Om partiforeningen

Vedtægter for SF-Faaborg-Midtfyn partiforening

§ 1. Partiforeningens navn er SF-Faaborg-Midtfyn.

Partiforeningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets love og lovbestemmelser samt partiets Princip- og handlingsprogram som partiforeningens organisatoriske og politiske grundlag.

Partiforeningen omfatter Faaborg-Midtfyn kommune.

§ 2. Partiforeningens formål er at arbejde for en tilslutning til SF gennem oplysningsvirksomhed, møder, forskellige former for aktioner og andre aktiviteter. Derudover er det foreningens opgave at støtte kommunalmedlemmerne i deres arbejde i kommunalbestyrelsen.

§ 3. Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes skriftligt pr. e-mail eller som almindeligt brev af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens årsberetning.

3. Godkendelse af årsregnskab

4. Drøftelse af hovedlinierne for foreningens virke i det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Ethvert medlem, der har betalt kontingent for det nærmest foregående kvartal, har stemmeret på generalforsamlingen.

Nyindmeldte skal have været medlem i mindst en måned og have betalt medlemsbidrag.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes normalt ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 stemmers flertal.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Kopi af indkomne forslag skal sendes til medlemmerne pr. e-mail eller som almindeligt brev senest 4 dage før generalforsamlingen.

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at mindst 1/5 af medlemmerne eller 2 medlemmer af bestyrelsen har fremsendt anmodning herom. Denne anmodning skal omfatte forslag til dagsorden. Disse dagsordenspunkter skal behandles. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 1 uges varsel pr. e-mail eller som almindeligt brev.

§ 5. Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet partiforeningens højeste myndighed. Der afholdes medlemsmøde mindst hvert kvartal. Medlemsmødet træffer afgørelse med simpelt flertal. Medlemsmødet er beslutningsdygtigt, når det er behørigt indkaldt.

Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder med mindst 7 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med angivelse af de vigtigste politiske og organisatoriske emner.

Opstillingsprocedure til folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunevalg samt eventuel ændring af opstillingsliste afgøres på et dertil indkaldt medlemsmøde.

§ 6. Partiforeningen ledes i det daglige af en bestyrelse på 5 medlemmer. Valgbar er de af foreningens medlemmer, der har stemmeret ved generalforsamlingen.

Formanden vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Hvis formanden går af inden generalforsamlingen vælger bestyrelsen en ny formand af deres midte.

Derudover vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år. Såfremt formanden vælges blandt bestyrelsesmedlemmer som har 1 år tilbage af valgperioden vælges et nyt medlem for en periode af 1 år.

Første gang bestyrelsen vælges efter disse vedtægter vælges dog 4 bestyrelsesmedlemmer. Efter lodtrækning er 2 af disse valgt for en periode på 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig med en kasserer og en sekretær senest 14 dage efter generalforsamlingen og fordeler arbejdsopgaverne mellem sig.

Bestyrelsesmøder, der afholdes mindst en gang pr. kvartal, er åbne. På møderne har alle medlemmer tale- og forslagsret.

§ 7. Bestyrelsen udarbejder og fremlægger en gang pr. år en aktivitets- og budgetplan for medlemsmødet.

Bestyrelsen træffer afgørelse i sager af organisatorisk-administrativ art samt i politiske sager af mindre vidtrækkende betydning. Bestyrelsen er ansvarlig for, at andre sager bliver forelagt medlemsmødet til beslutning.

§ 8. I alle partiforeningens organer skal der foretages skriftlig afstemning, når blot det kræves af et medlem.

§ 9. Regnskabsåret går fra den 1. januar til 31. december.

Regnskabet revideres af en revisor valgt på generalforsamlingen.

§ 10. Partiforeningen kan kun opløses, hvis 2/3 af medlemmerne stemmer herfor på en generalforsamling. Hvis ikke mindst 2/3 af medlemmerne er mødt frem, sættes forslaget ikke til afstemning, men der indkaldes til en ny generalforsamling. Her kan opløsningen vedtages med 2/3 stemmers flertal blandt de fremmødte medlemmer. Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler den/de partiforening(er), som medlemmerne herefter underlægges.

§ 11. Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt den 2. maj 2011 i Fåborg.

Univers
Mobil navigation