Kommunalvalget 2013

Valgprogram 2013

Her kan du læse det valggrundlag, som vi stillede op på og stadig arbejder ud fra.

Landesø 08 12 2012 Hestevogn 1000 x 419.jpg

En bedre kollektiv trafik og en styrket miljøindsats!

SF-Nordfyn vil støtte og udvikle initiativer, der fremmer bosætningen i by og på land.

SF-Nordfyn vil forbedre den kollektive trafik.

SF-Nordfyn vil skærpe kommunens grønne miljøprofil.


SF-Nordfyn vil styrke kommunens sammenhængskraft og skabe bæredygtighed for alle lokalsamfund, f.eks. ved ansættelse af landsbypedeller.

SF-Nordfyn vil forbedre busdriften mellem Otterup-Søndersø-Vissenbjerg og Bogense-Hårslev-Odense, samt sikre et fleksibelt tilbud om offentlig transport i hele kommunen.

SF-Nordfyn vil styrke miljøindsatsen, fremme alternativ energi, sikre rent grundvand og øge mangfoldigheden i den Nordfynske natur.

Nordfyns Kommune – børnene er vores vigtigste ressource!

SF-Nordfyn vil fortsat sikre den røde tråd i barnets liv.

SF-Nordfyn vil bevare og udvikle vore skoler.

SF-Nordfyn vil arbejde for, at pengene følger barnet ved inklusion.


SF-Nordfyn vil sikre skolerne gennem etablering af landsbyordninger og fremme samarbejdet mellem afdelingerne for at styrke overgangene for børnene og fællesskabet.

SF-Nordfyn vil give skolerne vejledende timetal og igangsætte en renoverings- og moderniseringsplan der fremtidssikrer alle vores skoler og afdelinger.

SF-Nordfyn vil inkludere flere børn med særlige behov i vores egne skoler og institutioner, hvilket kræver, at de økonomiske midler følger opgaven, så der er mulighed for at opkvalificere personalet og ansætte ”ekstra kompetente hænder”.


 


Nordfyns Kommune – flere i uddannelse og arbejde!

SF-Nordfyn vil have flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, så de efterfølgende får en plads på arbejdsmarkedet.

SF-Nordfyn vil håndhæve brugen af sociale klausuler, kædeansvar og andre forpligtelser for kommunens leverandører i respekt for erhvervslivet.

SF- Nordfyn vil forbedre vilkårene for de arbejdssøgende og udsatte borgere, med mere effektiv sagsbehandling, og kurser målrettet den enkelte..

SF-Nordfyn vil arbejde for, at vi har et stort og velkvalificeret korps af frivillige mentorer, der kan støtte udfaldstruede unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

SF-Nordfyn vil sikre, at virksomhederne er rummelige og viser socialt ansvar, hvis de skal udføre opgaver for kommunen, som til gengæld laver udbud, som de lokale virksomheder kan matche.

SF-Nordfyn vil gennem helhedsorienteret sagsbehandling og opkvalificering af ledige og sygdomsramte borgere sikre, at de udsatte grupper står klar til at træde ind på arbejdsmarkedet, i takt med at konjunkturernes forbedring.


SF-Nordfyn arbejder for øget sundhed og livskvalitet!

SF-Nordfyn vil styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

SF-Nordfyn vil opprioritere fritidsområdet med henblik på fysisk og psykisk sundhed for alle kommunens borgere.

SF-Nordfyn vil medvirke til, at der etableres kulturtilbud for alle.

SF-Nordfyn gennem øget borgerinddragelse styrke de forebyggende indsatser omkring kost, rygning, alkohol og motion - især målrettet børn og unge.

SF-Nordfyn vil prioritere og støtte kommunens mange alsidige fritidstilbud, herunder give mulighed for uddannelse af ledere og bestyrelser, samt nedsætte brugerbetalingen for udsatte grupper af børn og unge.

SF-Nordfyn vil arbejde for at styrke kulturen – herunder udvikle og fremme de kunstneriske aktiviteter i kommunen og samarbejdet på tværs af Fyn.
 

Vi gjorde en forskel

I perioden 2010 - 13 har vi arbejdet og påvirket beslutningerne på følgende punkter: Mere sundhed for pengene! Hold nallerne fra de nordfynske folkeskoler! ”Busdød” – ikke på Nordfyn! Mere miljø for pengene!

Bus 560 Søndersø.jpg

Nordfyns Kommune – Mere sundhed for pengene!

 

SF-Nordfyn har sat sig i spidsen for etablering af en central skoletandplejeklinik i Søndersø med bevarelse af decentrale klinikker i Otterup, Bogense og Morud.

SF-Nordfyn har sammen med kommunalbesty­relsen sat gang i processen med at omdanne Solgården til Sundhedscenter primært for Bogense. SF-Nordfyn har medvirket til fortsæt­telse af vores skolemadsprojekt, der kombinerer meningsfuld aktivering med sund skolemad.

 

 

Hold nallerne fra de nordfynske folkeskoler!

 

Det lykkedes SF-Nordfyn at redde alle de luk­ningstruede skoler - med en enkelt undtagelse. SF-Nordfyn har været med til at sikre eleverne vej­ledende timetal og genindførelse af Helhedssko­len, hvor pædagoger og lærere arbejder sammen om barnets hele udvikling.

Vores SFO-klubber er bevaret, men desværre er forældrebetalingen blevet for stor.

 

 

 

”Busdød” – ikke på Nordfyn!

 

SF-Nordfyn har støttet ”Busbanden”, der har fået FynBus til at forlænge bybusruten fra Slukefter til Morud, som et forsøg de næste to år.

SF-Nordfyn har forgæves forsøgt at få politisk opbakning til at opretholde serviceniveauet for den kollektive trafik på Nordfyn..

Telekørslen er blevet udbygget på tværs af Nord­fyns Kommune, men der er plads til forbedringer!

 

 

 

Nordfyns Kommune – Mere miljø for pengene!

 

 

SF-Nordfyn har støttet ”Den lille Mand” i kampen mod systemet eller naboerne, f.eks. i Ørritslev og Ejlby-Lunde. SF-Nordfyn har taget initiativ til energi-høringer og støttet det lokale erhvervsliv i miljøfremmende tiltag.

SF-Nordfyn har medvirket til, at der er vedtaget og fremmet store energibesparende projekter til gavn for miljøet og vores fremtidige økonomi

Univers
Mobil navigation