FOR SF - ASSENS

§ 1.

Partiforeningens navn er SF-Assens. Partiforeningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets love samt partiets Princip- og Handlingsprogram som partiforeningens organisatoriske og politiske grundlag. Partiforeningen omfatter Assens Kommune. 

§ 2. 

Partiforeningens formål er at arbejde for tilslutning til SF gennem oplysningsvirksomhed, møder, kurser, forskellige former for kampagner og andre udadvendte aktiviteter. Gennem sin virksomhed skal foreningen desuden fremme medlemmernes muligheder for at øve indflydelse på partiets politik. 

§ 3. 

Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden, som mindst skal indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Beretninger. 
3. Godkendelse af revideret regnskab. 
4. Fremtidens arbejde (arbejdsplan). 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
7. Valg af medlem til storkredsbestyrelsen. 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 
Ethvert medlem, der har betalt kontingent for det nærmest foregående kvartal, har stemmeret på generalfor­samlingen. Nyindmeldte skal have betalt første medlemsbidrag. Beslutninger på generalforsamlingen træffes normalt ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer kræver dog et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen/formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

§ 4. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at mindst 1/10 af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen har fremsendt anmodning herom. Denne anmodning skal blandt andet omfatte forslag til dagsorden. Disse dagsordenspunkter skal behandles. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel af bestyrelsen. 

§ 5. 

Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet partiforeningens højeste myndighed. Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder med mindst 7 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med angivelse af politiske hovedemner og organisatoriske spørgsmål til beslutning. Medlemsmødet træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Medlemsmøder afholdes efter behov. Det tilstræbes dog at afholde mindst 2 medlemsmøder om året. 

§ 6. 

Partiforeningen ledes i det daglige af en bestyrelse på 7 medlemmer. På generalforsamlingen i de ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges endvidere mindst 2 suppleanter til bestyrelsen. Hvert fremmødte medlem stemmer på op til det antal, der skal vælges. For at være valgbar må man være til stede på generalforsamlingen eller skriftligt have givet sit samtykke til valg. Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden og fordeler arbejdsopgaverne mellem sig. Bestyrelsesmøderne er i princippet åbne for alle medlemmer med tale- og forslagsret, idet bestyrelsen dog kan afgøre, om et enkelt møde eller enkelte punkter skal behandles for lukkede døre. Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer har forfald til et bestyrelsesmøde, får suppleanterne stemmeret i den rækkefølge, de er valgt. 

§ 7. 

Bestyrelsen træffer afgørelser i sager af organisatorisk-administrativt art samt i politiske sager af mindre vidtrækkende betydning. Bestyrelsen er ansvarlig for at andre sager bliver forelagt medlemsmødet til beslutning. Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder med mindst 7 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsor­den med angivelse af politisk hovedemne, samt løbende politiske og organisatoriske spørgsmål. 

§ 8. 

Partiforeningen har ifølge Socialistisk Folkepartis love ansvaret for kommunalpolitikken. Socialistisk Folke­partis byrådsgruppe er derfor ansvarlig overfor partiforeningen. Partiforeningens ansvar varetages af bestyrelsen, som delegerer ansvaret for den daglige kommunalpolitik ud til baggrundsgruppen. Den kommunalpolitiske baggrundsgruppe består af byrådsmedlemmerne samt 2-3 af bestyrelsen udpegede medlemmer. Bestyrelsen kan evt. vælge at lade generalforsamlingen udpege de to 2-3 medlemmer af baggrundsgruppen. Baggrundsgruppen træffer beslutninger om kommunalpolitikken. Beslutningerne træffes ved flertalsafgørel­ser. Hvis blot et af baggrundsgruppens medlemmer ønsker det, indkaldes til medlemsmøde, hvor der træffes beslutning om den pågældende sag. Principper for indgåelse af konstitueringsaftaler og budgetforlig godken­des af et medlemsmøde. Baggrundsgruppen afholder som minimum et møde forud for de ordinære byrådsmøder. Alle medlemmer har møde- og taleret til baggrundsgruppens møder. 

§ 9. 

Regnskabsåret går fra den 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres 2 revisorer valgt på generalforsamlingen. 

§ 10. 

Partiforeningen kan kun opløses på en generalforsamling med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer. Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler den/de partiforening(er), medlemmerne derefter underlægges. 

§ 11. 

Ændring af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling. 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i SF-Assens den 2l. maj 2005 og ænd­ret på den ordinære generalforsamling 8. marts 2010 samt 19. marts 2013 .

Univers
Mobil navigation