Kommunalvalg 2017 - kandidaterne

SF's kandidattliste for kommunalvalget i 2017 er som følger

1. Torben Smith: tsm@fmk.dk

Torben Smith

2. Vagn Allan Hansen: vagnhansen@aarslevnet.dk

Vagn Allan Hansen

3. Lea Haahr: lea_haahr@hotmail.com

Lea Haahr

4. Helene Jakobsen: helene@ravno.dk

Helene Jakobsen

5. Winnie Tang Pedersen: winnietangpedersen@hotmail.com

Winnie Tang Pedersen

6. Thomas Patrick Hjortshøj: patrick-h@ofir.dk

Thomas Patrick Hjortshøj

7. Niels Buhl: Nielskristianbuhl@gmail.com

Niels Buhl

8. Anette Bruun: albruun@icloud.com

 Anette Bruun

9. Helle Gerbild: heng@ucl.dk

Helle Gerbild

 

1: Torben SMith

Læs mere om Torben på www.torbenwsmith.dk

2. Vagn Allan Hansen

Jeg er 58 år, gift, bor i Nr. Lyndelse og har to voksne børn. Jeg arbejder i Odense Kommune som forløbschef i Ældre- og Handicapforvaltningen.  Jeg har tidligere været medlem af kommunalbestyrelsen i hhv. Årslev og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Jeg brænder for at udvikle vores kommune gennem de mange positive fællesskaber, der kendetegner denne kommune. Vi har en stor tradition for foreningsfællesskaber, som er en kæmpe ressource.  Vi politikere skal turde satse på at udvikle kommunen i et endnu tættere samspil med borgere, foreninger end det sker i dag.

Jeg brænder også for at vi mindsker uligheden, at vi sikrer lige adgang til sundhed, ordnede arbejdsforhold for alle, og at vi bekæmper kontantshjælpsloftet, der efterlader mange familier i fattigdom.

Mine mærkesager

 En ambitiøs grøn udvikling:

Vi skal satse på vedvarende energi.
Stille krav om lavenergihuse, når der udarbejdes nye lokalplaner.
Styrke den kollektive trafik og mulighederne for samkørsel.
Endelig skal vi satse på en udvidelse af cykelstinettet.

Mindre ulighed:

Der er stor ulighed i levealder, denne er meget indkomstbestemt. Det er derfor vigtigt, at vi til stadighed arbejder med at styrke forebyggende indsatser – gerne i samarbejde med foreningerne. Desuden er det vigtigt, at kommunen har sociale klausuler og kædeansvar som krav når private firmaer udfører arbejde for kommunen.

Vi skal yde en intensiv integrationsindsats til de flygtninge vi modtager, så de kan tage del i vores samfund

Et godt børne- unge og ældreliv:

Børn, unge og ældre er i særlig grad afhængig af kommunen. Vi skal arbejde for at styrke normeringerne på områderne, og udvikle tilbuddene i dialog brugere og pårørende.

Læs mere på: http://www.vagn-allan-hansen.dk/

3. Lea Haahr

Jeg hedder Lea Haahr, er 35 år og bosiddende udenfor Nr. Lyndelse med min mand gennem 14 år og vores tre piger på 13, 9 og 4 år. Vi bor på et nedlagt landbrug, hvor vi dyrker vores passion for bæredygtighed og selvforsyning. Vi har bl.a. grise, moskusænder, høns og en meget stor køkkenhave. Vores ønske med projektet er et alternativ til det moderne og stressede liv. Her er plads til at gå ned i gear og følge naturens cyklus.

Jeg er uddannet i statskundskab, og arbejder med byggeprocesser og medinddragelse til daglig.

Jeg er aktiv på facebook og instagram, hvor du er velkommen til at kontakte mig

MINE MÆRKESAGER

Fællesskab og borgerinddragelse

Jeg står for en politik, hvor vi har mennesket først, og hvor vi aktivt investerer – altså i de langsigtede løsninger. Vores kommune skal være kendt for at give rammerne til det gode liv, hvor vi anerkender forskellighed, men er villige til at bære i samlet flok. Min ældste datter sagde en hyggeaften:” Lykke er noget vi skaber sammen” og hun har ret. De gode ting i livet sker, når vi som mennesker vil hinanden det bedste.

Faaborg-Midtfyn skal være kendt for at være kommunen, hvor vi vil hinanden. Hvor fællesskaberne trives på kryds og tværs, og hvor alle oplever at der er plads til dem. En kommune hvor politik er til for borgernes skyld, og tilgodeser de forskellige behov der er. Derfor har jeg også stort fokus på større inddragelse af borgerne, så politikerne ved, hvad borgernes behov er.

4. Helene Jakobsen

Bortset fra 20 år på Als har jeg boet hele mit liv på Fyn. Jeg er vokset op i en arbejderfamilie og kender til knappe økonomiske forhold. I dag bruger jeg en del tid i såvel Dansk Flygtningehjælp som Red Barnet.

Herudover er jeg med i tænketanken, også kaldet Borgerhusbanden, som forsøger at starte et aktivt medborgerhus i Ringe.

Fra 2010 til 14 var jeg medlem af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det krævede megen tid, men var utrolig interessant, så det gør jeg gerne igen.

Jeg interesserer mig især for sociallovgivning, klimaforandringer og verdensfreden; omsat til kommunalpolitik skal man tænke det nære i det universelle, fordi de små tiltag og de gode eksempler kan få overraskende stor betydning.

Jeg er uddannet folkeskolelærer, bor i Ringe, er godt gift og har både børn og børnebørn.

5. Winnie Tang Pedersen

Hvem er jeg:

Uddannet fysioterapeut  i København, hvor jeg er født og opvokset .Flyttede til Fyn 1982.

Arbejder med børn og har gjort det siden jeg blev uddannet i 1982. Jeg har tre voksne sønner, som for længst er flyttet hjemmefra, derudover er jeg blevet beriget med et barnebarn.

Jeg vil fokusere på, at FMK sikre kvalificerede arbejdskraft i alle kommunens institutioner, bosteder og plejehjem.

Sikre ordentlige normeringer, der svarer til behovet det enkelte sted.

God infrastruktur i hele kommunen. Over halvdelen af kommunens indbyggere bor udenfor Ringe og Fåborg. Der skal sikres muligheder for, at alle kommunens borger kan komme til uddannelses steder og kulturelle tilbud.

Jeg ser gerne, at kommunen melder sig på banen til, at indfører førerløse biler på nogen udvalgte strækninger. Eksempelvis opsamling steder i yderområder, som kører til centrale stoppesteder.

Sikre, at der er dagtilbudspladser i lokal miljøet.

Sikre børn og unge kan gå til sport-og fritidsaktiviteter lokalt.

Oprette senior fællesskaber.

Støtte til lokale kræfter, der har ideer til og forslag, der vækster lokal samfundet og kommunen.

Opret cykelstier og vandre ruter, læg den på en app, hvor man kan læse om egnens natur oplevelser, historie og hvor der er simple overnatnings steder.

Forbered FMK på, at Fyn har lagt op til at blive Nordeuropas bedste cykelferie-ø under titlen " BIKE Island 2020".

FMK skal investere i grøn energi.

Sikre alle unge kommer i gang med en uddannelse.

6. Thomas Patrick Hjortshøj

Jeg hedder Thomas Patrick Hjortshøj

Min vision for Faaborg-Midtfyn er en bedre sammenhægende kommune. Faaborg-Midtfyn skal være et godt og trygt sted at vokse op og blive gammel i.

Jeg arbejder som folkeskolelærer og jeg vil kæmpe for at der er gode og ordentlige rammer, så alle børn oplever et godt, trygt og læreringsmiljø i deres daginstitution eller skole.

I samfundet er der en stigende ulighed økonomisk, socialt og i sundhed. En forebyggende indsats er derfor vigtig, men også udtryk for socialt og økonomisk ansvar.

Vi skal vise kommunens ansatte tillid og stole på deres kompetencer og faglighed. Vi skal væk fra den stramme new-public management, fordi det dræber medarbejdernes engagement, når de hele tiden skal gå på kompromis med deres faglighed.  

Mine mærkesager:

Et godt børneliv

Børnene er vores fremtid og derfor er det altafgørende, at vi investere det, der skal til for at de kan få den bedste opvækst. Jeg vil kæmpe for bedre normeringer i institutionerne og øget respekt for og tillid til de mennesker, der tager sig af børnene herunder pædagoger, lærer og børnepassere.   

Et værdigt ældreliv

Det er vores forpligtelse at tage os godt af vores ældre. Kommunen har en vigtig opgave i at forebygge sygdomme og skavanker. Der skal være tid til den enkelte ældre – der skal være tid til omsorg.   Medarbejderne er medspillere og er afgørende i forhold til de ældre får et godt liv. 

En velfungerende Integration

Det er en forudsætning for en god integration at den enkelte familie fungerer godt og børnene får den rigtige start på livet. Det er essentielt at kommunen har en velfungerende integration, hvor vi har respekt og acceptere hinandens forskelligheder. Men vi skal også stille krav til hinanden. 

