Lokal Politik

På denne side finder du politikområder, som SF-Svendborg arbejder med

HELE DENNE SIDE UNDER UDARBEJDELSE

Bæredygtige lokalområder og borgerinddragelse 6

Børne-og dagtilbud 8

En stærk folkeskole for alle 10

Ungdomsbyen Svendborg 12

Det brede Kultursyn 13

Sports is public health 15

Socialt udsatte børn og unge                                                 16

Værdig ældrepolitik                                                                18

Socialpolitik –socialt udsatte                                                 19

Handicappolitik                                                                       20

Sundhedspolitik                                                                       21

Beskæftigelsesindsatsen                                                        22

Førtidspension                                                                         23

Integration                                                                              24

Cykel- og trafik politik                                                            25

Klima, miljø og natur - en grøn politik 27

Svendborg Kommune som arbejdsgiver 29

Erhvervspolitik                                                                          31

 undefined

Kommunsalpolitisk program 2014 - 2018

 

 

 

 

UngdomsPolitik

Vi skal byde de unge velkommen i vores by og bymidte. Det er her det sociale liv udfoldes når der ringes ud på byens uddannelsesinstitutionerne, og som et centralt mødested vil SF presse på for at få det ungdomskulturhus som der længe har været talt om, men som der ikke har været politisk vilje til at etablere.

Svendborg har altid været beriget af mange unge, der er opvokset her og andre unge der er kommet til vores by for at få en uddannelse. Men skiftende byråd har aldrig helhjertet taget de kvaliteter til sig, som disse mange unge tilføre vore by med Liv, fest og Farver. Tværtimod har debatten ofte gået på at indskrænke  unges synlighed i gadebilledet, frem for at værdsætte deres tilstedeværelse.

De sidste år er det dog lykkedes de unge, at sætte deres præg på byen. Vi ser ungdomskulturer få stærkere fodfæste ved stædigt at holde fast i deres skaterramper på havnen, grafittifolket der vedholdende fornyer deres område på Dronningemanen og vi har set en ungdoms-forfatterfestival vokse. På samme måde har vi set unge interessere sig for deres bys udvikling ved at bidrage til forslag om bymidtens udvikling, deltage i debatter om havneplanen, kollektivtrafik, cykelkampanger og deltagelse omkring en ny kulturstrategi.

Vi skal byde de unge velkommen i vores by og bymidte. Det er her det sociale liv udfoldes når der ringes ud på byens uddannelsesinstitutionerne, og som et centralt mødested vil SF presse på for at få det ungdomskulturhus som der længe har været talt om, men som der ikke har været politisk vilje til at etablere.

 SF vil arbejde for:
 • At styrke denne udvikling, ved at give de unge friere rammer til at præge deres by
 • At sikre de unge indflydelse på kommunens udvikling, f.eks. gennem et ungdomsråd
 • At skabe forbindelser mellem kulturlivet, kulturoplevelser og uddannelsesinstitutioner
 • At sætte stort fokus på musikskoler, tegneskoler, forfatterskoler åbne værksteder, ungdomsskolen og ungdomshuse
 • At støtte de unge i at skabe kulturoplevelser, opdyrke fristeder, eksempelvis på havnen
 • At de unge sikres mulighed for selv at skabe en ungdoms-kulturfestival
 • At etablere et ungdomskulturhus i bymidten
 • En bred kulturel dannelse i folkeskolen

Kollektiv Trafik, Privatbilisme og Cykelisme

Mange af disse borgere kunne med fordel anvende den kollektive trafik eller cykelstinettet hvis trafiknettet blev yderlig optimeret.

undefined

KOLLETIV TRAFIK, PRIVATBILISME og Cykelstier

Den kollektive trafik er en mere miljøvenlig og energisparende transportform og et helt nødvendigt alternativ til privatbilismen. I dag er der mere end 6000 mennesker, der hver dag pendler ud og ind af kommunen, og der er mange svendborgensere, der dagligt bruger bil for at transportere sig få kilometer ind til en arbejdsplads i midtbyen. Mange af disse borgere kunne med fordel anvende den kollektive trafik eller cykelstinettet hvis trafiknettet blev yderlig optimeret.

Det er lykkedes i nuværende byrådsperiode at forbedre den kollektive trafik på en sådan måde, at der stadig flere der benytter sig af den kollektive trafik. Det er sket gennem halvtimedrift af bybusser, et fleksibelt teletaxasystem og en ”fletter” af den lokale og regionale trafik på et nyt terminalområde ved havnen. Samtidig er det lykkedes at sætte en ny dagsorden, således at der tages langt større ansvar for de bløde trafikanter. Det sker ved at udlægge flere cykelstier ved at lave trafikdæmpninger på mange stærkt trafikale veje og ved at lægge hele bymidten mellem Krøyers Have og havnen om til byrum på de bløde trafikanters premisser.

Svendborg Kommune er en af de kommuner på landsplan, hvor der kommer flest ”bløde trafikanter” til skade. Det skyldes i stor udstrækning manglende afgrænsning mellem bil- og cykeltrafik samt en voldsom belastning af biltrafik i centrum. Men SF anerkender at vi lever i et samfund hvor bilen som individuelt transportmiddel langt ud i fremtiden vil være et faktum som vi derfor også i byplanlægningen må arbejde med.

