Vedtægter

Vedtægter SF Middelfart -læs dem nedenfor.

Forretningsorden SF Middelfart

Økonomiske retningslinjer SF Middelfart

Vedtægter SF Middelfart

§1. Partiforeningens navn er SF, Middelfart Partiforening.
Partiforeningen er tilsluttet SF, og anerkender partiets love og programmer, samt partiforeningens organisatoriske grundlag.

§2. Partiforeningens formål er at virke for fremme af SF´s principper og politik, at udbrede partiets presse og publikationer, samt at organisere tilhængere i foreningens lokale område, og være mellemleddet mellem disse og partiets ledende instanser. 

§3. Partiforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar og indkaldes skriftligt af bestyrelsen eller ved annoncering i lokale aviser med 4 ugers varsel. En uge før udsendes dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Politisk beretning
4. Regnskab
• Budget (skal ikke godkendes)
• Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter (alle vælges for 1 år ad gangen)
For at være valgbar, skal man være tilstede, eller skriftligt have givet sit samtykke til valg.
a. Valg af formand
b. Valg af kasserer
c. Valg af 3 almindelige bestyrelsesmedlemmer
d. Valg af 1 suppleant (deltager i bestyrelsesmøder)
e. Valg af bilagskontrollant og suppleant
7. Eventuelt
Ethvert medlem, som har været medlem i mindst tre mdr.
og ikke er i restance med kontingent, har stemmeret.

Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, ved simpelt flertal, såfremt 1/8 af medlemmerne er fremmødte. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 stemmers flertal.
Hvis det ikke er tilfældet, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, indenfor 14 dage, med mindst 3 dages varsel. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig, ved simpelt flertal, uanset antallet af fremmødte.

Enhver afstemning skal være skriftlig, såfremt blot et enkelt medlem ønsker det.
Alle personspørgsmål skal afgøres ved skriftlig afstemning.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

§4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at mindst 1/10 af medlemmerne, eller 2 bestyrelsesmedlemmer har fremsendt anmodning herom.
Denne anmodning skal omfatte forslag til dagsorden, som skal behandles.
§5. Mellem generalforsamlingerne, er medlemsmødet partiforeningens højeste myndighed.
Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder, med mindst 7 dages varsel.
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.
Medlemsmødet træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal.
Mellem medlemsmøderne, er bestyrelsen partiforeningens højeste myndighed.
Såfremt et bestyrelsesmedlem har forfald til et bestyrelsesmøde, får suppleanten stemmeret.


§6. Foreningens regnskab følger kalenderåret, og forelægges på hver ordinær generalforsamling,
med påtegning af bilags kontrollant. Endvidere forelægges budget for kommende år.


§7. Opstilling af folketings – og byrådkandidater sker på et medlemsmøde.
Kandidater foreslås på et medlemsmøde, eller ved stillerliste med 3 stillere.
Opstillingsrækkefølge n afgøres ved urafstemning.
Ved byrådsvalg opstilles der sideordnet.


§8. Partiets eventuelle byrådsgruppe besætter de kommunale hverv, som tilkommer gruppen. Besættes sådanne hverv med personer udenfor byrådsgruppen, skal denne rådføre sig med bestyrelsen herom.


§9. Partiforeningen kan kun opløses på en generalforsamling med ¾ flertal af de fremmødte medlemmer. Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler den partiforening, flertallet af medlemmerne, derefter underlægges.


§ 10. Ved uoverensstemmelse mellem lokale love og landslove, er landslovene altid gældende.
Vedtaget ved ordinær generalforsamling den 27/1 2011

 

 

Univers
Mobil navigation