7. Niels Buhl

Jeg brænder for bæredygtig vækst og lokalt initiativ. Jeg vil gerne være med til at kæmpe for, at vores velfærd ikke udhules yderligere.

Det er en kæmpe opgave, at overlevere et ordentligt samfund til vores efterkommere.

SF er et parti der kan og vil tage opgaven alvorlig.

 
MINE MÆRKESAGER:

Mindre ulighed og centralisering.

Det skal være attraktivt at bosætte sig i både land og by.

Bedre normeringer skal sikre trivsel, læring og et godt arbejdsmiljø i vores institutioner.

Gode daginstitutioner og skoler fremmer bosætningen.

En ældrepleje der hænger sammen. Længst muligt i eget liv. Tid til den enkelte.

Projekt slagterigrund: Borgerne skal inddrages i processen. Klimasikring af havn, by og slagterigrund skal prioriteres

højt.

8. Anette Bruun

Jeg bor i Svanninge, er gift og har 3 børn. Jeg er uddannet socialpædagog og bruger mine ressourcer på familien og på frivilligt arbejde i ADHD-regi. Jeg har selv flere handicaps & diagnoser helt tæt på og jeg har både personligt og fra mit netværk i “diagnose-regi” mødt vores system fra mange forskellige vinkler - langvarige sygemeldinger, de udskældte ressourceforløb, skolevægering og alt det der følger med af stress, angst og depression..

Jeg tror på; At alle mennesker gør det godt hvis de kan, og hvis ikke de kan, skal vi hjælpe dem.. og det er dét der får mig til at gå ind i politik. Jeg tror nemlig på, at vi (som samfund) kan gøre hjælpen langt mere effektiv, hvis bare den fornødne viden er tilstede. Livet er nemlig ikke “sort eller hvidt” - heller ikke når man har et handicap og / eller en diagnose og derfor er man, som system, nødt til at tænke meget mere “ud af boksen” for at kunne hjælpe. Jeg ved, at man kan flytte bjerge ved at møde mennesker med gensidig tillid og respekt - uanset om vi taler om børn, unge, voksne eller ældre.

Jeg vil kæmpe for, at der skal være plads til alle, på de betingelser det enkelte menneske måtte have for at kunne føle sig som en del af fællesskabet.

Jeg vil gerne arbejde på, at man kommunalt sørger for at der kan etableres stillinger til mennesker med særlige behov, hvis disse ikke findes - evt. ved at oprette socialøkonomiske virksomheder.

Jeg går ind for at etablere bo-fællesskaber for mennesker med særlige behov som er for velfungerende til at bo i de allerede eksisterende bofællesskaber, men som ikke trivedes eller har råd til at bo i almene bo-typer (oftest fordi de er endt på overførselsindkomst, på grund af deres handicap).

Trivsel & livskvalitet skal være for alle ❣️
 

Mærkesag 1:

Handicappolitik.

Jeg går ind for- og vil kæmpe for, implementeringen af FN’s Handicapkonvention i den kommunale sagsbehandling, for at sikre at mennesker med handicap ikke forskelsbehandles i forhold til mennesker uden handicap.

Handicaps kan både være synlige og usynlige og hvis ikke man fra samfundets side forstår at “integrere” mennesker med handicap på de præmisser, hvor mennesket fungere bedst, risikere man at “ekskludere” dem fra både arbejdsmarkedet og sociale fællesskaber.

Mærkesag 2:

“Mennesker fra vugge til grav”

Jeg vil kæmpe for at børn med særlige behov “ses” (og forstås) langt tidligere end det sker nu. Jeg vil kæmpe for at sikre, at det ALDRIG bliver kommunens økonomi der er afgørende for den beslutning der tages omkring et barns trivsel - og jeg vil kæmpe for at sikre, at børn og forældre, når det er muligt, får hjælp “sammen”.

Jeg vil kæmpe for at alle unge får mulighed for at tage den uddannelse de drømmer om - hvis den unge har brug for hjælp, skal han / hun selvfølgelig tilbydes kompetent - evt. selvvalgt - Mentorstøtte.

Mærkesag 3:

Økologi.

Jeg går ind for økologi i alle kommunale bygninger og institutioner. Med den viden der efterhånden er om hvordan rester af gift og pesticider kan være kræftfremkaldende og give hjerneskader, er det helt hen i skoven ikke at tænke i økologi.

Økologi skal være for alle - også borgere på de laveste lønninger / ydelser, for også de har børn..!!

Univers
Mobil navigation