SF vil fjerne bilerne helt fra det indre centrum – Store Torv og Centrumpladsen – og i stedet for parkeringspladser bruge pladserne til oplevelsesrum for borgerne. Som nævnt er vi klar over, at bilen fortsat er et bærende element i borgeres daglige transportbehov og vi er naturligvis stærkt optaget af at fastholde Svendborg som en levende handelsby. For at opfylde disse behov er parkeringspladser nødvendige, og vi vil derfor anlægge nye P-huse i udkanten af Svendborg centrum.


Samtidig med at bilismen fjernes fra bymidten, ønsker vi cykelstier etableret i hele kommunen. Et stinet der forbinder daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner samt kommunens bycentre. Disse initiativer vil på én gang give større tryghed i trafikken for de bløde trafikanter og et smukkere bycentrum i overensstemmelse med de tanker der ligger i ”Citta-Slow” - der i al sin enkelhed handler om det gode liv.


SF VIL ARBEJDE FOR
• at lokaltrafikken optimeres, således at trafikplan tilrettes butikkernes åbningstid i bymidten og at der     sikres stabile og flexibele løsninger i landdistrekterne                                                               
• at der gives mulighed for forsøge med gratisuger i bybusser, og halvering af billettakster i tidsrumme hvor der er få mennesker i busserne
• at rabatter først og fremmest rettes mod daglige brugere
• at skabe bilfri bymidte i Svendborg – ”Fra Bilby til Gåby”
• at fastholde en parkeringsafgift, som adfærdsregulerende faktor overfor bilismen  
• at der udarbejdes en handlings- og anlægsplan for cykelstier i kommunen, og at cykelstinettet løbende udbyggesog vedligeholdes

 • at der oprettes cykelgader i periferien til Svendborg bymidte for at sikre cykelister og forbedre parkeringsmuligheder
 • at der i samarbejde med uddannelsesinstututionerne sikres gode vilkår for cykelister herunder sikker cykelopbevaring, bycykler/lånecykler og cykelstier
 • at sikre plads til cykler i by – og regionsbusser
  • at der i forbindelse med havneplanen skabes sikrep bilfri rum til de bløde trafikanter og hvor parkering sker under bebyggelse eller i p-huse

At der arbejdes med p-hus på havnefronten så kajerne friholdes for biler

At  Ærøfærgerne  forbliver i Svendborg havn og at området  trafiksikres

At der arbejdes på oprettelse af letbane mellem Svendborg og Odense

At banesporene i jernbanegade åbnes (som letbane), således at der skabes et byrum med gode forhold for cykelister og gående og med åben adgang til Frederiksgade, Skattergade og Valdemarsgade

 undefined

Bæredygtige lokalområder og borgerinddragelse

Bæredygtige lokalområder og borgerinddragelse Det skæve Danmark trives i kommunen - det er paradoksalt og forkert.

SF ønsker at styrke det lokale demokrati.

En måde hertil er at etablere lokale velfærdscentre, der kan medvirke til at bringe velfærden tilbage til de mindre samfund. Det giver endvidere mulighed for, at borgerne kan etablere andre funktioner som for eksempel fælleslokale, frivillighedscenter, fælles mad, cafe, storskærm (film og sport) og kulturarrangementer. Andre muligheder kan være etablering af landsbybutik (forudsat at der ikke er en butik i byen i forvejen), udlevering af pakker o.m.a.

Meget kan i dag klares på mail, men ikke alt, og velfærdscentrene vil forkorte transporttiden til de serviceydelser, som vi alle har behov for, og genskabe nærheden til det offentlige. Muligheden for at skabe fælles aktiviteter i centrenes lokaler kan bidrage til fælleskab og sammenhold og styrke medborgerskabet. Det vil også skabe flere job i landdistrikterne, for institutioner og servicefunktioner skaber i sig selv nye arbejdspladser og kan medvirke til nye tilflyttere.

I juni måned 2017 fremlagde SF et forslag i Svendborg Byråd om, at borgere skal have mulighed for at få enkeltsager behandlet i byens øverste politiske råd, hvis ellers tilstrækkelig mange borgere ønsker det. Desværre var der ikke flertal for SF’s forslag. Men SF fastholder ønsket, og vi gør det, fordi vi vil arbejde for at styrke demokratiet. I lyset af, at Svendborg efter kommunalreformen blev en stor kommune, er der desværre borgere, som oplever, at det har indskrænket det lokale demokrati, og at borgerne i yderdistrikterne er kommet længere væk fra de politiske beslutninger. 

Det vil SF gerne gøre noget konkret ved. Derfor er forslaget, at borgere skal samle det antal stemmer, der normalt skal til for at få et mandat i byrådet.

Her i Svendborg tales der til stadighed om udflytningen af statslige arbejdspladser. Svendborg blev på uforståelig vis forbigået, da Søfartsstyrelsen skulle omplaceres. Det samme gjorde sig gældende, da en ny politiskole skulle placeres vest for Storebælt.

De små samfund bliver glemt, de bliver nedprioriteret og de dør, hvis vi ikke gør noget. Derfor er det også en kommunal opgave at fastholde kommunale arbejdspladser i egne lokalområder. Vi skal fastholde skoler, dagtilbud og biblioteker lokalt. Det er en forudsætning for, at borgerne fortsat vil bosætte sig i landdistrikterne, og det er vigtigt for at opretholde og styrke sammenhængskraften i hele kommunen. Vi skal samle de mange forskellige kræfter, der er i by og på land, og skabe en fælles fortælling og forståelse for ”det gode liv på Sydfyn”.

I SF insisterer vi på, at opretholde og styrke sammenhængskraften i Svendborg Kommune. Fordi det er det eneste rigtige at gøre. Svendborg er en stor kommune med et stort opland. Når SF - med rette - kæmper for liv og arbejdspladser i hele Danmark, så skal vi også lokalt vise viljen til at sørge for liv og arbejdspladser i hele kommunen.

Derfor skal der også sikres lettere adgang og kortere transporttid til en række offentlige servicefunktioner.

 

"Det gode Liv"

Efter mange års besparelser og rationaliseringer skabes ny bæredygtig vækst og udvikling ifølge SF bedst ved at få flere borgere til at flytte til kommunen.. Derigennem skabes et større indtægtsgrundlag, og derfor har SF gennem en årrække arbejdet for at gøre kommunen attraktiv som bosætningskommune.

Bæredygtig Vækst og Udvikling

Efter mange års besparelser og rationaliseringer skabes ny bæredygtig vækst og udvikling ifølge SF bedst ved at få flere borgere til at flytte til kommunen.. Derigennem skabes et større indtægtsgrundlag, og derfor har SF gennem en årrække arbejdet for at gøre kommunen attraktiv som bosætningskommune.

Dette er bl.a. sket ved at gennemføre den store plan for Tankefuld, som vil blive stedet hvor nye boligformer med bæredygtigt miljø prioriteres højt, og hvor fremtidens familier vil søge hen, når boligmarkedet igen ta´r fart.

Samtidig vil SF arbejde for, at bymidten i Svendborg bliver nyanlagt og gennemrestaureret med åbne bilfrie torve og rekreative byrum, hvor mennesker gerne vil mødes, hvor handelen vil blomstre, og hvor gående og cyklende vil få optimale forhold. Tillige er der skabt grundlag for, at kreative borgere vil medvirke til at ændre byrummene, for at udfordre vores behov for oplevelser og give borgerne lyst til at deltage i byens udvikling.

I forlængelse heraf lægger visionerne om den Maritime Byhavn, hvor hele området omkring havnen og kajerne vil blive åbnet for borgerne. I tidligere tid dannede disse områder rammen om nødvendig fragt, transport og tung industri. Nu skal området udvikles til lettere erhverv, kulturinstititioner, trafikhavn for øerne og bosætning. På den måde vil havnen igen komme til at blomstre og skabe muligheder for nye arbejdspladser og det gode liv ved kajerne.

Men til ”det gode liv” hører også et godt serviceniveau for kommunens borgere. Der skal være gode forhold for børn og ældre. Folkeskolen og daginstitutionerne skal have gode rammer og veluddannet personale. Og kulturens mangfoldige tilbud fra idræt, aftenskoler, forsamlingshuse, teatre og kunsthåndværkere, skal fremmes mest muligt ved hjælp af optimale arbejdsvilkår. Det er her vi sætter rammerne for det gode fritidsliv, og det er her Svendborg som bosætningskommune kan gøre den store forskel fra andre kommuner, når familien skal vælge sin bopæl.

”Det gode liv” indebærer også et ansvar for fællesskabet. Derfor er det vigtigt i et samfund i balance, at der tages vare om de borgere der af forskellige grunde mister fodfæste. Vi skal i langt højere grad være opmærksomme på hinanden-og på hinandens muligheder, og vi skal som kommune hele tiden have opmærksomheden rettet mod borgere, der har en svær tilværelse (syge, psykisk syge, ”misbrugere”, familier i opløsning, o.a.) og hjælpe dem til et bedre liv.

En Stærk Folkeskole

Vi skal stadig arbejde for en folkeskole, hvor alle børn oplever glæden ved at læse, skrive og regne. Men vi skal samtidig arbejde for en folkeskole, hvor de unge engagerer sig og selvstændigt fordyber sig i nye udfordringer. Skolen skal være kreativ og børnene skal tidligt opleve glæde ved at udføre skabende aktiviteter.

En stærk folkeskole

Et godt samfund tager vare på sine børn, værdsætter deres forskellighed og nysgerrighed og er opmærksom på deres sårbarhed. SF vil skabe en folkeskole, der giver eleverne ideelle forhold til deres læring. En skole der anerkender, at vejen til læring er forskellig fra barn til barn. Det er en vision for SF, at skolen skal fungere som løftestang for de børn, der ikke har bogligheden med hjemmefra.

Når vores børn starter i folkeskolen er de meget motiverede for at lære nyt, og denne motivation skal vi arbejde for at bevare igennem hele skoletiden. Børnene skal have en længere sammenhængende skoledag med flere aktivitetstimer, hvor de får mulighed for at kombinere leg og læring. Skoledagen skal være engagerende og indholdet skal begejstre børnene. Folkeskolen arbejder allerede i dag med inklusion, hvilket kræver brug af mange forskellige undervisningsformer. Dette arbejde skal bakkes op af et kompetenceløft til både lærere og pædagoger, så den sammenhængende skoledag giver mening for alle elever.

Vi skal stadig arbejde for en folkeskole, hvor alle børn oplever glæden ved at læse, skrive og regne. Men vi skal samtidig arbejde for en folkeskole, hvor de unge engagerer sig og selvstændigt fordyber sig i nye udfordringer. Skolen skal være kreativ og børnene skal tidligt opleve glæde ved at udføre skabende aktiviteter, så de får det kulturelle input tæt ind på livet i en tidlig alder.

De unge skal have indflydelse på deres skoledag, de skal have mulighed for at arbejde med projekter på tværs af fagene, og undervisningsformerne skal være varierende med mere brug af bl.a. IT. Det er også betydningsfuldt, at give børnene indsigt i naturens sammenhænge og aflægge besøg på erhvervsvirksomheder i nærområdet. Elevdemokratiet skal styrkes, og eleverne skal uddannes til aktive samfundsborgere. Dette er en meget vigtig opgave, og det kan bl.a. styrkes i det daglige arbejde ved at give eleverne mere ansvar overfor fællesskabet.

Alle unge skal tage en ungdomsuddannelse og have mod til at uddanne sig videre. Vi har brug for dygtige unge fremover, og uden en uddannelse er det næsten umuligt at komme ind på arbejdsmarkedet. Derfor skal alle børn og unge have de basale færdigheder med sig fra folkeskolen, men de unge skal også guides den rigtige vej i uddannelsessystemet. Alle børn og unge skal have lige muligheder for et godt liv uanset baggrund og livsbetingelser. Alle skal ikke nødvendigvis kunne det samme, men vi skal turde have ambitioner også på vegne af børn og unge i udsatte positioner.

SF vil arbejde for

• at elevernes motivation bevares gennem hele skoleforløbet

• at vores børn skal lære mere

• at mulighederne for at kombinere leg og læring bliver større

• at elevernes skoledag skal være en sammenhængende helhed

• at elevernes skoledag er sjov og kreativ

• at eleverne i en tidlig alder oplever glæden ved kulturelle oplevelser

• at der indføres lektiecafeer på alle skoler

• at eleverne har et godt skoleliv uanset baggrund og livsbetingelser

• at eleverne har indflydelse på deres skolehverdag

• at elevdemokratiet styrkes

• at eleverne lærer at føle ansvar for fællesskabet

Dagtilbud i Børneperspektiv

Barndommen har en selvstændig værdi. Det er den tid, hvor børn dannes og danner sig, og hvor de etablerer tætte relationer til deres omgivelser. I SF tager vi børns liv alvorligt og vil arbejde for, at deres liv foldes ud i fællesskaber med respekt for den enkeltes egenart.

SF ser børnepasningsområdet i et børneperspektiv.

Børn har brug for tid og plads til at udvikle sig i hver deres unikke retning. De skal kunne lege, tumle og tilegne sig viden om verden i spændende og trygge omgivelser med voksne omkring sig; voksne, der har tid og ressourcer til at kunne give omsorg og til at støtte børnene i denne proces. Det vil medvirke til at skabe kreative børn, som har de største forudsætninger for at blive kreative voksne, og det vil gavne både dem selv og samfundet.

Daginstitutionerne skal danne rammen for en tryg og udfordrende dagligdag. De skal ikke bare være en slags praktisk opbevaring af børn i dagtimerne, men et sted, hvor børns kreativitet og selvstændighed udvikles og samtidig et sted, hvor de første venskaber og fællesskaber skabes. Et godt børneliv er et vigtigt fundament for et godt voksenliv. Gode forhold for børn er derfor den bedste fremtidsinvestering et samfund kan gøre.

Barndommen har en selvstændig værdi. Det er den tid, hvor børn dannes og danner sig, og hvor de etablerer tætte relationer til deres omgivelser. I SF tager vi børns liv alvorligt og vil arbejde for, at deres liv foldes ud i fællesskaber med respekt for den enkeltes egenart. Derfor mener vi, at de institutioner som samfundet stiller til rådighed for børn og unge skal være af høj kvalitet – både de fysiske rammer og ikke mindst med veluddannet og engageret personale.

Det er afgørende for vort samfund fremover, at børn lever og tænker ”grønt”. De skal derfor allerede fra deres første leveår have mulighed for at opleve ”en grøn verden”. Vi har i dag mange institutioner, som handler og tænker grønt, hvor der tages hånd om genbrug, hvor børn lære at spare på vandet, hvor den mad der stilles på bordet er sunde fødevarer som italesættes, hvor bevægelse og leg er en daglig aktivitet. Disse institutioners erfaringer skal danne baggrund for, at kommunens øvrige institutioner også bliver velfungerende og ”grønne” institutioner.

Igennem de senere år er kvaliteten i institutionerne desværre blevet presset af økonomiske nedskæringer. SF ønsker dagtilbud, hvor kvaliteten er i højsædet, hvor arbejdsmiljøet er godt, og hvor de fysiske rammer giver optimale betingelser, og institutionerne skal have åbningstider, der tilgodeser forældrenes behov.

Ressourcespørgsmål -herunder administrative og ledelsesmæssige opgaver -må ikke fjerne fokus fra det pædagogiske arbejde, og når det drejer sig om indsatsen over for de mest udsatte børn, er det afgørende med en tidlig indsats, så eksempelvis børn af svagt fungerende familier ikke lades i stikken. Det betyder bl.a., at anbringelse uden for hjemmet skal foretages i tide og ikke udsættes i årevis.

Dagtilbuddene er under kraftig forandring. De stigende pædagogiske kvalitetskrav løses bedst i fagligt bæredygtige miljøer. Det betyder, at der skal være de nødvendige pædagogiske og ledelsesmæssige kompetencer. SF ønsker at tildele børnene mere tid – blandt andet ved at centralisere nogle af de administrative opgaver. Administrative og ledelsesmæssige opgaver skal ikke fjerne fokus fra det pædagogiske indhold. Dette gøres ved at sikre en flad ledelsesstruktur, hvor ledelsen sker fra den enkelte daginstitution og med forpligtende samarbejde med institutioner i lokalområdet.

En nærværende ledelse betyder, at en person der er ansat i Børnehuset, er til stede og kender personalet, børn og forældre.Vedkommende skal kunne stå til rådighed for spørgsmål fra forældrene. Ligeledes skal personen kunne indgå som vikar i akutte situationer og have indsigt i Børnehusets læreplaner.

SF vil arbejde for

•at videreudvikle kvaliteten i de pædagogiske tilbud

•at antallet af børn i Børnehusene er maximum100

•at afsætte midler til udviklingsarbejde i dagtilbudene

•at nedsætte brugerbetalingen – specielt på vuggestuepladser

•at institutionerne udvikler deres miljøbevidsthed, så børnene får kendskab til bæredygtig levevis

•at ledelsen er tæt på børnene

•at nyansatte dagplejere har gennemført Den Pædagogiske Grunduddannelse

•at der er en overvægt af pædagogisk uddannet personale i dagtilbudene

•at sikre skolefritidsordninger i egne lokaler i nær tilknytning til skolen.

•at der enten oprettes væresteder, juniorklubber eller byggelegepladser i alle skoledistrikter

•at børn med særligt behov sikres tilstrækkelig faglig støtte

•at der i midtbyen etableres et ungdomshus

SF er Det grønne Parti

SF er et grønt parti som har fokus på nødvendigheden af bæredygtig vækst. SF vil arbejde for at Svb. Kommune bliver klimakommune, og vil presse på for at sikre at ny teknologi, nye muligheder efterfølges 0g sikre mere ambitiøse mål mht. nedbringelse af CO2 udslip.

undefined

SF er et grønt parti

CO2 reduktion/ energirenovering:

”5762 projektet” (gruppe af borgere der med tilskud fra Svb. Kommune hjælper private husejere med at lave planer for energirenovering) , er et godt eksempel på at private ildsjæle i samarbejde med Svb.Kommune kan løfte opgaver som Svb. Kommune ikke vil kunne alene. Fra SF vil vi arbejde for at projektet støttes i sin nuværende form, og at der tilføres midler til konkrete forsøg med at energirenovere hele gader på én gang. Til gavn for klimaet, til gavn for energiforbruget og dermed også for den enkelte husejers økonomi.

Naturgenopretning:

Fyn er et ”landbrugsland”, hvor omfanget af ”ægte” natur er begrænset. Det rejser et naturligt krav om, at vi værner om og plejer den natur vi har. For at biodiversiteten kan udvikles, skal naturområderne være så store og sammenhængende som muligt. Der er arbejde i gang med at skabe sammenhæng mellem mindre naturområder. SF vil følge arbejdet opmærksomt og være i front mht. til at give muligheder for opkøb af jord eller andet, der kan give vor natur de bedste muligheder.

Vandløb:

I Svendborg Kommune er der ca. 200 km vandløb. Disse vandløb er af overordentlig stor betydning for plante-og dyreliv. Vi hører mest om betydningen for ørredbestanden, da den har stor betydning for turisterhvervet. Men vandløbene er levested for et stort antal plante-og dyrearter, som kun kan trives hvis vandet er rent. Vandløbene fungerer også som afvanding af landbrugsarealer, hvilket indebærer en til tider uundgåelig konflikt mellem natur-og landbrugsinteresser. SF vil fortsat arbejde for at vores vandløb til stadighed udvikles mod målet: at fremstå uberørte. Det er SF’s holdning at nogle landbrugsarealer ligger så lavt at de ikke kan afvandes uden at ødelægge livet i vandløbene. Disse områder må opgives som landbrugsjord og gives tilbage til naturen.

Grundvand:

Kvaliteten af vandet i vores drikkevandsressourcer er af altafgørende betydning for vores sundhed. De fleste ressourcer befinder sig under landbrugsarealer. Afsløringer af import af kunstgødning, der spredes ulovligt på markerne, (oven i den tilladte mængde), og af import af forbudte kræftfremkaldende sprøjtegifte, fortæller med al tydelighed, at vi ikke kan stole på at vores drikkevand ikke en dag bliver forurenet med sprøjtegifte. SF vil arbejde for at Svendborg Kommune som ejer af Svendborg Vand stiller krav om at købe eller forpagte de arealer, hvorfra der indvindes drikkevand, med henblik på skovrejsning, eller anden brug af arealerne, der sikrer, at der ikke sprøjtes på områderne. Det bør være forbudt at bruge sprøjtemidler i private haver.

Det Sydfynske Øhav:

Det Sydfynske Øhav er en ren naturperle, som dyr og planter trives i og som mennesker kan glæde sig over at færdes i. En god vandkvalitet i Øhavet er ikke en selvfølge, vi husker alle år med iltsvind. Der er derfor til stadighed behov for at reducere udvaskning af kvælstof fra landbruget og for at sikre at vore renseanlæg fungerer godt. SF vil også fremover være i front mht. til stadig opmærksomhed på at fremme tiltag der forbedrer vandkvaliteten i Øhavet. Store husdyrbrug skal klassificeres som industri, med samme krav til nedbringelse af forurening som der er til øvrig industri i Danmark.

Vedvarende energi:

En forudsætning for at vi kan nå de nødvendige klimamål, er at vi som kommune går foran i udnyttelse af vedvarende energi. SF vil fremover, som det er tilfældet nu, presse på for at Svendborg kommune bliver foregangskommune hvad angår overgang til vedvarende energi, herunder brug af el-biler.

SF vil arbejde for:

• at Svendborg Kommune bliver klimakommune, og at klimamålene justeres i positiv retning i takt med nye teknologiske muligheder

• støtte til projekter der nedbringer energiforbruget i private boliger og samtidig nedbringer CO2 udslip.

• at pleje vores natur bl.a. ved at skabe sammenhæng mellem naturområder til gavn for biodiversiteten.

• at vores ca. 200 km vandløb betragtes mere som natur end som afvandingsmulighed for landbrugsarealer. At spærringer fjernes for at give fri passage for fisk og bunddyr.

• at vi beskytter vores grundvand ved at opkøbe/ forpagte arealer, hvor der indvindes drikkevand.

• at der til stadighed, bl.a. gennem reduktion af udvaskning af kvælstof, arbejdes for at forbedre vandkvaliteten i Det Sydfynske Øhav.

• at Svb. Kommune bliver førende kommune i bestræbelserne på hurtigst muligt at nå de nødvendige klimamål.

En stærk beskæftigelsespolitik

Vi skal stille krav til de virksomheder, der udfører opgaver for det offentlige, om at sikre praktikpladser, fordi der stadig er alt for mange unge, som ikke kan færdiggøre deres erhvervsuddannelse, på grund af manglen på praktikplads. n.

undefined

Vi står midt i en krise, som ikke bare har ramt Svendborg, men hele Europa og USA. Med andre ord: det er en global krise, som vi her i Svendborg også skal forholde os til og finde løsninger på.

I SF tager vi ansvar, også når det er svært. Midt i en krisetid, hvor økonomien er stram og arbejdsløsheden høj, tager vi ansvaret på os og er med til at lede Svendborg sikkert gennem krisen. Vi sætter mennesket først og har fokus på social retfærdighed. En visionær udvikling skal ske med udgangspunkt i fællesskabet, så vi sammen skaber tryghed og sikrer et velfærdssamfund, vi kan være stolte af -også på lang sigt.

I vores by skal vi skabe vækst og job gennem offentlige investeringer. Vi har besluttet at foretage store investeringer i anlæg i de kommende år. De vil både skabe arbejdspladser og samtidig fremtidssikre velfærdssamfundet.

I Svendborg er der også planer om store investeringer i forbindelse med henholdsvis bymidten og havneområdet. For SF er det vigtigt, at vi lokalt er med til at skaffe mange nye arbejdspladser gennem vores anlægsprogram, og at disse går til danske virksomheder, med danske håndværkere, og ikke til underbetalt udenlandsk arbejdskraft.

Og vi skal stille krav til de virksomheder, der udfører opgaver for det offentlige: de skal sikre praktikpladser, fordi der stadig er alt for mange unge, som ikke kan færdiggøre deres erhvervsuddannelse, på grund af manglen på praktikplads. Vi skal bruge de nye arbejdspladser, som vi skaber, aktivt i uddannelses-og beskæftigelsespolitikken.

Men det er ikke kun jobbene i den private sektor, som forsvinder. Også det offentlige har igennem længere tid måttet tage afsked med velkvalificerede gode medarbejdere. De a-kasser, som typisk organiserer offentligt ansatte, oplever en stigende ledighed. Og her er det igen de unge, der er særligt hårdt ramt.

Vi mener, at alle unge skal have mulighed for at tage en ungdomsuddannelse og have mulighed for at uddanne sig videre. Vi har brug for dygtige unge fremover. En uddannelse er i de fleste tilfælde nødvendig for at komme ind på arbejdsmarkedet. Derfor skal alle børn og unge have de basale færdigheder med sig fra folkeskolen, men de unge skal også guides den rigtige vej i uddannelsessystemet. Det sker ved et tættere samarbejde mellem folkeskole og ungdomsuddannelserne, og ved et tættere samarbejde mellem de kommunale institutioner.

SF vil arbejde for

• at sikre arbejdspladser gennem anlægsinvesteringer

• at sikre højt serviceniveau i kommunen

• at sikre respekt om mennesker -også mennesker der er ledige

• at der sker en hurtig udredning af den lediges situation

• at sikre et rummeligt arbejdsmarked.

• at skabe en "kariere café", hvor jobsøgende kan netværke og inspirere hinanden samt få personlig vejledning og coaching

• at anvende jobrotation så flere får erhverserfaring Socialt udsatte.

Handicappede borgere

SF står for et solidaritetsprincip, hvor fællesskabet har ansvar for den enkelte, og vi mener, at handicappede mennesker har ret til at leve et værdigt liv integreret i samfundet.

Handicappede borgere

SF står for et solidaritetsprincip, hvor fællesskabet har ansvar for den enkelte, og vi mener, at handicappede mennesker har ret til at leve et værdigt liv integreret i samfundet. Det er vigtigt, at hjælpen til handicappede mennesker tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker og derved tilskynder til, at den enkelte tager ansvar for eget liv.

Handicappede borgere skal sikres muligheden for at leve et værdigt liv. For kørestolsbrugeren føles det lige værdigt at have adgang til offentlige anlæg og bygninger samt at adgangen til offentlige transportmidler er kørestolsvenlige. For den hørehæmmede er det værdigt, når oplysninger om fx bus-og togafgange kan læses og for den blinde er det værdigt når der er etableret lyd ved alle fodgængerfelter samt at køreplanstavler er forsynet med blindskrift ved bus-og togstationer, eller at der er etableret mulighed for at orientere sig auditivt.

Personer med psykiske og / eller mentale handicaps kræver en særlig opmærksomhed, fordi handicappet ofte er usynligt. Erfaringer viser tydeligt, at en tidlig indsats har stor effekt og på længere sigt mindsker behovet for støtte.

Der skal findes tilstrækkelige midler til støtte, optræning og mentorordninger, der sikrer, at den handicappede øger egne kompetencer i forhold til almindelig dagligdags levevis og som endvidere kan sikre den enkeltes mulighed for at blive ordentligt etableret på arbejdspladsen. Dette uafhængigt af om der er tale om almindelige arbejdspladser, private-eller offentlige, fleks-og skånejob eller tilbud om særlig beskyttet beskæftigelse.

SF vil arbejde for

• at handicappede borgere sikres samme rettigheder og muligheder som andre

• at forretninger og private firmaer skal tilskynde til en handicapvenlig praksis

• at handicappede borgere tilbydes mulighed for samvær med ligestillede

• at der oprettes særlige aktivitets-og væresteder, der er indrettet efter deres særlige behov, og hvor der er uddannet personale til at yde den fornødne støtte

• at der er tilstrækkelige og passende tilbud-herunder botilbud -i lokalområderne og med en normering, der sikrer hjælp til individuel udfoldelse og udvikling.

• at amilier med børn sikres en helhedsorienteret indsats, der er med til at skabe overskuelighed i familiens hverdag

• at handicappedes børn skal sikres ret til daginstitutionsplads og SFO i overensstemmelse med barnets og familiens behov.

• at kommunen lever op til sine forpligtelser overfor handicappede borgere samt at kommunen er medvirkende til et mere fleksibelt arbejdsmarked

• at handicappede skal tilbydes uddannelse, revalidering, skåne-og fleksjob.

• at kommunen lever op til sin ligestillingsforpligtigelse gennem ansættelse af handicappede.

• at kommunens kommunikations-og informationssystemer skal opbygges på en måde der giver handicappede bedst mulighed for at benytte disse.

• at kommunens foretager handicap kompenserende foranstaltninger i alle anlæg og bygninger.

Sundhed og Forebyggelse

At arbejde med sundhed og forebyggelse i en kommune er en af de bedste investeringer vi kan foretage, ikke bare af økonomiske grunde, men fordi det giver livskvalitet for borgerne.

Sundhed og forebyggelse

At arbejde med sundhed og forebyggelse i en kommune er en af de bedste investeringer vi kan foretage, ikke bare af økonomiske grunde, men fordi det giver livskvalitet for borgerne. Vi skal målrette vores tilbud, så de passer til den enkeltes behov, og vi vil arbejde på at kunne omfordele ressourcerne indenfor sundhedsområdet, så de mennesker der har brug for lidt ekstra hjælp kan få det.

SF ønsker at afsætte ressourcer til at få etableret kommunale sundhedscentre med fokus på alle borgere i kommunen. Specielt med henblik på de unge ønskes grønne områder med mulighed for en masse udendørs aktiviteter.

SF vil arbejde for

• at alle borgere i Svendborg kommune skal kunne henvende sig, få råd og vejledning om sundhed og forebyggelse.

• at formidle rådgivning omkring: KOL, diabetes, hjerte / kar -sygdomme, gigt ol.

• at formidle rådgivning om måling af blodtryk, rygestopkursus, lungefunktionsmåling, kostvejledning og vægttabskursus.

• at oprette pårørendegrupper til hjælp og støtte for syge og deres familie.

• at borgere kan henvises fra sygehus og egen læge til rehabilitering og videre udredning

• at etablere udendørs motions og sundhedsområder til forebyggelse af sygdomme

• at udvælge grønne områder i kommunen, indrettet med fitnessredskaber

• at oprette klinikker for unge, så de anonymt kan komme og få støtte og vejledning, omkring prævention og kønssygdomme.

Et værdigt Liv

I SF vælger vi mennesket. Derfor vil vi byde ind med række konkrete mål for kommunens udsatte borgere, som sikrer, at alle mennesker får muligheden for et værdigt liv.

undefined

Socialt udsatte borgere

I SF vælger vi mennesket. Derfor vil vi byde ind med række konkrete mål for kommunens udsatte borgere, som sikrer, at alle mennesker får muligheden for et værdigt liv. Når vi taler om udsatte borgere taler vi om hjemløse, alkoholikere og stofmisbrugere. Vi taler også om enlige mødre, børnene og de unge.

De udsatte borgere er i dag en voksende marginalgruppe, som vi har pligt til at tage alvorligt og forsøge at hjælpe på bedst mulig måde. Derfor skal der være plads til en social aktiv indsats og afsættes de nødvendige midler.

SF går ind for en helhedsorienteret og samlende behandling og sagsbehandling. Vi forestiller os, at kompetencer inden for de specifikke områder samles i større enheder, f.eks. ungeenhed og misbrugs-enhed. I den enkelte enhed skal relevante fagområder være repræsenteret, inkl. frivillige foreninger og organisationer. På denne måde skal borgeren kun gå ind ad én dør. Et menneske som f.eks. har et misbrug, går ind ad samme dør uanset om det handler om beskæftigelse, økonomisk hjælp til noget, misbrugsbehandling eller en snak og en kop kaffe i en frivillig forening/organisation.

SF ønsker respekt for de ”skæve eksistenser”, der ikke kan trives i egen lejlighed. Derfor er der behov for flere alternative boligformer i Svendborg Kommune

SF vil arbejde for:

• at styrke indsatsen i barnets første leveår

• at styrke samarbejdet mellem forældre, sundhedsplejerske, pædagoger, socialrådgivere og skole

• at skabe netværk mellem barn, forældre og familie

• at skabe tilknytning til støttepersoner/mentorer

• at give gratis tilbud til udsatte børn og unge om deltagelse i sport og andre fritidsaktiviteter

• at styrke brugen af SSP konsulenter

• at styrke det sociale arbejde i ungdomsklubberne

• at tilbyde behandling til hele familien, når et familiemedlem har et misbrug af enten alkohol eller stoffer

• at der etableres et arbejds-og aktivitetstilbud for udsatte voksne

• at der etableres Café med vaskeri, genbrugs-og cykelværksted, mini-højskole ”mød når du kan” og et kreativt værksted i samarbejde med frivillige organisationer

undefined

et FRISTED

 

Integration og Menneskesyn

SF lægger vægt på, at alle bliver betragtet som medborgere. At alle føler et medborgerskab på tværs af kulturelle forskelligheder. Derfor er det vigtigt, at de forskellige kulturer får mulighed for at møde hinanden

Integration

SF støtter etablering af et asylcenter i Svendborg. Svendborg Kommune skal være med til, at den enkelte sag behandles helhedsorienteret, hurtigt og værdigt. De flygtninge der kommer hertil skal opleve en målrettet indsats uanset udfaldet af den enkeltes sag.

SF lægger vægt på, at alle bliver betragtet som medborgere. At alle føler et medborgerskab på tværs af kulturelle forskelligheder. Derfor er det vigtigt, at de forskellige kulturer får mulighed for at møde hinanden. Noget vi blandt andet kan forestille os kunne foregå gennem en række inspirerende og motiverende kulturtræf. Kulturtræf -som kommunen sammen med frivillige kunne være igangsættere for.

SF lægger stor vægt på, at danskere med anden etnisk baggrund får sig en ungdomsuddannelse og dermed større mulighed for at få job.

Integration er et uhyre følelsesladet og kompliceret område, der kræver en bred vifte af forskellige initiativer, hvis den skal lykkes. Derfor vil SF sætte ind med en række konkrete forslag på området. Der er behov for, at danskere med anden etnisk baggrund er aktive og deltager i demokratiet, hvilket kræver, at de gør en aktiv indsats og har lysten til at påtage sig et ansvar. Ligesom det kræver, at etniske danskere gør en aktiv indsats for at slå bro mellem kulturerne, så vi kan sikre den kulturelle og sproglige integration og mangfoldigheden.

SF vil arbejde for

. at Svendborg kommune afsætter en hel dag i forbindelse med Svendborg Festdage til en tværkulturel festdag

. at øge indsatsen i forhold til danske børnefamilier med anden etnisk baggrund

. at Svendborg Kommune skal sikre, at danskere med anden etnisk baggrund anvender de kommunale dagtilbud

. at der såvel i daginstitutioner , SFO’er og skoler bevilges de nødvendige ressourcer til at sætte fokus på problemstillinger med danskere af anden etnisk baggrund, det gælder indenfor sprog og kultur

. at kommunens sundhedsplejersker skal medvirke til, at børn i familier med to-sproget baggrund rustes til en dansksproget hverdag.

. at alle børn i alderen 2-3 år løbende vurderes i forhold til deres sproglige og sociale udvikling.

. at mulighederne for de unge øges

. at Svendborg Kommune skal samarbejde med erhvervslivet, erhvervsskolerne og fagbevægelsen og derved sikre lærepladser og praktikforløb.

. at der løbende etableres projekter, hvor unge danskere med en anden etnisk baggrund kan få afklaret deres muligheder i forhold til uddannelse og job.

. at der etableres inspirations-og motivationscaféer med professionelt personale. De kan blandt andet være placeret på skoler, i ungdomsskolen, i et ungdoms-og kulturhus . at der afsættes økonomiske midler til en øget pædagogisk indsats i undervisningen.

. at Svendborg Kommune samarbejder med erhvervslivet og fagbevægelsen.

. at Svendborg Kommune skal etablere et såkaldt udrykningshold af professionelle mentorer, der kan rykke ud og løse problemer på skolerne, på arbejdspladserne og i familierne, lige præcis når problemet opstår

. at sikre kommunens fokus i forhold til at ældre med anden etnisk baggrund får den omsorg og pleje de har behov for

. at kommunen skal etablere netværk for ældre med anden etnisk baggrund for at modvirke ensomhed.

Univers
Mobil navigation