Velkommen til sf fanø

Vi står fast på de aftaler vi lavede:

Ønsker at fremme samarbejdet på fornuftig vis

pressemeddelelse 11/12 17

vedr. konstituering på Fanø.

 Kristine Kaas Krog og Merete Engsted, Fanø Lokalliste. Christian Lorenzen og Frej Kofoed Petersen, Det Konservative Folkeparti. Karen Jeppesen, Socialistisk Folkeparti.

 udtaler dags dato til pressen:

 Fanø Lokalliste, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti må konstatere, at der nu foreligger en anden konstituering, end den vi indtil lørdag formiddag var en del af. Denne nye konstellation ønsker vi ikke at indgå i, da vi ikke har tillid til, at de politiske fællesnævnere, vi er gået til valg på, kan gennemføres i en sådan konstituering. I stedet danner vi en valggruppe med vores tilsammen 5 mandater."

Hvilken indflydelse?

vi fastholder fokus

hedelyng.jpeg

Det var hvad Karen blev genvalgt på:

På mødet i SF Fanø d. 6.8.17 blev drøftet mange temaer, som vi i SF-gruppen synes er vigtige i forhold til dagligdagen og livet på Fanø, og som vi mener, stadig skal være temaer både i valgkampen, men også efter valget.
SF er et rødt /grønt parti, hvor fællesskabet, socialismen og en bæredygtig grøn udvikling er grundlaget for byrådsarbejdet.
Vi mener, at vi med en rimelig skatteudskrivning kan og skal opbygge, videreudvikle og dermed sikre:

 • Et relevant, grønt og bæredygtigt forsyningssystem vedr. vand, renovation og energi, herunder en samlet energiplan for hele kommunen.
 • Sikring mod oversvømmelser af både havvand og regnvand.
 • En bæredygtig turisme af høj kvalitet.
 • En relevant og god ældrepleje med tilstrækkeligt og veluddannet personale.
 • En god og tryg Dagpasning med en tilstrækkelig normering.
 • Et godt undervisningsmiljø i skolen, der tilgodeser det enkelte barns trivsel og samtidig er en god og udviklende arbejdsplads for personalet.
 • Borgerinddragelse ved borgerdrevne forslag og borgerbudgetter.
 • En infrastruktur med mest mulig kollektiv trafik, herunder et fornuftigt samarbejde med færgeriet, samt vedligehold af veje og stier.
 • Et sted hvor alle kan mødes her og der, i kortere eller længere tid, i smukke afslappende rammer, i udfordrende rammer, i forpligtende rammer og måske for resten af livet……

Meget af dette havde vi også med i valgoplægget til sidste kommunalvalg, men da temaerne stadig er særdeles  aktuelle, håber vi på, at vi kan komme længere denne gang.

Skulle der nu sidde én eller flere personer og tænke, at det kunne jeg da godt gå ind for eller være med til at kæmpe for eller være med til at præge, så hold dig ikke tilbage, men kontakt Karen Jeppesen, tlf. 21442989. Vi kunne rigtig godt bruge nogle rød / grønne personer til vores liste.

Vores tanker om konstituering ligger i grus

Skuffelse 11/12 - men fastholdelse af fokus

 

natur.jpg

Dette vil vi arbejde på uanset, hvordan byrådet konstitueres:

 

Konstitueringsaftale 2018-2022: En grønnere og mere bæredygtig udvikling for Fanø

 

Ved indgåelse af konstitueringsaftalen, forpligtiger aftaleparterne sig i den kommende byrådsperiode til, at samarbejde bredt og søge indgåelse af brede forlig.
Vi ønsker at sætte fokus på Fanø som værende en grøn og bæredygtig kommune og turistdestination.

Vi ønsker i de kommende år at fremme en ny politisk kultur, med større åbenhed og gennemsigtighed i de politiske processer.

Vi vil udarbejde en strategi for øget borgerinddragelse i såvel udviklingsprocesser som i forvaltning- og politikudvikling. Denne strategi kunne indbefatte borgerforslag og §17, stk. 4-udvalg mv.

Vi vil have fokus på et stærkt samarbejde med vores naboer i Business Region Esbjerg for jobskabelse og bosætning. Vi vil samarbejde med de øvrige Vadehavskommuner, Holland og Tyskland omkring kystsikring, Vadehavet og miljøet.

Vi ønsker at fremme en holistisk tilgang til politikdannelse og fokuserer derfor – ud over på den økonomiske bundlinje også på den sociale bundlinje og den grønne bundlinje. Disse skal sammen med ”kommunikation” tilføjes sagsfremstillinger på lige fod med ”økonomiske konsekvenser”.

Arbejdet i det nye byråd videreføres med udgangspunkt i det vedtagne budgetforlig for 2018-2021.

Økonomiske fundament, infrastruktur og byudvikling

Vi vil søge at tilvejebringe et større økonomisk råderum gennem stram økonomistyring, optimering, rationalisering og inddragelse af civilsamfundet.

Der søges gennemført en politik, der øger stigningstakten i skattegrundlaget, primært med fokus på tilflytning og forøgelse af omsætningen via turismen.

Vi vil søge, at udbud i Fanø Kommune ikke kun vælges ud fra laveste pris, men også kan omfatte sociale klausuler og bæredygtige alternativer.

Jf. budgetaftalen for 2018-2021 vil vi skærpe fokus på at sikre erhvervsfremmeindsatsen på Fanø.

 • Vi vil jf. Vores potentialeplan satse på kvalitet, bæredygtighed og øge turismen i ydersæsonen.
 • Vi ønsker et skærpet fokus på Fanøs stedbundekvaliteter inden for kultur- og naturturisme.
 • Vi vil udvikle Fanø som turistdestination i samarbejde med kulturliv, foreninger og erhverv.
 • Vi ønsker en mere opsøgende indsats over for erhvervslivet.
 • Vi ønsker at understøtte grøn vækst og grønne initiativer. F.eks. inden for lokal bæredygtig produktion og økologi, genanvendelse af affald eller formidling der understøtter grøn omstilling, mv.

Vi vil udvikle byerne med respekt for de særlige karakteristika, der kendetegner Fanø.

 • Vi vil tage udgangspunkt i fortætning og søge udnyttelse af eksisterende bebyggelse, først dernæst vil vi prioritere udstykning af nye områder og så vidt muligt undgå udstykning i § 3 områder. 
 • Vi vil sikre områder og bygninger til erhverv.
 • Vi vil arbejde for at sikre et varieret udbud af udbud af lejeboliger.
 • Vi vil afsøge mulighederne for at fremme boligformer så som ungdomsboliger, tilflytterboliger, boliger til flere generationer m.v.
 • Vi vil sikre at dem der vælger at bosætte sig i sommerhusområderne også tilgodeses i
 • byudvikling, logistik og service.

Der skal sikres og afsættes penge til vedligehold og anlæg.

 • Vi vil prioritere en ren ø
 • Vi vil prioritere bæredygtige tekniske løsninger.
 • Det skal ikke være eksterne fonde, puljer og andre muligheder for gearing af midler der sætter dagsordenen.

Vi vil prioritere infrastruktur, trafiksikkerhed og attraktive handelsmiljøer, der tilsammen skal bidrage til at gøre Fanø attraktiv som bosætnings- og turistkommune.

 • Hastighedsnedsættelser
 • Områder med begrænset bilkørsel
 • Bedre veje og parkeringsforhold

Færgeoverfarten er et helt grundlæggede vilkår for tilfredsheden hos borgere og gæster. Vi vil derfor, gennem et tæt samarbejde med Færgen A/S, arbejde for det optimale antal færgeafgange, forbedret logistik og snarlig indførsel af el-færger.

Børn, Kultur, Fritid og det Sociale område

Vi vil understøtte grundlaget for skole og fritidstilbud med fokus på kvalitet, sundhed, rummelighed, trivsel og læring.

 • Vi vil med fagpersonalets perspektiver i centrum have fokus på ligeværdighed og udvikling af alle talenter – såvel praktiske, kreative som boglige.
 • Der udarbejdes i starten af perioden en tildelingsmodel for Fanø Skole, der sikrer de fornødne midler til at opretholde den kvalitet i skoletilbuddet og opnåelse af de skolepolitiske målsætninger.
 • Det skal være muligt at konvertere UU-timer til 2-lærertimer. Dette vil medføre kortere skoledage, hvor Fanø Skole mener, det er hensigtsmæssigt.
 • Vi vil sætte fokus på indholdet og målene for Skole-fritidsordningen. Der gennemføres derfor jf. Budgetaftalen 2018-21 en analyse af SFO og klubtilbud for at sikre, at disse opfylder børn og unges behov af i dag samt om muligt tilgodeser børn og unge med særlige behov.
 • Vi vil prioritere flere ”ude-inderum” for vores institutioner, skole og SFO for at give bedre rum for leg og læring.

Vi vil understøtte Fanøs særegne kulturliv ved at prioritere aktiviteter i henhold til den vedtagne kulturpolitik for 2014-18 og dennes flagskibe:

 • "Natur- og Kulturrygsæk” – blandt andet ved at udvikle den åbne skole i samarbejde med skolen, øens museer, erhvervsliv og foreninger, mv.
 • ”Formidling af kultur og naturarven” – blandt andet ved at Nationalpark Vadehavet og UNESCOS Verdensarv, i øget grad bringes i spil i forhold til anlægsopgaver, markedsføring og erhvervsudvikling.
 • ”Fanø Festivallernes Ø” – blandt andet ved hjælp af udvikling af festivalpladsen på havnen og en koordinerede indsats i forhold til tidspunkter for events.
 • Flagskibet ”Summer Schools” søges bragt yderligere i spil.
 • Vi ønsker generelt et godt samarbejde samt rene linjer og letforståelige aftaler mellem kommune og øens foreninger og frivillige.

Vi vil sikre tryghed, trivsel og kvalitet i dagspasningen.

 • Vi vil kortlægge behovet for at tilføre flere ressourcer og herunder undersøg behovet for en styrkelse af den brede faglighed, støtte til børn med særlige behov og den tidlige indsats.

Vi ønsker at sikre en tryg ældrepleje

 • Vi ønsker at undersøge muligheden for faste teams omkring den enkelte ældre.
 • Vi ønsker at undersøge mulighederne for forskellige boformer.

Vi vil prioritere både fysisk og psykisk sundhed samt forebyggelse

 • Vi vi sikre Akutfunktionen i sygeplejen samt genoptræningsforanstaltningerne.
 • Vi vil i tæt samspil mellem fagpersoner og frivillige skabe initiativer for sociale netværk for ensomme borgere og unge, der føler sig uden for de sociale fællesskaber.
 • Vi vil oprette en folkesundhedspulje, som kan søges af foreninger og frivillige, der tilbyder folkesundhedsfremmende tiltag. Denne kunne med fordel tilføres § 18 midlerne.
 • Vi vil understøtte initiativer til etablering af svømmefaciliteter til gavn for både genoptræning, fritidslivet og gæster.
 • Vi vil arbejde for at Fanø Kommune opfattes som en arbejdsplads, der understøtter work-life balance, mindsker stres og sikrer et godt arbejdsmiljø og fastholdelse.

Natur, Klima og Miljø

For at sikre optimal forankring, fremdrift og resultater for en grønnere og mere bæredygtig udvikling for Fanø, oprettes et paragraf 17,4 udvalg – under overskriften

”Energiplanlægnings – og Klimatilpasningsudvalget”.

 • Udvalget består af 3 politiske medlemmer samt 4 udpegede repræsentanter/specialister. Ud over formanden kan alle medlemmer skiftes ud alt efter tema og kompetence.
 • Der vil blive udarbejdet kommissorium, tidsplan og målsætninger for udvalget i løbet af første halvår af 2018.
 • Vi ønsker fortsat deltagelse i det tværkommunale strategiske arbejde omkring energiplanlægning
 • Vi vil ud over det strategiske arbejde ligeledes udarbejde en energiplan for Fanø med ambitiøse mål for nedbringelse af CO2 forbruget og omstilling til vedvarende energi. Den skal indeholde en handleplan med konkrete indsatser og tidsplan for at nå målene.
 • Vi vil have fokus på oplysning om metoder til grøn omstilling - herunder slutbruger økonomi i grønomstilling og metoder til energibesparelser og reducering af ressourcespil, mv.
 • Vi vil prioritere forsat opsparing til digeforhøjelser og vi vil igangsætte den reelle planlægning omkring forøget kystsikring - gerne i samarbejde med de øvrige vadehavskommuner.

Vi vil prioritere naturplejeindsatsen med udgangspunkt i en godkendt Naturplejeplan.

 • Vi vil understøtte og tillade en naturlig dynamik i naturen.
 • Vi vil arbejde for at sikre sunde naturtyper og økosystemer bl.a. gennem en fortsættelse af helårsgræsning som naturpleje.
 • Vi ønsker at arbejde videre med Fanø Kommunes strandplan, således at vi balancerer benyttelse og beskyttelse.

Ovenstående principper er tiltrådt af parterne bag konstitueringsaftale indgået den XX. december 2017.

Vi mener de nye byggegrunde mod nord ligger i for lav kote.

SF Fanø

 • Formand Karen Jeppesen

Lodsvej 45
6720 Fanø

Tlf. 21442989

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation