Om partiforeningen

VELKOMMEN TIL PARTIFORENINGEN SF-Kerteminde.

SF er et folkeparti. Det betyder, at vi fungerer som et parti og en folkelig bevægelse. Det er partiets medlemmer, der bestemmer den politiske linje. I SF-Kerteminde tages de principielle beslutninger på generalforsamlingen og medlemsmøder.

Som medlem kan du også få indflydelse på byrådspolitikken ved at deltage i de kommunalpolitiske gruppemøder. Partiforeningen ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen arrangerer jævnligt medlemmøder. Bestyrelsen har ansvaret for at fastlægge SF-Kertemindes byrådspolitik. Ansvaret for den daglige kommunalpolitik er uddelegeret til byrådsgruppen. Men byrådsmedlemmerne skal rette sig efter medlemsmødets beslutninger. De lokale delegerede til SF´s landsmøde vælges på generalforsamlingen eller et medlemsmøde.

Vindmølle

SF kæmper for en grøn og rød politik, dvs bæredygtighed og ansvarlighed i alt fra energi- til socialpolitik. 

 

Vedtægter for SF-Kerteminde

Her kan du se foreningens formelle spilleregler. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar eller februar måned.

school-bell-1.jpg (1)

REFERAT af generalforsamling i SF mandag d. 16. februar kl. 19:30

på Kerteminde Rådhus, kantinen

Til stede:

Annette Langhoff, Ane Sofie Andersen Hjorth, Benthe Stig, Kim Jørstad, Alex Haurand, Morten Berthelsen, Vera Perino, Marie Yvonne Rasmussen, Jesper Hempler, John Vilhelmsen, Tonny Jack Nielsen, Torben Andersen, Per Andrup, Annette Vilhelmsen

Valg af dirigent og referent

Som dirigent valgtes John Vilhelmsen Som referent valgtes Torben Andersen

Bestyrelsens årsberetning ved formanden

Formanden glædede sig over, at SF i det sidste års tid har genvundet sin styrke efter vor exit fra regeringen. Medlemstallet har stabiliseret sig med pt. 54 medlemmer.

Vi har startet et nyhedsbrev, som pt. har 57 læsere.

Vi har afholdt et valgmøde med vor lokale kandidat Tonni Hansen fra Langeland i anledning af EU-valget, hvor vi opnåede et særdeles godt resultat.

Vi har desuden samlet ind til Læger uden Grænser, dels på Kræmmermarkedet ved vor egen stand og dels ved vort traditionelle julearrangement på Torvet i Kerteminde med æbleskiver og gløgg. Vi har i alt sendt over 3.000 kr videre til hjælpearbejdet.

Vi har nedsat en valgkampgruppe med MYR, Tina og formanden, som holder møde med medlemmerne om valgkampen onsdag d. 4. marts kl 19 – 21, Kerteminde Bibliotek.

I efteråret opstillede SF-Fyn kandidater til det kommende folketingsvalg. Vi fik opstillet Morten Berthelsen, som desværre kort tid efter måtte trække sig pga. personlige årsager. Vi glæder os over, at det lykkedes os ved suppleringsopstillingen i december at få opstillet Iben Bohr, Nyborg som vor lokale kandidat her i Nyborgkredsen.

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 ved kassereren

Kasserer Per Andrup fremlagde årsregnskabet med et nettooverskud på ca.14.000 kr og en kassebeholdning ultimo 14 på godt 153.000 kr., Årsregnskabet godkendtes.

Byrådsgruppens beretning

Jesper og MYR konstaterede, at Byrådet i dag arbejder sammen på en mere positiv måde end i sidste periode. Vi har fået et byråd med 13 nye medlemmer og en ny borgmester og vi har i dag et byråd som ikke arbejder med faste flertal, men søger brede løsninger.

På trods af vore ”kun” 2 byrådsmedlemmer har vi en ganske pæn indflydelse på beslutningerne. Ved budgetbehandlingen for 2015 lykkedes det os at undgå besparelse på dagpasningsområdet, børneområdet og ældreområdet.

På skoleområdet fik vi besparelserne nedbragt til blot 1%.

Debatten om et nyt rådhus og et salg af en del kommunale bygninger fylder meget i debatten pt. De 2 problemstillinger har begge sit udspring i ønsket om at finde besparelser, som vi er tvunget til, ved dels at samle administrationen i én bygning, som er mere energivenlig og rationelt indrettet med kun 4000 m2 mod i dag 6000 m2 på 4 matrikler - dette vil give en besparelse på årligt 3 mio. kr. – og dels at sælge nogle af de mange bygninger vi har og samle aktiviteterne i færre bygninger og flytte aktiviteterne i de lejede bygninger over i egne bygninger – dette vil også give en mio.-besparelse.

Sådanne besparelser kan friholde tilsvarende mio.-besparelser på skoler, børneområdet, dagpasning og ældreområdet. Processen med inddragelse af borgere og brugere af de omhandlede bygninger har ikke været god nok – det skal gøres bedre.

De aktuelle sager om vindmølleplanlægning og folkeskolens udvikling blev også belyst.

Drøftelse af hovedlinierne for partiforeningens virke i 2015

Den kommende tid står i valgkampens tegn.

Den nedsatte valgkampgruppe holder møde med medlemmerne onsdag d. 4. marts kl. 19 på Kerteminde bibliotek. Foruden valgkamp vil vi deltage i Kræmmermarked, cykelløbet Kerteminde mod sult, julearrangement på Torvet, novemberfest og efter opfordring måske en tur til Christiansborg.

Indkomne forslag

Ingen forslag

Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

Alex Haurand blev genvalgt som formand uden afstemning

Desuden blev John Vilhelmsen valgt som nyt bestyrelsesmedlem uden modkandidat, da Kim Jørstad ikke ønskede at genopstille.

Per Andrup blev genvalgt som kasserer.

Som suppleanter valgtes Hanne Dorete Pannerup og bestyrelsen blev bemyndiget til at finde den anden suppleant, hvilket blev Annette Langhoff.

Bestyrelsen består herefter af Alex Haurand ( formand ), Per Andrup ( kasserer ), Torben Andersen ( på valg i 16 ), John Vilhelmsen og Morten Berthelsen

Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant

Som revisorer genvalgtes John Vilhelmsen og Ole Christensen

Som revisorsuppleant genvalgtes Tonny Jack Nielsen

Eventuelt

Ane Sofie fortalte om Ældrerådets arbejde og Tonny Jack om DN’s arbejde omkring vådområder som erstatningsarealer ved opfyldningen til Odense Havn’s nye terminal.

Univers
Mobil navigation