Forord til det samlede program

SF vil i den kommende byrådsperiode fortsætte sit arbejde med at udvikle Svendborg Kommune til det sted, hvor borgerne får de bedste betingelser for et godt liv.

baggø.jpg

SF vil i den kommende byrådsperiode fortsætte sit arbejde med at udvikle Svendborg Kommune til det sted, hvor borgerne får de bedste betingelser for et godt liv. SF vil altid støtte alle initiativer, der betyder udvikling i vores kommune, med respekt for vores natur og vores kulturarv.

SF er optaget af, at kommunen fortsat udvikler sig som bosætningskommune, for uden nye medborgere kan vi ikke finansiere den velfærd, vi har opbygget gennem årtier. Det betyder, at vi skal have fremmed kapital til at investere i nye boliger, virksomheder og kulturinstitutioner.  Vi skal finde balancen mellem vækst og ansvar for vores kulturarv. For SF er det vigtigt, at der også i de kommende år skabes nyt, samtidig med at en solidarisk, tryg og oplevelsesrig kommune fastholdes.

De små samfund bliver glemt, de bliver nedprioriteret og dør, hvis der ikke gøres noget. Derfor er et stærkt fokuspunkt for SF at fastholde kommunale arbejdspladser i lokalområderne. Vi skal fastholde skoler, daginstitutioner og biblioteker lokalt. Det er en forudsætning for, at mennesker fortsat vil bosætte sig i landdistrikterne med de rige livsbetingelser, der findes her. Men det er også afgørende for at opretholde og styrke sammenhængskraften i hele Svendborg Kommune. SF vil samle de mange forskellige kræfter, der findes i by og på land, og have fokus på at skabe en fælles fortælling og forståelse for ” det gode liv” på Sydfyn – i vores kommune.

Som en naturlig konsekvensheraf tager SF børns liv alvorligt og vil arbejde for, at deres liv foldes ud i fællesskaber med respekt for den enkeltes egenart. SF mener, at de dagtilbud, som samfundet stiller til rådighed for børn og unge, skal være af høj kvalitet, både de fysiske rammer og ikke mindst med veluddannet og engageret personale.

Med den voldsomme forurening vi ser, eksempelvis i verdenshavene, skal vi som kommune have styr på vores eget affald. Det gælder i det offentlige rum og i den private husholdning. Kommunen har en vision om min. 50% genanvendelse i år 2025 – den vil SF gerne forbedre. Derfor vil SF kræve, at vores håndtering af affaldssortering nytænkes! Vi må med skam erkende, at netop på dette område er Svendborg langt fra andre kommuners standard!

Svendborg Kommune er kommunens største arbejdsplads. Det skal også være den bedste! Derfor vil SF arbejde for en personalepolitik, der er stærkt demokratisk og bygger på involvering, medindflydelse og medansvar. Vi ved, at arbejdspresset flere steder i kommunen nu er så voldsomt, at arbejdspladserne flere steder kæmper med stort sygefravær. Det skyldes manglende normeringer, det skyldes alt for mange omorganiseringer og det skyldes ikke mindst, at medarbejdere ikke kan bruge de mange faglige kompetencer, de har erhvervet under deres uddannelse.

 

 

 

SF´s vigtigste fokuspunkter i byrådsperioden 2018 -21.

Fastholdelse af kernevelfærden, med særlig opmærksomhed på børn, Naturen og det personale som skal skabe de bedste rammer for kommunens borgere. 

 

untitled.png

SF´s vigtigste fokuspunkter i den kommende periode

1. Børn og unge – SF vil arbejde for at styrke fokus på tid og nærvær med børnene. Det skal bl.a. ske via en bedre normering og faguddannet personale i dagtilbuddene. SF ønsker at komme væk fra nuværende normeringsmodel, som har afsæt i en lønsum, til en normering med antal medarbejdertimer pr. barn. Samtidig ønsker SF at styrke de ”grønne dagtilbud”.

2. Kortere skoledage – SF vil arbejde for en stærk folkeskole med en sammenhængende skoledag, som dagligt nedsættes med ½ time, og de midler, der frigives, anvendes til flere lærere og pædagoger i skolerne. 

3. Bedre arbejdsmiljø for medarbejderne – SF vil arbejde for, at de kommunale medarbejdere får ro og tid til relationen med borgerne. Svendborg Kommune er kommunens største arbejdsplads, det skal også den bedste. Derfor vil SF arbejde for en personalepolitik, der er stærkt demokratisk, og i højere grad end nu bygger på involvering, medindflydelse og medansvar. Investering i et godt arbejdsmiljø betaler sig, det udvikler fagligheden allerbedst. Det er til gavn for medarbejderne, men i lige så høj grad for borgerne.

4. Bæredygtige lokalområder og borgerinddragelse - De små samfund bliver glemt, de bliver nedprioriteret, og de dør, hvis vi ikke gør noget. SF vil arbejde for at opretholde og styrke sammenhængskraften i kommunen.

5. Mere grøn udvikling – SF vil arbejde for generelt bedre forhold for klima, miljø og natur. Det skal ske via sikring af vores grundvand, anvendelse af mere vedvarende energi, igangsættelse af affaldssortering, støtte til økologiske gartnerier og landbrug samt fornyet fokus på igangsætning af planerne om GEOPARK.   

 

 

 

 

 

Bæredygtige lokalområder og borgerinddragelse

De små samfund bliver glemt, de bliver nedprioriteret og de dør, hvis vi ikke gør noget. Derfor er det også en kommunal opgave at fastholde kommunale arbejdspladser i egne lokalområder. 

andersen.jpg

Bæredygtige lokalområder og borgerinddragelse
Det skæve Danmark trives i kommunen - det er paradoksalt og forkert.

SF ønsker at styrke det lokale demokrati.

En måde hertil er at etablere lokale velfærdscentre, der kan medvirke til at bringe velfærden tilbage til de mindre samfund. Det giver endvidere mulighed for, at borgerne kan etablere andre funktioner som for eksempel fælleslokale, frivillighedscenter, fælles mad, cafe, storskærm (film og sport) og kulturarrangementer. Andre muligheder kan være etablering af landsbybutik (forudsat at der ikke er en butik i byen i forvejen), udlevering af pakker o.m.a.

Meget kan i dag klares på mail, men ikke alt, og velfærdscentrene vil forkorte transporttiden til de serviceydelser, som vi alle har behov for, og genskabe nærheden til det offentlige. Muligheden for at skabe fælles aktiviteter i centrenes lokaler kan bidrage til fælleskab og sammenhold og styrke medborgerskabet. Det vil også skabe flere job i landdistrikterne, for institutioner og servicefunktioner skaber i sig selv nye arbejdspladser og kan medvirke til nye tilflyttere.

I juni måned 2017 fremlagde SF et forslag i Svendborg Byråd om, at borgere skal have mulighed for at få enkeltsager behandlet i byens øverste politiske råd, hvis ellers tilstrækkelig mange borgere ønsker det. Desværre var der ikke flertal for SF’s forslag. Men SF fastholder ønsket, og vi gør det, fordi vi vil arbejde for at styrke demokratiet. I lyset af, at Svendborg efter kommunalreformen blev en stor kommune, er der desværre borgere, som oplever, at det har indskrænket det lokale demokrati, og at borgerne i yderdistrikterne er kommet længere væk fra de politiske beslutninger. 

Det vil SF gerne gøre noget konkret ved. Derfor er forslaget, at borgere skal samle det antal stemmer, der normalt skal til for at få et mandat i byrådet.

Her i Svendborg tales der til stadighed om udflytningen af statslige arbejdspladser. Svendborg blev på uforståelig vis forbigået, da Søfartsstyrelsen skulle omplaceres. Det samme gjorde sig gældende, da en ny politiskole skulle placeres vest for Storebælt.

