Om partiforeningen

Bestyrelsen:

Bent jpeg 180.jpg 

Formand
Bent Olsen

Tlf: 40481971

bent.veflinge@gmail.com :

Søren Tambjerg 1 5 2014 180 x 203.jpg

Kasserer
Søren Tambjerg

Tlf: 65964833 

tambjerg@morudnet.dk

Flemming 180 x 180.jpg

Bestyrelsesmedlem
Flemming Holmelund

Tlf: 61389749

flemming@assensvej9.dk

 

 

 

 

undefined

Betyrelsesmedlem
Nanna Breinholt

Tlf: 30130583

nannabreinholt@gmail.com

 

undefined

Sekretær

Finn Røschmann

Tlf: 24972222 

finnr@saknet.dk

 

Suppleanter

Bente og Henning Mouridsen

Tlf: 28514484

flamme2@worldonline.dk

 

Generalforsamling:

22/2 2016

 

Formandens beretning for 2015-16

 

    At SF befinder sig i en bølgedal blev slået fast med syvtommersøm da valgresultatet, efter folketingsvalget i juni måned, blev kendt. På baggrund af resultatet af EP-valget, året for-inden, havde vi håbet at, den forventede tilbagegang ikke ville blive så markant. Med 4,2 % af stemmerne i ryggen, gav det 7 pladser i Folketinget. Hvad der en overgang så ud til at blive en komplet massakre på Fyn, endte med at Karsten Hønge fik et mandat.

 

    Vores kandidat, Mikkel Dragmose, fik den opbakning han kunne ønske på Nordfyn. Med Finn Røschmann som valgkampskoordinator og god støtte fra den øvrige bestyrelse fik vi markeret Mikkel og SF på Nordfyn.

 

    Årsagen til det skuffende valgresultat skal primært findes i det meget uheldige forløb som udspandt sig i forbindelse med regeringsdeltagelsen og udtrædelsen af samme. Men en anden, ikke uvæsentlig rolle har det spillet at det nye parti ”alternativet” fik så godt tag i mange vælgere. Alternativet rider stadig på bølgen, hvilket kan gå hen og få indflydelse på næste års valg til kommunalbestyrelsen.

 

    Fra folketingsgruppen melder man om en god kemi og vilje til at søge indflydelse, men med den kraftige reduktion af gruppen og en kraftig reduktion af sekretariatet, er man pisket til at vælge områder fra, som man ikke kan være 100 % opdateret på. Det til trods, bliver SF markeret i mediebilledet og forhåbentlig kan det spores i meningsmålingerne hen over året.

 

    I december var der afstemning om retsforbeholdet i forhold til EU. SF gik ind til afstemningen med en klar anbefaling om at stemme ja. Set i det lys må det siges at SF led et nederlag. 

 

SF førte en sober valgkamp og kæmpede for at holde debatten på sporet, men i det store hele, blev mange debatter så mudrede og komplicerede at mange valgte at stemme ja til det sikre og derfor nej til ophævelse af retsforbeholdet. Hvad der sker på sigt, er meget uvist og med den situation som er opstået omkring flygtningetilstrømningen til Europa og Englands kommende afstemning om tilhørsforholdet til EU, er det en udfordrende fremtid der ligger for os.

 

    På landsplan ser vi at holdningerne skrider og selv det store Socialdemokrati støtter nu holdninger, som man troede var forbeholdt Dansk Folkeparti. Det har givet rystelser i 

 

Socialdemokratiet og man kan undre sig over, hvordan tidligere medlemmer af SF befinder sig som en del af det socialdemokratiske projekt?

 

    SF-Nordfyn deltog i valgkampen, men valgte ikke at afholde arrangementer på Nordfyn. Derimod støttede vi op om de arrangementer der blev afholdt andre steder på Fyn.

 

 

    På årets Landsmøde blev der sat et ambitiøst mål om at få, mærkbart, flere medlemmer inden næste Landsmøde. Desværre ser det ikke ud til at ambitionen indfries. Nanna forfattede, i den forbindelse, et brev til tidligere medlemmer, og vi har været på gaden for at hverve nye medlemmer, og udbyttet af anstrengelserne har vist sig på den seneste opgørelse af medlemstallet for SF-Nordfyn, som viser at vi har en lille fremgang og kan sende 2 delegerede til forårets Landsmøde i Vingsted.

 

    I årets løb har SF-Nordfyn markeret sig ved adskillige arrangementer. Vi har deltaget i markedsdagene i Søndersø. Vi har, sammen med Enhedslisten, stået for et offentligt møde om vindmøller på rådhuset i Søndersø, Tingstedet. Mødet var velbesøgt og gav en del omtale i de lokale medier. Således havde Lokaljournalen, som nu bliver en del af Fynske Medier, en stor artikel om arrangementet. Fyens Stiftstidende omtalte arrangementet i en lille notits, men sendte til gengæld en reporter til mødet. Journalisten kom en halv time inde i forløbet og valget at gå 20 minutter senere og fulgte ikke op på sagen. Desuden glimrede medlemmerne af Udvalget for Teknik og Miljø, som havde fået en særlig invitation, ved deres fravær.

 

     Alt dette blot for at vise at det kræver noget ganske særligt hvis man vil påvirke pressen og beslutningstagerne i Nordfyns Kommune. Takket være sekretærens ihærdige indsats er SF-Nordfyn tilstede på nogle af de digitale platforme, facebook og egen hjemmeside. Her er det vigtigt at medlemmerne støtter op, og bidrager med stort og småt for at vise at der er liv i partiforeningen.    

 

    SF-Nordfyn er nu, sammen med Enhedslisten og Socialdemokraterne, indgået i et formelt, bindende samarbejde om arrangementet på Bogense Torv d. 1. maj. I 2015 var 1. maj arrangementet fokuseret på det forestående valg, som endnu ikke var udskrevet, og Mikkel Dragmose repræsenterede SF som hovedtaler. I hele processen omkring planlægning og gennemførelse af arrangementet har vi spillet en stor rolle og vil gøre det fremover.

 

    Som noget nyt, inviterede SF-Nordfyn til Naturtræf på Gyldensteen Strand i efteråret. Det nye bestod i at vi inviterede SF´ere fra hele Fyn til Nordfyn. Vi blev kun en lille skare, men havde en god oplevelse og blev klogere på mange forhold omkring den fynske natur og 

naturen i det hele taget. Initiativet bliver nu fulgt op af SF-Kerteminde, som inviterer til Hindsholm til foråret. Desuden bliver der taget initiativ til at nedsætte tværgående fynske arbejdsgrupper, som kan komme med udspil i forhold til politikområder der er af interesse for lokalafdelingerne.

 

   Desværre er Steen stadig sygemeldt og deltager derfor ikke i kommunalbestyrelsesarbejdet.

Men Anne-Lise har vikarieret på glimrende vis. Som ene repræsentant for SF er det svært at få markant indflydelse på vigtige politikområder. Men det er lykkedes at få indflydelse på en række sager i det forløbne år. 

 

     I løbet af det sidste år er ”det nye” Langebyhus endelig blevet indviet, hvilket er noget SF-Nordfyn har kæmpet for skulle lykkes.

 

    Den nybyggede tandklinik er blevet indviet. En proces der startede i sidste valgperiode mens Anne-Lise var udvalgsformand. 

 

    I Kommunalbestyrelsen er skoledistrikterne blevet diskuteret. Et spørgsmål, hvor SF har holdt fast ved at det ikke skulle røres i denne valgperiode, og derfor har SF stemt mod ændringsforslagene som har været bragt i spil.

 

    SF-Nordfyn har haft fokus på deltagelse i dialogmøder på skoler og i dagtilbud. For et år siden var det det psykiske arbejdsmiljø blandt dagtilbudslederne og skolelederne som fyldte meget. På dette område er vi ikke landet endnu, men arbejder fortsat med spørgsmålet.

Der arbejdes fortsat med den nye struktur på dagtilbudsområdet, klubområdet og moderniseringsplaner for både skole og dagtilbud. Desuden går SF-Nordfyn ind for at gæstedagplejen placeres i børnehaverne, samt etableringen af et fælles ”Ungeteam”.

 

    Vi står nu overfor en proces, hvor vi skal ruste os til det kommende valg til kommunalbestyrelsen. Vi skal have fastlagt det grundlag vi skal gå til valg på. Et punkt er givet, hvad er vores bud på en kommende institutions- og skolestruktur. Givet er det, at det spørgsmål bliver helt centralt, da det faldende børnetal viser at noget skal gøres, men hvad?

I denne proces skal vi være meget fokuseret på at beslutningerne tages på et reelt grundlag og ikke blot efter de automatiske fremskrivninger af børnetallene som viser sig at være upålidelige. Desuden er der opstået en situation, hvor omkring 80 børn går i modtageklasser og skal indsluses i skolesystemet i de kommende år. 

 

     Ligeså vigtigt er det, at vi stiller med et hold kandidater som er klar til at gå ind i kampen.

Der er brug for at nye ansigter viser sig og bygger videre på det fundament som SF-Nordfyn hviler på. Der er stadig gejst og optimisme som skal bæres videre. Det er vigtigt at få samlet 

alle de gode kræfter i Nordfyns Kommune som vil vise at der er andre veje at gå end den vej som Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance enedes om ved den seneste konstituering.

 

    Det er sagt før, men skal siges igen. Vi er glade for de trofaste medlemmer som har holdt ved medlemskabet af SF, og vi er meget glade for de nye som er kommet til. Vi har brug for alles deltagelse til store og små opgaver og ikke mindst deltagelse i den interne debat. Anne-Lise vil gerne have mandat til at kunne sige: ”I SF mener VI…” når hun tager ordet i Byrådssalen. 

 

   Tak til alle der har deltaget og ydet en indsats i det forløbne år. 

 

Univers
Mobil navigation