Velkommen til     SF Nordfyn

Holdet

SF Nordfyns kandidater til kommunalvalget 2017

21766637_1625135107537361_4636122342155633487_n.jpg
 1. Anne-Lise Sievers er valgt som spidskandidat.

   

  Nr. 2 Anders Funch Engelstad

  Nr. 3 Bent Olsen

  Nr. 4 Flemming Holmelund

  Nr. 5 Katja Karlsen 

1. maj 2017 på Nordfyn

Nanna Flemming Finn 001.jpg

1.maj.

Det er jo en rigtig dejlig dag forbundet med mange traditioner.

Vi startede med morgen appel, forsætter med et optog gennem Bogense by, hvor vi får vi lov til at svinge vores smukke røde faner og synge den smukke sang ”Når jeg ser et rødt flag smælde”.

Lad det blive i år, at det røde virkelig smælder.

Nordfyn og resten af Danmark har brug for os, alle de røde partier.

Nu er vi gået ind i de sidste halve år før kommunevalget den 21/11. Det er nu vi,m som røde partier, skal presse de blå partier, Liberal Alliance, Konservative, Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Tiden er inden til et skift i lokal politik på Nordfyn. 

Gennem tiderne har det røde flag være symbolet på vores kamp i arbejder-bevægelsen. Der er kæmpet store kampe som har ført til at vi, på trods, har fået skabt et vældfærdssystem som i disse tider er under voldsomt pres. 

Nogen vil gerne fortælle historien om at vi ingenting har råd til men jeg spørger bare har vi råd til at lade være?

Vi har brug for en stærk kommune med plads til os alle, både dem som kan klare sig selv og alle de familier som perioder af deres liv har brug for ekstra hjælp. Ja, vores flygtninge som har det stadig svært her i Danmark. Vi skal hjælpe dem så deres uddannelser og kompetencer bliver sat i spil, Så de kan være på arbejdsmarkedet i stedet for at være på sociale ydelser, præcis som alle andre borgere i dette land. 

Derfor vil jeg også rette en stor tak til de virksomheder som gør en stor indsat her på Nordfyn for at hjælpe alle borgere som rammer kanten af vores vældfærdssamfund. Jeg kan ikke rose de frivillige nok. Alle dem som hjælper til. Hjælper med at vores nye medborgere får en ordentlig start i et fremmed land. 

Borgere som, af en eller anden grund, er kommet ud af arbejdsmarkedet får hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet igen. Tak til jer alle som leverer et godt stykke frivilligt arbejde både i de sociale foreninger og i sportens verden.

Nu er der snart budget forhandlinger igen. Tænk, at Nordfyns Kommune går i så små sko, at de vælger at spare 500.000 på vores sundhedspleje? Der hvor man har den tidlige berøring med vores små børn. Der hvor man kan hjælpe i de familier som har det svært godt igennem barnets første leveår. Lad os igen få satset på vores sundhedspleje og på vores forbyggende arbejde i Nordfyns Kommune.  

Selv om kommunen står med et godt rengskab i år, lyder der alligevel røster om, at vi skal finde 15. millioner kroner til et økonomisk råderum. 

Selvfølgelig skal vi gøre tingene så smart og effektivt som muligt men det skal ikke være på bekostning af kerneopgaverne der hvor det kræver personer til at varetage opgaverne på vores plejecentre, hos de ældre, hos børnene og de unge. Det må heller ikke erstattes af frivillig arbejdskraft! 

Det er og bliver en kommunal opgave at levere kerneopgaver til borgerne. Med den økonomi vi har i Nordfynskommune, bør vi satse på investeringer i stedet for besparelser.

Vi skal huske, som Pia Olsen Dyhr sagde på SF landsmødet i marts: ”vi har ikke udkants kommuner men indtægts kommuner”. Det er også det vi er på Nordfyn.           Derfor skal vi sikre de bedste vilkår for vores erhverv, så der kommer øget vækst.

Vi skal være den bedste kommune, målt på kvalitet på alle områder og ikke tænke i retning af at vi skal være den billigste drevne kommune. Hvad kan vi bruge det til hvis vi ikke kan tiltrække en masse nye borgere?

En af de ting vi, gang på gang, bliver mødt med, er det faldende børnetal. Og det er ikke sådan, at selv om jeg er fra SF, ikke kan se, at der bliver født færre børn nu end der blev tilbage i tiden, før 2009. Men udviklingen er ved at vende, og det skal vi tro på. 

Tallene fra førskolen i år viser en svag stigning over det meste af kommunen. Også en ny undersøgelse, som blev offentligt gjort i går, for hele landet, viser at der er en stigning på vej. 

Vi skal sikre os, at nye tilflyttere, synes det er en dejlig kommune at flytte til. Der skal tilbydes gode muligheder for børnepasning, dagtilbud, skoler og unge liv, m.m. Lad os indføre loft på klassekvotienten. Max 24 elever i en klasse. Lad os få minimums normering i vores daginstitutioner.   

Ud fra at målet om fortsat rent drikkevand til alle. Er der landet en ny pesticidaftale med stemmer fra SF. 

I den aftale har SF medvirket til der bl.a. at der kan åbnes op for ekstra begrænsninger i de boringsnære områder.

Det er et fremskridt, at der overhovedet sker noget omkring beskyttelsen af de vigtigste arealer for vores grundvandsreserver. Desværre kunne der ikke findes et flertal for holde disse områder helt fri for sprøjtning. 

Vandværket i Veflinge, på Nordfyn, har netop været igennem et forløb, som har vist at der kommer uønskede stoffer i grundvandet, hvis ikke man tager alle tænkelige forholdsregler. 

Efter gentagne registreringer af stoffet Bentazon i grundvandet, blev en mistænkt boring analyseret. Her viste det sig at der var fejl omkring borerøret. En fejl der kan udbedres, men det fjerner ikke det faktum at der er uønskede stoffer i umiddelbar nærhed af boringen, og det er det egentlige problem som der må handles på!

Ifølge sagkundskaben på området er problemet med uønskede stoffer i grundvandet alarmerende:

"Ulykkeligvis er det blevet sådan mange steder, at grundvandet fra en eller flere af et vandværks boringer indeholder forurenende stoffer. Det kan være organiske opløsningsmidler, pesticider eller nitrat. Nogle vandværker vælger at lukke de forurenede boringer. Andre vandværker fortynder det forurenede vand med ikke-forurenet vand fra andre boringer. På den måde kan mængden af det eller de forurenende stoffer i drikkevandet holdes under grænseværdierne." 

Derfor må beskyttelse af drikkevandsressourcerne stå højt på dagsordenen når valgkampen op til kommunal- og regionsvalg for alvor kommer op i omdrejninger.

Som SF`er, er jeg stolt over at med fokus fra vores lokale fynske politiker Karsten Hønge har været muligt, at få sat en stopper for UBER . Hvis man vil køre taxi i Danmark, så skal det være på lige vilkår. På samme måde som hvis man arbejder inden for byggebranchen og alle andre steder, så skal det være under samme vilkår.  Vi skal ikke være med til, hverken som kommune eller borger, at undergave de danske spilleregler for arbejde og lønvilkår. 

Og med disse ord vil jer ønske jer alle en forsat god første maj.

Er det sund fornuft at spare på sundhedsplejen?

Det må være svært at være forældre til børn som gør brug af vores kommunale sundhedspleje.

