Fanø Aktuelt

SF er med i budgetforlig for årene 2019-22

Budget-icon.jpg

Budgetforlig indgået i Fanø Kommune mellem alle lister og partier d. 20.9.2018.

 

SF Fanø  er med i det netop indgåede budgetforlig.

Pga en udfordret økonomi med stigende udgifter og knap så mange indtægter, en omlægning af statens udligningsbidrag, merudgifter af den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet og  den demografiske udvikling var udgangspunktet, at vi skulle finde besparelser. Budgetåret 2019 så nogenlunde fornuftigt ud, men overslagsårene 2020 til 22 så mildest talt faretruende ud.

Det samlede byråd har været samlet til nogle lange forhandlingsmøder, og vi i 5-mandsgruppen har ligeledes været samlet til et par strategimøder. Alle har måttet sluge nogle kameler, og vi har måttet både give og tage inden vi nåede til vejs ende.

 

Flere kan måske undre sig over, at SF er med til at lade vuggestue og dagplejetaksterne stige til næsten det dobbelte, men det er en aftale som flertallet vedtog for år tilbage udenom SF. Baggrunden var ønsket om en øget tilflytning af børnefamilier, men vi i SF mener ikke vi skal forcere tilflytning af en bestemt befolkningsgruppe, da det i sidste ende kan blive omkostningstungt for kommunen, når vi skal udvide kapaciteten for vuggestuepladser, hvilket rent faktisk sker lige nu.

SF har gennem flere år ønsket en øget normering i daginstitutionerne, hvilket vi nu har fået taget hul på, ved delvis justering af åbningstider og sampasning i ferieperioder og at området tilføres 250.000 om året fra 2020.

 

SFO-taksterne vil stige til en pris, der ligger i nærheden af de priser, der opkræves i de kommuner vi plejer at sammenligner os med. Jeg skal nævne, at der gives søskende-rabat, og vanskeligt stillede forældre kan få hel eller delvis friplads.

 

Ved sidste års budgetforlig besluttede vi at få lavet en analyse af SFO- og Klubområdet. Med udgangspunkt i konklusioner herfra ønsker  vi at sammentænke hele skole-, SFO-, klub-, ungdomsskole-, foreningsliv- og SSP-arbejdet. Målet er at skabe et langt mere sammenhængende, dynamisk og relevant tilbud til de store børn og unge og vi forventer desuden en effektivisering af området.

 

Fripasordningen for de sårbare børn og unge kører videre med et årligt budget på kr. 121.000, således alle kan deltage i fritidsaktiviteter også fremover.

 

Vi blev enige om at tilføre ældreområdet 300.000 kr. stigende til 1,2 mio. kr. i 2022 pga den demografiske udvikling og deraf stigende udgifter.

Samtidig besluttede vi at normalisere brugerbetalingen for forplejningen på plejecentret, således at den følger statens takster.  Vi har dog sikret os at det resterende rådighedsbeløb efter alle udgifter er betalt for den enkelte ældre borger er over kr. 3.000,- pr. måned.

 

Vi blev i budgetforliget enige om at REALEN skal afhændes. Den selvejende forening bag REALEN får inden for de næste 2 år mulighed for at købe bygningerne til ejerndomsvurderingsprisen på 2,1 mill. kr, hvis det ikke sker inden for de 2 år vil bygningerne blive udbudt til markedsprisen. REALEN skal betale husleje fra 2019 på kr. 175.000 pr. år. REALEN kan søge tilskud fra de frie kulturmidler.

 Desværre måtte vi endnu en gang, og uden held, kæmpe for en bevarelse af alle midler afsat til naturplejen. Her måtte vi se at kr. 75.000,- blev taget fra området. Til gengæld fik vi dog natur- og kulturvejlederen bevaret.

Da vi indledte de første budgetforhandlinger, var der mange “grimme” forslag til besparelser, bl.a. en grønthøster på nogle procenter, effektiviseringpulje i hele organisationen, (det er vel næsten det samme) og forskellige andre store indhug. Vi har, pga den positive udvikling i beskæftigelsen budgetteret med færre udgifter på overførselindkomster. Vi har fundet nogle mindre besparelser på markedsføringskontoen, Byrådets udviklingspulje, en vakant stilling på rådhuset, kontoen for det politiske system osv. “Mange bække små…..”.

Jeg synes vi i SF kan stå inde for det samlede resultat. Vi har, som jeg har nævnt tidligere måttet sluge nogle kameler, men vi har undgået store serviceforringelser på børne- og ældreområdet og på forebyggelsesområdet, ligesom vi har afsat nogle midler til mindre anlæg og vedligehold.

Karen Jeppesen

Byrådsmedlem for SF Fanø
Formand for SF Fanø

Aktuelle sager

Intern Rokade i Gruppen

Læs også den nye bog af Lisbeth Bech Poulsen og Peter Westermann

 

manifest.jpg

vigtig rokade:

Klik her og læs

 

Byrådsarbejdet lige nu

Byrådet 2018-2021

Se her på kommunens hjemmeside, hvem der sidder i byrådet

image.jpg

Kommunens dagsordener

med eventuelle kommentarer

Univers
Mobil navigation