Politik

Billund kommune har alle mulighederne: Engagerede borgere, et godt skattegrundlag, en hensigtsmæssig opbygning med små velfungerende lokal byer og Grindsted og Billund som større vel udbygggede centre.
Vi har et velfungerende erhvervsliv, hvor iværksætteri og innovation skaber udvikling. Og vi har masser af dygtige ansatte i de kommunale daginstitutioner,dagplejen, skoler, ældrecentre, idrætscentre, biblioteker, kulturskole, museum,ungdomsskole m.v. og i den kommunale administrationen.

Men vores kommune har brug for nytænkning.

Byrådet skal have mere mod og kraft til at turde satse på udvikling og velfærd til gavn for alle. Det må ikke være ”laveste fællesnævner” der præger løsningerne. Det skal afløses af tanken om at ”Det bedste er ikke for godt”,som LEGOs grundlægger udtrykte det. Det er et godt eksempel til efterfølgelse!

Ordet ”kommune” betyder fællesskab. Byrådet skal sikre, at der tages hånd om alle borgeres velfærd. Ikke mindst dem, der står i de største vanskeligheder skal opleve, at kommunen bakker dem op.

Billund Kommune rummer ”Børnenes Hovedstad”. Og vi er kendt som en erhvervsvenlig kommune.
Men vi skal være meget mere end det. Billund Kommune skal være kendt som Danmarks mest borgervenlige kommune.

Det vil SF arbejde for i Billund Byråd de kommende 4 år. Det skal ske i en god dialog med borgerne og med respekt for alle i vores kommune.

Det er din kommune det handler om. Du kan være med til at gøre en forskel.

Din kommune, - dit valg.
SF vil samarbejde med alle byrådets partier og medlemmer om at få gennemført så meget som muligt af indholdet i dette valgprogram. Jo stærkere SF står i det nye byråd, jo større er vores mulighed for at få ført vores idéer ud i livet.

Vi er klar til at tage fat i de næste 4 år. Din stemme kan gøre en forskel. Du kan være med til at skabe en grønnere kommune, til at give bedre vilkår for børnepasningen, genoprette skolernes økonomi, sikre at Børnenes Hovedstad bliver mere en ord, sikre at ældre får en værdig og god pleje  og at idræts- og kulturlivet for gode vilkår.

Det er din kommune det gælder, - og valget er dit.

Gør Billund Kommune til en endnu bedre kommune at bo i.

Giv SF din stemme på valgdagen.

Det er dit valg. Brug det.

SF Billunds resultater 2009 - 2013

SF har i hele denne valgperiode arbejdet for at få mest mulig indflydelse. Vi har været i arbejdstøjet. Der hvor du især kan se virkningen af SF’s byrådsarbejde er på de punkter, som vi i valgprogrammet fra 2009 satte særlig fokus på: De udsatte unge skulle have særlig opmærksomhed og der skulle sættes ind for at begrænse stofmisbrug. Læs mere om vores resultater i forrige valgperiode:

SF har været i arbejdstøjet.

SF’s indsats kan ses på flere områder. Vi vil her nøjes med at nævne eksempler:

Den koordinerede ungeindsats.
SF har presset på for at få koordineret kommunens indsats omkring unge. Det har medført, at et særligt udvalg af byrådsmedlemmer har kulegravet området. Det er besluttet, at der skal sættes særligt ind over for de unge, der har sværest ved at finde sig til rette i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Kampen mod stofmisbrug.
Tidligere var stofmisbrugere henvist til at tage til Esbjerg for at komme i behandling. SF har presset på for at få etableret et lokalt tilbud. Det er lykkedes, så der nu etableres et tilbud i Grindsted.

Børnereformen.
SF har arbejdet for at sikre kvaliteten i dagpasning og på skoleområdet. Det er ikke lykkedes fuldt ud, men vi er glade for at det lykkedes at gennemføre en reform på børneområdet, så daginstitutioner og skoler nu er samlet parvis. Vi vil i den kommende byrådsperiode arbejde for at der bliver mulighed for at hæve serviceniveauet i både dagpasningen og på skoleområdet.

Billund et godt sted at bo

Billund Kommune er et godt sted at bo. Og SF vil arbejde for, at det bliver et endnu bedre sted for alle. Vi har lige nu en enestående mulighed for at forbedre den kommunale indsats på alle områder. Den mulighed skal vi benytte.

Hvor andre partier taler om at bruge kommunens gunstige økonomiske situation til at give skattelettelser vil SF bruge muligheden for at gøre en god kommune bedre. Vi vil hellere arbejde for øget velfærd og trivsel end for skattelettelser.

Lige nu har kommunen et meget højt anlægsniveau. Der renoveres, tilbygges og ombygges i rigtig mange kommunale institutioner. Det støtter SF kraftigt op om. Og vi vil fortsat arbejde for at byggerier udføres efter princippet: Det bedste er ikke for godt.

Alle borgere i kommunen skal opleve at det er noget særligt at bo i denne kommune.  De kommunale institutioner skal bygningsmæssigt og fagligt være af en høj standard. Overliggeren skal sættes højt. Vi skal skille os ud fra andre kommuner. Det skal være endnu mere attraktivt at bo her.

Mange vælger at bo i en anden kommune, og pendle til arbejdet i Billund. Vi skal have flere til at bosætte sig i vores kommune. Det kræver en særlig indsats. Den er SF klar til at bakke op.

Sunde borgere i en sund kommune

SF vil investere i sundhed gennem en fremsynet og målrettet koordinering af sundhedsarbejdet med særlig fokus på forebyggelse. Det sunde valg skal gøres lettere.

Sundhedsfremmende tiltag skal være en naturlig del af hverdagen i alle kommunale institutioner.

De kommunale idrætscentre i Vorbasse og Billund skal støttes i den omlægning til mere sund mad, som er i gang, og de øvrige idrætscentre i Filskov, Sdr.Omme, Hejnsvig, Stenderup og Grindsted skal opmuntres til at gå med i omlægningen til en sundere madprofil, så brugerne får lettere ved at træffe det sunde valg, når de spiser i idrætscentrene.

Sundhed på dagsordenen.
Der skal redegøres mere omhyggeligt for sundhedsmæssige konsekvenser i alle større sager, der fremlægges til byrådets beslutning. Ikke mindst i anlægs- og renoveringssager, hvor det altid bør beskrives, hvordan forebyggende og sundhedsfremmende elementer kan integreres i projektet.

SF vil arbejde for at Billund Kommune udarbejder en målrettet og koordineret sundhedsstrategi, og at kommunen på baggrund af strategien markerer sig meget mere aktivt og målrettet.

Sundhed skal gøres til et naturligt valg, der giver borgerne en reel mulighed for, at vælge en sundere livsstil. Det skal være en betydelig mere synlig del af Billund Kommune, at sundheden værdsættes og prioriteres uden sociale slagsider.

Det kommunale arbejde med sundhed skal koordineres.
Alt det kommunale sundhedsarbejde skal koordineres ved at det samles i sundhedsplejen, hvor der i forvejen er samlet en meget stor viden om sundhedsfremmende tiltag. Ved at samle arbejdet ét sted bliver det lettere at koordinere indsatserne.

Et bedre børneliv i Børnenes Hovedstad

Billund Kommune har sammen med LEGO besluttet at Billund skal være Børnenes Hovedstad. SF vil arbejde for at børnene i kommunen i de kommende år kommer til at mærkemere til dette, end de har gjort indtil nu.

De første år.
SF vil arbejde for, at sundhedsplejen er normeret så alle nyfødte børn og nybagte forældre, har mulighed for en tæt kontakt med sundhedsplejen allerede fra graviditeten. Der skal tilbydes besøg af sundhedsplejen umiddelbart efter fødslen. Det giver mulighed for, at forældrene kan hente den rådgivning og vejledning, som de har brug for.

SF vil arbejde for, at normering, indretning og pædagogik i institutioner og dagpleje giver barnet de bedste udviklingsmuligheder.
Der skal være en klar og tydelig sammenhæng i det pædagogiske arbejde, og det skal bygge på det pædagogiske grundlag, som byrådet har vedtaget.

Vi har en meget velfungerende dagpleje i Billund Kommune. Den ønsker SF at styrke yderligere ved at tilbyde alle dagplejere, der ikke har en pædagogisk uddannelse en PAU-uddannelse (pædagogisk assistent uddannelse)

Daginstitution og skole.
Der skal være sammenhæng mellem daginstitutioner og skoler. Det sikrer barnet de bedste udviklingsmuligheder. De børn, der har brug for særlig tilrettelagte tiltag, skal i videst mulige omfang tilbydes disse i normalmiljøet.

Børn og fritidsliv.
Et godt børneliv indeholder muligheder for et aktivt fritidsliv. Der skal være nem og lige adgang til idrætsfaciliteter og andre kulturelle tilbud for børn.

For mange familier kan det være en stor økonomisk barriere, at betale kontingent og købe udstyr til de idrætsgrene og aktiviteter, barnet ønskerat prøve, før det finder den idrætsgren eller aktivitet, der fænger.

Derfor vil SF Billund arbejde for en aktiv foreningspolitik,hvor foreninger der tilbyder aktiviteter til børn og unge tilbydes kompensation for kontingentfri prøveperioder.

Endvidere vil SF Billund arbejde for, at idrætsforeninger er udstyret med rekvisitter og materialer der gør, at barnet/familien ikke i prøveperioden skal foretage store investeringer.SF Billund vil i de næste 4 år konkret arbejde for:

* En bedre normering af sundhedsplejen.

* Målrettet og hurtig støttende indsats i børnefamilier.

* At daginstitutionerne får tilført de penge, som Folketinget har afsat til et løft af området. Det drejer sig om et beløb på 2,2 mil. kr. årligt.Disse penge skal daginstitutionerne og dagplejen have til at forbedre pasningstilbuddet.  

*Alle dagplejere der ikke har en pædagogisk uddannelse skal tilbydes en PAU-uddannelse (Pædagogisk
  assistent).

* Tæt samarbejde medidræts- og fritidsforeninger om inddragelse og aktivering af børn

* Afskaffelse af ”Børnebøder”på biblioteket. Børn i Børnenes Hovedstad skal ikke have bøder fordi de afleverer bøger for sent. Det problem må klares på anden vis.

* Afholdelse af en årlig ”Børne- og ungefestival” i Billund Kommune”. Festivalen skal indeholde events for alle børn og tilrettelægges i samarbejde med børn og ”Børnenes Hovedstad”. Der skal afsættes et beløb på budgettet til dette formål hvert år.

* Indstiftelse af”Billund Kommunes Børnepris”.
   Prisen uddeles én gang årligt til en person eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for udvikling af børns leg og læring.Prisen skal være af en attraktiv størrelse og være med til at sætte fokus på Billune Kommune som hjemsted for Børnenes Hovedstad. Der kan evt. være et samarbejde med Børnenes Hovedstad om prisen.

Et bedre ungdomsliv

SF vil styrke indsatsen for at gøre overgangen fra barn til ung i Billund Kommune så sund og sikker som muligt.

