undefined

Indlæg 
brunohansen

 

Pas på Kulturarven

Kampen om et bilfrit torv fortsætter

Arbejdspladser og udvikling

Byrådsgruppens Beretning for 2014

undefined 

På denne side kan du læse indlæg, Klummer og læserbreve, af Bruno Hansen der er  byrådsmedlem for SF- Svendborg.

 

Her kan du læse om nogle af de væsentlige politiske beslutninger der er taget i Svendborg kommune i 2014 af BRUNO HANSEN

SF -Byrådsberetning marts 2015

Efter et år - med kun et medlem i byrådet - er det måske interessant at spørge

Hvordan går det!  Får SF sat nogle aftryk? Har vi politisk indflydelse?

Til det første kan jeg svare, at det går stærkt, der er en masse at lave, dagsordnerne er lange og bilagsmaterialet er eksploderet, møderne er lange 2-3-4-5-6 timer. Men, det er levende og det er spændende og man keder sig aldrig!

Får vi sat nogle aftryk? Ja, SF synspunkter efterspørges fortsat i medierne, vi har rejst forslag i byrådet og der lyttes til os i udvalgsarbejdet

Har vi så politisk indflydelse? Ja, det viser vores placering. På trods af kun et mandat ud af 29 sidder vi i Økonomiudvalg, Politisk styregruppe, EBK, Det Grønne Råd, Områdeforum, RARFYN.

 

Blokpolitik fortsætter

I Byrådssalen fortsætter blokpolitikken. Dette års budget blev indgået mellem de borgerlige partier og de mange løsgængere og borgerlister. Det er et budget der indeholder besparelser på nogle og tyve mio., og i de sidste dokumenter fra administrationen fremgår for første gang på skrift, at det vil medføre serviceforringelse. Det har vi aldrig været i tvivl om, men nå står det på skrift. Den historie skal vi naturligvis ha fortalt.

I rød stue lavede SF sammen med socialdemokraterne og liste T et alternativt budget forslag som koncentrerede sig meget om 2015, et budget der var helt uden besparelser. Vi kaldte det ” Ta FAT-men med omtanke” (F for SF, A for socialdemokrater og T for liste T).

Vi fik plads til en ”BARSELSPULJE” på daginstitutionsområdet for at sikre vikardækning ved barsel, flere penge til SINDSLIGENDE UNGE, flere IDRÆTSTIMER i de ældste klasser, og flere penge til AKTIVE BØRN i dagtilbud, flere penge til UNGDOMSSKOLEN, flere penge til FOREBYGGENDE SUNDHEDSINDSATS, flere penge til natur og så fjerne vi BESPARELSER på 24 mio., noget der virkeligt ville kunne være mærkes rundt omkring på de kommunale arbejdspladser.

Konstitueringen efter valget var ren blokpolitik, det første budget under Lars Erik Hornemann blev ren blokpolitik og endelig har borgmesteren aflyst en aftale om faste månedlige møder med oppositionen.

 

Samarbejdet med S og T

Hvordan går det så i Rød Stue. Ja, sådan helt formelt har vi indgået en række aftaler med S og T. Vi mødes månedlig og drøfter de sager der løbende kommer op i udvalgene og i byrådet, Vi drøfter hvordan vi strategisk kan angribe den overordnede politik og vi drøfter hvordan vi får størst mulig indflydelse på enkeltsager i det politiske arbejde.

Det er udbytterigt arbejde og det knytte os tættere i et fællesskab. Samtidig har vi dog aftalt et der naturligvis kan være og er politiske emner hvor vi er uenige. Det manøvrerum skal vi ha hver i sær, uden at det skal giver anledning til de store skrammer i vores samarbejde.

Og SF er ikke enige med socialdemokraterne om alt. Når det eksempelvis gælder den løbende centralisering der er sket af de kommunale opgaver så er vi ofte uenige - vi tror ikke altid på stordriften. Diskussion om centralisering/ decentralisering vil hele tiden vende tilbage, og vi vil få den igen når der skal handles på baggrund af et markant faldende børnetal i kommunen, en debat om institutioners pædagogiske bæredygtighed - om institutionslukninger.

Men vi taler godt sammen, vi har en god tone og vi formår at finde fælles retning i langt de fleste sager

 

Politisk Styregruppe:

Den Politiske Styregruppe er et nyt udvalg som er blevet nedsat efter ønske fra oppositionen da borgmesteren nedlage styregrupperne for Tankefuld, Havnen og Midtbyen. Det er en gruppe hvor der sidder 6 politikere og nogle fra administrationen. Det er et udvalg der skal styre den strategiske udvikling af kommunen. Her har vi som nævnt en af de 6 pladser.

I den politiske styregruppe var der lagt op til at arbejde med tre Politiske mål i denne byrådsperiode. Det er HAVNEN OG MARITIME KLYNGER, Det er ET STÆRKT FYNSK SAMAREJDE og det er UDDANNELSESKLYNGER. Men SF fik på et møde i januar tilføjet den 4. søjle med som hedder TURISME OG ERHVERV, og det er faktisk det mål der er sat først på dagsordenen, og der har allerede været afholdt et stort dialogmøde med aktører, organisationer og enkeltpersoner, for at få sat retning på dette arbejde.

 For SF handler det om, at få skabt en bæredygtig turisme, med afsæt i den sydfynske natur og det sydfynske øhav. Det handler om gode oplevelser og så handler det igen om arbejdspladser.

Når jeg også her nævner bæredygtighed er det fordi at der er et projekt på vej i Christiansminde som jeg ikke mener SF kan støtte. Det er et projekt som kan trække mange turister til Sydfyn, men det er også et projekt der vil ændre vores FOLKEPARK til er oplevelsescenter med bebyggelser langt ud over strandbeskyttelseslinie, med flere anløbsbroer,  bygninger m.v.  Det vil efter min mening være et angreb på det befolkningen oplever som værende Christiansminde!

 

Beskæftigelse:

Allerede i sidste byrådsperiode var SF med til at sætte fokus på bæredygtig vækst og udvikling. Vi satte mange af de store projekter i gang som vi nu kan se realiseres i bybilledet. Bymidten, trafikterminalen, Frederiksøen er sat i spil, de første arealer på Jessens mole er sendt i udbud. Alt sammen for at skabe vækst og udvikling og for at skabe beskæftigelse – arbejdspladser.

Dette arbejde fortsættes og med vores placering i beskæftigelsesudvalget får vi nye tilgange til arbejdet.

Jeg har i det nye år deltaget på tre beskæftigelseskonferancer rundt om i landet og på den baggrund har jeg rejst ønsket om mere målrettet indsat for beskæftigelse. Det er resulteret i, at EBK på sit sidste udvalgsmøde besluttede at målrette jobcenteret arbejde mod de nye jobåbninger der i øjeblikket rejses på Fyn, større fokus på indsats for at få efteruddannet 25% flere ufaglærte og fokus på praktikpladser. Vi skal være klar med arbejdskraften når de store anlægsprojekter skydes i gang.

-         Store anlægsopgaver i Odense 17 mia 13.000 arbejdspladser (hospital, letbane midtbyen)

-         Femeren/Bælt  40 mia. x arbejdspladser (anlægsarbejde 2017-22)

-         Rute9 som vi søger fremmet gennem ny anlægslov x arbejdspladser (her har vi kontakt til Christiansborg)

-         Svendborgs anlægsbudget som hvert år at generere 2-300 arbejdspladser

Og som nævnt fik vi Turisme ind som den 4 pille i udviklingsstrategen. Det er et område som undersøgelser i region syddanmark viser, vil genere rigtig mange arbejdspladser i fremtiden.

Byplan:

Historien om Torvet – eller rettere om parkeringspladser, fortsætter i nye afsnit, i sæson 5. 10. eller 15. jeg har ikke længere styr på hvornår den tragik-komiske serie begyndte!

Nu handler det om at nedlægge en gågade for at kunne komme frem til 26 p-pladser i tre måneder. Mit håb er kun at der ikke kommer nogle til skade og at den nye belægning på torvet ikke bliver ødelagt. Men forløbet viser, at handelmafiaen har næsten besluttende myndighed på midtbyen – en midtby der tilhøre kommunens borgere.

Men vores ”Den grønne tråd” – som det samlede projekt hedder - er sat sikkert på skinner og følger den handlingsplan som vi besluttede, og det betyder at det samlede projekt står færdigt i 2016 – næste år. Havde SF ikke stået fast, var projektet ikke startet endnu, fordi at det skulle afvente gennembrud i Møllergade. En sag er først lige afsluttet. Måske ville det oven i købet være lykkedes handelsmafiaen, at stoppe hele projektet på samme måde som det lykkedes dem i midten af 90erne, da projektet Byens Rum og Pladser blev stoppe ved torvet.

Et andet projekt der har været nævnt i pressen har været debatten om P-Hus i hulgade, hvor SF stoppe lokalplanen fordi et planlagt byggeri efter vores opfattelse ville skæmme Ribers gård. Sagen er nu løst ved at et elevatortårnet bliver flyttet frem på facaden – som vi ønskede – en løsning der både ta´r hensyn til gammel kulturarv – Ribers Gård og samtidig vil forskønne det gamle trykkeri.

Et tredie projekt som er på vej, er udvidelse af Scala i bymidten. Der er et ønske om at udvide biografen med en ekstra sal og noget cafe for at kunne spille flere film og for at få flere kunder i butikken. Det koster den gamle badstue, men med fastholdelse af svømmehallen. Her bliver debatten nedrivning af en gammel kulturarvs bygning – noget SF har nikket ja til -  og debatten om partnerskab/nyrenovering af den gl. svømmehal til 3-5 mil , hvilket SF har sagt nej til.

Kulturpolitik: 

SF har i flere år arbejdet for at få etableret et nyt hovedbibliotek i Svendborg og det lykkedes endelig under budgetforhandlingerne i efteråret, at få socialdemokrater med på denne sag, og så er vi jo på vej!  Det resulterede i et fællesforslag til EBK mødet i efteråret, hvor vi sammen stillede forslag om at etablere en projektgruppe der skulle beskrive og fremlægge senarier for bibliotekets udvikling.

Vi fik et flertal i EBK til forslaget. Der blev udarbejdet et kommissorium, og vedtaget en beslutning om at projektgruppen skulle fremkomme med en rapport i febr/marts i år og den er netop kommet. Heraf fremgår af der er flere muligheder for placering af et nyt hovedbibliotek, men essensen er at der fortsat er brug for fysiske materialer i et moderne bibliotek, at det skal rumme nye funktioner som studiemiljøer, ungdomsafdelinger og at et nyt bibliotek vil fremme byudviklingen i det område hvor det bliver placeret og netop derfor har SF i flere år peget på en placering tæt på den nye trafikterminal ved havnen.

Vi har nu fået sat en dagsorden for et nyt hovedbibliotek og også her vil der komme en debat som vi skal tage del i!

 

Boycot af Israelske varer

Jeg skal træde meget varsomt når jeg gi´r udtryk for, at den forbitrelse der i denne tid kommer til udtryk overfor jøder/Israel, har sine baggrund i en ultra ekstremistisk REGERING i Israel, der føre en  politik overfor Palæstinenserne - med bosættelser og lynkrige som eksempler – der har den følgevirkning, at den spreder had , vold og afskyelige handlinger ud over kontinenterne. Så er det sagt!

SF har støttet Palæstinensernes krav om egen stat, fjernelse af de Israelske bosættelser og i byrådet boykot af Israelske varer fra de bosatte områder, men vi kan ikke i henhold til kommunalfuldmagten boykotte varer fra Israel som nation, da det er et udenrigspolitisk spørgsmål.

Debatten om Flygtningekvoter:

På baggrund af en voldsom tilgang af flygtninge fra Asien og Mellemøsten i 2014, blev Svendborg kommune pålagt at modtage 160 kvoteflygtning – i øvrigt et forfærdeligt udtryk – og debatten blev igen skinger i Svendborg, når det handlede om dette spørgsmål, I har selv kunne følge med i avisen!

SF tog det afsæt at vi ville hjælpe flest mulige flygtninge. Det blev til et forslag sammen med socialdemokrater og liste-T, hvor vi sagde ja til de 160 kvoteflygtninge og hertil at tilbyde dansk Flygtningehjælp et Asylcenter i kommunen.

Venstre løb igen fra nogle mundtlige udtalelser fra borgmesteren om at de ville være med til at undersøge mulighederne for et asylcenter, formodentligt presset af DF, og Enhedslisten ønskede ikke at arbejde med asylcenter, men foreslog at modtage 200 kvoteflygtninge. Dette sidste kunne SF ikke støtte, fordi at det ikke ville hjælpe flere flygtninge men bare hjælpe andre kommuner til at modtage færre!

Vi tabte denne sag for flygtningene, men vil rejse den igen, hvis der kommer en anledning!

Baggrundsgruppens arbejde:

Og så til noget helt andet.

Jeg vil godt takke baggrundsgruppen for de gode samtaler vi får i vores gruppe. Vi lagde hårdt ud ved periodens begyndelse og fik sat retning på noget arbejde, men her som andre steder i vores parti og partiforening er de menneskelige resurser blevet mindre, og det er sket samtidig med at vi har været ramt af en del sygdom  fra nogle af de ellers seje medlemmer. Men det betyder ikke at arbejdet har ligget stille, kun at det har fået et andet afsæt.

Gruppen har støttet i det daglige politiske arbejde, frem mod byrådsmøder og gruppen har bl.a. produceret oplæg på klima og miljø politik. Der er lagt et stort arbejde i en cykelpolitik som allerede har sin egen hjemmeside og som senere vil komme til udtryk ved et egentligt forslag i byrådet. Der er diskuteret sundhedspolitik og sundhedshus og også her er der initiativer på vej. Og så har gruppen været inde over mange af de emner jeg har nævnt i beretningen. Tak for et altid støttende samarbejde!

Hjemmeside

Jeg vil slutte af med hjemmesiden, som vi nu for fjerde gang har fået reetableret.

Prøv at gå ind på den, vi prøver nu hele tiden at få nye artikler ind for at gøre siden levende og aktuel og det er et arbejde i alle kan understøtte ved at komme med små artikler, læserbreve og andet politisk stof.

I kan også her under AKTIVITETER OG MØDER finde mødetidspunkter for vores bestyrelsesmøde, baggrundsgruppemøder, medlemsmøder og andre aktiviteter. Brug siden og hjælp til at gøre den interessant.

Arbejdspladser og Udvikling

Svendborg kommune skal fastholde tempoet når det gælder investering i vores byggeprogrammer og dermed være med til at skabe arbejdspladser og udvikling på Sydfyn.

arbejdertorv.jpg

Læserbrev (sommer2014)

Arbejdspladser og udvikling

Svendborg kommune skal fastholde tempoet når det gælder investering i vores byggeprogrammer og dermed være med til at skabe arbejdspladser og udvikling på Sydfyn. Samtidig skal vi sikre en kommune med høj velfærd og det betyder at vi skal ha´ kikket vores serviceniveau efter i sømmene.

SF, socialdemokraterne og liste T bære ansvaret for, at kommunen i dag har en sund økonomi, at kommunen ikke har været udsat for nye besparelser i 2014 og ikke vil få besparelser i 2015 (SF aftryk i budgetaftale). Det nye byråd har nu mulighed for at fastholde en kommune i fremdrift, på baggrund af den tidligere førte politik og med hjælp fra en aftale mellem KL og regeringen.

Kommunen skal fastholde et højt anlægsprogram fordi, at det er her igennem at vi er med til at skabe en udvikling der sætter gang i beskæftigelsen, det understøtter erhvervslivet og skaber ny optimisme til hele  Sydfyn.  Det tidligere byrådet har sat mange projekter i gang og vi kan allerede se resultaterne med nye bygninger, byrums renoveringer, renovering af lystbådehavne og skoler, der er sat gang i Frederiksøen og nye projekter er på vej. Svendborg er en stor byggeplads og det klæ´r kommunen - det vidner om politisk handlekraft.

undefined

 

Men vi skal samtidig fastholde et højt serviceniveau og her er det for SF først og fremmest børneområdet - herunder vores daginstitutioner - der trænger til et servicetjek, men også den indsats der gøres for særligt udsatte børn og unge og for andre svagest stillede borgere i vores kommune. Her har vi et særligt ansvar og her skal vi ha´ set efter om vi gør det godt nok!?

Kampen om et bilfrit torv fortsætter

Men det er afgjort ikke pjat når SF nu siger nej til 26 pladser fordi, AT MED 26 PLADSER VIL DER blive BILKØRSEL PÅ HELE TORVET.

torvet.jpg

Indlæg efterår 2014 

Kampen om bilfrit torv

Fra gårdagens avis kan man få det indtryk at den fortsatte kamp om parkeringspladser sker på baggrund af 5 parkeringspladser, citat fra Byrådsmedlem Birger jensen   ”Vi sidder og diskuterer fem perkeringspladser, det er lidt pinagtigt”. Til det er der kun at sige, ja det ville være pinagtigt hvis det var 5 parkeringspladser der var på spil. Men det er det naturligvis ikke. Det handler om et fremtidigt rekreativt torv eller en parkeringsplads 10 måneder af året!

Fra byrum forslagets  start blev der arbejdet med et bilfrit torv. SF accepterede på et tidspunkt i forløbet at gå fra 0 til 15 pladser - det var noget af en kamel at sluge - men vi gjorde det for at få afsluttet den årelange uværdige debat om parkeringspladser og for at skabe en bred og holdbar politisk løsning på byrumsprojektet, til gavn for alle parter -  borgere som butiksindehavere. Og som det afgørende, det ville fastholde halvdelen af torvet rekreativt og bilfrit hele året

Vi accepterede igen i april en løsning på 20 pladser da borgmesteren tilbød dette og det gjorde vi igen ud fra ovennævnte argumenter, fred på området, og friholdelse af biler på det halve torv, idet de ekstra 5 p-pladser kunne holdes indenfor tidligere aftalte område.

Men det er afgjort ikke pjat når SF nu siger nej til 26 pladser fordi, AT MED 26 PLADSER VIL DER blive BILKØRSEL PÅ HELE TORVET. De 6 sidste pladser betyder, at for at nå frem til disse 6 pladser, skal bilerne krydse hele torvet. Det medføre at de sidste 6 biler, sammen med de øvrige parkerede biler, vil tage udsynet fra det rekreative areal langs kirkemuren ned over torvet mod det nye springvand i den sydvestlige del at torverummet, et udsyn der har været afgørende for uformning af hele byrummet, som står skrevet  ”at friholde arealerne i en akse ud for kirketrappen, i respekt for det kulturhistoriske kirkeanlæg, i respekt for et rekreativt byrum” og som det afgørende , ”at fodgængere og cyklisters færden på torvet skulle ha højeste prioritet”. Det blev igen bilerne der vandt! Det kunne SF ikke stemme for! Kampen om et bilfrit torv vil nu fortsætte!

Pas på Kulturarven

Christiansminde er folkeeje og har i mere end 100 år været udflugtssted for tusinder og atter tusinder af svendborgensere - sommer som vinter.

undefined

Pas på Kulturarven

november 2014

Christiansminde er folkeeje og har i mere end 100 år været udflugtssted for tusinder og atter tusinder af svendborgensere - sommer som vinter.

Da Svendborg byråd for 2 år siden blev præsenteret for en genopretningsplan for den østlige del af Christiansminde, en plan som skulle føre området tilbage til sit oprindelige udtryk med tre gamle villaer frilagt, tre søer oprenset og en del nybeplantning, var SF i første omgang stærk skepsis ved en ændring af området. Men da projektet blev rullet ud og vi fik større indblik i den historie der ligger bag området og den kulturarv der er forbundet med stedet, sagde vi ubetinget ja til et genopret.

Den nuværende aftale for området bygger derfor på interessen i at synliggøre kulturarv og historie for området – der ligger en fantastisk familiesage og venter på et filmprojekt. Aftalen er sket i fælles forståelse med berørte grundejere og er ikke kommet i stand for at nogle grundejere skulle have udsigt til sundet, men fordi at de mennesker der færdes på sundet skal ha indsigt i området og at de mange svendborgensere der færdes i området kan mærke og opleve området kulturhistoriske kvaliteter.

Et flertal i byrådet har nu besluttet at undersøge muligheden for en yderlig udtynding af skoven imellem villaerne for at imødekomme en enkelt grundejers ønske om sundudsigt. Det ville medføre at vi får indkik til et traditionelt parcelhus som ville bryde det samlede udtryk der ligger for området og dermed den interesse kommunen havde i et genopret af området.

SF har i byrådssalen taget stærkt afstand til dette forehavende, som ikke er i almenvældets interesse og som vil være ødelæggende for Christiansminde. 

Univers
Mobil navigation