Politik 2018-2021

Kommunalvalget 2017 - Stærke Lokalsamfund!

 

Kære medborger Du læser lige nu SF-Middelfarts valgprogram for 2018-2021.

 

Vi har opnået rigtig mange resultater i sidste valgperiode, så vi har i dette valgprogram en masse nye forslag med.

 

Flere af forslagene er kommet fra lytte møder rundt om i kommunen, og er borgernes egne forslag. SF

vil gerne udvikle hele kommunen, skabe stærke lokalsamfund og give Middelfart kommune balance mellem land og by.

Vi er meget heldige med vores geografiske placering i landet og de mange arbejdspladser i trekantområdet og på Fyn, men alligevel har vi arbejdsløshed, socialt udsatte og nogle områder hvor der er utilfredshed med serviceniveauet.

Derfor kan og må vi ikke slække på ambitionsniveauet. Bedre velfærd, mere innovation, mindre ulighed og mere dialog er nogle af vejene som vi mener, sikrer en bedre hverdag og endnu stærkere lokalsamfund.

Hvis du også vil have bedre velfærd, mere indflydelse, innovative tanker og grønne løsninger, så sæt dit kryds ved liste F ved kommunalvalget d. 21. november 2017.

Så sæt dit kryds ved liste F ved kommunalvalget d. 21. november 2017. 

 

Udpluk af resultater SF’s byrådsgruppe er meget stolte af mange resultater, men du får et udpluk her

Flere penge til renovering af skoler.

Forsøg med borgerdrevne forslag – du kan få et punkt på byrådets dagsorden.

Flere midler til forebyggelse og SSP-samarbejdet.

Ingen stigende lønninger i 2017 for politikerne.

Mere fokus på innovation og iværksætteri blandt unge og i ungdomshuset

Udbygning af stisystemerne og flere cykelstier Med din stemme og hjælp kan vi udrette endnu mere!

Med din stemme og hjælp kan vi udrette endnu mere ,

Du kan læse programmet her på siden eller downloade det her 

 

Stærke Lokalsamfund - en kommune i balance

 SF i Middelfart kommune arbejder for en hverdag med sammenhæng, fællesskab og grøn omstilling. Vi tror på, at vores lokalsamfund kan blive endnu stærkere uanset om det er Gelsted i Øst, Middelfart i Vest, Båring i Nord eller Føns i Syd.

Når vi siger stærke lokalsamfund, så betyder det en styrkelse af den offentlige sektor og vores kommunale tilbud lokalt. Vi vil nytænke vores velfærd, så den kommer ud i alle hjørner af kommunen.

Igennem en velfærdsbus vil alle lokalsamfund på skift, kunne få velfærd og viden ud i lokalområderne. Vi arbejder også for en øget støtte til lokaludvalgene, forsamlingshuse, fællesskaber, foreninger og aktive medborgere, som kan styrke sammenholdet. I Middelfart kommune vil vi skabe en kommune i balance, hvor udvikling sker bredt, initiativer sker lokalt og bakkes op kommunalt.

Et rigt kulturliv, som kan sætte vores områder mere på landkortet og øge kommunikation om de skønne kulturelle aktiviteter som allerede foregår.

Vi må dog aldrig glemme en indsats for vores fælles natur og miljø, da et stærkt lokalsamfund kun kan eksistere i fremtiden, hvis vi tager vores del af ansvaret for en grøn omstilling som giver en bedre verden til vores næste generationer. Ved at invitere lokaludvalgene til at beskæftige sig med FNs 17 verdensmål for verdens udvikling, vil der være mulighed for profil-områder og mulighed for økonomiske puljemidler.

 

SF Middelfart arbejder for:

- Øget støtte til lokaludvalg, forsamlingshuse, foreninger og aktive medborgere

- Velfærdsbus som mobilt besøger lokalsamfundene på skift med sundhedstilbud, bøger og lignende.

- Samarbejde på tværs af lokalområderne om fælles interesser.

- Landdistriktskoordinator som vejleder, uddanner og understøtter lokaludvalgene.

- Oprettelse af et lokaludvalg for Middelfart by og Husby Tanderup – hvis lokalområderne ønsker dette.

