Nyt fra SF Esbjerg

Nyt fra SF Esbjerg

06.10.2015

Her følger vores gruppeformand for SF Esbjerg i Esbjerg byråd, Diana Mose Olsen, beskrivelse af de hårde budgetforhandlinger.

"Budgettale v. Diana Mose Olsen SF

Vi har nu siden d. 22. september, hvor budgetforliget blev indgået hørt på og læst om hvor forfærdeligt forliget er, hvor uansvarlige vi er, især Socialdemokraterne og SF, at det er de borgerlige der har vundet mest på dette budgetforlig og sidst men ikke mindst at vi giver lettelser i skattestigningen til de der tjener mest. Jeg er jo godt klar over at det især handler om at vores venner i EL gerne havde set at vi var gået sammen med dem, udarbejdet et fælles budget, vist et reelt alternativ til de borgerlige fordi vi på den måde kunne have sendt et skarpere signal... Men et signal om hvad? Og hvori ligger det uansvarlige og hvad vinder borgerne mest på? At vi står udenfor og råber op eller at vi rent faktisk bliver og kæmper? I SF er vi klart tilhængere af det sidste, alt den stund at vi klart gør en forskel ved at blive og det har da aldrig været tydeligere end i dette forlig – alene med skatteprovenuet betyder vores deltagelse 136 millioner kroner mere til Velfærd end hvis vi var gået.
Jeg husker tydeligt opdateringerne på Facebook umiddelbart efter EL forlod forhandlingerne efter kun 1, 5 dag. Der var oplistede de uspiselige forslag der fik EL til at gå, mens vi andre blev og hvad kan man nu se i forliget... Alle de oplistede uspiselige forslag bortset fra et har helt eller delvist undgået besparelserne – Hvorfor mon? Fordi EL har stået udenfor og råbt op eller fordi vi var nogle der blev ved bordet og kæmpede?
Uansvarlighed er det at blive og arbejde med den opgave vi nu engang har som byrådsmedlemmer eller er det at gå? Se det er ikke op til mig at vurdere, det må vælgerne gøre, men I SF er vi ikke i tvivl, vi bliver ved bordet så længe vi kan se at vi gør en forskel og så længe der er mulighed for forhandling med afsæt i de sager der er vigtige for os.
At stå udenfor og råbe har jo lige så stor betydning for borgernes hverdag og den service de kommer til at opleve, som at tage ud til Vesterhavet på en stormende dag og skrige alt det man kan op mod vinden... Det giver en umiddelbar lettelse her og nu.. Men har ellers ingen effekt overhovedet.

Budgetforhandlingerne blev indledt med et møde med vores HovedMed og her var budskabet ikke til at tage fejl af. De sagde entydigt: I skal påtage Jer ansvaret for at få rettet ordentlig op på økonomien, tilsidesæt politiske ideologier og drillerier og tage det ansvar vi har givet Jer, da I blev valgt. Vi kan IKKE holde til hvert år at skulle igennem disse hårde besparelser, vi forventer at I gør opgaven færdig denne gang. Vi beder Jer bare om at sørge for at vi får den fornødne tid til de tilpasninger vi kan se er nødvendige, ligesom vi forventer at I bakker op om besparelserne også når borgerne begynder at kunne mærke dem.

Jeg synes faktisk vi har lyttet, men der er naturligvis ingen tvivl om at det indgåede forlig giver besparelser på servicen for borgerne og at mange vil komme til at opleve dette.

Vi vidste jo at især ældreområdet, voksen handicap og Kultur og Fritidsområdet ville blive hårdt ramt af besparelserne, efter at vi fik budgetanalyserne fra KORA – naturligvis under forudsætning for at vi valgte at anvende de analyser vi selv har bestilt. Men også andre elementer blev synlige for os, nemlig at de økonomiske grundvilkår i Esbjerg er mindre gunstige end i en landsgennemsnitlig kommune, at udgifterne stiger hurtigere og at indtægterne stiger mindre end i andre kommuner. Så vi stod over for en øvelse der for SF kun kunne løses ved dels at få flere indtægter og naturligvis også færre udgifter. Derfor var vi også meget lettede, da vi fik tilladelse til at hæve vores indtægter med 34 millioner kroner årligt og vi havde da meget gerne havde set, at en del af disse kom fra en genindførelse af dækningsafgiften, men allerede før første behandlingen stod det jo klart at vi ikke ville kunne få flertal for en genindførsel af dækningsafgiften – så længe der fortsat er et borgerligt flertal i Esbjerg. De borgerlige havde klart meldt ud at det ikke ville komme på tale, og derfor måtte vi nøjes med en stigning på personskatten, selvom vi uden tvivl mener at det havde været en bedre løsning at fordele det tilladte beløb mellem erhvervslivet og borgerne.
Men for SF var det vigtigste uden tvivl at såfremt tilladelsen til at hæve skatten blev givet skulle den anvendes og provenuet skulle primært afbøde nogle af de foreslåede besparelser på især ældre og handicapområdet og det viser forliget jo tydeligt at det også er sket.

På ældreområdet vil der ske store forandringer og Sundhed og Omsorgsvalget står sammen med ledelse og personale over for en kæmpe opgave.
Vi var især betænkelige ved den store besparelse der lå på servicetilpasning af personlig og praktisk hjælp og effektivisering af personlig og praktisk hjælp og vi er derfor tilfredse med at det lykkedes at få reduceret væsentligt på det i forliget.
Herudover havde vi svært ved at acceptere at afskaffe kørslen til visiterede dagtilbud og vedligeholdelsestræning, fordi vi simpelt hen var bekymret for om de mest udsatte ældre overhovedet ville komme afsted – denne besparelse er helt fjernet med forliget.

Der skal skabes større og færre plejecentre og selvom der også er afsat midler til etablering af fremtidens ældreby i Gjesing, til etablering af 5 nye Sundhedshuse og en ny akutfunktion i hjemmesygeplejen skal hele området igennem en effektivisering og en besparelse der vil blive svær, men ikke umulig. I dag har Randers, Odense og Vejle det serviceniveau som vi nu skal ned på og om end vi hellere havde set, at vi kunne fortsætte et højere serviceniveau her, er økonomien ikke til det.

Der var også på voksen handicap lagt op til store besparelser på den direkte service over for borgerne, idet analyserne også her påviste at vi ligger højere end andre kommuner. Men også her har det betydet meget for SF at vi med en del af skatteprovenuet kunne reduceret denne besparelse med 20 millioner, om end der fortsat er en væsentlig besparelse og der er således også her en stor opgave med udmøntningen efterfølgende.

Også Kultur og fritidsområdet har i budgetforliget måtte holde for store besparelser og ikke mange områder er blevet friholdt. I SF er vi dog tilfredse med at vi i forliget undlod at lukke Midtgård og i stedet for forankrer den under Myrthue – vi er sikre på at denne løsning bliver god for alle parter.

På Børn og familieudvalgsområdet skal der ikke herske nogen tvivl om at vi var meget store modstander af de foreslåede ændringer af både skolestrukturen, med lukning af afdelingerne i Vejrup og Grimstrup, og lukning af satellitten i Vester Nebel på dagtilbudsområdet. Så vi er meget tilfredse med at det er lykkedes at fastholde, at Esbjerg Skolevæsen og dagtilbudsområde kan udvikle sig i den retning, som byrådet besluttede i forbindelse med sidste års budget og som jo reelt først er gået rigtigt i gang her efter sommerferien. Nu får vi forhåbentlig ro til at udvikle indholdet i skolerne og vi får erfaringer med børnebyen i Darum indenfor de tre år projektet løber, inden vi træffer nye beslutninger om struktur.
At dagtilbud får tilført nye ressourcer igen i år er for SF et vigtigt signal at sende, vi fortsætter således den målrettede strategi med at udvikle vores dagtilbud, som blev igangsat sidste år med den socioøkonomiske opnormering og de øgede midler fra finansloven sidste år – som jo desværre ser ud til ikke at fortsætte under denne regering, derfor er det om end endnu mere vigtigt at vi fastholder kursen og tilfører vi flere ressourcer både til yderligere opnormering og også til anlæg. Set i lyset af at KORA er det vi tager afsæt i, vil jeg da ikke undlade at nævne at lige præcis på skole og dagtilbud ligger vi absolut ikke højt i forhold til andre kommuner, hvorfor det absolut hellere ikke er frås at vi nu næsten har fredet områderne i dette års besparelsesbudget.
For SF var det ligeledes særdeles afgørende at vi med budgettet fastholder det fokus vi har sat på udsatte børn og unge med Paradigmeskiftet. Vi kan og skal ikke påbegynde besparelser eller reduktioner nu, hvor vi stadig kun er i gang med implementeringen af de mange nye tiltag, der meget gerne på sigt skal sikre at endnu færre børn og unge bliver anbragt i Esbjerg kommune fordi en tidlig indsats forebygger dette og allerede nu viser vi jo at kurven for anbringelser er knækket – men der er et hårdt arbejde foran os endnu. Det kræver en tidlig indsats, et tæt samarbejde mellem skole, dagtilbud og familie og fokus på forebyggende tiltag i hjemmet og her har socialrådgiveren en særlig rolle. Derfor er vi meget tilfredse med at det er lykkedes at sikre at vi nu igen følger, ja endda ligger lige i midten af Dansk socialrådgiverforenings anbefalinger på sagstal. Det koster nogle investeringer, som vi har kæmpet hårdt for og som der nu er enighed om, at vi påtager os. Dermed skaber vi gode rammer for, at udsatte børn, børn med handicap og deres familier fortsat kan få en professionel og god behandling i Esbjerg Kommune.
På anlægsområdet er vi særdeles tilfredse med at budgetforliget fjerner en række ejendomme fra salgslisten på Rahbeksalle, Hans Tausensvej og Heibergs alle, således at vi fortsat har billige boliger til udsatte grupper, der er dog ingen tvivl om at vi skal have kigget på vedligehold af disse, for i dag er de ikke en standart vi kan være bekendt. Med budgetforliget er der afsat nogle midler til renovering, men det er nok noget vi skal have en snak om senere.

Herudover er der afsat midler til at opføre tidssvarende boliger til borgere med funktionsnedsættelse og også til etablering af skæve boliger til en særligt udsat gruppe.

Vi afsætter igen midler til grundkapital til nybyggeri af almene boliger og det har vi fortsat et stort behov for. Dels mangler vi Ungdomsboliger og samtidig bør vi få gang i byggeri af almene boliger flere steder i kommunen, så vi sikre mangfoldighed og en alsidig befolkningssammensætning i hele kommunen og ikke kun i dele der så ender med at blive udsatte boligområder.

Også det grønne er i fokus i dette budget og der er således afsat midler til udvikling af cykelstinettet især i Esbjerg by og udover planlagte cykelstier er det også lykkedes os at få afsat midler til at prioritere nye cykelstier, og her vil jeg da ikke ligge skjul på at vi fra SFs side gerne ser at dette bliver prioriteret i lokalområderne. Med de mange ønsker vores lokalråd er kommet med, er vi langt fra i mål – men vi har på trods af at besparelserne har stået forrest i dette budget, alligevel valgt at prioritere at vi nu igen afsætter midler til de mange ønsker. Det er uden tvivl kun opstarten og i de næste mange års budgetter, vil vi skulle fortsætte af denne vej, så vi kan gøre det muligt at forbinde vores kommune også via cykelstinettet.

Jeg vil i lighed med de andre i salen også sige tak for et godt samarbejde i forligskredsen – for på trods af vores forskellige indfaldsvinkler og prioriteringer og en kæmpe opgave er det vores vurdering at vi har nået et balanceret forlig, hvor alle har måtte give og tage.
Og afslutningsvis med et lettelsens suk vil jeg ikke undlade at nævne at vi med forliget har skabt balance i vores økonomi, vi har sikret at vi ikke igen til næste år står over for en kæmpe besparelsesopgave! Det skyldte vi nu også både vores medarbejdere og borgerne! Det er en uholdbar situation år efter år at skabe så stor usikkerhed som vi gør hvert gang vi står overfor et budget der på forhånd viser at store besparelser er på vej. Vi har med stor ansvarlighed fra alle i forligskredsen påtaget os opgaven og sågar taget højde for regeringens tåbelige omprioriteringsbidrag på 1 % så også denne besparelse er indregnet i årene fremover – om end dele af pengene meget vel kan komme tilbage til os igen.
Der ligger et stort arbejde forud for ledelse og medarbejdere, så vores godkendelse af budgettet i dag er alene første skridt på vejen til at få etableret det serviceniveau vores økonomi tillader.
Tak for ordet for nu."

Læs også talen her: http://1drv.ms/1MX9rrX


 

Læs tidligere nyheder fra SF Esbjerg her

 

Univers
Mobil navigation