De små samfund bliver glemt, de bliver nedprioriteret og de dør, hvis vi ikke gør noget. Derfor er det også en kommunal opgave at fastholde kommunale arbejdspladser i egne lokalområder. Vi skal fastholde skoler, dagtilbud og biblioteker lokalt. Det er en forudsætning for, at borgerne fortsat vil bosætte sig i landdistrikterne, og det er vigtigt for at opretholde og styrke sammenhængskraften i hele kommunen. Vi skal samle de mange forskellige kræfter, der er i by og på land, og skabe en fælles fortælling og forståelse for ”det gode liv på Sydfyn”.

I SF insisterer vi på, at opretholde og styrke sammenhængskraften i Svendborg Kommune. Fordi det er det eneste rigtige at gøre. Svendborg er en stor kommune med et stort opland. Når SF - med rette - kæmper for liv og arbejdspladser i hele Danmark, så skal vi også lokalt vise viljen til at sørge for liv og arbejdspladser i hele kommunen.

Derfor skal der også sikres lettere adgang og kortere transporttid til en række offentlige servicefunktioner.

SF vil fremme et aktivt medborgerskab, hvor flere borgere oplever værdien ved at engagere sig i deres nærområde.

SF vil arbejde for

 • at genfremsætte dagsordenen om borgerdrevne forslag med det formål, at borgere i højere grad kan medinddrages og involveres
 • at etablere 2 lokale velfærdscentre i V. Skerninge og i Gudme 
 • at kommunen forsøger sig med lokalråd, som vælges samlet på et borgermøde, hvor alle over 16 år og bosiddende i området har stemmeret og kan vælges. Beslutnings-kompetencen afgrænses til lokalplansprocesser og mindre anlægsprojekter
 • at bevare de nuværende skoler og dagtilbud i lokalområderne.

 

BØRNE- OG DAGTILBUD

BØRNE- OG DAGTILBUD - Tid, plads og muligheder til børn og unge.
Vi har i dag mange institutioner, som handler og tænker grønt.  Disse institutioners erfaringer skal danne baggrund for, at kommunens øvrige institutioner også bliver velfungerende og ”grønne” institutioner.

legende børn.jpg

BØRNE- OG DAGTILBUD

Tid, plads og muligheder til børn og unge.

SF ser dagtilbuddene gennem et børneperspektiv. I dag går stort set alle børn i daginstitution eller dagpleje, og hverdagen i vuggestuen, børnehaven og dagplejen har stor betydning for barnets skolegang og videre liv. Daginstitutioner er ikke bare opbevaringssteder for børnene, når forældrene er på arbejde, men et vigtigt sted hvor børn mødes, udvikler sig og lærer at være en del af et fællesskab.

God sundhedspleje, vuggestuer, dagplejere og børnehaver spiller en helt afgørende rolle i forhold til børns tidlige læring og udvikling og i forhold til integration af etniske minoriteter. Samspillet med andre børn giver sociale færdigheder, og især daginstitutionerne bidrager i høj grad til at modvirke negativ social arv blandt de børn, der kommer fra ressourcesvage familier.

SF arbejder for et godt, trygt og stimulerende børneliv på hele dagpasningsområdet med ordentlige (minimums)normeringer i vuggestuer, børnehaver og dagpleje. Vi vil sikre de rette rammer, så børn gennem leg og læring udvikler gode kompetencer, ligesom det er vigtigt, at alle børn skal udfordres personligt, sprogligt og motorisk.

Barndommen har en selvstændig værdi. Det er den tid, hvor børn dannes og danner sig, hvor de etablerer tætte relationer til deres omgivelser. I SF tager vi børns liv alvorligt og vil arbejde for, at deres liv foldes ud i fællesskaber med respekt for den enkeltes egenart (inklusion). Derfor mener vi, at de dagtilbud, som samfundet stiller til rådighed for børn og unge, skal være af høj kvalitet – det gælder både i forhold til de fysiske rammer og i forhold til personalet, som skal være fagligt uddannet.

Dagtilbuddene er under kraftig forandring. De stigende pædagogiske kvalitetskrav løses bedst i fagligt bæredygtige miljøer. Det betyder, at der skal være de nødvendige pædagogiske og ledelsesmæssige kompetencer. SF ønsker at tildele børnene mere tid bl.a. ved at centralisere nogle af de administrative opgaver. Administrative og ledelsesmæssige opgaver skal ikke fjerne fokus fra det pædagogiske indhold. Endvidere skal der sikres en ledelsesstruktur, hvor ledelsen foregår i den enkelte daginstitution og med forpligtende samarbejde med institutioner i lokalområdet.

En nærværende ledelse betyder, at lederen, der er ansat i en institution, er til stede og kender personalet, børn og forældre. Lederen skal stå til rådighed for samarbejde med forældrene.

 

Grønne dagtilbud

Det er afgørende for vort samfund fremover, at børn lever og tænker ”grønt”. De skal derfor allerede fra deres første leveår have mulighed for at opleve ”en grøn verden”. Vi har i dag mange institutioner, som handler og tænker grønt, hvor der tages hånd om genbrug, hvor børn lærer at spare på vandet, hvor den mad, der stilles på bordet, er sunde fødevarer som italesættes, samt hvor bevægelse og leg er en daglig aktivitet. Disse institutioners erfaringer skal danne baggrund for, at kommunens øvrige institutioner også bliver velfungerende og ”grønne” institutioner.

SF vil arbejde for

 • at der skabes mulighed for bedre normeringer af faguddannet personale i dagtilbuddene – vi ønsker at komme væk fra nuværende normeringsmodel, som har afsæt i en lønsum til en normering med antal medarbejdertime pr. barn
 • at fokus på tid og nærvær med børnene styrkes – og at fokus på administrative og ledelsesmæssige opgaver mindskes
 • at der fortsat er tilbud om efteruddannelse af alle dagplejere og medhjælpere, også nyansatte, til minimum  pædagogisk assistent
 • at børn med særlige behov sikres tilstrækkelig støtte = genindføre den centrale pulje på 2 mio. kr. til fordeling ud fra fastlagte kriterier
 • at vi bevarer de mindre dagtilbud, evt. i tilknytning til de lokale skoler, hvilket ofte er forudsætningen for, at man kan bevare dagtilbud i lokalområderne
 • at de fysiske rammer i daginstitutionerne er i orden, både i forhold til indeklima og arbejdsmiljø
 • at flere dagtilbud følger det gode eksempel som økologisk bæredygtig dagtilbud. Det er vigtigt, at dagtilbuddene udvikler deres miljøbevidsthed, så børnene får kendskab til bæredygtig levevis
 • at alle SFO-tilbud skal have egne lokaler i nær tilknytning til skolen.
 • at der oprettes væresteder, juniorklubber eller byggelegepladser i alle skoledistrikter.

 

En stærk folkeskole for alle

En god folkeskole er kendetegn på en god kommune. SF vil investere i fællesskabet, så folkeskolen er stedet, hvor alle trives, udfordres og dygtiggør sig. SF mener, at folkeskolen både skal uddanne og danne. Det er her, alle børn skal komme godt fra start i deres skoleforløb, og det er her, den demokratiske grundstamme skal sikres og udvikles.

timthumb.jpg

En stærk folkeskole for alle

En god kommune kræver en god folkeskole for alle. SF vil investere i fællesskabet, så folkeskolen er stedet, hvor alle trives, udfordres og dygtiggør sig. Det skal være stedet, hvor uligheden mindskes.

SF mener, at folkeskolen både skal uddanne og danne. Det er her, alle børn skal komme godt fra start i deres skoleforløb, og det er her, den demokratiske grundstamme skal sikres og udvikles. Derfor vil SF fortsat styrke folkeskolens evne til at give alle elever de bedste muligheder for at lære – uanset familiens sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund. Folkeskolen skal anerkende, at vejen til læring er forskellig fra barn til barn.

Derfor ønsker vi en folkeskole med fokus på både den faglige indsats og børnenes trivsel og hele udvikling. De faglige timer skal suppleres og gennemsyres af fysiske og kreative fag og oplevelser, der spiller sammen med det omkringliggende samfund.

SF har i årevis arbejdet for at forbedre folkeskolen. Alt for mange elever har ikke opnået de faglige kundskaber, der skal til for at klare en ungdomsuddannelse. Fokus på denne problemstilling skal fastholdes. Men der er også andre aspekter i et barns udvikling, som er afgørende for at få et godt voksenliv.

Det er jo ikke noget nyt, at begrebet dannelse blev sat på standby, da Pisa-undersøgelserne rullede ind over landet, og panikken bredte sig på Christiansborg og blandt uddannelseseksperter! Den udvikling af folkeskolen, som alene hviler på nationale tests, skal stoppes. Folkeskolen skal ikke alene uddanne, folkeskolen skal også være med til at danne fremtidens borger. Det handler f.eks. om at kunne indgå i gode sociale fællesskaber, at give plads til andre og generelt at blive klogere på livets mangfoldighed.

Selv om SF satser på folkeskolen, skal der stadig være plads til frie grundskoler. Vi skal tage hensyn til borgernes forskellige livssyn, geografi og særlige pædagogiske ønsker. Men på linje med de krav, vi stiller til den danske folkeskole, så forventer vi også, at de frie grundskoler påtager sig et ansvar i forhold til et bredt optag af elever og inklusion, og at de er i tæt dialog med lokalområdet.

SF ønsker en tidlig indsats over for udsatte børn og unge. Folkeskolen skal altid være en skole for alle, uanset postnummer, familiebaggrund og kompetencer. Vi skal investere i fællesskabet. Derfor skal skolen fortsat udvikles, så alle elever kan se sig selv i folkeskolen, fordi den er spændende, kreativ, udfordrende og ikke kun stiller krav om faglighed fra bøger.  Udviklingen skal være på en sådan måde, at den enkelte skole kan tilpasse sin undervisning til den mangfoldighed af elever, som tilhører skolens læringsfællesskab.  Lyset skal skinne i alles øjne.

SF vil arbejde for

 • at lærerne har den fornødne tid til forberedelse
 • at elevdemokratiet styrkes via oprettelse af fælles elevråd for alle skoler i Svendborg
 • at skoledagen er sammenhængende, men forkortes med ½ time og de frigivne midler anvendes til flere lærere og pædagoger
 • at dannelse, kreative og musiske discipliner styrkes
 • at mulighederne for at kombinere leg og læring bliver større
 • at eleverne har et godt skoleliv uanset baggrund og livsbetingelser, f.eks. via trivsels- pædagoger eller lign.
 • at eleverne får nemmere adgang til kommunens kulturinstitutioner – f.eks. i form af klippekort.

Klima, miljø og natur

Et helt centralt område for SF er kommunens affaldssortering. Vi må med skam erkende, at Svendborg netop på dette område er langt fra andre kommuners indsats.

skrot.jpg

Klima, miljø og natur
- en grøn politik.

 SF er et parti,  der vil grøn politik og styrke bæredygtighed i kommunen. Derfor bakker SF også op om Svendborg Kommunes tiltag som klimakommune og energikommune med målet om at være CO2-neutral i 2025.

Svendborg har godt drikkevand. Men en ”tikkende bombe” er ved at sive ned og forurene vores grundvand. Landbruget anvender sprøjtemidler, og privates brug af Round Up og andre sprøjtemidler er helt unødvendig og bidrager til yderligere risiko for vores grundvand.SF ønsker en større kontrol med anvendelse af disse sprøjtemidler og restriktioner i nye lokalplaner. Samtidig ønsker vi drikkevandet sikret ved skovrejsning og bredere zoner ved vandboringer.

Svendborg Kommunes beliggenhed ved Det sydfynske Øhav er unik. Det er en ren naturperle, som dyr og planter trives i, og som borgerne glæder sig over at færdes i. Men en god vandkvalitet i Øhavet er ikke en selvfølge. Der er til stadighed behov for at reducere udvaskning af kvælstof fra landbruget og for at sikre, at vores renseanlæg fungerer godt.

undefined

SF vil gå langt for en ”ren kommune” af flere grunde:  Det er godt for en generel stærk og sund kommune og er god markedsføringsstrategi, som vil tiltrække flere turister. Det vil også tiltrække flere miljøbevidste tilflyttere og være super godt for alle os, der bor her. Interessen for bl.a. lystfiskeri, sejlads, dykkersport og cykelturisme er meget stor, og det skal bevares og meget gerne udvides.

SF vil arbejde for, at kommunen, i tæt samarbejde med grønne organisationer, landbruget og lokale borgere, iværksætter en seriøs plan for naturen. Svendborg skal være kendt for en levende, spændende og alsidig natur, med gode levevilkår for flora og fauna.

I Svendborg Kommune er der ca. 200 km vandløb, som har stor betydning for plante- og dyreliv, som kun kan trives, hvis vandet er rent. Vandløbene fungerer også som afvanding af landbrugsarealer, hvilket indebærer en til tider uundgåelig konflikt mellem natur- og landsbrugsinteresser, som skal løses på naturens præmisser.

Og endelig vil SF understøtte de eksisterende økologiske gartnerier og landbrug og give muligheder for, at flere kan etableres. Det er sund, grøn fornuft!  

Et helt centralt område for SF er kommunens affaldssortering. Vi må med skam erkende, at Svendborg netop på dette område er langt fra andre kommuners indsats. I det offentlige byrum sker ingen sortering af affald, alt ryger i samme pose!  I private husholdninger er det stadig op til den enkelte borger at bære ansvaret for, om man vil sortere sit affald eller ej. Det er stærkt utilfredsstillende, fordi der stadig er mange private husholdninger, hvor dette ikke sker. Det sker på trods af, at undersøgelser har vist, at 70% af kommunens borgere gerne vil sortere deres affald. Det skal vi have gang i!  Kommunen har en vision om min. 50% genanvendelse i år 2025 – den vil SF gerne forbedre.

I forhold til vedvarende energi er en forudsætning for, at Svendborg kan nå de opstillede klimamål, at kommunen går foran. Vedvarende energi skal tænkes ind i kommunens udviklingsplaner, vedligeholdelse af bygningsmassen samt nybyggeri.

SF vil arbejde for

 • et generelt fokus på bæredygtige energiløsninger, herunder bl.a. på energireduktion i kommunens egne og private ejendomme. Med den øgede el fra vindmøller skal el- opvarmningen øges betydeligt. Vekselvarme og fjernvarme bruger el, og solceller og jordvarme skal fremmes
 • at støtte den økologiske produktion
 • at være i front for at fremme tiltag, der forbedrer vandkvaliteten i Øhavet.
 • at etablere en effektiv affaldssortering ved ”kilden”
 • at der minimum er 75% genanvendelse af affald i år 2025
 • at sætte øget fokus på ”urørt” natur og genoprette/oprette flere vådområder, eng-overdrev og mere skov
 • at vandløbene/åer/rendersikres med det mål, at de fremstår velplejede og naturlige
 • at de kommunale biler udskiftes til el-biler
 • at der gives mulighed for støtte til projekter, der nedbringer energiforbruget i private boliger og samtidig nedbringer CO2-udslip
 • at der foretages skovrejsning for at sikre grundvand og etablering af grønne områder.

 

Ungdomsbyen Svendborg

 I SF mener vi ikke, at de skiftende byråd helhjertet har taget de kvaliteter til sig, som de mange unge tilfører vores by med liv, fest og farver. 

grafittif.png

Ungdomsbyen Svendborg

Svendborg Kommune har altid haft det held, at der er mange unge. Unge som er vokset op i kommunen, og unge som kommer til for at tage en uddannelse. I SF mener vi ikke, at de skiftende byråd helhjertet har taget de kvaliteter til sig, som de mange unge tilfører vores by med liv, fest og farver. Tværtimod har den politiske debat desværre mere haft fokus på, hvordan man kan indskrænke de unges synlighed i gadebilledet, frem for at værdsætte deres tilstedeværelse.

På trods af dette er det heldigvis de sidste år lykkedes for de unge at sætte deres præg på byen. Ungdomskulturen har fået stærkere fodfæste f.eks. ved stædigt at holde fast i skaterrampen på havnen, graffitifolket fornyer vedholdende deres områder på Dronningemaen, og vi ser en ungdoms-forfatterfestival vokse. Endelig har de unge også vist interesse for byens udvikling med forslag om bymidtens udvikling, deltagelse i debatter om havneplanen, afholdelse af cykelkampagner og ikke mindst ved aktiv deltagelse på den årlige demokratifestival i Ollerup.

SF vil byde de unge så hjertelig velkommen i vores kommune og bymidte! Det er her, det sociale liv udfoldes, når der ringes ud fra uddannelsesinstitutionerne. Derfor vil SF med ligeså vedvarende stædighed presse på for at få et ungdomskulturhus. Desværre har der indtil nu ikke været politisk vilje til at igangsætte disse planer.

 

SF vil arbejde for

 • at der etableres et ungdomskulturhus i bymidten
 • at Ungdomsskolen flyttes til bymidten
 • at bakke op om SFU-kampagnen om gratis psykologstøtte til unge
 • at de unge gives mulighed for selv at skabe en ungdomskulturfestival
 • at de unge sikres formel mulighed for at få indflydelse på kommunens udvikling, f.eks. via et ungdomsråd
 • at støtte de unge i at skabe flere kulturoplevelser, opdyrke fristeder, f.eks. på havnen
 • at sætte generelt større fokus på musikskoler, tegneskoler, forfatterskoler og åbne værksteder
 • at skabe større sammenhængskraft mellem kulturlivet, kulturoplevelser og uddannelsesinstitutionerne

 

Det brede kultursyn

Derfor står SF for en levende kulturpolitik, hvor både børn, unge og voksne kan opleve og deltage i et alsidigt og inspirerende kulturliv med stærke oplevelser.

hajoptog.jpg

Det brede kultursyn

SF ser kommunens mangfoldighed og liv som en styrke, hvor mennesker respekterer hinanden uanset baggrund, samtidig med at vi udvikler nye fællesskaber. Det er afgørende, at kommunens borgere har mulighed for en meningsfyldt hverdag med livsglæde og stærke fællesskaber. Det kræver gode rammer for fritidslivet, attraktive kulturinstitutioner og gode idrætsfacilliter.

Derfor står SF for en levende kulturpolitik, hvor både børn, unge og voksne kan opleve og deltage i et alsidigt og inspirerende kulturliv med stærke oplevelser.

For SF er en god kulturpolitik at sikre aktiviteter, der skaber fantasi, kreativitet og engagement, som samtidig giver mulighed for indsigt og fordybelse. I SF er vi overbevist om, at kultur- og fritidspolitik skal tage sit udgangspunkt dér, hvor borgerne lever og bor. Det er derfor vigtigt at støtte de mange initiativer, der fødes i lokalområderne. Med andre ord skal Svendborg Kommunes kulturelle udvikling ske i et tæt samspil med de lokale ildsjæle og foreninger.

En grundsøjle i kulturpolitik og folkeoplysning er bibliotekerne.

SF’s vision er, at der etableres et nyt tidssvarende hovedbibliotek. Biblioteker skal være tilgængelige for kommunens borgere alle ugens dage og skal ud over almindelige udlån tilbyde mangeartede kulturtilbud som netcafé, studiemiljøer, udstillinger m.m.  Biblioteker i land-distrikterne skal kunne tilbyde lignende kulturtilbud og være ”åbne biblioteker”, som ud over at være biblioteker skal være lokale, kulturelle mødesteder.

I mange år har Svendborg markeret sig som Fyns Musikby,og denne position skal fastholdes ved fortsat at stille gode faciliteter til rådighed for musikere og ved at tilbyde børn og unge en alsidig musikundervisning og give borgerne gode og spændende musikoplevelser.

SF ser Borgerforeningen i Svendborg som et kommunalt ”forsamlings- og kulturhus” og omdrejningspunkt for kulturlivet i bymidten. I lokalområderne findes en række forsamlingshuse, som danner rammen om en del af lokalområdets kulturliv. SF mener, det er en kommunal opgave at støtte kultur- og forsamlingshusene, ligesom det er vigtigt at støtte arrangementer i kulturhusene med henblik på, at alle borgere får en oplevelse af, at de er borgere i en kommune, hvor kulturen er med til at skabe det gode liv.

SF vil arbejde for flere kulturtilbud til børn.Det skal ske gennem målrettede tilbud i skoler og institutioner, så alle børn får mulighed for både at opleve kulturtilbud som f.eks musik, billedkunst og teater og for selv at udfolde og udtrykke deres kreative evner. Det er derfor vigtigt - for SF -  at styrke de kreative tilbud i vores institutioner.

Når talen kommer påteaterlivet, er kommunen også her privilegeret ved at have et rigt teaterliv. Det spænder lige fra børn og unge-teater over eksperimenterende scenekunst fra Baggårds-teateret og til traditionelt teater på byens gamle scene.

Det er SF’s ønske, at disse forskellige teaterformer med hjælp fra kommunen udnytter de mange kreative og de mange forskelligartede kompetencer til at udvikle og styrke teaterlivet i vores kommune. SF har at stærkt ønske om, at de forskellige teatre samles, så vi får endnu mere teater til børn, unge og voksne, og derfor ønsker vi Baggårdsteatret ind til bymidten – sammen med de andre teatre.

Når det kommer til billedkunst er der langt igen! Det er et kulturområde, som har levet et stille liv, og som der ikke fra kommunens side har været særlig stor opmærksomhed omkring. Dette skal ændres! SF vil i den kommende periode sætte fokus på billedkunsten. Vi har en spændende kunstbygning i Vestergade og en del private gallerier, som gør en stor indsats for at fremme kunsten, og vi har et bibliotek, der prøver at understøtte kunsten med små udstillinger. Men som Fyns kulturby nummer 1 har vi her et område, der skal mere fokus på.

 

SF vil arbejde for

Kultur for voksne

 • at nye og spændende netværk og samarbejdsrelationer blandt de mange kulturinstitutioner og foreninger udbygges
 • at billedkunsten får bedre vilkår at arbejde under
 • at der bygges et nyt hovedbibliotek i bymidten
 • at Brechts Hus fortsat anvendes som kunster-og forskerbolig
 • at Baggårdsteatret fastholdes om egnsteater og flyttes til bymidten
 • at bevare og udvikle et alsidigt og stærkt musikliv i kommunen
 • at videreudvikle Ribers Gård som ungdommens aktivitetscenter for rytmisk musik og kultur
 • at kommunen ved nybyggeri forpligtes til at afsætte 1.0 promille af byggesummen til kunst
 • at Film Fyn fastholdes som erhvervsprojekt, og at de fornødne midler afsættes
 • at der afsættes økonomi til, at kunsten får synlighed og plads i byens rum og pladser
 • at der skabes spændende og kreative bymiljøer og væresteder for byens borgere og gæster.

Kultur for børnene

 • at kulturtilbud præger vores skoler, dagtilbud og biblioteker
 • at etablere et børnekulturhus
 • at alle børn får tilbud om mindst en årlig teater- og musikforestilling 
 • at der indføres et digitalt kulturpas, som giver børn og unge adgang til kommunens mange kulturinstitutioner.

 

Idræt er folkesundhed

SF vil fortsat støtte en videreudvikling af de mange idrætstilbud, der stilles til rådighed for borgerne, for at styrke folkesundheden og de sociale fællesskaber. Her har foreningslivet og breddeidrætten den højeste prioritet for SF.

tivoli2017_01.jpg

Idræt er folkesundhed

Som en anden del af kulturen har vi i Svendborg Kommune et rigt idrætsliv. Det gælder både bredde- og eliteidræt samt den professionelle sport. Et udtryk for dette er en mangfoldighed af foreninger og klubber, gymnastikhøjskoler og efterskoler samt uddannelsestilbud med hovedvægt på sport.

SF vil fortsat støtte en videreudvikling af de mange idrætstilbud, der stilles til rådighed for borgerne, for at styrke folkesundheden og de sociale fællesskaber, der er forbundet med sportslig udøvelse. Her har foreningslivet og breddeidrætten den højeste prioritet for SF. Derfor støtter vi også et kommende Landsstævne i 2021.

Vi anerkender den professionelle sport, men ser den mere i et erhvervs- og underholdnings- politisk perspektiv. Vi anerkender værdien af sådanne aktiviteter og er desuden parat til at investere i det omfang, det også er til gavn for alle borgere i Svendborg Kommune. Dog ser vi det ikke som en kommunal opgave at støtte professionel idræt.

 

SF vil arbejde for

 • at skolernes idrætsfaciliteter åbnes for borgerne, når de ikke anvendes i undervisningen
 • at kommunal sponsorstøtte til den professionelle sport ophører

at Landsstævnet år 2021 støttes som en del af breddeidrætten

Socialt udsatte børn og unge

Det er hjerteblod for SF-Svendborg at tage særligt vare på de børn og unge, som ikke har den bedste start på livet.

skole.jpg

Socialt udsatte børn og unge

- alle børn skal have en chance

Det er hjerteblod for SF-Svendborg at tage særligt vare på de børn og unge, som ikke har den bedste start på livet. Det er de børn, som vokser op i familier med omsorgssvigt, overgreb og misbrug. Børn med dette afsæt i livet kalder på faglig opmærksomhed og hurtig indsats. Nogle børn udvikler et stort behandlingsbehov, som er vanskeligt at tilgodese uden specialpædagogisk indsats. Det kræver et stærkt og tæt samarbejde mellem de indsatser, der tilbydes, og de involverede børn og familier.

Desværre er det kendt, at Familieafdelingen i Svendborg Kommune har store organisatoriske problemer, som har en direkte afsmitning på den faglige kvalitet, der aktuelt tilbydes til familier og børn i udsatte positioner.

Det er afgørende, at børnene og deres familier inddrages så hurtigt som muligt i et forløb i forvaltningen. Det er også afgørende, at socialrådgiverne kan rykke ud, hvor børnene færdes i deres dagligdag, f.eks. i skoler, daginstitutioner, fritidsforeninger m.v. Socialrådgiveren skal koordinere indsatsen, så der er EN samlet plan i fællesskab med andre vigtige aktører, f.eks. pædagoger, psykologer, lærere og andre relevante voksne i barnets liv. Den tværfaglige indsats er helt afgørende, og det kræver faglig ledelse, med indblik og respekt for alle fagligheder.

Andre kommuner har oplevet en positiv udvikling ved at investere i området. En investering der er kommet børnene til gode. SF vil fastholde at indsatsen for udsatte børn og unge skal opprioriteres. 

Børn og unges fritidsmuligheder

Som det er vigtigt for os voksne at opleve fællesskaber på tværs af vores forskelligheder, så gælder det samme for alle børn og unge. Når børnene dyrker sport, er de ligeglade med deres med- eller modspilleres sociale baggrund. I sport gælder andre regler. Her er alle pladser lige vigtige. Desværre er det ikke alle, der er så privilegerede, at de bare kan købe en cykel og køre af sted på landevejene, eller købe et par fodboldstøvler, eller betale fast kontingent i fiskeklubben. Der er en ulighed i sports- og fritidsaktiviteter, som vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe børn og unge udenom.

SF vil kæmpe for, at alle børn og unge har ret til at være en del af fællesskabet, uanset social baggrund. Det gælder både sport, kultur og andre sociale aktiviteter. Børnene bliver glade, fordi de får mulighed for at være en del af fællesskabet.  Forældrene bliver glade, fordi deres børn er glade. Og foreningerne bliver også glade, fordi de får flere medlemmer, og fordi fællesskabet bliver endnu mere mangfoldigt.

 

SF vil arbejde for

 • at der tilføres yderligere faglige ressourcer til myndighedsopgaven i Familieafdelingen
 • at organiseringen gennemgås med tættekam, og der ses på interne regler, som hæmmer en smidig og gennemskuelig sagsgang
 • at de socialfaglige medarbejdere får højere selvstændig kompetence – de er tæt på familierne, og det er dem, der har den faglige viden
 • at der oprettes et børn- og ungeråd som høringsberettiget i alle forhold for børn og unge i Svendborg. Rådet skal have repræsentation fra forskellige ungdomsorganisationer. Et sådan råd har de ældre, de handicappede og de udsatte voksne – det skal børnene/de unge selvfølgelig også have! 
 • at alle udsatte børn og unge skal have ret til et klippekort/fripas, som kan bruges til betaling for et kontingent i en forening. Klippekortet eller fritidspasset betyder, at de unge, der ikke har råd til at gå til sport, kan få betalt kontingentet til foreningslivet.

 

Værdig ældrepolitik

For SF er ældreforsorg en kommunal kerneopgave, som naturligvis skal varetages af kommunalt ansatte medarbejdere. SF vil særligt prioritere indsatsen til de svageste ældre.

ældre.jpg

Værdig ældrepolitik

Kommunens ældre skal have en værdig, tryg og respektfuld alderdom. Velfærd skal forblive på kommunalt veluddannede hænder! For SF er det en kommunal kerneopgave, som naturligvis skal varetages af kommunalt ansatte medarbejdere. SF vil særligt prioritere indsatsen til de svageste ældre.

Svendborg Kommune er kommet på danmarkskortet i forbindelse med etableringen af demensbyen. Det er ifølge SF et super godt tilbud til demente ældre, som vi naturligvis bakker op om. Men ældre på alle andre plejehjem, og hjemmeboende ældre, skal naturligvis have samme positive opmærksomhed. De må ikke glemmes!

Regeringen har aktuelt tildelt flere øremærkede penge til ekstra aktiviteter for plejehjemsbeboere, de såkaldte ”klippekort-ordninger”. Det viser sig, at rigtig mange af de ældre vælger at bruge denne ekstra tid på aktiviteter i form af ture ud i naturen, oplevelser og lign. Det er derfor et vigtigt SF-synspunkt, at denne ordning ikke bliver midlertidig, men fastholdes som en stationær mulighed for de ældre.

SF ønsker, at alle ansatte har én eller anden form for faglig baggrund.  Det er kendt, at regions- hospitalerne udskriver de ældre borgere meget hurtigt, og dermed står den kommunale hjemmepleje ofte med mange komplekse opgaver. Det skal der være velkvalificeret fagligt uddannet personale til at løfte, ellers lykkes det ikke.

Desværre oplever personalet i nogle distrikter af den kommunale hjemmepleje et dårligt arbejdsmiljø, med mange sygemeldinger og alt for højt fravær. Den pressede hverdag medfører desværre, at personalet ikke kan udføre de nødvendige opgaver, anvende deres faglighed og yde den nødvendige omsorg. Det bliver de syge af!   Det har så desværre også den konsekvens, at de ældre møder mange forskellige og ukendte omsorgspersoner. Det medfører utryghed for den ældre.  Det skal der gøres noget ved, dårligt arbejdsmiljø koster dyrt, både menneskeligt og økonomisk.  Det bør undersøges, hvorvidt små teams bestående af faste medarbejdere med mere egenkompetence kan gøre en forskel.

 Førtidspension

Der er intet i lovens bogstav, som forhindrer Svendborg Kommune i at bevilge førtidspension til borgere, som bevisligt ikke kan forsørge sig selv via et arbejde. Mange borgere oplever det fuldstændig umuligt at få tilkendt en førtidspension. I stedet sendes borgerne i helt formålsløse ressourceforløb, som blot trækker ud i flere år men ikke fører til reel selvforsørgelse. Dermed opstår der ofte en gråzone mellem kontanthjælpen og førtidspension.

Vi hører igen og igen triste historier om borgere, som er ramt af indgribende og kronisk sygdom, og som stik imod alle sundhedsfaglige anbefalinger sendes rundt i et beskæftigelsessystem, der nådesløst fastholder, at deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet kun er et spørgsmål om at være positive og kreative længe nok. Det skal der ændres på.!

SF vil arbejde for

 • at alle ansatte i den kommunale hjemmepleje og på plejehjem har en faglig baggrund
 • at der er mulighed for løbende faglig udvikling
 • at der sættes fokus på årsagen til det høje sygefravær – det skal nedbringes
 • at den forebyggende indsats styrkes gennem mangeartede tilbud og fælles aktiviteter
 • at fastholde de nuværende ressourcer og på sigt arbejde på at ressourcen følger den demografiske udvikling.
 • at de sundhedsfaglige og socialfaglige vurderinger i lige grad har fokus i vurderingenaf tilkendelse af førtidspension
 • at borgerne medinddrages og reelt involveres i sagsforløbet, så borgerens egen oplevelse af arbejdsdueligheden i forhold til førtidspension tydeliggøres
 • at borgere med kronisk og langvarig sygdom skal opleve en respektfuld og involverende sagsbehandling, koordineret med én handleplan.



Socialpolitik – socialt udsatte

SF vil vogte over den sociale indsats. SF vil ikke acceptere, at socialt udsatte, hjemløse og mennesker med sindslidelser får forringet deres tilbud med risiko for at miste deres faste holdepunkter i et skrøbeligt liv.

drukogsvigt470w.jpg

Socialpolitik – socialt udsatte

Sammen om velfærd og sammenhængende tilbud.

For SF er investeringer i tidlig, målrettet støtte og hjælp til borgere med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer den helt rigtige vej at gå. SF vil arbejde for et solidarisk Svendborg, hvor vi tager hånd om hinanden og hjælper dem, som har det svært, så alle får mulighed for at leve det, som er det gode liv for den enkelte.

I Svendborg har der været besparelser på velfærdsområderne, og samtidig har den borgerlige regering vedtaget reformer, f.eks. kontanthjælpsreformen, som medfører stor risiko for at smadre menneskers liv. Mennesker på overførselsindkomst mødes desværre ikke længere med et sæt af rettigheder, men med en fordomsfuld holdning om at de er dovne og krævende. Alt for ofte mødes borgerne med stigende mistro.  Det vil SF gøre op med.

SF vil vogte over den sociale indsats. SF vil ikke acceptere, at socialt udsatte, hjemløse og mennesker med sindslidelser får forringet deres tilbud med risiko for at miste deres faste holdepunkter i et skrøbeligt liv. SF vil arbejde hårdt for at forbedre forholdene for de socialt udsatte. Når ingen taber, er vi alle vindere!

SF’s udgangspunkt er altid, at mennesker, der lever i gademiljøet, også har ret til hjælp.

 

SF vil arbejde for

 • at der er gode forhold ved Skurvognsbyen v/Hellegårdsvej f.eks. via det opsøgende team til bolig- og social støtte
 • at der etableres et sundhedstilbud til de socialt udsatte misbrugere. Gerne med udgangs-punkt i en tværfaglig indsats fra det nye Sundhedshus. Det kan enten ske via en aftale med de praktiserende læger, mobilt på gadeniveau, eller en egentlig klinik. Formålet er at forebygge livsstilsygdomme for socialt udsatte og sikre en kontinuerlig kontakt til sundhedssystemet
 • at sikre kontinuerlig økonomisk støtte til Kirkens Korshær, ”Kontakt mellem mennesker” og andet vigtigt socialt arbejde i Svendborg.  

 

 

 

 

 

Sundhedspolitik

 fokus på lighed i sundhed. Selvom det er en regional opgave, er det et kernepunkt for SF, at den lokale akutfunktion og fødestuen på Svendborg sygehus bevares.

food-2563403__340.jpg

Sundhedspolitik
- fokus på lighed i sundhed

For SF er lighed i sundhed centralt. For at nå det mål er det vigtigt at arbejde bredt med såvel forebyggelse som behandling. Det er vigtigt at nå de borgere, der ikke i dag, trods behov herfor, får nødvendige sundhedstilbud eller er i kontakt med systemet. Det drejer sig f.eks.om socialt udsatte, psykisk syge og handicappede.

Opgavefordelingen mellem regioner, privat praksis og kommuner er under forandring. Stramme effektiviseringer på hospitaler (regionerne) betyder hurtigere udskrivelser, flere ambulante behandlinger m.v., og det medfører igen, at flere sundhedsopgaver lægges ud til de kommunale sundhedsopgaver og de privatpraktiserende læger.

Det kræver et fokus på yderligere styrkelse af samarbejdet, hvis ikke de allermest udsatte borgere skal miste behandling, eller i værste fald, slet ingen få.

SF ønsker at få det nye sundhedshus mere i spil. Sundhedshuset kan fint fungere som den fysiske ramme for de opsøgende tværfaglige sundhedstiltag. Det kan f.eks. ske i forhold til aktive tilbud til kommunens kronisk syge borgere.

SF ønsker fokus på ungdomspsykiatrien. Langt flere unge med alvorlig angst og depression skal tilbydes støtte. SF støtter naturligvis SFU kampagnen om gratis psykologhjælp til unge.

Selvom det er en regional opgave, er det et kernepunkt for SF, at den lokale akutfunktion og fødestuen på Svendborg sygehus bevares. Derfor vil SF Svendborg bakke fuldt og helt op om SF i regionen, for i fællesskab at arbejde for at dette lykkedes.

 

SF vil arbejde for

 • at iværksætte sundhedstilbud til førskole- og skolebørn med fokus på motion og kost
 • at igangsætte sundhedstilbud til socialt udsatte, opsøgende funktion på gadeplan, væresteder, forsorgshjem m.v. (se politik for socialt udsatte)
 • at der samarbejdes mere aktivt med de praktiserende læger – bl.a. i forhold til fastlægeordning på de kommunale plejecentre
 • at regionens beslutning om nedlæggelse af akutfunktionen og fødestuen på Svendborg sygehus omgøres
 • at social- og sygehuspsykiatrien samles under ét i regionen
 • at der bakkes op om SFU´s kampagne for etablering af gratis psykologhjælp til alle unge.

 

Beskæftigelsesindsatsen

Indtil kontanthjælpsloftet fjernes, vil SF sikre oprettelse af så mange 225 timers job, at ingen borgere på kontanthjælp får nedsat deres ydelse. Nedsat kontanthjælpsydelse skaber fattigdom og endnu mere ulighed.

arbejdertorv.jpg

Beskæftigelsesindsatsen

SF’ s ønsker på ingen måde at presse eller piske de arbejdsløse. For SF er udgangspunktet helt anderledes.  Frem for at jagte de ledige skal den kommunale beskæftigelsesindsats gøre de arbejdsløse klar til at tage imod de job, der opstår. Det kan bl.a. ske via en sammenhængende og målrettet indsats – og væk fra kontrol og sanktion!

Andre kommuner har med succes (Åbenrå og Hjørring) investeret i indsatsen til ledige borgere. På 1 år har Åbenrå halveret antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det er den gruppe af borgere, der har andre problemer end ledighed, som f.eks. angst, misbrug eller kroniske smerter. Her har man sat loft over, hvor mange borgere medarbejderen kan have kontakt til, indsatsen er tværfagligt koordineret, og relevante fagpersoner (psykologer, læger, fysioterapeuter m.v.) er involveret i et tæt samarbejde. Det har betydet større stabilitet og mod på arbejdslivet for en stor gruppe borgere. Borgerne er inddraget, og man har lyttet og respekteret de ønsker og bekymringer, der er for egen situation.

Indtil kontanthjælpsloftet fjernes, vil SF sikre oprettelse af så mange 225 timers job, at ingen borgere på kontanthjælp får nedsat deres ydelse. Nedsat kontanthjælpsydelse skaber fattigdom og endnu mere ulighed, for voksne – og desværre ikke mindst for børnene. Det skal ændres! Svendborg Kommune har tidligere, på initiativ fra venstrefløjen, iværksat en såkaldt ”brancheordning” med oprettelse af 225 timers job på udvalgte områder, f.eks. turisme og rengøring. Erfaringen herfra kan anvendes til udvidelse af ordningen.

Endvidere vil SF gerne støtte oprettelse af flere socialøkonomiske virksomheder, som der er stor viden og gode erfaringer med andre steder. Det kan bl.a. medvirke til, at en gruppe borgere, som ikke er helt tæt på det ordinære arbejdsmarked, kan opnå beskæftigelse - f.eks. handicappede og fleksjobbere. I Svendborg har fleksjobbere en arbejdsløshedsprocent på 24,2. Det er alt for meget.

SF vil arbejde for

 • at der isættes fokus på indsatsen for kontanthjælpsmodtagere – med langt mindre kontrol og sanktion – og i højere grad inddragelse af borgeren i en tværfaglig indsats
 • oprettelse af flere 225 timers job, så ingen kontanthjælpsmodtagere nedsættes i ydelse
 • konsulentstøtte til oprettelse af flere socialøkonomiske virksomheder, bl.a. til beskæftigelse af handicappede borgere
 • at der sikres det nødvendige antal job til fleksjobbere  
 • at der oprettes de nødvendige antal tilbud til langtidsledige, praktikpladser m.v.

 

Integration

I SF er vi overbevist om, at alle borgere ønsker at høre sammen med andre. ALLE borgere ønsker at blive respekteret for deres identitet, og det gælder selvfølgelig specielt for vores nye medborgere

integration1.png

Integration
- Svendborg skal være kendt for at hylde mangfoldigheden

 SF vil kæmpe for anstændige forhold for flygtninge og asylansøgere. Børn på flugt er særligt sårbare og har i særlig grad krav på beskyttelse.

I SF er vi overbevist om, at alle borgere ønsker at høre sammen med andre. ALLE borgere ønsker at blive respekteret for deres identitet, og det gælder selvfølgelig specielt for vores nye medborgere, hvis de tidligere har været marginaliserede eller på anden måde undertrykte.

SF ønsker en kommune, hvor der er plads til at være den, man er, uanset seksualitet, religiøs overbevisning eller etnisk oprindelse. Vi ønsker en kommune, hvor alle tager medansvar for en vellykket integration – både de som kommer til, og vi som har boet her altid.

SF agter at møde alle mennesker med et åbent sind og åbne øjne uden at dømme dem på religion eller herkomst. Vi ønsker at lære at forstå andres kultur - ligesom amerikanerne har gjort med danskere, der pga. fattigdom var nødt at immigrere til Amerika.

Desværre har nogle politikere travlt med at fordømme minoritetsgrupper ud fra enkelte ekstremistiske handlinger og gøre det til gruppens ”normale” kultur og/eller adfærd. Hvis det derimod er etniske danskere, som har ekstrem adfærd, italesættes det som undtagelsen.

I SF møder vi alle mennesker med empati, lytter og hører om den integration, der foregår i Svendborg Kommune. Vi kan se og høre, hvad der virker.

SF ønsker at invitere alle medborgere ind i vores demokratiske fællesskab, men der skal ikke herske tvivl om, at SF skelner mellem demokratiske kræfter og antidemokratiske kræfter. SF tager klart afstand til alle voldelige kræfter, uanset etnicitet.

 

SF vil arbejde for

 • at Svendborg bliver kendt for at integrationen lykkes,  fordi vi inviterer alle borgere ind i fællesskabet og indgår i dialogen med en positiv nysgerrighed
 • at sikre mødesteder i lokalområderne, hvor borgere med forskellig etnicitet kan mødes og indgå i fællesskabet
 • at kommunen opretter såkaldte ”tillidsofficerer” i boligområderne  som et bindeled mellem borgere og kommune.  De skal kunne arbejde i hele kommunen, specielt i boligområder med mange udsatte borgere.

Cykel- og trafikpolitik

SF ønsker at forbedre trafikkulturen, så mange flere vælger kollektiv trafik eller cyklen frem for bilen.Vi ønsker at sikre større tryghed i trafikken og et smukkere og mere roligt bycentrum.

cykel.jpg

Cykel- og trafikpolitik

Cykling og kollektiv trafik er den mest miljøvenlige og energisparende transportform og et helt nødvendigt alternativ til privatbilismen. Hver dag pendler mere end 6000 mennesker i Svendborg Kommune ind og ud af byen. Mange af disseborgere bruger imidlertid bilen for at transportere sig nogle få kilometer til deres arbejdsplads eller skole. En meget stor del kunne med fordel anvende cyklen og den kollektive trafik, hvis trafiknettet og forholdene for den kollektive trafik blev optimeret.

Som grønt parti vil vi i SF-Svendborg arbejde for en mere miljøvenlig trafik, der kan medvirke til at reducere brugen af de fossile energiformer. Ved kontinuerligt at forbedre forhold for cyklisme og kollektiv trafik, mindsker vi CO-2-udledningen og medvirker til forbedring af folkesundheden.

SF-Svendborg ønsker at støtte op om det landspolitiske udspil for forbedring af cyklistforholdene i Danmark. Her fremhæves det, at: ”Cyklen er et sundt, effektivt og miljørigtigt transportmiddel, som tusindvis af danskere bruger hver dag. Men uden for København er cyklismen desværre i tilbagegang”.

Ovennævnte udsagn skal vi i Svendborg tage alvorligt. SF vil arbejde for, at Svendborg markerer sig kraftigt som cykelvenlig by og kommune. Investeringer i cyklisme giver nogle umiddelbare miljø-, sundheds- og turismemæssige gevinster. Derfor er der for Svendborg Kommune også god økonomi i, at mange flere vælger cyklen frem for bilen.

 

Cykeltrafik

Ved at forbedre cyklistforholdene gør vi det mere attraktivt at tage cyklen. SF vil arbejde for at fastholde Svendborg Kommunes Cykelruteplan 2014 som garanti for, at cykelstinettet løbende udbygges og vedligeholdes. I denne plan indgår, at der oprettes cykelstier eller alternativt cykelbaner fra Svendborgs udkant til bymidten for at sikre cyklisterne. Men SF’s krav vil være, at planen skal iværksættes hurtigere, og at nye tiltag tages for at få flere borgere op på cyklen.

Cykelstinettet til især folkeskoler i bymidten og uddannelsesinstitutioner generelt er mangelfuldt og - hvor det er etableret - ofte dårligt vedligeholdt.  SF ønsker at optimere cykelforholdene for skoler og institutioner i såvel Svendborg by som i kommunens landsbyer. Hovedparten af cyklistulykkerne sker imidlertid i Svendborg, og der skal derfor prioriteres i forhold til det.

Antallet af el-cykler er i stærk vækst. Mange investerer i en el-cykel som alternativ til bil eller bus, men også ældre køber el-cykel for at kunne fortsætte med at cykle i pensionistårene. Der skal derfor være opmærksomhed på, at også denne voksende gruppe cyklister har behov for tryghed i trafikken.

 

 

SF vil arbejde for

 • at planerne fra Svendborg Kommunes Cykelruteplan 2014  gennemføres hurtigere, og at ”børneveje” har højeste prioritet
 • at store indfaldsveje til byen sikres med anlæg af cykelstier adskilt fra biltrafikken
 • at skoleveje sikres fortrinsvis med cykelstier, da cykelbaner er mindre børnesikre
 • at cykelstier og cykelbaner vedligeholdes med god og jævn asfaltbelægning og cykelafmærkninger (symboler og striber)
 • at der opsættes tydelig markering og skiltning af cykelstier og cykelbaner
 • at der etableres flere og sikre overdækkede cykelparkeringspladser i centrum
 • at vejkryds sikres med tydelig afmærkning af cykelbaner.

 

 

Kollektiv trafik og bymidten

SF ønsker at forbedre trafikkulturen, så mange flere vælger kollektiv trafik frem for bilen.Vi ønsker at sikre større tryghed i trafikken og et smukkere og mere roligt bycentrum. Der skal fokus på fremkommelighed, komfort og sikkerhed. SF ønsker at sikre de bløde trafikanter (fodgængere) og som konsekvens heraf, at bymidten bliver bilfri.

Vi har set andre byer ”fortryde” gadegennembrud, som blev etableret i 60’erne og 70’erne for at tilgodese privatbilismen – i Svendborg ofrede man Bagergade. SF vil over en årrække ændre denne trafikkultur og starte med at nedlægge kørebanen på Centrumpladsen, der forbinder Tinghusgade og Skolegade. Vi ønsker en sammenhængende Centrumplads og en sivegade imellem Krøyers Have, teatret og Byskolen. Karruselkørslen i bymidten skal stoppes.

 undefined

SF vil arbejde for

 • At skabe mest mulig bilfri bymidte i Svendborg.
 • At lokaltrafikken optimeres med fokus på forretningernes åbningstider
 • At der sikres en stabil og fleksibel lokaltrafik til og fra landdistrikterne
 • At nuværende P-afgift fastholdes som adfærdsregulerende faktor.
 • At etablere en sammenhængende Centrumplads
 • At iværksætte Cykelpolitik 2.

 

 

 

 

Svendborg Kommune som arbejdsgiver

 Det er frustrerende ikke at have tid til at skifte den ble, medarbejderen ved har siddet alt for længe. Det er frustrerende ikke at have tid til at forberede sin undervisning tilfredsstillende. 

Svendborg Kommune som arbejdsgiver
Lad medarbejderne få ro til dialog og relation med borgerne.

Svendborg Kommune er kommunens største arbejdsplads, men det skal også være den bedste. Derfor vil SF arbejde for en personalepolitik, der er stærkt demokratisk, og i højere grad end nu bygger på involvering, medindflydelse og medansvar.

Debatten om offentlig styring er ved at køre galt i forskellige opfattelser af dokumentation, kontrol og tillid. Ansatte har intet imod at udføre dokumentation, men det går for langt, når dokumentationen mere handler om kontrol og ikke giver mening. Problemet er, at politikerne tilsyneladende går rundt med en forestilling om, at dokumentation sikrer kvaliteten, mens medarbejderne ude i virkeligheden oplever store udfordringer med bureaukratisk meningsløshed og manglende tid til inddragelse af borgerne.

Arbejdspresset er nu så voldsomt, at der er arbejdspladser, som kæmper med stort sygefravær, og mange har søgt væk fra kommunen. Det skyldes manglende normeringer, det skyldes alt for mange omorganiseringer, og det skyldes ikke mindst, at medarbejderne ikke kan bruge de mange faglige kompetencer, de har tilegnet sig under deres uddannelse. Det er frustrerende ikke at have tid til at skifte den ble, medarbejderen ved har siddet alt for længe. Det er frustrerende ikke at have tid til at forberede sin undervisning tilfredsstillende. Og det er frustrerende at skulle udfylde skemaer frem for at udfylde sit job på en fagligt kvalificeret måde.  Lad de offentlige medarbejdere passe deres arbejde uden unødvendigt bureaukrati. Når medarbejderne sidder foran tasterne på computeren, går tiden fra de borgere, som har brug for en koordineret indsats med fokus på forandring.

Der er noget helt galt, når borgerne oplever, at de skal kæmpe med det system, som er sat i verden til at hjælpe dem. Borgerne oplever ofte, at det er meget vanskeligt at få en reel dialog med den kommunale medarbejder! Det medfører utryghed, og så opstår konflikten!  Desværre betyder det så også, at borgerne ikke altid forstår baggrunden for afgørelsen.  Og lad os slå fast: det er ikke, fordi medarbejderne ikke vil det, men fordi tiden ikke er til det.  Borgere og medarbejdere har fælles interesser, de er ikke hinandens modsætninger.

Det er en borger, der behandles - ikke en sag!

Samtidig lider kommunen under flere års borgerlig (over)styring af den offentlige sektor, med en dagsorden om at minimere det offentlige forbrug og udlicitere mest muligt til den private sektor. Det har øget det generelle krav om effektivisering og medført et voldsomt arbejdspres på den enkelte ansatte.

 SF vil arbejde for

 • at styrke muligheden for dialog mellem borgere og medarbejdere
 • at medarbejdernes faglighed slippes fri, så de får kompetence til at træffe flere selvstændige beslutninger
 • at der oprettes en whistleblower-ordning for alle ansatte i kommunen
 • at administrationen gennemgås med tættekam og alle unødige dokumentationskrav skrottes
 • at der igangsættes en kommunal smiley-ordning for arbejdsmiljøet for alle kommunale arbejdspladser, fulgt op af handleplaner dér, hvor der skal ske forbedring
 • at der tilbydes et årligt sundhedstjek til alle medarbejdere.

 

Erhvervspolitik

Der skal støttes op om iværksættere og mindre virksomheder og arbejdes for et godt netværk virksomhederne imellem.

torvgågade.jpg

Erhvervspolitik

SF ved, at en god kommunal erhvervspolitik altovervejende drejer sig om at sikre en høj service, en god infrastruktur og en velfungerende, kollektiv trafik,  gode skole- og børnepasningsforhold,  gode uddannelsesmuligheder samt udviklings- og kompetenceløft af arbejdsstyrken i kommunen.

Der skal fortsat arbejdes for at skabe en spændende kommune, som både borgerne og erhvervslivet bliver tiltrukket af. Der skal støttes op om iværksættere og mindre virksomheder og arbejdes for et godt netværk virksomhederne imellem.

SF ønsker et godt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv og gode rammebetingelser for erhvervslivet og for en hurtig og smidig serviceforvaltning, så bl.a. byggetilladelser, miljø-godkendelser og lignende får en rimelig behandlingstid. SF har medvirket til oprettelse af erhvervskontakten i Svendborg og en aftale om kontinuerlige møder med diverse erhvervs-organisationer. Hertil kommer en lang række aktiviteter, som understøtter detailhandelen.

SF vil fortsat støtte et stærkt erhvervsliv, som skaber de mange gode arbejdspladser på havnen, i byen i vores erhvervsområder og i lokalområdernes, som vores samfund har brug for. Men: SF deltager ikke i den ”klynk”, DI sammen med andre har formået at skabe omkring erhvervslivet på Sydfyn. Når kommunen yder, vil SF kræve DI’s medspil.

SF vil arbejde for

 • at styrke bosætningen og tiltrække nye virksomheder til kommunen gennem markedsføring af kommunen
 • at kommunen er aktiv støttende over for de virksomheder, som er deres ansvar bevidst, set i forhold til produktionsmetoder, det ydre miljø, deres medarbejderes sikkerhed og sundhed
 • projekter, der støtter udvikling og markedsføring af økologiske, bæredygtige kvalitetsfødevarer
 • at detailhandelen får fælles åbningstider i bymidten og deltager i de fælles aktiviteter, der igangsættes
 • at beskæftigelsen er fortsat stigende, ikke kun via beskæftigelsestilbud, men gennem jobrotation og en aktiv, opsøgende og dynamisk indsats og støtte til fremskaffelse af ordinære jobs

 

 

 

Univers
Mobil navigation