Politik

I SF Kolding har vi tre vigtige fokus områder.

COLOURBOX571205.jpg

Ældrepolitik

Værdig omsorg til de ældre. SF vil knokle for at forbedre den lokale velfærd, så alle borgere kan se frem til en værdig omsorg, når de bliver ældre – vi vil sørge for, at der er tid til en kop kaffe og respekt for den enkeltes behov. Støt SF i arbejdet for

 • Flere ansatte i ældreplejen, mere tid til omsorg 


Fastholdelse og rekruttering

Rengøring i nærved liggende ældreboliger skal organisatorisk ligge under plejehjemslederen, da rengøring kan være ” læreplads” for ufaglærte, der gerne vil snuse til og senere uddanne sig til området.

Det er vigtigt at gøre ældreområdets ansatte til gode ambassadører, det gøres f.eks. ved at lade dem selv arbejdstilrettelægge, give mulighed for fleksibel arbejdstid som f.eks vagt hver 3. week end. Voksenelevløn skal målrettes til de, der er interesseret. Desværre er der stort frafald i uddannelsen. Der bør laves realistiske intro forløb.

Mange slides ned. Kvinder med lav uddannelsesbaggrund er især udsat for ”ondt i livet ”/ depression m.v. Der bør fokuseres på, hvordan de via delvis sygemeldig, flexjob m.v. kan fastholdes på området.

Krisen har medvirket til, at de der søgte til vikarbureaer vender tilbage.Der bør for at rekruttere til stadighed satses på f.eks. : job dating og ”gode historier” som annoncekoncept.
 
Der er interesse for faget blandt 2 kulturelle. De er gode kulturformidlere mellem f/i og danskere. Dog er der få ældre med f/i baggrund p.g.a. lav levealder og tradition for at tage sig af familiens ældre.

Normering

Plejetyngden på de ældre på plejehjem er i dag meget høj. Personalenormeringen dækker kun pleje/omsorgdelen . Det betyder der mangler hænder til aktivitet. F.eks. er der få personaler i opholdsstuen, ved måltider etc og til samarbejde med de pårørende.

På hjemmehjælpsområdet er alle ydelser målt op. Der er ikke tid til ”kaffe” eller omsorg

Små plejecentre bør sammen tænkes med andre botilbud for at sikre effektiv udnyttelse af resurserne. ( Teglgårdsvej)

Der bør tænkes på tværs. Institutioner på social området og ældreområdet kan sagtens dele f.eks. natte vagt. ( f.eks Brunebjerg)

Der bør indføres bruttenormering på plejecentrene, afpasset plejetyngden, som på Drejershus.

Konsulentfunktioner som demens etc, burde i højere grad være en del af driften, vidensdelingen ville dermed blive større.
 

En værdig alderdom
 

I normering til plejehjem og hjemmehjælp skal der afsættes tid til omsorg.

Den enkelte hjemmehjælpsgruppe bør have en ”akutpulje” til brug ved opstående problemstillinger.

Den ældre skal sikres mere hjælp til selvhjælp f.eks. ved at de motionsredskaber , der findes på visse plejehjem også kan benyttes af områdets ældre f.eks. via instruktører fra ”Idræt for alle”.

Der bør for svage ældre ved visitering laves en plan for, hvilke tilbud de fremadrettet vil få brug for.

Ved visitering til ældrebolig bør fremtidsudviklingen for den ældre indtænkes, så et nyt flyt ikke bliver nødvendigt.

Plejehjemmene bør i højere grad have fokus på træning.

Olivenhaven har en høj normering p.g.a. levebo miljøer. De demente har mest brug for hjælp. Plejeopgave og normering bør følges ad. De ældre der ”kun” er fysisk svage kan bedre selv holde sig i gang.

Boligmassen bør udnyttes optimalt. Lindely bør igen være plejehjem.

De gamle plejecentre bør nedlægges. De matcher ikke, de ældres behov, og en ombygning vil gøre huslejen alt for høj. ( Solgården, Egebo hovedbygningen)

Der skal sikres en ind og udskrivningspraksis med sygehusene med hensyn til ældre.

Der bør operettes et lokalt hospice. Det sikre nærhed til familie og venner.
Hjemmesygeplejen har i forvejen høj faglighed på området, da den geografiske afstand til hospice gør mange vælge at ”dø hjemme”.

 

COLOURBOX1731182.jpg

Uddannelsespolitik

Fagligt dygtige elever

SF vil knokle for at styrke de lokale folkeskoler, så alle elever hurtigt lærer at læse, skrive, regne. Alle elever skal bevare lysten til at lære igennem hele skoleforløbet, så de får en faglig ballast og mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. Støt SF i arbejdet for:

 •  Istandsættelse af folkeskolens bygninger og lokaler
 • Ret til lokal forskellighed
 • Tværfaglige løsninger tilpasset den enkelte elev
 • Partnerskaber med lokale erhvervsvirksomheder om f.eks. IKT.  

SF går til valg på at udvikle en folkeskole, hvor lokale beslutninger sikrer, at alle elever får den optimale undervisning – uanset social baggrund og forudgående forudsætninger. Dette kræver en bevidst prioritering, som sikrer, at der sættes ressourcer af til tilstrækkelige lærerkræfter, gode fysiske rammer og tidssvarende undervisningsmidler.

