Velkommen til sf fanø

Sommerfest og generalforsamling

Tirsdag d. 12. juni 2018 kl 19.00 i Ungdomsbo’s festlokale på Kallesbjergvej 28E.

Læs referat fra generalforsamlingen her:

 

2013-Karen.jpg

Referat:

.. og, Tak for en fin aften!

 • Dagsorden til generalforsamling iflg. vedtægterne
 • Karen fortæller om det første halve år i det nye byråd
 • Hvad mener medlemmerne skal med i de kommende budgetforhandlinger?
 • Evt.

Referat fra generalforsamling i SF Fanø d. 12.6.2018.

 Til stede 9 medlemmer ud af 18.

Efter velkomst til især nye medlemmer redegjorde formanden Karen for det forløbne år, der jo især var præget af kommunevalget og valgkampen, samt konstituering og opstart i det nye byråd.

SF Fanø fik, på trods af Søren Vindings manglende opstilling til byrådet, et pænt valg, med 206 stemmer. Søren har jo i en del  år tegnet SF Fanø! Alternativets opstilling til byrådsvalget har ganske givet også flyttet nogle SF-stemmer.

Valgresultatet gjorde at SF var berettiget til en udvalgsplads, men vores samarbejde med Det Konservative Folkeparti bevirkede at vi fik 2 udvalgspladser, nemlig: 1 i Børne – og Kulturudvalget og 1 i Erhverv, - Natur- og Teknikudvalget (her som næstformand). SF fik ligeledes plads i § 17,4 Energiplanlægning- og Klimatilpasningsudvalget.

Plads i Bevillingsnævnet, Brugerådet i Naturstyrelsen – Blåvandshuk, Grønt råd i Esbjerg, Grønt råd på Fanø, LAG Fanø / Varde, Ungdomsskolebestyrelsen samt nogle suppleant og stedfortræderpladser.

Efter det lange, og til tider noget “beskidte” konstitueringsforløb, blev Det Konservative Folkeparti, Fanø Lokalliste med hver 2 repræsentanter og SF Fanø med 1, en meget stærk og godt samarbejdende opposition-gruppe, der forsøger at være en  aktiv, kritisk og iderig med- og modspiller til Borgmesterens Konstitueringsgruppe.

Formandens beretning blev godkendt.

 Kasserer Niels Chr. fremlagde året regnskab, der jo ligeledes bar  præg af store udgifter til valgkampen, men alligevel føler vi os godt polsteret, idet vi kom ud af året med kr. 15.037 på kontoen. Og da Karen nu lønnes for at sidde i 2 udvalg, giver det en større indtægt i partiskat.

Regnskabet blev godkendt.

 Vi drøftede hovedlinjerne for de kommende mål og virke i det kommende år jf. vedtægterne.

Disse kom naturligvis til at handle om de kommende budgetforhandlinger i byrådet, og vi var enige om at prioritere følgende temaer:

 1. Økonomi til vedligehold af allerede eksisterende værdier, som bygninger, veje og natur.
 2. Der skal afsættes økonomi til kloakeringsplan for kloakering af sommerhusområdet.
 3. Der skal afsættes økonomi til § 17,4 udvalg, der skal arbejde med energiplan og klimatilpasning.
 4. Der skal afsættes økonomi til at højne kvaliteten på dagpasning-, SFO- og Klubområdet.
 5. Der skal afsættes økonomi til et tidssvarende Plejecenter.

Da der jo i løbet af det næste år skal være folketingsvalg, orienterede Karen om, at vores tidligere folketingskandidat Ida Damborg ikke genopstiller, men at vores valgkreds (Esbjerg Indre By og Fanø) foreslår at pege på Mikkel Ammitzbøll. Mikkel er bosiddende i Ribe, er folkeskolelærer og arbejder i Vejen og brygger øl i Esbjerg. Valget af indstilling til folketingskandidaturer kommer til elektronisk urafstemning.

 Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor:

 1. Karen Jeppesen blev genvalgt som formand.
 2. Niels Chr. Nielsen blev genvalgt som kasserer.
 3. Da Britt Schak Hansen har valgt at træde ud af bestyrelsen pga travlhed med arbejde og efteruddannelse, skulle vælges mindst 1 bestyrelsesmedlem.
 4. Michael Møller og Emil Fischer stillede sig til rådighed. Begge skal være mere end velkomne, da det er rigtig dejligt med nye kræfter og nye øjne i bestyrelsen.
 5. Grete Kristensen ville gerne hjælpe os med at revidere regnskabet det kommende år.
 6. Stort velkommen og tak til nye folk!

Referat:
Karen Jeppesen.

 

§ 17 stk. 4 udvalg

Hvorfor og hvordan skal sådan et laves:

fanø180901.jpg

Problemformulering ud fra politisk aktualitet

1. Energiplan for hele kommunen

2. Kystsikringsplan

Normalt er et sådan udvalgt et ad hoc udvalg, der i en kortere eller længere periode skal arbejde med sådanne af byrådet formulerede problematikker / opgave. Opgaven løses af almindelige politikere, der ikke får ekstra for dette arbejde ud over den almindelige løn for byrådsarbejdet

I Fanø Kommune har man nu nedsat et udvalg, der kommer til at ligne de almindelige faste udvalg med formand og uden at der er formuleret en arbejdsplan for arbejdet fx om tidsplan.

det kommer altså til at koste mere end normalt!?

SF Fanø

 • Formand Karen Jeppesen

Lodsvej 45
6720 Fanø

Tlf. 21442989

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation