Socialistisk Folkeparti Haderslev                                            d. 16.3.2018Til borgmester H.P. GeilMedlemsinitiativ: Forslag om indefrysning af lønmidler ved en konflikt på det kommunale arbejdsmarked.

 

SF stiller hermed flg. forslag til beslutning i Haderslev Byråd.

 

  • De midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt (strejke og lockout) på det kommunale arbejdsmarked, indefryses og øremærkes til de sektorer konflikten berører.

  • De under konflikten sparede midler skal dels anvendes til at indhente det efterslæb, der måtte være forekommet i de ramte sektorer i det omfang det er muligt, dels til en generel styrkelse af de berørte sektorers servicetilbud.

  • De under konflikten sparede midler, som det tidsmæssigt ikke er muligt at anvende i indeværende budgetår overføres til efterfølgende budgetår.

  • De enkelte forvaltninger fremlægger forslag til udmøntning af de ovenstående beslutningspunkter til Byrådets godkendelse.

  • Udmøntningsforslaget sendes i høring i de relevante MED-udvalg.

Begrundelse:

Forhåbentligt bliver der ikke aktuelt behov for at tage SFs beslutningsforslag i anvendelse, idet også SF håber, at overenskomstparterne finder en forhandlingsløsning, så en storkonflikt på det kommunale arbejdsmarked undgås. Men det vil efter SFs opfattelse være rimeligt, hvis vi allerede nu skaber klarhed over, hvad Byrådet vil anvende evt. sparede lønmidler til.

For SF er det vigtigt, at sparede lønmidler ikke anvendes til at styrke den kommunale kasse, afvikle gæld eller til at fremme få konkrete projekter. Der hvor pengene er sparet skal de også efterfølgende anvendes igen. Dels til at indhente det under konflikten skabte tab – undervisning, pleje eller vejvedligeholdelse m.v. – i det omfang det er muligt. Dels til generelt at styrke de faglige områder, hvor lønmidlerne er blevet sparet.

 

Bent Iversen, Fælleslykkevej 34, 6100 Haderslev

E-mail: iver@haderslev.dk

Tlf.: 74 53 30 01 – mobil 2170 60 11SF tager med dette forslag ikke stilling for den ene eller anden part i konflikten, men har alene fokus på, hvad der vil tjene den kommunale velfærd og service bedst efter en evt. faglig konflikt.

Samtidig vil forslaget dog også fjerne den klare økonomiske fordel arbejdsgiveren - kommunen - vil have under en konflikt, nemlig sparede lønkroner, mens arbejdstagersiden vil have store økonomiske tab under konflikten.

I udmøntningen af forslaget vil det for SF være vigtigt, at de sparede lønmidler efterfølgende primært kommer de berørte borgere til gode og sekundært de kommunale medarbejdere – f.eks. i form af midler til efteruddannelse og vikardækning i den forbindelse.

 

Venlig hilsen

 

Bent Iversen

Byrådsmedlem (SF)

Univers
Mobil navigation