Nyhedsbrev juni 2018 fra Byrådsmedlem Bent Iversen

Nyhedsbrev fra Byrådsmedlem Bent Iversen (SF).
Juni 2018.
Stilhed før stormen kaldte kommunens fremmeste politiske kommentator Byrådsmødet d. 26.
juni.
Ganske vist var dagsordenen ikke sindsoprivende og nogen punkter var absolut i
småtingsafdelingen. Alligevel blev debatten længere end fodboldkampen mellem Danmark og
Frankrig. Stormen kommer så eftersommerferien, hvor budgetforhandlingerne starter. Mere om
det sidst i Nyhedsbrevet.
Udpegning af medlem til bestyrelsen for FGU.
Den slags udpegninger er altid aftalt forud, og når der kun skal vælges en – så er SF i hvert fald
aldrig i nærheden af en udpegning. FGU er den nye uddannelse, der starter 1. august 2019.
Uddannelsen erstatter en lang række andre uddannelser – f.eks. produktionsskoleforløb og AVU
for unge under 25 på VUC. Der bliver en skole i Sønderjylland med hovedbase i Sønderborg, men
med filialer i alle fire kommuner.
Normalt når en post skal besættes så vil den borgerlige flertalsgruppe sætte sig på posten. Det
gjorde de så ikke her. Den blev givet til Socialdemokratiets Bo Morthorst. Udstrakt hånd fra de
borgerlige eller fordi det er en uriaspost? Jeg hælder til det sidste. Bo er også næstformand i
landdistriktsudvalget og har talt for, at Haderslevs FGU skal deles op i yderligere matrikler i
Haderslev, Vojens og Gram. Elevgrundlaget skulle være på 195 elever – heraf vel næppe mere end
mnvesteres ax. 25 i Gram. Med i den betragtning skal også tages, at der bliver tre linjer i FGU.
Jeg har advaret Bo mod at lade der gå landdistriktspolitik i FGU – det er opgaven for vigtig til. Det
er så her, at jeg tror, at de borgerlige vil lade Bo kæmpe den håbløse kamp for at lave små
distriktsFGUer. Det mener jeg simpelthen ikke, at der er elevgrundlag nok til.
Nyt medlem til bevillingsnævnet.
Her var så en post, som gik til SF. Den fik vi ved konstitueringen – venligst tildelt af soc.dem. Jørgen
Holstener fik oprindelig posten, men har nu trukket sig. I stedet har vi i SF udpeget Anita Lundgren
Fischer til posten. En SFer enstemmigt valgt til så væsentlig en post – det er ikke hverdagskost.
Tillykke til Anita med den opgave.

2

Overholdelse af økonomisk ramme.
Det var overskriften på punktet, men det reelle indhold var et forslag om en tillægsbevilling til
Voksenudvalget. Først og fremmest affødt af nogle meget dyre enkeltsager på det specialiserede
voksenområde.
Tillægsbevillingen blev givet enstemmigt, men dagsordenens overskrift viser udmærket, hvor
borgmesterens fokus ligger. Den ligger ikke hos det serviceniveau borgerne får. Nej, den ligger på
den forkætrede serviceramme – altså at kommunen overholder den rammeaftale, som er aftalt
mellem KL og regeringen. Måske skulle vi snarere sig: Pålagt kommunerne af regeringen.
Frygten for at overtræde servicerammen er langt større end ambitionen om at give kommunens
borgere et serviceniveau, som kommunens økonomiske formåen tillader.
Afsluttende revisionsberetning for regnskab 2017.
Netop denne enøjede fokusering på servicerammen gav mig anledning til et indlæg under dette
punkt, hvor vi endelig satte streg under regnskab 2017. 59 mio. kr. lægges i kassen - det er 77 mio.
mere end forventet – og det er 15 mio. under den serviceramme, som kommunen skulle
overholde i 2017. Overskuddet viser tydeligt, at vi har økonomi til at foretage et løft på f.eks.
ældre- og børneområdet. Jeg omsatte de 77 mio. til f.eks. 140 hjemmehjælpere. Det ville virkelig
løfte området. Det er så ikke realistisk – så mange ekstra hjemmehjælpere findes ikke, men
mindre kan også gøre det.
Det affødte så en debat om at udvise loyalitet over for den indgåede aftale mellem KL. og
regeringen. Nu er aftalen en fælles aftale for alle 98 kommuner, hvor vi indgår med rundt regnet 1
procent. Derfor skal vores rammeaftale lægges sammen med de 97 andre aftale og så igen
divideres med 98. Jeg efterlyste det samlede landsregnskab, men det bliver aldrig fremlagt. Men
hvis vi tager Haderslev manko op til servicerammen, som var på 15 mio. og siger, at det nok svarer
til gennemsnittet af de danske kommuner – så vil der være 1,5 mia. op til, at rammen for alle
kommuner under. Det kan man godt få lidt ekstra velfærd for.
Erhvervsstrategi 2019-2022
Her skulle der vedtages en fælles erhvervsstrategi for Haderslev kommune og Haderslev
Erhvervsråd. Den har været gennem samtlige udvalg, der så har kunne komme med deres
tilføjelser eller ændringsforslag.
Mens Enhedslisten har koncentreret sig om at påpege, at Erhvervsrådet ikke skaffer resultater og
koster for meget (måske har de en pointe, men hvilke måleenheder skal benyttes, når resultaterne
skal vurderes?) – så har SF koncentreret sig om at få nogle væsentlige tilføjelser med, hvilket er
lykkedes gennem de udvalg jeg sidder i.
Der er kommet noget med omkring krav til virksomhedernes sociale ansvar. Der er kommet noget
med om, at erhvervsstrategien skal koble sig på FNs 17 verdensmål, og der er kommet noget med
om, at virksomheder skal tilbyde anstændige job og kvalitetsuddannelse og være med til at

3

reducere den sociale ulighed. I første omgang ord – men trods alt tilkendegivelser, der peger i den
rigtige retning.
Værestedet Ovenpå.
Alle udvalg har arbejdet med handlekataloger, hvor vi skulle finde besparelser, som så til gengæld
kunne geninvesteres i nye tiltag. Mere om det sidst i nyhedsbrevet. Tanken har så været, at
udvalgenes beslutninger skulle indgå i budgetforhandlingerne efter sommerferien.
I Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kunne der ikke opnås enighed om et punkt. Det
borgerlige flertal ville lukke værestedet Ovenpå. Det er et værested for primært borgere med
anden etnisk baggrund end dansk – ofte mennesker med traumer og en række sociale
udfordringer. Begrundelsen for forslaget var, at værestedet ikke havde nogen
beskæftigelsesmæssig effekt, hvilket så heller ikke er værestedets primære funktion.
Drøftelser forud havde vist, at en del Venstrefolk ikke ville bakke op om forslaget, så ret hurtigt
under debatten foreslog formanden for udvalget -Chr. Xs DFeren Jon Krongaard, at forslaget blev
taget af bordet, men at værestedet skulle overgå til et andet udvalg.
Det sidstnævnte ville, hverken soc.dem. eller SF acceptere. Derfor endte det med, at forslaget om
lukning af Ovenpå blev taget af bordet. Om det så skal overgå til et andet udvalg, må fremtidige
drøftelser afgøre.
Det er for øvrigt ret bemærkelsesværdigt og betænkeligt, at i tre af de sønderjyske kommuner
(Aabenraa, Tønder og Haderslev) er det en DFer, der er formand for Beskæftigelses- og
Integrationsområdet. Det er nok ikke tilfældigt, at de har sat sig på det område.
Motorvejsskilt.
Hvad skal der stå på et brunt skilt på motorvejen? Det spørgsmål er der brugt rigtig megen
engagement og kræfter på. Nu skulle Byrådet så tage stilling til om der skulle stå
”Reformationsstad Haderslev” eller blot Haderslev. Førstnævnte vil slots- og kulturstyrelsen ikke
anerkende. De mener nemlig, at det er Viborg der er Danmarks reformationsstad. Specielt Jens
Chr. Gjesing kæmpede for, at det skulle de ikke bestemme.
Skiltet skal tiltrække turister. Jeg tilkendegav, at skiltet næppe har den store effekt, men også, at
jeg ikke ville blande mig i diskussionen om det ene eller andet, så jeg ville undlade at stemme. For
som jeg sagde: Jeg er ligeglad.
Vejnavn til boligområde.
Her var det Plan og miljøudvalget, som ikke kunne blive enige om, hvad en ny vej skal hedde. Den
kommer til at ligge i et område ved Erlev. Benny Bonde har ejet jorden, hvor der nu skal bygge
boliger. KL havde udtalt, at han ikke var inhabil, da han ikke havde personlige interesser eller
vinding i punktet.

4

Men det kom dog frem, at det var ham, der ville kalde vejen for Erlevhøj, mens soc.dem. og
Enhedslisten foreslog et gudenavn, som resten af kvarterets veje har. Forslaget herfra var
Sigynsvej. Sigyn var Lokes hustru.
SF støttede Sigyn dog med det argument, at det også fremmede ligestillingen, idet kvindevejnavne
er klart i undertal. Det kunne Sigynsvej rette lidt op på.
Flertallet valgte dog at kalde vejen Erlevhøj. Fred være med det.
Rundkørsel ved omfartsvej-Chr. X.s vej.
Her blev det endelig besluttet, at der skal bygges en rundkørsel, der hvor Chr. X.s vej munder ud i
omfartsvejen. Et meget farligt sted, fordi det er en meget bred udkørsel med dårlig oversigt. Flere
uheld er sket her, og bilerne kører rimeligt stærkt på omfartsvejen.
Desværre havde der været en prisstigning, så der måtte tages nogle penge fra
trafiksikkerhedspuljen – 1,5 mio. Det betyder, at en venstresvingsbane på Moltrupvej ved Moltrup
må udskydes. Det gav lidt debat – ikke mindst fordi Venstre har et valgt medlem (Inga Lykke) fra
Moltrup, der ville stemme imod. Enhedslisten foreslog derfor, at der i stedet skulle gives en
tillægsbevilling. Det stemte SF også for sammen med et par socialdemokrater og Inga Lykke. Så det
endte med, at der blev lånt penge fra Moltrup-projektet.
Servicebygning på Pakhuskajen.
Nu kommer der en bygning med 5 toiletter, handicaptoilet og bruserum på havnen – så
lystsejlerne kan komme på toilet og få et bad. Andre må vist også gerne benytte det.
Handlekataloger i udvalgene.
Efter beslutning i Økonomiudvalget i januar – så har alle udvalg skulle finde områder, hvor der
kunne spares – for så igen at finde forslag til, hvor de sparede kroner kunne geninvesteres. Det er
der brugt ret meget krudt på i udvalgene i adskillige møder i de seneste måneder.
Oprindelig skulle det være en procent af udvalgenes budgetter, men det blev dog ændret til, at det
blot skulle gå i nul – altså lige mange sparede og geninvesterede kroner.
Der har været bred interesse i, at der skulle skabes enighed i udvalgene. Jeg har adskillige gange
oplevet borgerlige tale for et forslag, men til sidst opgivet det, fordi der ikke var enighed i
udvalget.
Den borgerlige interesse i at opnå enighed opdagede jeg ret hurtigt. Derfor er de forskellige
handlekataloger også endt med rimelige minimalistiske udgaver.
I Børn og familie endte vi kunne med et punkt. Vi vil flytte penge fra specialområdet til
almenområdet. Det skal ske i takt med, at vi får reduceret tilgangen til specialområdet. Vi går væk
fra, at vi vil flytte nuværende elever fra specialtilbud til almenrådet. Det må gerne ske, men det er
ikke et politisk fokusområde. Til gengæld vil vi fokusere på, at den øgede tilgang til specialtilbud
skal reduceres. Altså færre nye elever i specialområdet. Her kommer daginstitutionerne til at spille

5

en stor rolle. I samme forbindelse vil vi forsøge ikke at benytte ordet inklusion, som efterhånden
har fået et negativt ry.
Der er et par andre forslag, som ikke nåede med i handlekataloget, men som jeg fortsat vil bringe i
spil i budgetforhandlingerne. Det to-lærer eller to-voksen i de små klasser i et vist antal timer om
ugen. Samt forslag om, at vi skal profilere Folkeskolen og satse på at mindske tilgangen til
privatskoler. Jeg har i den forbindelse rejst nogle spørgsmål om kommunens betaling til
privatskoler.
I Voksenudvalget lykkedes det stort set at fjerne alle besparelsesforslag på ældreområdet. Et
forlag gik ud på at ansætte to ekstra ledere i hjemmeplejen. Det kaldte jeg en provokation mod de
ansatte, at man ville styrke hjemmeplejen med flere ledere, men ikke et forslag om flere
almindelige hænder. Så røg det forslag.
Både i Voksen- og Sundhedsudvalget var der flere forslag om at investere i udarbejdelse af diverse
analyser, som skulle foretages af eksterne konsulenter. Det talte jeg skarpt imod. Jeg vil ikke bruge
sparede kroner på eksterne konsulenter. Find ud af at analysere selv, var min besked. Så røg alle
de forslag af bordet.
Sundhedsudvalget:
Her har vi vedtaget vores strategi for denne Byrådsperiode. Kort fortalt: Vi fortsætter indsatsen for
KRAM – Kost – Rygning – Alkohol – Motion. Sund kost – mindre rygning – mindre alkohol og mere
motion.
Dertil kommer, at vi vil satse på det dobbelte KRAM – det kunne også kaldes det mentale KRAM.
Her står det for: Kompetencer – Relationer – Accept – Mestring – det kan koges sammen til:
Indsats for mennesker mentale sundhed, velvære og selvværd. Kampen mod ensomhed bliver et
af elementerne.
Overskriften for det hele hedder: Vi vil den sociale ulighed i sundheden til livs. Derfor skal I fra
socialgruppe 1 og 2 forvente formindsket service fra sundhedssektoren – og I skal holde jer tilbage
med at opsøge det sundhedsfaglige personale – I kan klare mage ting selv. Til gengæld vil
sundhedssektoren øge sin opsøgende virksomhed over for socialgruppe 4 og 5. Treerne er så
gråzonen.
Budgetforhandlinger:
De starter for alvor efter sommerferien og omkring 1. oktober er der sikkert indgået budgetforlig.
SF vil gerne være med i et budgetforlig, men så skal vi også have indflydelse. Barrieren er jo
servicerammen, der vil forhindre de store udskejelser. SF vil have flere penge til de ældre -primært
hjemmeplejen, og flere penge til daginstitutioner og skoler, hvilket er lig med flere medarbejdere.
Men rammen gør nok, at det bliver peanuts vi kan få. Jeg går også lidt efter, at den lave ledighed
må betyde besparelser på beskæftigelsesområdet, som så kan komme de ældre og børnene til
gode.

6

Jeg kan også pege på nogle små områder – f.eks. gratis psykologhjælp til unge og styrkelse af
gadeplansindsatsen i Vojens og Gram.
Vi må se, hvad SF kan få ud af det og så vurdere om vi kan være med i et forlig. Jeg vil forsøge at
være med i spillet længst muligt, men da vores stemmer ikke afgørende vil jeg også forsøge at
trække lidt i socialdemokratiet. De vil nemlig meget gerne med i et forlig, og de borgerlige vil
gerne have dem med. Derfor er det nok hos soc.dem. de mest interessante drøftelser kan finde
sted. For dem vil SFs deltagelse i sig selv være positivt – det vil berolige deres bagland.
Det var det for denne gang. Næste nyhedsbrev udkommer først i slutningen af august.
God sommer til jer alle.

Bent Iversen

Univers
Mobil navigation