Nyhedsbrev august 2018 fra Byrådsmedlem Bent Iversen

Nyhedsbrev fra Byrådsmedlem Bent Iversen (SF).
August 2018.
Efter en lang sommerferie mødtes Byrådet igen tirsdag d. 28. august. De forskellige udvalg har dog
allerede i løbet af august været på arbejde. September og oktober kommer til primært at
omhandle budget 2019. Mere om det sidst i Nyhedsbrevet.
Medlemsinitiativer:
Ethvert byrådsmedlem kan anmode om at få, hvad som helst på dagsordenen. Det kaldes så et
medlemsinitiativ, og det bliver ikke forud bearbejdet af forvaltningen.
På augustmødet var der to medlemsinitiativer.
Det ene var et medlemsinitiativ fra Socialdemokratiet, der foreslog, at et underskud i Bispens Café
på kr. 400.000 bliver dækket via et træk på kassen. Det stemte soc.dem., SF og Ø for, mens resten
stemte imod. Dermed var forslaget faldet. Men også de borgerlige gav udtryk for, at Caféens
underskud vil blive dækket, men det skal ske via Kultur- og Fritidsudvalget og
Beskæftigelsesudvalget. Det ser også ud til, at det indgår i budget 2019 – så underskuddet skal nok
blive dækket ind.
Diverse sager:
Dagsordenen bestod af en del punkter, der ikke medførte nogen debat. Det var f.eks. et par sager,
hvor kommunen skal være garant for lån. Det var f.eks. til et vandværk, til en boligforenings lån i
forbindelse med renoveringsprojekt. Kommunal garanti på lån betyder, at kommunens overtager
ansvaret for lånet, hvis låntageren – f.eks. et boligselskab – skulle gå konkurs og ikke kan betale
lånet tilbage. Et enkelt anlægsregnskab for en kunstgræsbane blev også godkendt.

Investeringsindsats på beskæftigelsesområdet:
I denne sag besluttede Byrådet at bevilge godt 22 mio. ekstra hen over fire år til en ekstra indsats
for at få ledige på uddannelseshjælp og kontanthjælp i beskæftigelse. Konkret er det 13 ekstra
stillinger i Jobcentret. De skal være ansatte som skal gøre en ekstra indsats for at hjælpe de ledige
i beskæftigelse. Det kaldes populært en mere ”håndholdt indsats”.
Baggrunden er, at vi i sammenligning med Aabenraa Kommune har betydeligt flere på
kontanthjælp. Forventningen er, at denne indsats vil medføre en gevinst på op til 33,5 mio. i

mindre udgift til kontanthjælp. Begyndende med 2,3 mio. i 2019 og så hen over de kommende fire
år stigende til de 33,5 mio.
Hele Byrådet stemte for forslaget. Jeg udtalte, at investeringen ikke skulle føre til forstærket jagt
på kontanthjælpsmodtagerne med mere kontrol og sanktioner, men skal følges op af en
kulturændring, hvor støtte og hjælp til jobsøgningen og evt. opkvalificering skal være i højsædet.
Jeg har under budgetforhandlingerne spillet ud med, at jeg forventer en hurtigere besparelse til
kontanthjælp end der lægges op til i forslaget. Dette naturligvis for at mindske kravet til
besparelser. Om min forventning holder, kan jeg ikke vide, men det ved vi så først når 2019 er
afsluttet – så i budgetsammenhæng giver det god mening at forvente færre på kontanthjælp. Det
er lig med færre krav til besparelser.
Ny skole i Sydbyen:
Det er for længst besluttet, at der skal bygges en ny skole i Sydbyen til erstatning for den nedslidte
del af Sdr. Otting skole i Buegade (der tidligere hed Hertug Hans Skole). Den nye skole bliver
placeret ved Erlev Bjerge.
Før skolen kan blive bygget, skal der vedtages en lokalplan for området, hvor skolen skal ligge.
Forslaget er nu i offentlig høring i 8 uger, hvorefter Byrådet igen skal tage stilling til forslaget og
vedtage lokalplanen endeligt.
Den store udfordring bliver nok adgangsvejen til skolen fra Gammel Hørregaardsvej. Skolen vil
medføre en betydelig forøgelse af trafik på denne vej (mange børn bliver jo kørt i skole i dag), og
den er ikke videre egnet til en så voldsom trafikbelastning. Spændende hvilke indsigelser der
måtte komme.
Ressourcecentrum på Knavvej:
Kravene til fremtidens genbrugsplads bliver forøget i takt med kravet om langt mindre til
forbrænding – målet er 0 % forbrænding og 100 % genbrug. Derfor skal der bygges en større
genbrugsplads end den nuværende på Fjordagerring. Den skal så også have et finere navn – det
bliver et Ressourcecentrum. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan har været i høring i 8 uger
og skulle nu endelig vedtages.
Før mødets start meddelte borgmesteren, at lokalplanen ville blive taget af dagsordenen, da
forvaltningen efter høringsperioden havde foretaget ændringer omkring genbrugsbygningens tag.
Det skal så i fornyet høring.
Men kommuneplantillægget kom til debat og afstemning.
Jeg udtrykte kritik af selve sagsbehandlingen i Plan- og Miljøudvalget – bl.a. fordi en række af
indsigerne mod forslaget ikke havde fået svar på deres indsigelser, men blot en bemærkning fra
forvaltningen om, at de ikke kunne svare på noget, der var politisk besluttet. Her burde udvalget
så være gået ind og have forklaret deres beslutninger.

Jeg måtte også erkende, at selv om jeg gerne havde set placeringen andet steds – her var jeg så
enig med Benny Bonde – så var det løb kørt. Placeringen på Knavvej er der sort flertal for. Det
bliver ikke ændret.
Jeg koncentrerede mig i stedet om at få debat om adgangsvejen til ressourcecentrum. Det bliver
Knavvej med adgang dels fra Aabenraavej og dels Vandlingsvej. Knavvej er for 2/3 af vejens
vedkommende en grusvej – nemlig det meste af vejen fra Vandlingsvej til indkørslen ved
Ressourcecentrum. Der forventes i gennemsnit 500 biler om dagen. Det er helt utilstedeligt mod
de ganske vist få huse på vejen, at de skal leve med den trafik på en grusvej. det bliver et
støvhelvede.
Jeg gav derfor udtryk for, at jeg ville arbejde for, at der bliver bygget en ny adgangsvej til
ressourcecentrum, som så friholder Knavvej-beboerne for trafikbelastningen. Jeg udfordrede
andre byrådsmedlem om at tilkendegive, at de ville arbejde for det samme. Det ville en del af dem
faktisk. Lidt forblommet gav borgmesteren da også udtryk for, at det skulle der ses på. jeg fik den
debat jeg ønskede om adgangsvejen, og den bliver taget op igen, når lokalplanen så skal vedtages i
september eller oktober.
Boligområde ved Gyvelhøj:
Byrådet vedtog også en lokalplan for et nyt boligområde ved Gyvelhøj, der ligger i tilknytning til
Kløvervej – og vi er fortsat i Haderslev by. Her har der i en lang årrække ligget et
jordstykke/rekreativt område. Det var tidligere udlagt til kolonihave, men blev for 17 år siden
udlagt til boligformål.
De nærmeste naboer havde gjort indsigelse i forhold til bl.a. øget trafikbelastning og støj og
påvirkning af prisen på deres bolig. Det drejer sig om, at der skal bygges 6 enfamiliehuse + 5
rækkehuse – altså bolig til 11 familier. Der forventes en øget trafikmængde på ca. 22 biler dagligt.
Forandringer er aldrig populære – og slet ikke i umiddelbar nærhed af egen matrikel, men når man
bor i byen i et boligområde, og der ligger byggegrunde ved siden af, så skal man nok regne med at
få nye naboer på et tidspunkt.
Byrådet vedtog lokalplanen enstemmigt.
Det var de væsentligste punkter på dagsordenen – husk du kan fortsat se hele Byrådsmødet på
KommuneTV – som du kan finde via kommunens hjemmeside.

Næste nyhedsbrev kan I forvente at modtage omkring d. 1. oktober

Bent Iversen

Univers
Mobil navigation