Gode undervisningsmidler
 

Der skal være gode moderne undervisningsmaterialer i Koldings folkeskoler. Det drejer sig både om bøger, men også om moderne IKT udstyr i klasserummet.
SF ser en god mulighed for at udvikle og afprøve IKT i klasserummene med det lokale erhvervsliv, der er førende på området.

Folkeskoler i god fysisk form
 

DTU har påvist at indlæringen falder med 15% , hvis indeklimaet er for dårligt. Derfor skal alle elever i Kolding Kommunes skole sikres et godt indeklima. Når mor og far går på arbejde er det med en relativt god vished for, at arbejdsmiljø-lovgivningen er overholdt på arbejdspladsen. Skoleelever er åbenbart de eneste man kan byde hvad som helst i form af nedslidte og gammeldags indrettede faglokaler, uhumske toiletter og oldnordiske skolemøbler, der ikke sikrer gode arbejdsstillinger. Der må og skal kunne dispenseres fra anlægsloftet, så det bliver muligt at renovere og vedligeholde folkeskolerne landet over. I Kolding vil SF arbejde for, at der årligt afsættes minimum 50 mill. Kr til udvidelse og istandsættelse af kommunens skoler. Hvis særlige projekter kræver større beløb medvirker vi gerne til at finde pengene.

Bedre tid til børnene
 

Undervisningen i folkeskolen skal tilpasses den enkelte elev. Dette lader sig dårligt gøre, med alt for mange elever i klasserne, urolige elever, som har behov for støtte og kun en enkelt lærer til at varetage opgaver som ofte rækker langt ud over almindelig undervisning. I en tid hvor alt for mange børn enten skilles ud fra klassen til special-undervisning, eller sidder tilbage i klassen uden den nødvendige støtte, er det nødvendigt at optimere lærerressourcerne og i det hele taget voksenkontakten. Særligt de svageste børn vil kunne profitere af flere synlige og nærværende voksne tidligt i skoleforløbet. I Kolding vil SF ikke være med til at skære i lærertimerne. Tværtimod vil vi arbejde for en mere tid hvert enkelt barn. Dette kan både ske ved ansættelse af flere lærere og gennem inddragelse pædagoger, som assistenter i undervisningen.

Lokal skolestruktur

For SF er en god faglig udvikling af alle skoler vigtigere end antallet af skoler. Vi ønsker ikke tomme landsbyskoler, der sygner hen, men gode skoler, der vælges af lokalområdets familier. Bevar de skoler forældrene har tillid til gennem deres valg for deres børn. For SF skabes der god pædagogisk udvikling og nytænkning på arbejdspladser med god dynamik. Derfor tror SF på at skoler også kan blive for små.

vindmølle.jpg

Miljø- og klimapolitik

Klimaindsats med bedre busser
 

SF vil knokle for, at kommunen gør sit til en ambitiøs indsats mod klimaforandringer og forurening ved at gøre transport med bus og cykel mere effektivt og sørge for, at billetterne er til at betale. Støt SF i arbejdet for:

 • bedre, billigere og sammenhængende busdrift i hele kommunen

SF ønsker et alternativ til privatbilisme: Adgang til kollektiv transport og cykelstier i hele Kolding Kommune.

SF vil fremme:

 • at bycentrene indrettes, så behovet for biltransport begrænses
 • udarbejdelsen af trafikplaner, hvor kollektiv transport, cyklisme og gang bliver et reelt alternativ til biltransport. Dette sikres gennem billige, komfortable, moderne og rene tog og busser, samt etablering af cykelruter, cykelstier, bycykler og sikker cykelparkering
 • indførelsen af krav om, at køretøjer til offentlige funktioner er el- eller hybridbiler (eller nyeste miljø- og energirigtige energiforsyning)
 • muligheden for delebiler og samkørsel
 • etablering af miljøzoner og bilfrie områder i Koldings bymidte

SF ønsker at sikre naturen i byen, på landet og ved vores kyster
 

SF vil fremme:

 • at fjorden styrkes som naturområde. Derfor ingen fjordby eller byggeri tæt på kysterne.
 • udarbejdelsen af en samlet naturplan for Kolding kommune, som skaber mere natur. Det indebærer, at naturområder bliver mere sammenhængende. Kolding skal bidrage til, at 35% af Danmark skal være naturareal
 • at enhver plan, som berører naturinteresser, kun kan gennemføres, hvis der inden for Kolding kommune etableres tilsvarende natur x 2 (Gælder ikke lovens krav til særlig værdifuld natur!). Det kan eksempelvis ske gennem skovrejsning og etablering af engområder
 • at borgerne har adgang til rekreative aktiviteter i deres nærområde

SF ønsker, at miljøpolitik også betragtes som sundhedspolitik
 

SF vil fremme:

 • retten til stilhed (flest mulige stede - udgår) i naturen og i boligområder
 • retten til rent drikkevand
 • retten til at bevæge sig sikkert i trafikken som blød trafikant
 • let adgang til oplevelser i naturen i form af stier og fysiske aktivitetsmuligheder
 • naturskoler og andre initiativer, som inspirerer til at røre sig i og få viden om naturen

Du kan se SF Koldings valgprogram og visioner ved at trykke nedenfor:

Valgprogram

Børne vision

Miljø og klima vision

Trafik vision

Design vision

Univers
Mobil navigation