Velkommen til     SF Nordfyn

Formandens beretning 2017

Til indledning vil jeg citere fra Pia Olsen Dyhrs julehilsen sidste år.
 
"Der er en vej - selv når det ser rigtig sort ud – og det kan man godt have brug for at tænke på, efter et år med en borgerlig regering. Jeg tror godt, vi kan være enige om, at en stor del af regeringens politik har været med til at gøre Danmark mere ulige, mere fattigt".

Føtex fattigdom.jpg

Til indledning vil jeg citere fra Pia Olsen Dyhrs julehilsen sidste år.
 
"Der er en vej - selv når det ser rigtig sort ud – og det kan man godt have brug for at tænke på, efter et år med en borgerlig regering. Jeg tror godt, vi kan være enige om, at en stor del af regeringens politik har været med til at gøre Danmark mere ulige, mere fattigt. 
 Men jeg har også oplevet, hvordan danskerne har stået sammen og kæmpet imod sammen med os. Imod kontanthjælpsloft og 225-timers regel, imod regeringens kulsorte klimapolitik, imod forringelser af vores ældrepleje, sundhedsvæsen, uddannelsessystem og daginstitutioner." Regeringen skal nok holde, så længe meningsmålingerne peger på Mette Frederiksen, men hvad der bliver regeringens reelle politik er meget uvis, da det, langt hen ad vejen, stadig er Dansk Folkeparti der skal levere stemmerne. SF har, med sine 7 mandater, ikke de samme muskler som for år tilbage, men man har formået at præge debatten og komme med udspil på en række områder. Senest er der kommet et ambitiøst udspil omkring Folkeskolen. Et udspil som er blevet godt modtaget blandt fagpersoner. Endelig må man forholde sig til det faktum at Socialdemokratiet tilsyneladende er mere interesseret i Dansk Folkeparti end i SF. Ifølge vores lokale medlem af Folketinget, Karsten Hønge, er der en god kemi i folketingsgruppen og i den reducerede medarbejderstab. Nye nøglepersoner, er ved at være på plads, så man er klar, når Las Løkke en dag trykker på valgknappen.  
Året i KB har været en blandet fornøjelse, som startede ud med, at SF var med i budget 2016. En del af de tiltag som SF-Nordfyn var med til at få sat på budgettet fik liv igennem 2016. Den tidlige indsats har været en meget vigtig mærkesag for SF gennem flere år, derfor var det en lille sejr, at der blev sat penge af til dette. Efterfølgende har SF-Nordfyn været med til at udmønte aftalen, og det er meget spændende at se, hvad der kan komme ud af at bruge så relativt begrænsede midler på så stort et område. Anne-Lise har, i årets løb, repræsenteret SF-Nordfyn ved talrige dialogmøder på skoler og i daginstitutioner. Møder der har været et stort behov for da tilliden mellem politikere, forvaltning og brugerbestyrelser har været udfordret. Det virker til at tilliden er ved at være genoprettet 
Den store udfordring som konstant er på dagsordenen, er det faldende børnetal og antallet af skole/institutioner, som nogen vil hævde ikke står i forhold til hinanden. På et borgermøde i maj, i Langesøhallen, fremlagde fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen sin vurdering af fremtiden for Nordfyns Kommune. Han var meget klar i spyttet i det spørgsmål. Som han udtrykte det, så vil børnefamilier flytte til udkantsområderne, hvis man forsikrer at der børnepasning og skoler i nærområdet. En udvikling der så småt er i gang andre steder i landet. Da begge de oplagte borgmesterkandidater har meldt ud at der skal ses på dette spørgsmål efter valget, vel at mærke med lukninger for øje, så skal der kæmpes en kamp som den i skrivende stund udfolder sig i Assens Kommune. 
En anden ting som er kommet godt i gang i 2016 er gæstedagplejehusene. Der har været mange bump på vejen og meget modstand mod dette initiativ. Men det ser ud til at det nu er ved finde sit leje. Der er ikke nogen som har beklaget sig over tilbuddet i lang tid og det plejer at være gode tegn. 
En forventning til budget 2017 om, at det skulle blive et meget visionært budget inden for børne og ældre området, blev hurtigt skudt ned. Det stod hurtigt klart at borgmesteren ikke fandt det vigtigt at få alle om bordet med i et budget. Konsekvensen blev at SF-Nordfyn forlod forhandlingerne sammen med Nordfynslisten og Enhedslisten. Sammen med Nordfynslisten fremlagde vi vores eget budget, hvor vi bl.a. ønskede at bevare sundhedsplejen på nuværende niveau. Det har hele tiden været en mærkesag for SF-Nordfyn at fastholde den tidlige forbyggende indsats. Men det var der ikke forståelse for. Forligspartierne fastholdte den overflødige mikroskopiske besparelse. Ved 2. behandlingen af budget, hvor forligspartierne havde underskrevet aftalen, bad spurgte Anne-Lise om besparelsen på sundhedsplejen kunne fjernes, hvis der medfulgte et finansierings forslag. Reaktionen var at borgmesteren blev lettere ophidset og der blev sagt nej. End ikke Socialdemokraterne fandt det var en vigtig ting sag at slås for. Kun Nordfynslisten bakkede forslaget op. Hvilken konsekvens, den omtalte besparelse har fået, er uklar. Efter presseomtale af at besparelsen førte til, at et aktivitetstilbud til overvægtige børn blev fjernet, er sagen åbenbart stillet i bero? 
