vælg den side der hedder SF Svendborg 2014.

  

Vær med til at udvikle vores hjemmeside.

 Er der nogen af Jer medlemmer der har kommentarer af den ene og anden art til denne nye hjemmeside, så skriv roligt til bruno.hansen@svendborg.dk . Skulle nogen af Jer være interesseret i at være med til at udvikle hjemmesiden, så skriv frisk til samme Bruno Hansen.

 

Kommende arrangementer som bestyrelsen arbejder med.

 På det sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at sætte følgende skibe i vandet i anledning af valgkampsåret. Det handler i al sin enkelhed om at få skaffet så mange SF-stemmer/medlemmer her i Svendborg-området, så vi kan trodse prognoserne og få mindst 2 mandater på Fyn J. Vi har følgende i støbeskeen, som der vil komme særskilte invitationer ud til Jer om:

 Filmaften om lighedspunkterne mellem hvad der skete i 30érnes USA og så vores tids økonomiske krise. Mulighed for debat bagefter. Ribers Gård har en lille biografagtig indretning, som skulle give nogen meget hyggelige rammer.

Foredrag med Karsten Hønge, vikaren fra Helvede – med hans bud på venstrefløjens udfordringer og svar.

 

 Generalforsamling i partiforeningen lørdag den 7 marts 2015 kl. 13.00.

 Så er tiden ved at nærme sig vores årlige generalforsamling. Bestyrelsen har fastsat tidspunktet for afholdelsen til at være 7.marts 2015 fra kl.13.00 i vores lokale på Christiansvej 45A.

 En mere formel indbydelse med dagsorden osv., kommer ud til Jer alle i en særskilt udsending. Her vil I blandt andet kunne se, hvem der er på valg for en ny periode. Og det er altså her man som medlem også har mulighed for at høre om hvad der er sket på forskellig vis i det forgangne år, stille spørgsmål dertil og – ikke mindst – at få en politisk snak og diskussion. Det er vel også derfor vi er SFére J.

 Vi satser på at få Annette Vilhelmsen, valgt i Svendborg-kredsen, og dermed vores nuværende folketingsmedlem, til at komme med et indspark om partiet og de fremtidige udfordringer. Samtidig vil vi benytte generalforsamlingen til at få præsenteret vores nye folketingskandidat, Rasmus Henriksen for en bredere kreds af lokale SFére. Så det skulle gerne blive sådan ” farvel og goddag” indslag, hvor den ”gamle” overdrager stafetten til den nye SF-folketingskandidat.

 

 

 

 

 

Univers
Mobil navigation