Nyhedsbrev maj 2018 fra byrådsmedlem Bent Iversen

Nyhedsbrev fra Byrådsmedlem Bent Iversen (SF).
Maj 2018.
Vi nærmer os med hastige skridt sommerferien, men endnu vigtige også budgetforhandlingerne.
Borgmesteren har valgt at indkalde alle partier særskilt for at høre om deres budgetønsker. Jeg er
inviteret til møde d. 17. august. Det strategiske valg, som SF skal træffe er, om vi skal komme med
ganske få – og billige – budgetønsker og få dem med i budgettet, hvor vi så også må sluge et par
kameler – eller om vi skal lave vores eget budget, hvor vi kommer med en række ændringsforslag
til det borgerlige flertals udspil.
Afgørende for valget bliver selvfølgelig, hvilke ”kameler” det borgerlige udspil rummer.
Umiddelbart vil jeg sige, at vi skal have økonomisk og kvalitetsmæssigt løft på både
daginstitutions-, skole- og ældreområdet, ligesom vi siger nej til skattelettelser. Derudover er der
selvfølgelig en lang række andre forhold, som kan være uspiselige for SF.
Mit bedste bud lige nu er, at vi vil stå os bedst ved at stå uden for et budgetforlig. Det vi kan få
med vil være sandsynligvis være peanuts. Vores stemme er ikke vigtig i den store sammenhæng.
Meget afgørende bliver om socialdemokratiet kan komme med i et budgetforlig. De borgerlige vil
givetvis gerne have dem med, men hvilken pris skal socialdemokratiet have for det. Det tror jeg
også vil give store interne diskussioner i socialdemokratiet.
I må meget gerne bidrage med gode idéer til SFs budgetønsker. Alt er velkommen – om end ikke
alt vil være realiserbar.
Forslag om at suspendere servicerammen for 2018 og 2019.
På Byrådsmødet d. 29. maj havde SF og Enhedslisten et forslag om, at Byrådet skulle sende en
anmodning til Økonomi- og Indenrigsministeren om at suspendere servicerammen for 2018 og
2019. Begrundelsen er, at kommunen sådan set har penge nok i kassen, men de må ikke bruges på
grund af regeringens serviceramme, der bestemmer, hvor store den enkelte kommunes udgifter
må være.
Haderslev har omkring 150 mio. i kassen, og holdningen er normalt, at 100 mio. i kassebeholdning
er tilstrækkelig. Der er altså 50 mio., som kunne bruges til et løft på især skole- og ældreområdet,
hvis vi fik lov til det.
Forslaget blev promte afvist af den borgerlige flertalsgruppe, idet de mente, at det betød, at
Haderslev meldte sig ud af KL, da det er regeringen og KL, der har indgået en aftale om
servicerammen. Socialdemokratiet foreslog derfor, at henvendelsen også blev sendt til KL, så vi

kunne få begge parters accept. Det fik dog ikke de borgerlige til at ændre holdning. Vi skulle rolig
overlade den slags til KL, som jo forhandlede på alle kommuners vegne.
Forslaget blev herefter nedstemt af det borgerlige flertal, mens SF, Ø, Socialdemokratiet og
Slesvigsk stemte for.

Økonomisk politik 2018 – 2021.
Debatten om servicerammen blev gentaget under dette punkt. Byrådet skal vedtage en økonomisk
politik for en byrådsperiode. I dette forslag indgik bl.a., at service- og anlægsrammen skal
overholdes, og at der ikke gives tillægsbevillinger, hvis der ikke er plads i servicerammen. Der står
også, at kassebeholdningen skal være på ca. 100 mio.
Ved afstemningen stemte SF, Enhedslisten og Lone Ravn fra Socialdemokratiet imod, mens resten
af den socialdemokratiske gruppe undlod at stemme. De borgerlige og Slesvigsk sikrede, at den
økonomiske politik blev vedtaget.

Tribunebyggeri Haderslev Stadion.
En sag, som har været på dagsordenen et par gange. Denne gang kom sagen på, fordi
licitationsresultatet viste, at den kommunale del af tribunebyggeriet blev 2,7 mio. kr. dyrere end
oprindeligt forudset. Til gengæld blev en anden del af byggeriet, som HFK tribune skal finansiere
2,7 mio. kr. billigere.
Jeg holdt et sarkastisk indlæg, hvor jeg kraftigt kritiserede kommunens involvering i denne
mystiske konstruktion, hvor kommunen ejer banen og de to endetribuner, mens HFK Tribune ejer
de to sidetribuner. Samtidig betaler kommunen for leje af en lounge, mens Sønderjyske betaler for
leje af banen.
Jeg opfordrede til at få ryddet op i dette kludetæppe, hvor kommunen bevæger sig på kanten af
det lovlige.
SF og Enhedslisten stemte imod ekstraregningen til kommunen. To socialdemokrater undlod
og gav tydeligt udtryk for, at nu var grænsen også nået for dem.
Kriterier for udvælgelse af omdannelseslandsbyer.
Bag den noget mystiske overskrift ligger et forslag fra erhvervsministeriet om, hvordan landsbyer
kan gøres levedygtige i fremtiden. Kommunen skal udpege to landsbyer, der skal indgå i et
udviklingsprojekt.
Udvalget for Plan og Miljø og Landdistriktsudvalget se lidt forskelligt på, hvordan det skal ske. UPM
vil udpege to landsbyer med min. 1000 indbyggere – en øst for og en vest for motorvejen.

Landdistriktsudvalget vil give alle landsbyer uanset størrelse og placering mulighed for at søge om
at indgå i projektet.
Byrådet fulgte landdistriktsudvalget, mens det forblev lidt uklart, hvordan landsbyerne nu skal
søge, men det får de nok noget administrativt hjælp til.
Jeg tror dog, at en vis størrelse er nødvendig for, at en landsby kan mønstre de tilstrækkelige
ressourcer til at arbejde med et sådant projekt.
Strategi for Haderslev Bymidte.
Realdania har bevilget kr. 750.000 til at få udarbejdet en strategi for Haderslev Bymidte.
Betingelsen er, at kommunen selv bevilger det samme beløb. Det vedtog Byrådet så enstemmigt
at bevilge.
Realdania får plads i projektets styregruppe, og strategien skal være beskrevet omkring foråret
2019. Pengene er udelukkende til udarbejdelse af en plan. Herefter kommer den økonomiske
udfordring med at få planen ført ud i livet. Da rækker 2 gange 750.000 næppe.
Fælles sønderjysk FGU:
Det var ikke en del af byrådsmødet, men de fire sønderjyske kommuner har nu endelig besluttet,
at gå sammen om en ny FGU-skole. Hovedskolen bliver placeret i Sønderborg (det var også mit
gæt forud), men der bliver skoleafdelinger i alle fire kommuner. Skolen skal starte i august 2019.
FGU erstatter bl.a. produktionsskolerne og AVU på VUC og FVU op til de 25 år.
Jeg forventer, at den nuværende produktionsskole på Norgesvej bliver en del af Haderslev
kommunes fysiske ramme. Det samme vil nok også gælde en del af VUC Syds bygninger.

Husk at I kan se eller gense byrådsmøderne via kommune-TV. Gå ind via kommunens hjemmeside.

Næste nyhedsbrev kan I forvente at modtage omkring d. 1. juli.

Bent Iversen

Univers
Mobil navigation