Det skal ske ved at kommunen - i dialog med Young Citizens - understøtter sportslige, faglige, kulturelle, og sociale tilbud til unge. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal styrkes, så der bliver mulighed for en mere omfattende rådgivning og vejledning, end den der er mulighed for i dag.

Ungdomsskolen skal have mulighed for at tilbyde aktiviteter i alle byer i kommunen, hvor der er en skole.
Det centrale aktivitetssted skal have tæt kontakt til Campus Grindsted og til 10. klasse, så der kan opnås den størst mulige synergieffekt.

Den kommunale ”Stifinderfunktion” og den psykologiske rådgivning i forbindelse med Campus Grindsted skal fastholdes og udbygges i takt med konstaterede behov. Unge skal have gode muligheder for at få hjælp til de udfordringer de møder i forbindelse med deres uddannelse.

I SF Billund tror vi på, at man skal have lov til at slå nogle skæve for at kunne slå nogle lige.
Det betyder, at unge skal have plads til at udfolde sig på mange forskellige måder efter deres egne ønsker og deres eget valg. I SF mener vi, at et ”modningsår”, hvor den unge får oplevelser og udvikler sig personligt, kan være en god investering på langt sigt.

Unge skal opleve demokrati og medindflydelse.
Unge skal have mulighed for at opleve demokratisk medindflydelse. Derfor skal Young Citizens inddrages før byrådet træffer afgørelser som er af særlig betydning for unge.  Ungdomsskolen og det frivillige foreningsarbejde er væsentlige brikker i unges oplevelse af demokrati i hverdagen. Derfor er det vigtigt med et velfungerende foreningsliv og en velfungerende ungdomsskole.

SF vil hjælpe unge med at bryde en evt. negativ sociale arv.Alle unge skal have lige muligheder for en tryg og lærerig opvækst, og en god uddannelse. SF vil arbejde for at sikre, at unge får den støtte, der er brug for. Dette omfatter også at der skal være tilstrækkeligt med ungdomsboliger til at dække behovet.

Campus Grindsted og Magion.
SF vil arbejde for at samarbejdet mellem Billund Kommune og Campus Grindsted udbygges.
Det er vigtigt for både de unge og for Billund Kommune, at så mange som muligt får en ungdomsuddannelse. Det er derfor meget vigtigt at Campus Grindsted kan tilbyde en bred vifte af uddannelsestilbud. Både af teoretisk og praktisk art. Billund Kommune skal fortsat støtte op om arbejdet i den sammenhæng.

I vores kommune er der mange industri-arbejdspladser, og mange arbejdspladser i tilknytning til produktion. Det er vigtigt at uddannelsestilbuddene kan leve op til de uddannelsesbehov, som dette giver.
Vi har brug for både praktisk orienterede uddannelser og mere bogligt orienterede uddannelser. Og der er brug for tilbud om efter- og videreuddannelse tilmedarbejdere der arbejder med produktion.

Magion skal fortsat udvikles med aktiviteter i tæt tilknytning til Campus Grindsted, så der kan udvikles et endnu bedre studiemiljø for alle i ungdomsuddannelserne og 10. klasse.

Praktikpladsgaranti og gratis transport som led i fri og lige adgang til uddannelse.
SF vil arbejde for, at alle unge får lige adgang til uddannelse, og hjælp til at gennemføre den.
Dette skal ske ved at
* unge i Billund Kommune får gratis transport til Campus Grindsted og
* der gives en praktikpladsgaranti for de unge, der har brug for en praktikplads.

Gratis transport til Campus Grindsted vil være til gavn for både de unge og for Campus. Det vil blive attraktivt for unge i kommunen at tage en ungdomsuddannelse i Grindsted, og dermed vil Campus Grindsted stå godt i konkurrencen med campus i de omliggende byer. Det er en kompliceret sag at give fri transport til Campus Grindsted, for hvad med de unge som ønsker en uddannelse, som kun findes i andre byer? Hvordan hjælper vi dem? Sagen bør undersøges nærmere af den kommunale administration, og målet skal være klart: Gratis transport til unge der ønsker at tage en ungdomsuddannelse i Campus Grindsted.

Praktikpladsgarantien er vigtig for de unge, der ønsker en praktisk uddannelse. Den skal de have de bedste muligheder for at gennemføre i Billund Kommune. Kommunen kan ikke alene give en praktikpladsgaranti, men skal være initiativtager til et samarbejde med erhvervslivet om dette. En praktikpladsgaranti vil være til gavn og glæde både for de unge og for erhvervslivet.


 

SF Billund vil konkret arbejde for:
*Inddragelse af ”Yong Citizens” i alle beslutninger vedrørende unge i Billund Kommune.

* Et tættere samarbejde mellem ungdomsskolen, Ungdommens uddannelsesvejledning og Campus Grindsted, herunder 10. klasse.

*Campus Grindsted som reelt og handlekraftigt tilbud til alle områdets unge.

*Praktikpladsgaranti for alle unge, der har behov for en praktikplads i forbindelse med deres uddannelse.
  Billund Kommune skal indlede et samarbejde med Campus og med erhvervslivets organisationer om dette

*At kommunen - i dialogmed Young Citizens - understøtter sportslige, faglige, kulturelle og sociale tilbud til unge.

*At Ungdommens Uddannelsesvejledning styrkes, så der bliver mulighed for en mere omfattende rådgivning og vejledning.

*At ungdomsskolent ilbyder aktiviteter i alle byer i kommunen, hvor der er en skole.

*At”Stifinderfunktionen” og den psykologiske rådgivning i forbindelse med Campus Grindsted fastholdes og udbygges i takt medkonstaterede behov.

Unge i vanskeligheder

Vi lever på mange måder i en barsk tid, hvor det kan være svært, at finde sin plads i samfundet. Ikke mindst for unge. Det er ikke godt for samfundet, og det er specielt ikke godt for de unge, der havner i en sådan situation.

Unge der kommer ud i vanskeligheder med livet skal have en hjælpende hånd. Ingen ung skal opleve at blive ladt tilbage i problemer med at gennemføre en uddannelse. Og ingen skal overlades til sig selv med problemer med alkohol, stofmisbrug, vold eller andre udfordringer.

Udsatte unge risikerer at blive fanget ind i miljøer med alkohol eller stofmisbrug. Det giver et liv på samfundets kant med uoverskuelig økonomi og håbløse fremtidsudsigter.

Det er ikke godt for samfundet, og det er specielt ikke godt for de unge, der havner i en sådan situation.

Det er SF’s overbevisning, at intet ungt menneske ønsker sig fanget i et sådant liv, og det er vores overbevisning, at unge, der er på vej ud i problemer eller allerede er der, dybest set higer efter støtte til, at komme på rette vej.
Derfor vil SF arbejde for et endnu mere målrettet samarbejde mellem sociale myndigheder, politi, skole og pædagogiske instanser om, at støtte unge mennesker i vanskeligheder med at komme på rette vej.
 
SF Billund vil konkret arbejde for:
* Samarbejde om at gøre Billund Kommune til ”stoffri kommune”

* Et godt forebyggende arbejde på misbrugsområdet, samt et behandlingstilbud til alle, der ønsker hjælp til at komme ud af misbrug.

* Intensivt og målrettet samarbejde mellem alle relevante parter om støtte til unge i vanskeligheder.

* Styrkelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning, så der bliver mulighed for en mere omfattende rådgivning og vejledning

Bryd den negative sociale arv

Den negative sociale arv skal brydes. SF vil målrettet sætte ind på, at styrke udsatte borgeres mulighed for at bryde en evt. tung social arv. Det skal ske ved at arbejde med at forbedre disse borgeres uddannelses-, arbejdsmarkeds-, sundheds- og boligforhold.

Socialpolitikken skal i videst mulig omfang bygge på princippet om hjælp til selvhjælp, så den kommer til at virke som en trampolin i stedet for et sikkerhedsnet, man ikke kan vikle sig ud af igen.

SF vil arbejde på hurtigere og bedre hjælp til at komme ud af sociale problemer og gerne over i et ordinært job, hvis det er muligt.

En del borgere har mange sociale problemstillinger på én gang.I sådanne tilfælde er det særlig vigtigt med en koordineret indsats, og SF vil arbejde for, at den sociale indsats i Billund Kommune er sådan organiseret, at borgere med komplekse sociale problemstillinger ikke tabes mellem instanserne,men altid har en navngiven sagsbehandler med ansvar for koordinering.

Billund Kommune har gode erfaringer med frivilligt socialt arbejde, der har sin styrke i spontaniteten og den menneskelige omsorg, og hvor de frivillige og borgeren mødes på lige fod. SF vil aktivt støtte frivilligt socialt arbejde, der giver en anden form for kontakt, end den borgeren møder ved de professionelle.
SF vil konkret arbejde for:
* At det kommunale fokus på en tidlig indsats for svage familier og risikobørn øges.

* At det sociale arbejde i højere grad foregår aktivt der hvor mennesker med problemer er.

* At kommunens misbrugsforebyggende arbejde intensiveres og videreudvikles.

* At der sker koordinering ved komplekse sociale problemstillinger.

* At der fortsat er væresteder og aktivitetstilbud til udsatte grupper.

* At udvikle og støtte frivilligt arbejde på det sociale område.

En Skole For Livet

Et godt samfund tager vare på sine børn. Værdsætter deres forskellighed, nysgerrighed og sårbarhed. Passer på dem. Et godt samfund er endvidere opmærksom på, at skolen skaber fremtidens samfundsborgere.

SF vil skabe en folkeskole, der giver de bedst mulige forhold for læring og udvikling. En skole, hvor lærere og pædagoger samarbejder med hinanden og med forældrene, så ethvert barn udvikler sig så langt som det har mulighed for, og lærer så meget som det kan.

Skolen er for alle, og skal være i stand til at rumme alle.
Børn, der har særlige behov, skal i videst mulige omfang have tilgodeset disse behov i deres hjemskole.
Det stiller store krav til pædagoger og lærere. SF vil derfor arbejde for at der afsættes flere penge til efteruddannelse af lærere og pædagoger, så de bliver endnu bedre rustede til at støtte op om elever med særlige behov.

Med ”Børnereformen” i Billund Kommune er det sikret, at alle skoler og daginstitutioner er knyttet sammen parvis. Det giver et godt udgangspunkt for samarbejdet mellem dem. Dette samarbejde ønsker SF udbygget mest muligt, så børn og forældre oplever en rød tråd i barnets læring og udvikling fra det tidspunkt hvor det starter i dagpleje eller vuggestue og til det går ud af skolen.

Skolerne har gennem de seneste år oplevet besparelser, så vi nu har et folkeskolevæsen der økonomisk er meget konkurrencedygtigt med andre kommuners. Det er OK at der rationaliseres og effektiviseres, men besparelses-grænsen er allerede overskredet på skoleområdet, synes SF.

Den besparelse, som blev pålagt skolerne da byrådet i 2010valgte alligevel ikke at nedlægge Stenderup og Filskov skole, skaltilbageføres. Det er ikke rimeligt, at skolerne kom til at betale for byrådets slingrekurs omkring skolestrukturen.

Uddannelse af pædagogisk personale.
SF stemte i sin tid imod nedlæggelsen af specialklasserækken på Søndre skole.Nedlæggelsen er gennemført og specialklasserækken er ved at blive udfaset.
SF respekterer, at et politisk flertal har truffet den beslutning som man har.Men vi synes ikke at det politiske flertal har fulgt ordentlig op på de konsekvenser, som nedlæggelsen af specialklasserækken har givet. Der stiles i dag meget store krav til lærere og pædagogers evne til at inkludere de børn,der tidligere ville have været i specialklasserækken.

SF vil arbejde for at der afsættes i alt 5 mil. kr. over en5-årig periode til efteruddannelse af pædagogisk personale der arbejder medinklusion. Det er ikke fair at overlade skolerne til selv at finansiere en så stor opgave. Der er i 2013 afsat 500.000 kr. til formålet, - men det er langtfra nok til en opgave af denne størrelse.

Investeringer i nytudstyr og nye lokaler.
Hvordan skal det kunne lade sig gøre at lære at læse, hvis bordene vipper og klasserne er overfyldte?
SF vil give skolerne mulighed for at investere i faglokaler, IT, skolebøger og lokalefaciliteter, som giver bedrevilkår for, at lærerne kan tilrettelægge en tidssvarende undervisning.

SF’s vision er en skole, der fungerer som løftestang for de børn, der ikke har bogligheden med hjemmefra. En skole, hvor der er flere lærere i hver klasse. En skole, hvor de ansatte har mulighed for efteruddannelse og ordentlige arbejdsvilkår. Vi vil ikke acceptere, at hver dag skal være en kamp for at kunne gennemføre en ordentlig undervisning.

Sundt frokostmåltid for alle børn.
Allerede for 5 år siden blev det således, at børn i daginstitutioner får et sundt frokostmåltid i daginstitutionen, hvis forældrene ønsker dette.
SF vil arbejde for at alle børn – altså også skolebørnene – tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag.
Det er en kendt sag, at man lærer bedst på en fyldt mave og dårligst på en tom mave.

Det er en meget stor opgave at få indrettet køkkenkapacitet m.v. på alle skoler. SF ønsker arbejdet med at udrede opgavens omfang startet snarest muligt.


SF Billund vil konkret arbejde for :
* Genopretning af skolernes økonomi. Skolernes budgetter skal samlet set forøges med mindst 3 mil kr. årligt. Den besparelse på 2%,som blev gennemført da Filskov skole og Stenderup skoler alligevel ikke blev nedlagt som oprindelig foreslået i 2010 tilbageføres til skolerne.
* Bevilling af penge tilanlæg, så alle skoler kan opleve tidssvarende faglokaler, nyt IT-udstyr og ordentlige
   materialer.
* Tilbud om et sundt frokostmåltid til alle skoleelever.
* Der afsættes 1 mil årligt i de næste 5 år til arbejdet med at uddanne alt pædagogisk personale i inklusion. SF vil give alle børn mulighed for at blive inkluderet i deres hjemskole, hvis det overhovedet er muligt. Det forudsætter, at alle der arbejderpædagogisk med børn får en god uddannelse i at arbejde med inklusion.

Et godt og værdigt ældreliv

Alle borgere fortjener en god tredje alder. På et tidspunkt får mange ældre brug for hjælp. Ikke fordi de ønsker det, men fordi det er tvingende nødvendigt. Det kan være hjemmehjælp, en ældre venlig bolig, plejehjemsplads eller et andet kommunalt tilbud.

Ældreområdet har lagt ryg til nedskæringer, der har gjort ondt, - både for de ældre og for de ansatte.
De ansatte er under stadigt større pres og løber hurtigere for at nå arbejdet. Samtidig er oplevelsen, at skemaer og stopure er vigtigere end omsorg og de ældres tarv.

Derfor vil SF arbejde for, at omsorg og menneskelige relationer kommer til at fylde mere i ældreplejen, og stopure, bureaukrati og skemaer mindre. Det kræver en klar politisk strategi, en hensigtsmæssig organisation, god ledelse og et godt arbejdsmiljø for alle ansatte.

Udgifterne til vikarbureauer skal begrænses. Både kommunens økonomi og de ældre har bedre af at der benyttes egne medarbejdere.

SF vil sætte fokus på mere omsorg og glæde i ældreplejen. Hjemmepleje og plejehjem drejer sig om andet og mere end, at gøre rent og hjælpe med personlig pleje. Den gode hjælper kommer fast og den ældre kan få den hjælp, der er behov for.

Hjælperen laver nødvendigvis ikke arbejdet, men tilrettelægger, så den ældre er selvhjulpen og fastholder motivationen. Hjælpen skal være fleksibel og sætte fokus på den ældres resurser.

Sund og nærende mad.
Nogle borgere er afhængige af mad fra kommunen. Den kommunale mad skal indtænkes i kommunens sundhedsmæssig profil, så maden kan være en vigtig brik i at holde ældre borgere så friske og selvhjulpne som muligt. Der gøres allerede i dag et godt stykke arbejde på dette felt, og den gode linje skal fastholdes og udbygges. Og det skal ske med afsæt i brug af økologiske råvarer.

SF vil gerne igangsætte forsøgsordninger på området.Konkret vil SF Billund arbejde for:

* Flere hænder til omsorg og pleje og færre til bureaukrati og skemaer.
* Sund, velsmagende og ernæringsrigtig mad, baseret på økologiske råvarer.
* Fokus på at undgå at ældre skal indlægges på hospitalet for mindre helbredsmæssige udfordringer.
* At ”akutstuer” omdøbes til ”sundhedsstuer” for at understrege deres funktion som et sted, hvor der hentes fornyet energi til at hverdagen igen kan klares i eget hjem.
* Styrkelse af ledelse og planlægningsniveauet i ældreplejen
* Forbedring af de ansattes arbejdsmiljø

* Mere fokus på socialomsorg til ældre

Ret og pligt til arbejde

Et godt arbejde bør være en ret og en pligt for alle, der kan varetage et job. Derfor vil SF arbejde for at sikre beskæftigelse til de, som kan arbejde.

Beskæftigelse i form af fremtidssikrede kvalitetsjobs, hvor medarbejderinddragelse, samarbejde og balance mellem arbejdsliv og familieliver en vigtig bestanddel.

SF vil give alle – både ledige og beskæftigede – en mulighed for nye kvalifikationer, sådan at matchet mellem udbud og efterspørgsel optimeres.

Udfordringerne på arbejdsmarkedet i Billund Kommune er i høj grad betinget af arbejdsstyrkens demografiske sammensætning,arbejdsstyrkens uddannelsesmæssige sammensætning og globaliseringens indvirkning,med strukturtilpasninger til følge.

Billund Kommune er karakteriseret ved en stigende gennemsnitsalder i befolkningen og et særdeles lavt uddannelsesniveau.Industriarbejdspladserne forsvinder og nye servicearbejdspladser kommer til. Derfor har vi i Billund Kommune en særlig udfordring i, at tage hånd om og opkvalificere lavt uddannede i industrien.

 

Konkret vil SF Billund arbejde for:
* Kompetenceniveauet blandt ledige såvel som ansatte skal højnes således, at de til en hver tid matcher de behov markedet efterspørger
*Ledige og andre uden fast fodfæste på arbejdsmarkedet får tilført de nødvendige kompetencer, så de hurtigt kan få fast og varigt fodfæste
*Tidlig indsats på alle niveauer
* Ledige får optimale muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Klima og Miljø

SF vil arbejde for, at Billund Kommune bliver en miljømæssig bæredygtig kommune.

SF ønsker at byrådet skal gå forrest og påtage sig lederskabet, så vi kan leve op til fremtidens behov på klima- og miljøområdet.

Målet bør være, at kommunen senest år 2020er co2-neutral og, at kommunen hurtigst muligt er i stand til årligt, at fremlægge et klima- og miljøregnskab sammen med det økonomiske regnskab, og et klima- og miljøbudget sammen med budgettet for økonomien.

Børn som ”miljøambassadører”.
Der skal være opmærksomhed på miljømæssig bæredygtighed i alle kommunale institutioner. Emnet skal naturligt inddrages i arbejdet med børn i hverdagen i daginstitutioner og skoler. Gør vi børn til ”miljøambassadører”, er der gode muligheder for at få familierne aktiveret i en positiv miljøindsats.

En undersøgelse fra vækstforum i Region Syddanmark viser, at hovedparten af regionens virksomheder ikke er opmærksomme på, hvor meget deres energiforbrug belaster såvel miljøet som virksomhedens økonomi.

Byrådet skal udarbejde en plan for, hvordan de opstillede mål kan indfries, i dialog og samarbejde med lokale virksomheder og borgere i kommunen.

Vindmøller,- ja tak, men med omtanke.
SF ønsker mere grøn energi. Derfor er vi indstillet på at også vindkraft skal udnyttes.
Men vindmøller skal opstilles med stor omtanke. De skal placeres hvor færrest mulige påføres gener. Og det bør i hvert enkelt tilfælde vurderes, hvor store møller et område kan bære.

Hvor der er borgere, som udsættes for gener fra vindmøller skal de kompenseres på en fair måde.

Grindsted,- grøn by igen.
Der var engang, hvor Grindsted var en grøn by. Men det er mange år siden. Grindstedværket har gennem flere årtier sat sine kraftige forureningsspor i byen.

SF finder at det er på tide at få renset grundigt op efter fortidens forurening.
Banegravsdepotet skal fjernes. Engsøen skal renses op. Vi kan ikke efterlade en så stor forurening til kommende generationer. Der skal handles NU.

Kommunen hverken skal eller kan klare opgaven alene, - men den skal gå forrest med kravet om oprensning til regionen og staten.

Det er meget skadeligt for både Grindsteds og hele kommunens image, at en så stor forurening har fået lov at ligge gennem mange år. Truslen mod miljøet er stor, og det er efterhånden mange år siden vi fik vished for at en forurening som Grindsted-forureningen ikke bare forsvinder hvis vi venter længe nok. Vi skal handle, og vi skal handle NU.

 
Konkret vil SF Billund arbejde for at:
* Børn i daginstitutioner og skoler bliver ”miljøambassadører”
* Alt kommunal byggeri skal være energimæssig i topklasse.
* Der skal stilles krav om bæredygtighed i alle kommunens leverandørkontrakter.
*Kommunens køretøjer skal være så brændstofbesparende som muligt.
*Styrke en grøn indkøbspolitik i hele kommunen.
* Sikre dialog med erhvervslivet om mulige miljøforbedringer.
* Der sker en omhyggelig vurdering af, hvor vindmøller kan placeres og en fair kompensation, hvor der måtte opstå gener for de nærmest-boende.
* Der skal tages fat på oprydning efter forureningen fra Grindstedværket. Banegravsdepotet skal fjernes og Engsøen skal renses for giftigt slam.

Sats på kollektiv trafik

Billund Kommune er med lufthavn og store turistattraktioner et hårdt belastet trafikalt knudepunkt.

Samtidig er infrastrukturen i kommunen kendetegnet ved en del mindre byer, der ligger spredt over et forholdsvis stort geografisk område.

Samtidig er kommunen kendetegnet ved en meget svagt udbygget kollektiv transport, såvel internt i kommunen som ud og ind af kommunen, og dermed også af meget privatbilisme med medfølgende miljøbelastning.

SF vil derfor arbejde for et bæredygtigt alternativ, i form af et meget omfattende offentligt transportsystem, samt flere og bedre cykelstier i kommunen. Målet er, at den offentlige transportskal være et stabilt ok økonomisk godt alternativ til bilen, og binde hele kommunen sammen.

SF mener, at alle unge, der studerer i vores kommune, skal kunne komme i skole og ud på deres læreplads med bus, lige meget hvor i kommunen de er bosat. Det er et ønske fra SF, at gøre det gratis for kommunens unge, at køre med offentlig transport inden for kommunen. Det vil sikre alle lige adgang til ungdomsuddannelserne i Grindsted.

SF vil arbejde for, at alle, som arbejder i vores kommune, kan komme på arbejde med offentlig transport.

SF vil arbejde for en udvidelse af cykelsti-nettet i kommunen. Vi vil give alle cyklister i kommunen, de bedstemuligheder for at kunne færdes sikkert. Det gælder ikke mindst skolebørn.

Der bør snarest etableres en cykelsti mellem Billund og Grindsted. 
Konkret vil SF Billund arbejde for:
* Bedre - og for unge gratis - offentlig transport.
* Udbygning af cykelsti-nettet i hele kommunen.
* Opprioritering af forhold for cyklister ved vejanlæg.
* Sikre trafikale forhold for skolebørn
* Etablering af en cykelsti mellem Billund og Grindsted.

Kultur og Idræt

Den bedste socialpolitik er en god kulturpolitik. Bl.a. derfor er det vigtigt at kultur- og idrætsområdet opprioriteres.

SF ønsker at kommunen skal bakke op bar det frivillige foreningsliv. SF ser gerne flere støttekroner til den del af foreningsarbejdet, der retter sig mod børn og unge. De eksisterende tilskudsordninger har været under pres, og SF vil gerne være med til at lette dette pres. Et godt foreningsliv er nemlig med til at udvikle børn og unge og give dem en indføring i de samfundsmæssige spilleregler.

SF vil gerne være med til at lette administrative byrder for foreningerne. Vi ser gerne at der laves forsøg med”Foreningsservice”, der kan hjælpe foreninger med regnskaber og med at søge de rette kommunale tilskud.
Foreningsservice kunne også være med til at udvikle nye idéer for foreningsaktiviteter, og for et samarbejde mellem skoler og daginstitutioner på den ene side og de folkeoplysende foreninger på den anden.

Kulturskolen, Museet og Biblioteket er meget vigtige brikker i Billund Kommunes kulturliv. Disse institutioner skal derfor styrkes. SF ser gerne at der etableres et tættere samarbejde mellem de tre institutioner til gavn for kulturlivet i kommunen.

Samling af Museumsvirksomheden.
SF har støttet det aktuelle projekt med en nybygning til Museet, så al musicalvirksomhed kan samles ved Karensminde. Når projektet er færdigt bør der etableres en pædagogisk formidlingsafdeling i tilknytning til Museet. Det vil give gode muligheder for at både Besættelsessamlingen, den kulturhistoriske samling og Museumsgården bliver mere tilgængelig i forbindelse med undervisning og oplevelser for børn og voksne.

Kulturskolen skal have bedre rammer i Grindsted.
Kulturskolen har gode forhold i Billund. Forholdene i Grindsted trænger til en forbedring. SF vil arbejde for at der bliver mulighed for at renovere og evt. udbygge Musikcentralen. Det skal gøres, så samarbejdet med Magion bliver understøttet lokalemæssigt.  

Bedrebørnebibliotek i Børnenes Hovedstad.
SF ser gerne at børnebiblioteksdelen blive noget helt særligt. Børnenes Hovedstad skal have et helt særligt børnebibliotek.

Bevar en god biograf i Grindsted.
Grindsted har i dag en veldrevet biograf. En stor flok ildsjæle sørger for atvi kan få den samme biografoplevelse i Grindsted, som i de omkringliggende større byer. SF vil arbejde for, at biografen i Grindsted fortsat får gode driftsvilkår.

Biografens mulighed for at lave særlige forestillinger for børn skal understøttes.

En kreativ kommune.
SF ønsker at Billund Kommune skal være en kreativ kommune. Kunstnere,græsrødder og borgere skal have mulighed for at sprænge rammer til berigelse for sig selv og os andre.

Vi skal turde give plads til dem, der vover at tænke stort, vildt og skævt. – Det er vi med på i SF.

I den kreative kommune skal det være muligt for alle kommunens borgere at være kreativt skabende. Alle skal lokalt kunne modtage tilbud inden for bl.a. film, musik, musical, teater, billedkunst ogidræt.

Konkret vil SF Billund arbejde for:
* Udbygning/renovering af kulturskolens lokaler i Grindsted
* Oprettelse af en ”Museumspædagog-funktion” ved Billund Museum.
* Øget kommunal opbakning til det idrætslige og kulturelle foreningsarbejde.
* Etablering af et forsøg med”Foreningsservice” til gavn for det idrætslige og kulturelle foreningsarbejde.
* Ombygning af biblioteket i Billund med henblik på at skabe et helt særligt børnebibliotek.
* Renovering og evt. udbygning af Musikcentralen i Grindsted.
* Fortsat kommunal støtte til drift af biografen i Grindsted.

Erhvervspolitik, turisme og iværksætteri.

SF ønsker at skabe optimale rammer forudviklingen af et sundt, og fremtidssikret erhvervsliv. Dette vil vi gøre ved, at arbejde fokuseret på, at sikre nuværende og potentielle nye erhvervsvirksomheder et højt offentligt serviceniveau. Der skal være korte sagsbehandlingstider og et attraktivt udbud af erhvervsgrunde i kommunen.

Kort sagt vil vi praktisere en smidig og effektiv erhvervspolitik, hvor vi aktivt støtter virksomheder, som  skaber vækst og arbejdspladser.

SF vil medvirke til at kommunen er både borger- og erhvervsvenlig. De to ting bør gå hånd i hånd.

Vi vil understøtte et konstruktivt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Dette skal have sigte på at udtænke, udvikle og realisere projekter, der skaber nye arbejdspladser i kommunen. Samtidig skal vi fastholde allerede eksisterende arbejdspladser.

For at sikre den fortsatte udvikling af erhvervslivet, vil vi arbejde for et fleksibelt og effektivt uddannelsesmiljø,som sikrer en veluddannet, innovativ og omstillingsparat arbejdsstyrke.

Turisme spiller en helt særlig rolle iBillund Kommune. SF ønsker mere fokus på de muligheder der ligger i at skabeerhvervsudvikling og tilflytning i relation til turismen.


Konkret vil SF Billund arbejde for:
* Tæt dialog mellem kommune og erhvervsliv.
* Ligeværdighed omkring borger- og erhvervsvenlighed.


Billund Kommunes Virksomhed

SF Billund vil skabe et godt grundlag for Billund Kommunes virksomhed.

En række ting er helt grundlæggende for en kommunes virksomhed:

En sund og fornuftig økonomi.
SF vil arbejde for at Billund Kommune fortsat har en sund økonomi.
Der skal være balance i drifts-økonomien. De ekstraordinære indtægter, som vi i disse år har på grund af en særlig stor indtægt fra virksomhedsskat skal bruges til ”kloge investeringer”. Det vil sige investeringer, der sikrer en billigere fremtidig drift.
SF er ikke indstillet på skattelettelser. Vi vil hellere bruge pengene på endnu bedre velfærd for alle i kommunen.

I SF er vi indstillet på at tingene skal gøres ordentlig. Vi er samtidig opmærksomme på, at fastholde kommunens gode økonomiske situation.
Vi er derfor indstillet på, at der skal prioriteres. Men det der laves, skal laves godt. Der skal ikke gås på kompromis med kvaliteten. Så må vi hellere vente lidt med at få alt bragt i orden.

Åbenhed og dialog i byrådsarbejdet.
SF ønsker størst mulig åbenhed i det kommunale arbejde og samarbejde

SF ønsker at udfordre de traditionelle tankegange i byrådet. Vi vil et dynamisk byråd, hvor alle synspunkter høres og drøftes.

Byrådsbeslutninger bør ikke træffes, uden der har været initiativer til fremme af dialogen mellem de borgere, som beslutningerne vedrører og byrådet.

Det er eksempelvis måske en god idé at sende dyr på græs i nærheden af boligområder, - men det er en meget dårlig idéat gennemføre et sådant projekt uden en forudgående dialog med de borgere, som bor i nærheden af de steder, hvor dyrene skal græsse.

Vi ønsker at fastholde dialogmøder med borgerne, forud for de årlige budgetvedtagelser. Vi ønsker at inddrage borgerne aktivt, og at give høringssvar en seriøs behandling.

SF vil være garant for, at kun sager, hvor byrådet er forpligtet af fortrolighed, behandles for lukkede døre. Vi vil arbejde for, at IT bruges som middel til at skabe større gennemsigtighed i den kommunale administration.
Endelig finder SF det væsentligt at værdierne dialog, udvikling og respekt præger samarbejdet i administrationen. Det er både i de ansatte og i borgernes interesse, at der er et godt og sundt arbejdsklima på rådhuset.

Godt arbejdsmiljø på alle kommunale arbejdspladser.
Billund Kommune er en af landets billigste kommuner, når man ser på udgifter til administration.
Der er få ansatte på rådhuset i forhold til kommunens størrelse.
Der er naturligvis en sammenhæng mellem den service borgerne kan få og detantal hænder, der er til at give servicen.

Der skal effektiviseres og rationaliseres i den kommunale administration, som alle andre steder, men for SF er det ikke noget mål i sig selv, at vi gør den kommunale administration mindre. Der skal være en god sammenhæng mellem den service, som vi ønsker der skal ydes forborgerne, og den størrelse som administrationen skal have.

SF vil gøre Billund Kommune til Danmarks mest borgervenlige kommune. Det kræver arbejdskraft, og det forudsætter at vi værner om arbejdsmiljøet på alle kommunale arbejdspladser. De ansatte er byrådets vigtigste redskab for at skabe en god kommune.


Konkret vil SF arbejde for:
* Der fortsat skal være en sund og god balance i kommunens økonomi.

*Velfærden ikke undergraves gennem skattelettelser.

* Størst mulig åbenhed omkring byrådets arbejde

*Mest mulig dialog og inddragelse af borgeren

* Et sundt og godt arbejdsmiljø på alle kommunale arbejdspladser.

Univers
Mobil navigation