- Invitation til at lokaludvalgene arbejder lokalt med et eller flere af FNs 17 verdensmål.

 

 

Børn og unge.

Vores børn er den bedste aktie vi kan investere i. Derfor er det også vigtigt at vi styrker og investerer i børne- og ungeområdet i Middelfart kommune.

 

SF vil arbejde for at: 

Alle dagplejere får Ipads, så de kan komme på Middelfarts kommunes intranet samt børneintra .Dagplejerne har de sidste 1 ½ år haft børneintra, som et fokusområde. Dette arbejde har ikke kunne udføres optimalt, da dagplejerne kun har adgang til en enkelt IPad pr legestue en gang hver 14.dag. Der skal stilles arbejdsredskaber til rådighed for den enkelte medarbejder.

Bedre normeringer - det er ikke ok, at der ikke er nok personale i institutionerne, da alle børn har krav på at blive set, hørt og snakket med dagligt.

Pædagogisk assistent uddannelse (PAU1) tilbydes til alle ufaglærte (pædagogmedhjælpere og dagplejere), for at løfte det faglige og professionelle op på et højere plan, samt jobbet bliver anerkendt, da der så vil følge en uddannelse med.

Legestuerne for dagplejerne skal tilbydes i egne lokaler i alle områder.

Vi skal kunne tilbyde flere områder til de unge mennesker, som ikke går i klub eller er blevet for gamle. Et sted hvor de kan mødes om aftenen evt. med bålhytte, skaterbane osv. Dette kan måske også hjælpe Pædagogisk Psykologisk  rådgivning ( PPR2) til at finde de unge mennesker. Samt at de unge ikke hænger ud rundt om i bybillede, hvor de let kan komme til at påvirke de ældre eller yngre i en ikke hensigtsmæssig måde.

Unge over 18 år, der ikke lige ved hvad de vil, skal have hjælp til at komme videre i livet enten med uddannelse eller job, på en anerkendende måde.

Musik- ungdomsskole og 10. klasse skal have et ordentligt ungemiljø for 7-10. klasse på Vestre skole 

Fritidspas skal fastholdes til unge udsatte under 18 år

Ungdomshuset prioriteres med midler til aktiviteter, musikmiljø, kreativt miljø, iværksættermiljø og Skatermiljø

Ungdomsrådet  skal bruges aktivt som dialogpartner og være medskabere af fremtidens Middelfart kommune

Bevarelse af musikskolens og ungdomsskolens musicals

 

 

Skoleområdet.

 

I SF vil vi styrke vores fælles folkeskole. En god start på folkeskolen, er en god start på det videre liv. For SF skal fremtidens folkeskole prioriteres med flere midler til renovering af skolerne og til spændende undervisning, mere trivsel og ekstra fokus på folkeskolen som et lokalt omdrejningspunkt. Vi skal se folkeskolen som en måde at bryde den negative sociale arv, og som stedet hvor venskaber opstår, mens læring, leg og dannelse bliver kombineret.

 

Eleverne skal udfordres og have fællesskaber samt øget sundhed, men også have de rigtige specialtilbud, hvis behovet er der. For SF skal folkeskolerne slippes mere fri, så forældre, ansatte og elever har større indflydelse på hverdagen. Det kræver en struktur med stærke overbygningsskoler, mindre bureaukrati og større dialog mellem politikere og skolebestyrelser. Vi ønsker også at udfordre folkeskolen, således den bliver mere innovativ og underviser eleverne i innovation. Folkeskolen skal være i top med dannelse og sammenhæng mellem skole og fritidsliv og skal indrettes på en måde, som ikke stresser eleverne, familierne og lærerne.

 

SF vil arbejde for følgende:

Flere midler til renovering af skoler.

 Maksimalt 24 i hver klasse

Flere ressourcer til 2 voksne i undervisningen og øget trivsel 

Stærke folkeskoler i lokalområderne

Ressourcepersoner tilknyttes hver enkelt skole – socialrådgivere, forebyggelseskonsulenter og læringskonsulenter

Spændende undervisning med flere profilskoler og mere varierede tilbud via overbygningsskoler 

Madordning på alle skoler

Innovation som tværfagligt valgfag

En stærkere dialog mellem eleverne, forældrene, ansatte og politikerne

Mulighed for kortere skoledag

Ungdomsskole og musikskole skal indtage centrale roller i tværgående arbejde, i fritidstilbuddene samt i særlige undervisningstilbud.

Bevare en geografisk spredt skolestruktur og sikre dens grundlag

 

Kollektiv trafik (Busser & tog)

 

SF vil skabe en funktionel kollektiv trafik der dækker hele Middelfart kommune. Det skal være muligt for en borger at komme rundt i kommunen alle ugens 7 dage, selv fra de små byer.

Sammen med Regionen og nabokommunerne skal vi arbejde på, at skabe et bedre netværk af ruter mellem kommunerne, så en tur mellem Middelfart kommune og en af nabokommunerne ikke skal gå igennem Odense.

Det skal være billigere at tage den kommunale offentlige transport, samtidig med at vi skal prioritere grønne busser. Et af hovedmålene er, at gøre bil nr. 2 overflødig i Middelfart kommune, samt give ældre og unge friheden til, at komme rundt med den kollektive trafik.

 

 

SF Middelfart  arbejder for:

 

I Middelfart kommune skal det være muligt at tage en bus fra de mindre byer og ind til en af de byer, hvor regionaltoget kører.  

Dækningen af busser skal afspejle borgernes ønsker og behov. 

Busserne i skal også køre i weekenderne og om aftenen 

Vi skal have flere uddannelses busser, så vore studerende har bedre muligheder for at blive boende, samtidig med de studerer i de større byer. 

Det skal være billigere helst gratis, og dermed mere attraktivt at bruge den kollektive trafik. 

Der skal arbejdes på at sikre en mere stabil regional togdrift, så antallet af aflysninger og brugen af togbusser mindskes.

Ved etableringen af det nye jernbanespor over Vestfyn, skal Middelfart kommune arbejde på at få flere regionaltogs afgange og faste minuttal for afgange. 

Forsøg med natbusser i weekender

 

Cykelpolitik:

 

Middelfart kommune skal være en cykelkommune, hvor fokusset vil være på at skabe gode rammer for cyklister i hele kommunen. SF mener at vi skal skabe et netværk af cykelstier mellem kommunens byer og rekreative områder til gavn for både borgere og turister. Et mål vil være at gøre Middelfart kommune til Danmarks førende cykel kommune.

 

 SF Middelfart arbejder for :

 

Sikre skoleveje i hele kommunen.

Udpegning af farlige kryds og overgange, så de kan sikres

Øget fokus på cykelundervisning fra en tidlig alder.

Flere sammenhængende cykelstier i mellem de mindre byer.

Interaktiv kort over kommunens cykelstier.

Byerne i kommunen skal være forbundet med hinanden via cykelstier.

Kommunale cykelservice stationer ved centrale busholdepladser og tog stationer i hele kommunen.

Kommunale cykelruter, der bliver markeret. 

Mulighed for flere elcykler, som kan medbringe op til 5 børn, til brug for dagpleje og vuggestuer.

 

 

 

Socialpolitik:

 

SF vil arbejde for mere lighed, mere retfærdighed, medmenneskelighed og flere fællesskaber. Vi har set en mangel på investering i vores udsatte borgere og på forebyggelsesområdet. Vi har set en stigning i uligheden – også i Middelfart kommune, hvor rige bliver rigere. Vi arbejder for at sikre menneskelighed og give alle borgere friheden til at indgå i fællesskaber og få mest muligt ud af livet. Vi får kun stærkere lokalsamfund, hvis vi sammen får flest mulige borgere ud af sociale problemer.

I SF vil vi nytænke udviklingen af socialpolitikken i Middelfart kommune.

Vi ønsker at oprette en kommunal social investeringsfond, som med indskudte penge, kan satse på nye sociale indsatser. Fondens indskud finansieres af overskydende budgetmidler fra 2016.

SF vil arbejde for tidlig indsats og forebyggelse på alle områder. Det sparer mange menneskelige ressourcer og økonomiske ressourcer i sidste ende. Jo tidligere vi er opmærksom på problemer med børn/unge, jo før kan vi sætte ind med forskellige hjælpeforanstaltninger og derved undgå, fordyrende tiltag senere i livet. Det betyder at sundhedsplejen skal udbygges til at være mere opsøgende, støttende og vejledende.

Vi ønsker også forældrekurser til førstegangsforældre.

Vi ser også en ungdomsgeneration som er mere stresset og presset end længe, hvor karakterræs og Facebook sætter sine spor. Vi ønsker forebyggelse i form af gratis psykologhjælp til unge under 25 år. Generelt for unge skal der være tilbud i fællesskaber, for også at undgå kriminalitet og misbrug.

Vi ønsker også at opprioritere rusmiddelcenterets indsats, så fokus bliver på forebyggelsen blandt unge. Geografisk skal der oprettes gode sociale tilbud til alle borgere i kommunen, spredt over hele kommunen. Vi vil fremme fællesskab igennem væresteder og aktiviteter, for at undgå isolation, ensomhed og social ulighed. Dette opnås ved at stille lokaler til rådighed og oprette selvhjælpsgrupper.

 

Det frivillige arbejde skal støttes, så vi får endnu flere med i fællesskabet. Det kan både være frivillige organisationer, frivillige mentorordninger eller foreningsarbejdet, som vil supplere den kommunale indsats på området. Alle borgere skal have et så meningsfyldt liv som muligt. Vi skal inddrage personer med sociale, fysiske eller psykiske problemer og sætte ind med forebyggende tiltag.

Vi ønsker væresteder som skal være tilgængelige for alle, med åbningstider der tilgodeser de forskellige gruppers behov.

 

SF arbejder for:

Oprettelse af en social investeringsfond

En forebyggende og tidlig indsats, der bryder den negative sociale arv. 

Sundhedsplejen skal styrkes og være opsøgende

Forældrekurser til førstegangsforældre 

Gratis psykologhjælp til unge under 25 år 

At rusmiddelcenteret og mentorordninger skal få unge ud af misbrug og kriminalitet

 Spredning af gode sociale tilbud i hele kommunen – ingen skal være ensomme eller mærke en social ulighed 

Støtte til frivilligt arbejde med socialt udsatte.

Inddragelse af borgerne i egne indsatser for at fremme egne ønsker

Borgeren  møder, som udgangspunkt, højst to sagsbehandler i mødet med kommunen.

 

Beskæftigelse og erhvervspolitik

SF Middelfart vil arbejde for et rummeligt arbejdsmarked. Arbejde er noget af det mest identitetsskabende i dette samfund. Der skal være plads til alle. Derfor kan der også være flere forskellige sociale og samfundsmæssige situationer, hvor det er nødvendigt med en ekstraordinær Indsats .

Samspillet mellem beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsespolitik skal styrkes.

Kommunens social- og beskæftigelsesafdeling skal være klædt på til at skaffe fleksjob og job på særlige vilkår på baggrund af gældende lovgivning og samtidig være i et tæt samarbejde med det private arbejdsmarked.

Kommunen skal ligeledes gå foran med ansættelse af handicappede.

Ældre medarbejderes viden og kvalifikationer er en værdifuld ressource for en kommune. Derfor skal en fastholdelses- og seniorpolitik udvikles i Middelfart Kommune. Der skal gøres en særlig indsats for at få unge arbejdsløse i uddannelse eller beskæftigelse.

Socialøkonomiske virksomheder er en alternativ mulighed for at få løst væsentlige samfundsopgaver og skabe nye job. Dette er virksomheder, der drives på markedsvilkår - men uden profitmotiv - i løsning af samfundsnyttige opgaver og stræber efter at ansætte personer, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

SF vil arbejde for at denne virksomhedstype fremmes gennem aktiv støtte fra erhvervscenteret, jobcenteret og socialforvaltningen, til udvikling, netværk, udbudsopgaver og søgning af støtte mm. Samarbejdet og dialogen med erhvervslivet skal være af gensidig gavn, således vi fremmer et bæredygtigt og socialt ansvarligt erhvervsliv, mens kommunens indsats for at understøtte beskæftigelse kommer i top

Borgernes ve og vel skal altid stå øverst i beskæftigelsesindsatsen.

Mentorordninger og sociale indsatser vil være et fokusområde for vores borgere som har længere vej til arbejdsmarkedet end de fleste andre.

 

SF vil arbejde for 

At sætte borgerne først via mentorordninger så borgerne nemmere får en plads på arbejdsmarkedet. 

At udvikle en fastholdelsespolitik for seniorer. 

At kommunen går forrest i ansættelse af handicappede. 

Større dialog med erhvervslivet som kan sikre et bæredygtigt og socialt ansvarligt erhvervsliv. 

Fokus på unge og deres arbejds- og uddannelsesmuligheder.

En styrket indsats for at skaffe ledige i ordinære job

 At støtte etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder 

Partnerskaber mellem kommunen, uddannelser, virksomheder og foreninger

 

Integrationspolitik

I Middelfart kommune skal vi tage godt i mod de flygtninge og indvandrere der kommer til kommunen. Igennem menneskelig kontakt og ved at hjælpe dem ind i lokalmiljøet skal vi sikre at flygtninge og indvandrere hurtigt bliver en del af samfundet.

Vi skal have hoved fokus på at der fra starten bliver taget kontakt til dem, og de ikke bliver overladt til sig selv

Et af de tiltag som Middelfart kommune har gjort er etableringen af en mentor ordning, hvor frivillige hjælper flygtninge og indvandrere med at tilpasse sig det danske samfund.

Samtidig med at de frivillige hjælper med kontakt til kommune og skole er det også med til at danne bånd lokalt i kommunen.

Derfor ønsker vi fra SF side af at styrke dette tiltage og tilføre midler der skal styrke uddannelsen af mentorer, men også de små lokalsamfund som flere af kommunens flygtninge er blevet placeret i.

 

SF vil arbejde for.

At styrke uddannelsen og initiativer omkring mentorordningen ved tilførsel af flere midler.

Nedbryde fordomme og barrierer i de mindre lokalsamfund, ved oplysning og dialog 

Bedre opsøgende kontakt fra kommunens medarbejdere, i forhold til flygtninge og lokalsamfund.

Gratis transport til danskundervisningen, via bus og tog.

Flere sammenhængende dansktimer. 

Styrkelse af skolehjem samarbejdet.

Flere billige lejeboliger, både til flygtninge og danskere.

Ingen ghettoer, spredning af flygtninge 

Hurtig adgang til arbejdsmarkedet og foreningslivet 

Pulje til at støtte integrationstiltag

 Fokus på sprogstimulering 

Fokus på ligestilling mellem kønnene 

Mulighed for mangfoldighed af mad i offentlige institutioner.

Andre tiltag som kan være med til at styrke integrationen kan være frivilligarrangementer i lokale foreninger, hvor flygtninge og indvandre kan få suppleret deres dansk undervisning i lokalsamfundet.

 

Kultur og Fritidspolitik

SF mener at dette område er et centralt område fordi kultur skal udvikle sig og forandre sig selv og os

Derfor mener SF, at hverken økonomi eller geografi skal stå i vejen for deltagelse i et rigt kultur- og fritidsliv. Tilbuddene skal opleves som reel mulighed - uanset hvor man bor i kommunen

Målet kan opfyldes på overordnet niveau, lokalt i et område og i de nære miljøer. Det kan være kommunale, foreningsdrevne såvel som støttede borgerdrevne aktiviteter over længere og kortere tidsrum. Foreningerne og borgerne bør tilgodeses med lavere halleje, åbent adgang til faciliteter døgnet rundt og en ligestilling af indendørs og udendørs idræt og fritidsaktiviteter

Kultur- og fritidsaktiviteter er ikke nødvendigvis ens i kommunens forskellige områder. Kommunens midler bruges bedst, hvis der tænkes mere i variation og mindre i at gøre ligesom de andre - i de forskellige dele af kommunen. Kulturtilbud og aktiviteter støttes af kommunen, men bør kendetegnes af, at de giver et mere varieret udbud med fokus på såvel "brede" som "smalle" aktiviteter.

Kulturtilbud og aktiviteter støttes af kommunen, men bør kendetegnes af, at de giver et mere varieret udbud med fokus på såvel "brede" som "smalle" aktiviteter.

 

SF vil arbejde for følgende:

Udpegning af koordinator for alle 11 lokaludvalg i kommunen, som indsamler inspiration og viden om både de foreningsdrevne og borgerdrevne aktiviteter i de enkelte områder. Koordinatoren skal støtte og inspirere - ikke bestemme!

Dialog mellem kommune og foreninger om bedre tilskudsmuligheder, understøtte foreningernes muligheder for at tiltrække medlemmer og skabe nye tilbud for medborgerne. 

Placering af store "centrale" møder, stævner, teater og fritidsaktiviteter i forskellige lokalområder af kommunen

Infotavler på alle interessante steder i kommunens yderområder for både borgere og turister

25 % adgangsrabat til borgere i Middelfart Kommune til kommunens højt profilerede kultur- og fritidstilbud som f.eks. - Clay, Bridgewalking mv.

De innovative evner, som erhvervslivet råber på, hænger sammen med den kulturpolitik, vi fører

SF vil bruge attraktionerne til aktivt at markedsføre hele Middelfart områdets handelsliv.

Det skal ikke være pengepungen eller postnummeret, der afgør om man kommer i musikskole eller billedkunstskole eller teater og bio eller se en kunstudstilling, eller om man kan tage en musisk kreativ uddannelse og evt. blive skabende eller udøvende kunstner. 

 

Turisme

SF vil gerne tiltrække flere grønne turister, som kan opleve alle dele af vores skønne kommune. Naturen, historien, oplevelser og et aktivt og bæredygtigt handelsliv er nogle af de ting, som skal styrkes for at få flere grønne turister til Middelfart kommune.

Et nyt marinaområde ved Middelfart marina er under udarbejdelse, hvor SF vil fastholde fokus på åbne aktiviteter for borgerne og forbedret forhold for sejlerne, men også lade bæredygtige turisme-løsninger være i fokus. Et grønt iværksættermiljø eller foreningsmiljø vil være øverst på dagsordenen.

Oplevelser og naturen skal fremvises igennem god skiltning og apps som gør tingene nemme at opleve. Shelters og stier skal sikre gode overnatningsmuligheder og transportmuligheder.

En udviklingsplan for Middelfart gågade og aktivt netværk for detailhandlen kan samtidig skabe en fortsat attraktiv bymidte, som promoverer Middelfart som ”specialisternes by”.

Samtidig ønsker SF at skabe mere opmærksomhed om kommunens historiske steder og gøre oplevelserne mere interaktive og levende. På de mest historiske gader arbejder SF for tavler, som kan styrke gadernes historiefortælling.

SF arbejde for:

 Grøn og bæredygtig turisme 

Grønt iværksættermiljø og foreningsmiljø som turisterne kan besøge

Udviklingsplan og netværk for detailhandlen, som kan styrke Middelfarts gågade. 

Bedre information og større fortælling om historiske dele af kommunen. 

Flere shelters og bedre information for turister

 

Sundhedspolitik

SF kæmper for at øge sundheden i Middelfart kommune. Sundhedsspor f.eks. i Ejby er et populært tiltag og sådanne tiltag kan spredes til andre dele af kommunen.

Vi ønsker også en indsats inden for kost, hvor underernæring og dødelig overvægt sætter skadelige spor, det kan forebygges igennem den rigtige kostvejledning.

SF vil bekæmpe uligheden, hvor det er gratis at få behandlet et brækket ben, men koster penge når psyken knækker.

SF vil derfor sidestille mental og fysisk sundhed igennem bekæmpelse af stress og give unge mennesker muligheden for at få gratis psykologhjælp

 Kommunen som arbejdsplads skal også minimere udfordringerne med stress, hvor medarbejderne flere steder må overkomme store opgave med meget få ressourcer.

SF Middelfart ønsker flere hænder på pressede områder, men også at udarbejde en anti-stress strategi som skaber trivsel og prioriterer planlægningen af arbejdstiden blandt kommunale medarbejdere.

Madordninger og sundhed bør tænkes fra børneområdet og være et samlet sundhedsfag som kommunalt valgfag for eleverne i folkeskolerne.

SF ønsker sundhed tænkt ind i alle politikområderne, som en gennemgående rød tråd. Hvis vi reducerer sygdom, forebygger slitage og giver mulighederne for en sund livsstil, så kan vi som borgere have et mere aktivt liv og leve længere i bedre tilstand.

SF arbejder også for mest muligt økologisk mad i institutioner, plejecentre og lignende. Det skal sikre mod skadelige pesticider og give frisk og lokal serveret mad.

Samtidig vil SF gerne oprette et sundhedscenter og udviklingscenter i samarbejde med Region Syddanmark på Middelfart sygehus. Dette skal gøre, at sygehuset ikke bliver lukningstruet igen, samt genoprette funktionerne fra skadeklinikken, da den lukkede.

Generelt vil SF en Middelfart kommune med gode bevægelsesmuligheder, nemme sundhedstilbud og øget genoptræning samt tilknytte fysioterapeuter til børnehaver og folkeskoler.

Fysioterapeuter skal ses som en forebyggende indsats og sikring af bevægelse i hverdagen, som opfyldelse af intentionerne i folkeskolereformen.

SF arbejder for:

Aktiv fritid – sundhedsaktiviteter og sundhedsspor bredt i kommunen.

Sundhedshus med alle sundhedsfunktioner i samarbejde med regionen på Middelfart sygehus

Udvidet kostvejledning og sundhed som kommunalt valgfag i folkeskolerne. 

Mobil sundhed ved velfærdsbus som besøger alle lokalområderne. 

Gratis psykologhjælp til unge under 25 år. 

Fysioterapeuter tilknyttet børne- og skoleområdet som forebyggelse og sikring af bevægelse i hverdagen. 

Bedre forebyggelse 

Etablering af stressklinikker 

Udvikling af kost og motionspolitik for kommunens ansatte 

 

Miljø og natur 

SF i Middelfart kommune vil være det førende grønne parti.

Vi vil ikke se til, mens en verden forbruger sig ihjel eller sviner vores eneste klode væk.

Lokalt vil SF bringe Middelfart helt i front på den grønne omstilling, sikre naturen de bedste vilkår og sørge for en cirkulær økonomi med mest mulig genanvendelse.

Vi ser også gode muligheder for at oprette fællesskaber og inddrage eksisterende fællesskaber så som boligforeningerne, til at gennemføre deleøkonomi hvor værktøjer eller samkørsel kan skabe et mindre forbrug uden at være konkurrenceforvridende.

Vi har et smukt Lillebælt, en flot natur og skønne strande som vi må værne om.

Vi vil arbejde for færrest mulige pesticider og et øget incitament til landbruget for at få flere økologiske landbrug.

Energiforbruget skal nedbringes, bilerne skal gøres mere energivenlige, uddannelserne skal opfordres til at fokusere på klima og energi.

SF ser også gerne flere vindmøller, flere solceller og nemmere adgang til genbrug.

 

SF arbejder for:

100 % omstilling til vedvarende energi i Middelfart kommune 

Midler til cirkulær økonomi, øget genanvendelse og deleøkonomi  

El og brintbiler i kommunens bilpark 

Naturgenoprettelse og bevarelse af naturen

Indsatsområder udarbejdes med grønt råd 

Genbrugspladser spredt i hele Kommunen 

Flere økologiske landbrug igennem partnerskabsaftaler

Nedbringelse af energiforbruget ved oplysning og uddannelse 

Flere vindmølleområder og solceller på offentlige arealer 

Etablering af skov og naturområder til beskyttelse af grundvandet 

Udfasning af unødvendigt plastik i kommunens indkøb 

Bedre sortering af affald fra private hjem 

Nyt og bedre affaldsindsamlingssystem med øget fokus på genanvendelse 

 

Bolig og bosætningspolitik

SF arbejder for at alle dele af kommunen kan tiltrække flere borgere. Der skal være et godt udbud af grunde, boliger, lejligheder, andelsboliger, seniorfællesskaber, kollektiver, ungdomsboliger og billige boliger. 

SF arbejder for et fortsat samarbejde med boligforeningerne om billige lejligheder, som ikke udelukker grupper i samfundet.

Vi ønsker også at fremme fællesskaber igennem bolig og bosætningspolitikken. Det kræver også alsidige boligtilbud i centerbyerne og landdistrikterne i Middelfart kommune.

 

SF arbejder for 

Tiltrækning af 300 nye borgere hvert år.  

Boliger, lejligheder og ungdomsboliger i alle dele af kommunen

Billige boliger til under 4000 kr. om måneden. 

Kollektiver og bofællesskaber spredt i kommunen. 

Seniorfællesskaber med mulighed for interessefællesskaber – f.eks. seniorfællesskab med fokus på grønne løsninger.

 

 Ældrepolitik

SF i Middelfart vil arbejde for at sikre en god og værdi alderdom. Dette skal ske igennem øget fokus på ældremotion, opkvalificering af plejepersonale, mere personlig kontakt, samt bedre specialiserede tilbud til kommunens borgere.

Det er vigtigt at vi hjælper kommunens borgere til at fastholde deres lokale netværk og hjælper dem med at blive i egen lejlighed så længde dette ønskes af borgeren.

Via teknologiske hjælpemidler skal vi frigøre mere tid til personlig omsorg og kontakt med borgeren, samt en styrket opkvalificering af de medarbejder der har direkte kontakt med borgerne.

Arbejdsgange skal gøres mere simple, så det er muligt at frigøre mere tid til netop den personlige kontakt. De ældre skal i større grad, deltage aktivt i hverdagen. Dette kan være via fællesmadlavning, der ud over socialt samvær og aktivering også forbygger underernæring.

Andre tiltag kan være ældre motion, hvor ældre kommet ud og sammen med andre ældre og motionerer. Specialisering af vores dygtige medarbejdere skal give tryghed på de plejecentre, der har med de mest sårbare ældre at gøre.

Især et område, bør allerede nu være i fokus, er den voksende mængde af ældre der rammes af demens. Middelfart kommune skal være klar til at drage omsorg for denne voksende gruppe af ældre og inspiration kan hentes fra demenslandsbyen i Svendborg.

 

SF vil arbejde for: 

Etablering af en demenslandsby 

Mere borgerinddragelse 

Opkvalificering af plejepersonale 

Ældremotion

Styrkelse af specialiserede tilbud

Bedre samarbejde mellem plejepersonale

Mere plejepersonale

Fleksible plejeløsninger 

Fællesskaber på tværs og inddragelse af frivillige som supplement

 

Økonomisk politik

SF-Middelfart vil gerne udvikle vores fælles kommune.

Vi vil velfærd frem for skattelettelser og prestigeprojekter.

SF ønsker fuld indsigt for borgerne i de kommunale økonomiske prioritering og en økonomisk drift, der sikrer borgerne tryghed. Vi vil sikre at budgetterne bliver brugt, således kommunen ikke leverer kæmpe overskud – en kommune er ikke sat i verden for at lave overskud, men for at lave et godt samfund for borgere og erhvervsliv.

Vi tør godt foreslå små skattestigninger, hvis blot pengene bruges på velfærd, udvikling eller målrettede indsatser som kan forebygge socialt og miljømæssigt.

Vi effektiviserer også gerne kommunens drift, ved at få afbureaukratiseret og udryddet dobbeltarbejde.

Vi ønsker mere lige muligheder for borgerne. Derfor vil vi arbejde for mindre brugerbetaling på børneområdet, fritidsområdet og foreningsområdet.

Samtidig vil vi gerne sikre at vores skoler, børnehaver, stier og veje er velfungerende.

Derfor vil SF arbejde for øget investeringer i renoveringer og nye anlægsprojekter, som kan gavne hele kommunen. Vi vil gerne inddrage medarbejdere, borgere og virksomheder endnu mere i økonomiske prioriteringer og indsatser. Herunder indførelse af borgerbudgetter i lokalområder, således borgerne selv bestemmer anvendelsen af en pulje af midlerne til udvikling helt lokalt.

 

SF arbejder for følgende 

Mindre brugerbetaling på velfærdsområderne og fritidsområderne

Øgede anlægsinvesteringer (f.eks. sikring af skoleveje.) 

Små skattestigninger frem for større velfærdsbesparelser 

Sociale og miljømæssige investeringer 

Middelfart kommune skal have en social og miljømæssig bundlinje, ud over den økonomiske.

Øget involvering i kommunale økonomiske prioriteringer - benyttelse af borgerbudgetter

 

 

Univers
Mobil navigation