Udover at være synlig i kraft af Anne-Lises tilstedeværelse i kommunalbestyrelsen, har SF-Nordfyn vist fanen frem ved to "velfærdsdemonstrationer" på pladsen foran rådhuset i Bogense. På initiativ af Velfærdsalliancen blev der afholdt demonstrationer landet over. Den første maj talte Anne-Lise på torvet i Bogense, ved det traditionelle arrangement der afholdes i samarbejde med fagbevægelsen, Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF-Nordfyn. Takket være hjemmeside og Facebook kan budskaberne nå ud til en større kreds end de fremmødte på torvet. Tilhørerskaren var mindre end normalt, men set i lyset af at det var en konfirmationssøndag og vejret var langt over middel, så kan vi være tilfredse. I maj måned inviterede vi pædagoger og lærere til "Lyttemøde", hvor der var mulighed for at give udtryk for hvordan stemningen er, blandt personalet i de nordfynske skoler og institutioner. Her kom det tydeligt frem at der var/er store frustrationer, dels i forhold til udmøntningen af skolereformen og dels i forhold til ledelsen. I forhold til skolereformen er der store knaster omkring inklusion og forberedelsestid. Den generelle opfattelse var at man føler sig mindre inddraget i beslutningerne, at man oplever en højere grad af topstyring. Efter en lang periode hvor skandalerne er skyllet ind over Region Syddanmark og en periode, hvor SF, ved Ida Damborg og Karsten Hønge, har været meget tydelige i debatten, inviterede vi Ida Damborg til et offentligt møde i Otterup. Det blev et godt møde, hvor man blev meget klogere på, hvilken rolle regionen spiller i samfundet. Desværre var der ikke så mange der kunne blive klogere, da fremmødet var meget begrænset. SF-Nordfyn var pænt repræsenteret da SF i Kerteminde inviterede til Naturtræf på Fynshoved. Om alt går vel, bliver vi, senere på året, inviteret til et lignende arrangement på Langeland, hvor man bl.a. er ved at genoplive andelstanken. Jeg ville gerne have stået her i dag med et budskab om at vi har gjort meget af forarbejdet til den forestående valgkamp. Vi er ikke kommet så langt i forberedelserne, men jeg er fortrøstningsfuld, og når vi senere i aften har udpeget vores spidskandidat, forventer jeg at vi inden for kort tid kan have et valgoplæg klar og inden sommerferien kan præsentere en slagkraftig kandidatliste. Vi har mange udfordringer i Nordfyns Kommune lad mig blot nævne nogle få. En skole-dagtilbudsstruktur kommer i spil igen. Hvad er det optimale når vi taler om tidlig og forbyggende indsat over for børn? Hvordan fastholder vi de unge i uddannelse? Hvordan får vi lavet et ungemiljø som de unge gerne vil være en del af? Vi skal skaffe praktik pladser til vores flygtninge. Er normeringerne gode nok på vores ældreområde? Har rehabiliteringen overtaget fornuften i forhold til at få den hjælp man har brug for? Konsekvensen af hurtig udskrivning fra sygehusene. Kan vi klare opgaven? Gratis psykolog hjælp til unge og meget mere. 
 En realistisk målsætning for valget må være at få to kandidater valgt, men det får vi kun hvis vi arbejder målrettet sammen som et hold og alle yder en indsats. Hvis man skal tro Villy Søvndal, der er tilbage som spidskandidat til regionsvalget, så står SF med gode muligheder for gode valgresultater i regioner og kommuner. Men det bliver ikke tilfældet uden en målrettet indsats og fokus på det fælles projekt. Et projekt som bliver understøttet af, at landsledelse, folketingsgruppe og staben på Christiansborg, som er oppe i gear i forhold til de fælles mærkesager, som f.eks. gratis psykologhjælp til unge og fleksibel arbejdstid. Jeg indledte med at citere Pia Olsen Dyhr og slutter med at citere Jacob Mark, som, trods sin unge alder, har markeret sig meget positivt og tydeligt på Christiansborg og på landsplan. "Er du arbejdsløs, så er du en "samfundsnasser".  Er du pensionist, så er du en "byrde." Er du flygtning, så er du en "uønsket gæst." Er du en studerende, der skifter uddannelse, så er du en "uddannelsesspekulant." Den politiske debat handler mere og mere om at stigmatisere mennesker. Men den kunne ligeså godt handle om det modsatte. Lad os tale mennesker op - ikke ned."

Anne-Lise Havrehed 001.jpg

Er det sund fornuft at spare på sundhedsplejen?

Det må være svært at være forældre til børn som gør brug af vores kommunale sundhedspleje.

Barn med bamse.jpg

Lige før jul fik de alle besked om at det særlige gymnastik hold for overvægtige børn skulle stoppe fra 1-1-2017 på grund af den besparelse på 340.000 kr. på sundhedsplejen, som partierne bag budget 2017 har besluttet. 2 dage senere får de en lille gave fra udvalgsformanden Jens Otto Dalhøj, "deres tilbud stopper først til april 2017", men stoppe det gør det.
Ja, så fik SF og Nordfynslisten jo ret i at det betyder noget når man gennemfører besparelser på vores sundhedspleje med 340.000 kr.
Hvad mon det næste bliver?
Hvad med besøg til førstegangs gravide, forsætter det?
Forsætter de gode tilbud som vores elever i folkeskolen modtager?
Sundheds pædagogisk undervisning?
Undervisning i rygeforebyggelse?
Hvor langt under landsgennemsnittet skal vi ned før nogen beslutter sig for at tilbageføre besparelsen?
Nordfyns Kommune har modtaget 9 mil. kr. som der ikke var søgt om. Det burde da være muligt at tilbageføre de få kroner til sundhedsplejen?

Nordfyn på cykel.

De fynske kommuner er gået sammen om en ”Infrastukturstrategi 2017 – 35”. Strategien er sendt i høring og i Nordfyns Kommune har man, i det store hele, taget udspillet til efterretning.

Langesø oktober 2014 001 cykel.jpg

En del af infrastrukturstrategien vedrører forholdene for cyklister og, i særlig grad, vilkårene for de borgere der hellere vil benytte cyklen frem for at anskaffe sig bil nr. 2.

Udviklingen af elcyklen har gjort det muligt for mange at benytte cyklen som dagligt transportmiddel frem for bilen, også over længere afstande. Den udvikling ser man i storbyområderne, hvor såkaldte ”supercykelstier” har lettet adgangen til at benytte cyklen som transportmiddel til arbejdsplads eller trafikale knudepunkter.

I oplægget peges der således på at en forbedring af adgangen til, og servicen for, cyklister forbedres ved stationer, busterminaler og opsamlingssteder ved motorvejene.

Der er sat gang i arbejdet med cykelstien fra Søndersø til Morud. Cykelstiforbindelsen fra Otterup til Odense er gennemført, men fremtiden for de nordfynske cyklister er cykelsti fra Søndersø til Lunde, fra Morud til motorvejen og sidst, men ikke mindst fra Bogense til Odense.

Hvis der er et ønske om at leve op til intentionen i stategiplanen: ”Kommunerne vil i fællesskab udvikle Fyn som mere cykelvenlig og øge antallet af trafiksikre stier for cykler og fodgængere.”, så skal spørgsmålet have en høj prioritet i fremtidens budgetter og  det skal fylde i det kommende års kommunale valgkamp.

Ida Damborg: Jeg har et stort uretfærdighedsgen

Barndommen i et betonbyggeri udstyrede Ida Damborg med en social bevidsthed, som i dag er motoren i hendes kamp for et mere lige og mindre egoistisk samfund.

Ida Damborg.asp.jpg

Når kammeraterne fik splinternye håndboldsko hvert år, mærkede Ida Damborg (SF) følelsen af bundløs uretfærdighed rase i sig. Selv måtte hun nøjes med aflagte sko fra sine ældre søskende. Andet var der ikke råd til i hendes hjem med en enlig ufaglært far i en betonlejlighed i Køge.

- Jeg var kun et barn, men jeg mærkede den sociale ulighed helt vildt. Som 10-årig var jeg bare dødmisundelig på mine kammerater. Da jeg blev lidt ældre, syntes jeg, det var uretfærdigt. Og jeg har stadigvæk et stort uretfærdighedsgen, selv om jeg i dag er en typisk middelklassekvinde i parcelhus, siger 44-årige Ida Damborg, der netop har taget hul på sin anden periode i regionsrådet for SF.

Sund fornuft

Derfor er det heller ingen overraskelse, at Ida Damborg bruger sin stemme i regionsrådet til en utrættelig kamp mod ulighed og uretfærdighed i samfundet. Eksempelvis hæver hun stemmen, når det handler om unges adgang til psykologhjælp. En egenbetaling på 40 procent er hul i hovedet, mener hun.

- Nogle mennesker vælter på vejen, og det er dyrt for fællesskabet. Tænk, hvis de kunne få fem-syv gratis timer hos en psykolog, før de bliver syge og henvises til psykiatrien? Eller før de dropper ud af deres uddannelse? Det er da almindelig sund fornuft, siger Ida Damborg, der mener, at det samme burde være gældende med fysioterapi og kiropraktik.

 

Nyt fra SF repræsentant i KB.

Torsdag d. 6/10 blev budget 2017 stemt hjem uden at SF stemte for. Min stemme gik til det budgetforslag som SF og Nordfynslisten havde fremsat. 
Som I alle ved forlod jeg forhandlingerne efter 3. forhandlings dag. Som jeg har sagt, både i avisen og på 2. behandlingen af budget, er der forskellige grunde til det.

DSC_8234.jpg

Når man forhandler skal alle fornemme, at der bliver lyttet til de forslag som fremkommer. Det var desværre ikke den oplevelse jeg fik og de punkter som jeg ville have fokus på, følte jeg ikke der blev lyttet til. Så derfor gik jeg.

Nordfynslisten og SF valgte at lave et fælles budget. Vi overvejede om vi skulle lave et helt igennem visionært budget. Men det blev besluttet, at vi kun ville fokusere på de 3 ting som vi særlig havde fokus på. Sundhedsplejen, normering i dagtilbud og en forhøjelse af puljen til den forbyggende og tidlige indsats.

Min vurdering er at det kommer til at gøre rigtig ondt, at forligsgrupperne har valgt at beskære vores sundhedspleje med 10% så Nordfyns Kommune nu er 25% under landsgennemsnittet. 

 Derfor valgte jeg på vegne af SF, at komme med 2 ændringsforslag (til forligsgruppens budget) under 2. behandlingen af budgettet i torsdags:

1.
At man gør brug af BUU-ØR-12 ved at anbringe 1 barn i netværksfamilie i 2017 og bruge besparelsen på 250.000 og 90.000 kr. af kassen til at fastholde sundhedsplejen.
2.
At man gør brug af BUU-ØR-12 ved at anbringe 2 børn i netværksfamilier i 2017 svarerende til 500.000 kr. De bruges på sundhedsplejen 340.000 kr. de resterende overføres til puljen til den tidlige forbyggende indsat på dagtilbuds området."

Det var der ingen af forligspartierne der ville være med til. Måske fordi de havde givet håndslag på ikke at ville stille med ændringsforslag...... 

I den forbindelse blev jeg skoset af borgmesteren for ikke at have frembragt det i Økonomiudvalget ugen før. Jeg var af den overbevisning, at det kunne jeg ikke men skulle vente til KB mødet. Men de ville overhovedet ikke drøfte muligheden, eller forklare hvorfor det er på sin plads at reducere sundhedsplejen. De havde tilsyneladende ikke noget til overs for forslaget, men der må sidde politikere i de andre partier som har fået røde ører efter at de stemte nej til mit forslag. Det var jo små penge, 340.000 kr., i et budget med ca. 1,7 mia.

Der er valg i november 2017 måske er det derfor alle har travlt med at fortælle hvor gode de er til at samarbejde.

Budget 2017 – Nordfynslisten og SF

På baggrund af borgmesterens udspil og de administrative korrektioner, var der i forhandlingsoplægget til budgettet overvægt af ting som Nordfynslisten og SF kunne bakke op om. I oplægget var råderummet betydeligt reduceret og Nordfyns Kommune var desuden blevet tildelt 3 mio. kr. som vanskelig stillet kommune. Derfor forventede vi, at det ville være nemt at komme i mål med et fælles budget.  Vi var klar over, at der ved yderligere politiske ændringsforslag skulle angives finansiering til udgiftskrævende forslag. Under forhandlingerne bakkede SF og Nordfynslisten op om de enkelte forslag, som kom fra højrefløjen og vi var derfor af den helt klare formodning, at de 3 små ændringsforslag til driften, som kom fra Nordfynslisten og SF, ikke ville volde problemer, specielt fordi der blev anvist finansiering af forslagene. Vores 3 forslag blev, efter vores mening, dog blankt afvist og vi oplevede det som om, at forslagene overhovedet ikke blev seriøst overvejet.

P1013145.jpg

Nordfynslisten og SF´s tre ændringsforslag til budgettet vedrører tidlig indsats og forebyggende arbejde på børneområdet: Ingen nedskæring af sundhedsplejen 340.000 Ingen nedskæring i daginstitutionerne 425.000 Forhøjelse af pulje til forebyggende indsats til børn 500.000 I alt ændringsforslag for 1.265.000 kr. Det tidlige og forbyggende arbejde på børneområdet er en af de vigtigste hjørnesten for både Nordfynslisten og SF, for at sikre det gode børneliv på Nordfyn. Derfor forslog vi ændringsforslag der indebærer en merudgift på 1.265.000 kr. til dette område. Begrundelse for forslag 1: For 3 år siden blev ressourcetildelingen til sundhedsplejen gjort børnetalsafhængig og allerede dengang lå udgiftsniveauet under landsgennemsnittet og under gennemsnittet i regionen. Den besparelse som borgmesteren ønskede, ville betyde en besparelse på 10 % på sundhedsplejen og bringe Nordfyns Kommunens sundhedspleje ned på et niveau svarende til ca. 25% under landsgennemsnittet (ifølge tal fra KORA). Begrundelse for forslag 2: Vores udgiftsniveau på daginstitutionsområdet ligger i Nordfyns Kommune under landsgennemsnittet, Region Syddanmark og sammenligningsgrupperne i Kora rapporten. På denne baggrund ser SF og Nordfynslisten det naturligt at fastholde de midler, som regeringen har tildelt til Nordfyns Kommune til normering. På præcis samme måde har vi ønsket at fastholde de midler, der var lagt ud fra regeringen til vores folkeskoler i forbindelse med Folkeskolereformen. Begrundelse for forslag 3: Grundlaget for budget 2017 har været det bedste i hele Nordfyns Kommunens historie, hvis vi ikke investerer yderligere i den tidlige og forebyggende indsats i år, hvornår skulle man så gøre det? Sidste år havde vi endelig, efter mange års kamp, fået en pulje til forebyggende indsat på børneområdet. Denne pulje ville vi gerne forhøje yderligere med 500.000. Finansieringforslag under budgetforhandlingerne: Under budgetforhandlingerne forslog vi forskellige finansieringsmuligheder til vores 3 ændringsforslag. Ekstraordinært afdrag på gæld i 2016 Ekstra brug af netværksfamilier ved anbringelser af børn (forslag BUU-ØR-12 fra administrationens omstillingskatalog) Tilpasning af børnetal i dagpleje til aktuelt niveau Vi kom ikke igennem med nogen af finansieringsforslagene. Nordfynslisten og SF havde i alt 3 ændringsforslag til driften. Da disse ikke blev taget med, var vi egentligt ikke af den overbevisning, at der var tale om forhandlinger. Ved en forhandling skal alle parter have noget med i det fælles forslag og INGEN af vores forslag vandt gehør. Vi spurgte endnu engang om driften kunne forhandles yderligere, og på baggrund af det svar vi fik, valgte vi at forlade budgetforhandlingerne. Nordfynslistens og SF´s finansieringsforslag til de 3 ændringsforslag er som følgende: Administrationens forslag (BUU-ØR-12 fra omstillingskataloget) medtages med 50% = 250.000kr. Her foreslår administrationen, at kommunen gør yderlige brug af netværksværks/slægts familier ved anbringelser, svarede til 1 børn pr. år. Anbringelse hos en netværksfamilie med ressourcer har, udover at give en besparelse, til hensigt at give barnet det gode børneliv og en relation gennem hele livet. Den resterende million finansieres ved indfrielse af leasingaftale på PD´er på skoleområdet (de 3,89 mio. kr. til indfrielse af leasingaftalen tages fra budgetreserven i 2016), derved spares leasingafgift svarede til lidt over 1 mio. kr. Et tiltag som, på sigt, er til gavn for kommunen. Efterfølgende præciseringer: Under "værdighedsmilliarden" vil vi gerne forhåndsreservere midler (svarende til midler i 2016) til:

-Særligt tilbud om aktivitet i ydertimerne på plejecentrene.                                                                  -Fast fysioterapi på plejecentrene.                                                                                                           -Fastholdelse af ressourcetildelingen på plejecentrene.

Dorte Schmidt Nordfynslisten  

Anne-Lise Sievers  Socialistisk Folkeparti

SF Nordfyn

  • Formand Bent Olsen

Havrekær 49
5474 Veflinge

Tlf. 40481971

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation