REFERAT FRA SF GENERALFORSAMLING d.21-02-2018

 

 

SF-Langeland Generalforsamling tirsdag d. 21. februar 2018 kl. 19.00 i F1, Frivilligcenter Langeland i Rudkøbing

Mødet blev flyttet til Rådhussalen

 

Annette Haufer Hansen (medlem af bestyrelsen). bød velkommen, da Nynne var syg og ikke kunne være tilstede.


 
Dagsorden:


 
 
1: Valg af dirigent Annette Haufer Hansen
 
2: Valg af referent Helle Hansen
 
3: Godkendelse af dagsorden Dagsordnen blev godkendt.
 
4: Beretning om partiforeningens virksomhed Pga Nynnes fravær var det Annette der kort gennemgik årets gang i SF. Fokus har udelukkende været på det vellykkede valg, som det viste sig at blive.

Formanden havde fremsendt nogle punkter, som hun bad os om at debattere. Det er vigtigt, at vi videreformidler til de to partier, som vi er i valgsamarbejde med samt retter en tak for et godt samarbejde i valgkampen ( 5 partisamarbejdet).

Spørgsmål: findes der en ungdomsafdeling. Jo, Nanna og Jasmin er fra Langeland, men holder til i Svendborg.

Kunne være godt at udnytte den styrke til at opprioritere ungdomsarbejdet.

Medlemstallet er 56.

 
5: Beretning borgmesteren v. Tonni Hansen

Et mål var at rekruttere flere medlemmer, hvilket lykkedes.

Holdt mange møder og var godt forberedt til valget. Det var svært at holde sig i ro, før vi kunne gå ud og markere SF politisk. Men vi var nødt til at afvente vælgernes opmærksomhed ift. Valget. Det lykkedes rigtig godt at bygge vores valgkamp strategisk op, så vi  slog til på de rigtige tidspunkter og ramte potentielle vælgere.

Vi etablerede et fempartisamarbejde, hensigten var et alternativ til det siddende V styre. Det viste sig også at være en genistreg, også at vi var sikre på, hvem der var samarbejdspartnere og hvem der ikke var.

Enhedslisten var ikke en mulighed i 5 partisamarbejdet, da de ikke kunne accepteres af flere af de øvrige partier og enhedslistens interne samarbejde var desuden af en sådan karakter, at det ikke var hensigtsmæssigt at byde dem ind til et samarbejde.

Vi er forpligtet på, at samarbejde med dem vi var i valgforbund med, men som desværre ikke kom i kommunalbestyrelsen. Vi skal finde ud af, hvordan vi samarbejder med dem og derved lever op til vores aftaler.

Vi var i valgforbund med radikale og alternativet. Konservative og Socialdemokratiet var i valgforbund. ( betyder at man supplerer hinanden ift. Opsamling af overskydende stemmer).

Vores valgforbund fik 6

V  de fik 4 og DF fik en enkelt.

K og S fik 4

Når det gøres op i vores eget valgforbund, sidder vi selv på alle stemmerne.

Vi var 7 på listen og dermed kun 1 suppleant. Det vil sige at Ida Friis er 2. suppleant for SF. ( en alternativ er altså stedfortræder for SF)

Da vi havde de 10 på plads bakkede Vog DF op.

Dvs. at alle 15 står bagved borgmesteren.

Hvad fik vi så af udvalg:

Formanden for ØK, borgmesteren er født formand

Winni næstformand sundhedsudvalget samt plads i Beskæftigelse, Uddannelse og integrationer udvalget.

Vi er en ny gruppe og der er meget at lære.

Nynne næstformand i trafik og miljø

Erik formand for Børne og ungeudvalget. Og medlem af sundhedsudvalget samt Beskæftigelse-, Uddannelse- og Integrationsudvalget.

Gert medlem af lærings, kultur og socialudvalget bliver formand for Langelands forsyning.

Tonny Gjertsen næstformand for lærings, kultur og socialudvalget.

Tonni Hansen er udpeget af SF til at sidde i KL’s bestyrelse.

Alles øjne er rettet på de medlemmer der sidder for borgmesterpartiet, derfor er det ikke uden betydning, hvordan man agerer ift. Politiske udmeldinger og kommentarer.

Vores tætte samarbejde er C og S via vores 5 partisamarbejde.  men også V er vældig gode samarbejdspartnere.

Borgmesteren personlig samtale med samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Ny kultur i kommunen fx mødeledelse -  hvem stiller spørgsmål og hvem svarer.

På det overordnede plan er vi i gang med at køre trafikudvalget i stilling. Hvem udvalget vil inddrage, står dem frit for.

Næste udvalg er borgerinddragelse.

Dernæst det grønne udvalg. ( SF’s særlige kæpheste).

Der lægges vægt på åbenhed fx via kommunikationsmedarbejderen i kommune.

Det går godt, det er en travl tid, og der er meget at sætte sig ind i og forvaltningerne er forberedte på, at hjælpe de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Der skal drøftes kodeks mellem kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Spørgsmål fra Ralf: Statslige arbejdspladser. Sker der noget på den front?

Er der fra gruppens side tænkt på inddragelse af de medlemmer SF har?

Vi skal aftale møder i fremtiden hvor vi inddrager radikale og alternativet.

Tonni informerer hvordan vi holder kom. Pol. Formøde, torsdagen før kommunalbestyrelsesmøderne, som så er den næstkommende mandag samt formen på møderne.

Vi har ikke budt ind på statslige arbejdspladser. Sammen med de 10 kommuner laver vi et fælles fynsk intro fx hvis I slår jer ned i Assens så har de og de ting at byde på. På Langeland har vi de og de tilbud til vores borgere. Formidler lokaliteternes muligheder og kvaliteter – særkende.

Vi byder ikke ind på arbejdspladser, men forventer til gengæld at vi får støtte til fra ”omvej til smutvej”. (fremrykket færgehavn Spodsbjerg Tårs).

Spørgsmål: Stor brug af konsulentfirmaer. Kan Tonni evt. have en holdning til at vi ikke skal bruge så mange konsulentfirmaer. Hvilket kan opfattes som en indpakning af holdninger, som slører de regulære politiske holdninger?

Spørgsmål: baggrundsgrupper. Hvilke kompetencer kan vi hjælpe kommunalbestyrelsesgruppen med.

Brug for kompetence, fx grøn udvikling.

Vi har altid i SF været glad for de medlemmer, som har kompetencer, som kan bruges ind i de politiske opgaver. Vi skal altid være obs. på, ikke at agere sagsbehandlende, men holde os på den politiske bane.

Vi har ikke altid været så mange i SF i kommunalbestyrelsen kan de mange møder ift. Baglandet (SF) overkommes.

Forslag til at invitere Alternativet med en gang i kvartalet.

Radikale inviteres også med. Vi imødekommer de radikales forslag om møde vedr. kommuneplanen.

Vi informere om nødvendig fx hvis ind suppleres. Kom. Formøde hver 3. måned.

De kan evt. deltage i temamøder på deres foranledning og deres initiativer.

Beretningerne blev godkendt.

 
6: Regnskab 2017 og budget 2018 til godkendelse

Budgettet blev godkendt.
 
7: Fremtidige aktiviteter – drøftelse. Datoer for kommunalpolitiske formøder

Torsdagen før de kommende kommunalbestyrelsesmøder. Kl. 19.00 til 21.00. Kommunalbestyrelsesmøderne er mandage.

I borgerhuset afholdes møderne.

Forslag: Fest for medlemmer. Tilrettelagt af Vodstrup og Gjersen.

Forslag: Invitation til at besøge folketinget, bustur, evt. tage andre SFere med fra andre partiforeninger. Bestyrelsen planlægger.

Forslag: Foredrag med en oplægsholder, fx omkring landdistrikter og deres udvikling.

Medlem afventer medlemsliste, men persondataloven skærpes og vi må være meget forsigtige med at sende data ud på medlemmer.

Forslag: Debatmøde om den nye udligningslov.

Forslag: Lukket gruppe, så medlemmer kan præsentere sig som medlemmer af SF.

Forslag: Hvidbog/ SF kompetencer.

 
8: Indkomne forslag

Indkomne forslag 2 stk. blev omdelt. (vedlagt referatet).

Forslagene blev enstemmigt vedtaget.
 
9: Valg til bestyrelsen –  SFs love siger følgende: i lige år vælges formanden og 2 medlemmer for 2 år, i ulige år vælges kasseren og 1 medlem for 2 år. Pt. Nynne Printz, Britta Neperus ??? tom plads

Nynne anmodede om at bytte formandsposten ud med en bestyrelsesplads. Helle Hansen (nuværende bestyrelsesmedlem) blev valgt som ny formand og Nynne blev valgt til bestyrelsen. Britta Neperus blev genvalgt.

Til den ledige plads var der 3 kandidater

Rene Bente og Susanne opstiller til bestyrelse

Præsentation af kandidaterne:

Susanne har været medlem af SF Kolding i mange år. Uddannet socialrådgiver er nu førtidspensionist. Retfærdighed, kunst og kultur. Flyttet til Langeland fordi min familie også bor her.

Bente har boet på øen siden 79. Har arbejdet i Grønland on og off. Har arbejdet som vejleder og lærer. Nu folkepensionist er frivillig i Røde Kors. Arbejder på sprogskolen frivilligt nogle timer om ugen. Har også arbejdet på efterskole tidligere. Har timer med nogle unge nogle timer om ugen. Mine politiske interesser er skole og sundhed samt integrationer og det kulturelle.

René. Har været sømand. Startet 3F Sydfyn op. Har været politisk aktiv i mange år. De senere år har jeg fået en stor interesse i Grønland. Siden jeg var barn mine bedsteforældre var kommunister og min far socialdemokrat. Er førtidspensionist. Er aktiv i den lille genbrugsbutik, Samaritten.

Bente Neperus blev valgt til den ledige bestyrelsesplads.
Rene blev 1. suppleant og Susanne 2. suppleant


10: Valg af revisor, pt. Nikolaj Nilau Genvalg
 
11: Valg af revisorsuppleant, pt. Winnie Kielstrup Genvalg
 
12: Valg af delegeret til SF´s landsmøde d. 18. og 19. april i Kolding

Nynne og René deltager i Landsmødet. Tonni er delegeret i fordi han er medlem af landsledelsen.

Der afholdes et formøde til landsmødet.
 
13: Eventuelt

Tonni kom med den information, at Langeland er fået ca. 100 flere borgere.

Der skal forhandles ny udviklingsaftale.

Smakkecentrets økonomi hænger sammen fordi der ydes frivilligt arbejde samt at Langeland Kommune yder et ekstraordinært tilskud.

 

Ref.

Helle Hansen

Univers
Mobil navigation