Barn med bamse.jpg

Lige før jul fik de alle besked om at det særlige gymnastik hold for overvægtige børn skulle stoppe fra 1-1-2017 på grund af den besparelse på 340.000 kr. på sundhedsplejen, som partierne bag budget 2017 har besluttet. 2 dage senere får de en lille gave fra udvalgsformanden Jens Otto Dalhøj, "deres tilbud stopper først til april 2017", men stoppe det gør det.
Ja, så fik SF og Nordfynslisten jo ret i at det betyder noget når man gennemfører besparelser på vores sundhedspleje med 340.000 kr.
Hvad mon det næste bliver?
Hvad med besøg til førstegangs gravide, forsætter det?
Forsætter de gode tilbud som vores elever i folkeskolen modtager?
Sundheds pædagogisk undervisning?
Undervisning i rygeforebyggelse?
Hvor langt under landsgennemsnittet skal vi ned før nogen beslutter sig for at tilbageføre besparelsen?
Nordfyns Kommune har modtaget 9 mil. kr. som der ikke var søgt om. Det burde da være muligt at tilbageføre de få kroner til sundhedsplejen?

Nordfyn på cykel.

De fynske kommuner er gået sammen om en ”Infrastukturstrategi 2017 – 35”. Strategien er sendt i høring og i Nordfyns Kommune har man, i det store hele, taget udspillet til efterretning.

Langesø oktober 2014 001 cykel.jpg

En del af infrastrukturstrategien vedrører forholdene for cyklister og, i særlig grad, vilkårene for de borgere der hellere vil benytte cyklen frem for at anskaffe sig bil nr. 2.

Udviklingen af elcyklen har gjort det muligt for mange at benytte cyklen som dagligt transportmiddel frem for bilen, også over længere afstande. Den udvikling ser man i storbyområderne, hvor såkaldte ”supercykelstier” har lettet adgangen til at benytte cyklen som transportmiddel til arbejdsplads eller trafikale knudepunkter.

I oplægget peges der således på at en forbedring af adgangen til, og servicen for, cyklister forbedres ved stationer, busterminaler og opsamlingssteder ved motorvejene.

Der er sat gang i arbejdet med cykelstien fra Søndersø til Morud. Cykelstiforbindelsen fra Otterup til Odense er gennemført, men fremtiden for de nordfynske cyklister er cykelsti fra Søndersø til Lunde, fra Morud til motorvejen og sidst, men ikke mindst fra Bogense til Odense.

Hvis der er et ønske om at leve op til intentionen i stategiplanen: ”Kommunerne vil i fællesskab udvikle Fyn som mere cykelvenlig og øge antallet af trafiksikre stier for cykler og fodgængere.”, så skal spørgsmålet have en høj prioritet i fremtidens budgetter og  det skal fylde i det kommende års kommunale valgkamp.

Budget 2017 – Nordfynslisten og SF

På baggrund af borgmesterens udspil og de administrative korrektioner, var der i forhandlingsoplægget til budgettet overvægt af ting som Nordfynslisten og SF kunne bakke op om. I oplægget var råderummet betydeligt reduceret og Nordfyns Kommune var desuden blevet tildelt 3 mio. kr. som vanskelig stillet kommune. Derfor forventede vi, at det ville være nemt at komme i mål med et fælles budget.  Vi var klar over, at der ved yderligere politiske ændringsforslag skulle angives finansiering til udgiftskrævende forslag. Under forhandlingerne bakkede SF og Nordfynslisten op om de enkelte forslag, som kom fra højrefløjen og vi var derfor af den helt klare formodning, at de 3 små ændringsforslag til driften, som kom fra Nordfynslisten og SF, ikke ville volde problemer, specielt fordi der blev anvist finansiering af forslagene. Vores 3 forslag blev, efter vores mening, dog blankt afvist og vi oplevede det som om, at forslagene overhovedet ikke blev seriøst overvejet.

P1013145.jpg

Nordfynslisten og SF´s tre ændringsforslag til budgettet vedrører tidlig indsats og forebyggende arbejde på børneområdet: Ingen nedskæring af sundhedsplejen 340.000 Ingen nedskæring i daginstitutionerne 425.000 Forhøjelse af pulje til forebyggende indsats til børn 500.000 I alt ændringsforslag for 1.265.000 kr. Det tidlige og forbyggende arbejde på børneområdet er en af de vigtigste hjørnesten for både Nordfynslisten og SF, for at sikre det gode børneliv på Nordfyn. Derfor forslog vi ændringsforslag der indebærer en merudgift på 1.265.000 kr. til dette område. Begrundelse for forslag 1: For 3 år siden blev ressourcetildelingen til sundhedsplejen gjort børnetalsafhængig og allerede dengang lå udgiftsniveauet under landsgennemsnittet og under gennemsnittet i regionen. Den besparelse som borgmesteren ønskede, ville betyde en besparelse på 10 % på sundhedsplejen og bringe Nordfyns Kommunens sundhedspleje ned på et niveau svarende til ca. 25% under landsgennemsnittet (ifølge tal fra KORA). Begrundelse for forslag 2: Vores udgiftsniveau på daginstitutionsområdet ligger i Nordfyns Kommune under landsgennemsnittet, Region Syddanmark og sammenligningsgrupperne i Kora rapporten. På denne baggrund ser SF og Nordfynslisten det naturligt at fastholde de midler, som regeringen har tildelt til Nordfyns Kommune til normering. På præcis samme måde har vi ønsket at fastholde de midler, der var lagt ud fra regeringen til vores folkeskoler i forbindelse med Folkeskolereformen. Begrundelse for forslag 3: Grundlaget for budget 2017 har været det bedste i hele Nordfyns Kommunens historie, hvis vi ikke investerer yderligere i den tidlige og forebyggende indsats i år, hvornår skulle man så gøre det? Sidste år havde vi endelig, efter mange års kamp, fået en pulje til forebyggende indsat på børneområdet. Denne pulje ville vi gerne forhøje yderligere med 500.000. Finansieringforslag under budgetforhandlingerne: Under budgetforhandlingerne forslog vi forskellige finansieringsmuligheder til vores 3 ændringsforslag. Ekstraordinært afdrag på gæld i 2016 Ekstra brug af netværksfamilier ved anbringelser af børn (forslag BUU-ØR-12 fra administrationens omstillingskatalog) Tilpasning af børnetal i dagpleje til aktuelt niveau Vi kom ikke igennem med nogen af finansieringsforslagene. Nordfynslisten og SF havde i alt 3 ændringsforslag til driften. Da disse ikke blev taget med, var vi egentligt ikke af den overbevisning, at der var tale om forhandlinger. Ved en forhandling skal alle parter have noget med i det fælles forslag og INGEN af vores forslag vandt gehør. Vi spurgte endnu engang om driften kunne forhandles yderligere, og på baggrund af det svar vi fik, valgte vi at forlade budgetforhandlingerne. Nordfynslistens og SF´s finansieringsforslag til de 3 ændringsforslag er som følgende: Administrationens forslag (BUU-ØR-12 fra omstillingskataloget) medtages med 50% = 250.000kr. Her foreslår administrationen, at kommunen gør yderlige brug af netværksværks/slægts familier ved anbringelser, svarede til 1 børn pr. år. Anbringelse hos en netværksfamilie med ressourcer har, udover at give en besparelse, til hensigt at give barnet det gode børneliv og en relation gennem hele livet. Den resterende million finansieres ved indfrielse af leasingaftale på PD´er på skoleområdet (de 3,89 mio. kr. til indfrielse af leasingaftalen tages fra budgetreserven i 2016), derved spares leasingafgift svarede til lidt over 1 mio. kr. Et tiltag som, på sigt, er til gavn for kommunen. Efterfølgende præciseringer: Under "værdighedsmilliarden" vil vi gerne forhåndsreservere midler (svarende til midler i 2016) til:

-Særligt tilbud om aktivitet i ydertimerne på plejecentrene.                                                                  -Fast fysioterapi på plejecentrene.                                                                                                           -Fastholdelse af ressourcetildelingen på plejecentrene.

Dorte Schmidt Nordfynslisten  

Anne-Lise Sievers  Socialistisk Folkeparti

SF Nordfyn

 • Formand Bent Olsen

Havrekær 49
5474 Veflinge

Tlf. 40481971

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation