;

KLODEN KALDER DANMARK                               SF HANDLER

Det er nu, vi skal redde klimaet!

Klimaforandringerne kan blive uoverskuelige, hvis ikke vi får en aftale i Paris, hvor verdens lande forpligter sig til at vende udviklingen. SF kæmper skulder ved skulder med de andre grønne partier og bevægelser i verden. Sammen kan vi gøre en forskel.

kloden_sf.dk.jpg

De fleste husker nok klimatopmødet, COP15, i København i 2009 med den store klimademon­stration og verdens ledere samlet i Danmark.

Her havde mennesker verden over enorme forventninger til, at vi fik en bindende global klimaaftale. Desværre blev topmødet en gigantisk fuser. Men nu har vi chancen igen ved klimatopmødet, som bliver holdt i Paris den 30.november til den 11. december.

Forud for klimakonferencen i Paris har hele 160 lande frivilligt forpligtet sig til at reducere deres drivhusgasudledninger betydeligt, og denne gang er både Kina og USA med. Derfor er der håb. Men de målsætninger, som landene frivilligt har sat sig, er ikke nok til at holde os under temteraturstigninger på de kritiske 2 °C. I 2015 runder vi 1 °C! Det Internationale Energiagentur, IEA, mener, at de frivillige bidrag kun vil holde den globale opvarmning på 2,7 °C.

Det er derfor helt afgørende, at landene bliver ved med at øge deres målsætninger – også efter, at vi forhåbentligt får en bindende aftale i Paris.

SF vil medvirke til at skabe politisk og folkeligt pres op til klimatopmødet i Paris for en retfærdig og ambitiøs klimaaftale. SF vil ligeledes holde presset på den danske regering i forhold til klimaind­satsen, hvor regeringen er begyndt at drosle ambitionerne ned.

Endeligt vil SF bidrage til, at kli­makampen også foregår lokalt i kommunerne og i vores hverdag – alle kan gøre noget for klimaet.

Kloden

KLODEN er træt af at vente. På politikere, der skal gøre noget ved klimakrisen. Men KLODEN er også rørt over alle jer, som hver dag kæmper for klimaet.


Danmark kan gøre en forskel

Danmark er blot er et lille land, men Dan­marks ambitiøse klimapolitik har inspireret verden omkring os til at sætte barren højt. Derfor er det vigtigt, at vi lægger pres på regeringen og forhøjer Danmarks grønne ambitioner.

COLOURBOX1729696.jpg

Danmark er et grønt smørhul? Det mener mange i hvert fald – men hver dansker bidrager stadig betydelig mere til den globale opvarmning end den gennemsnitlige verdensborger.

Hvis de fattigste lande skal sige ja til en aftale i Paris, kræver det, at vi i de rige lande går foran og hjælper dem med at finansiere omstillingen.

Samtidig skal vi vise, at grøn omstilling ikke modarbejder virksomheder eller borgere – men faktisk styrker både livskvalitet og erhvervsliv.

Klimakampen vindes også lokalt

En stor aftale i Paris er fuldstændig afgørende for en løsning på verdens klimaproblemer, men der er rigtig mange ting man kan gøre lokalt. Samsø og Thisted er eksempler på kommuner, der er blevet verdensførende i forhold til brug af vedvarende energi.

Kyster_640x360.jpg

Samsø blev for flere år siden udnævnt til Danmarks vedvarende og fossilfri energi-ø og er på 10 år blevet 100 procent selvforsynende med vedvarende energi. Også Lolland Kommune har allerede nu reduc­eret sit CO2-udslip med 29 procent siden 2008.

Da SF sad i regering var vi med at til skubbe til rigtig mange klimatiltag i tæt samarbejde med kommuner og regioner. Det gælder både energibesparende løsninger i både nyt og gammelt byg­geri, grønne superpuljer, støtte til el-busser og kæmpeløft i forhold til den kollektive trafik med timemodellen, udvidet el-drift på de store toglinjer samt udbygning af metro og letbaner omkring landets fire største byer. Tiltag, der viser, at grøn omstilling lokalt ikke behøver være besværligt eller voldsomt dyrt.

SF kæmper lokalt for, at kommuner og regioner får sat sig nogle klare mål, og at der laves kom­mune- og regionsplaner, der faciliterer energirigtige løsninger i forhold til transport, lokaliser­ing af institutioner, detailhandel og produktionsvirksomheder, affalds- og ressourcehåndtering, lokalisering af vindmøller, økologi og fremtidssikring af vandressourcer. Men lokal forankring er alfa og omega.

Sammen for en klimaaftale i Paris

SF står sammen med Alternativet, Radikale og Enhedslisten om at samle grønne partier i Europa om et ambitiøst klimamanifest, der skal holde forhandlerne i Paris på sporet.

Pia Olsen Dyhr_640.jpg

Ved COP21 skal verdenssamfundet lande en ambitiøs klimaaftale. Det er en enorm opgave, der ligner en umulighed, men vi skriver disse ord for at vise, at vi insisterer på at se det mulige i det umulige. Der er mulighed for at skabe konsensus om en ambitiøs linje i Paris, og chancerne forøges væsentligt, jo flere partier og organisationer, der står sammen og øger presset på verdens ledere. For der er altid en kritisk masse. Der er altid et tipping-point, hvor et tilstrækkeligt stort pres kan rykke et forhandlingsresultat i den rigtige retning. Det er vores håb for COP21; at tilstrækkeligt mange stiller sig bag en fælles formuleret ambition.

Der er ingen tvivl om, at det bliver en stor opgave i Paris at nå i mål samt at finde en ansvarsfordeling i forhold til at nå dette mål. På blot 14 dage i Paris skal de 194 parter blive enige – med enstemmighed. Det er en stor udfordring – især når verdenssamfundet i høj grad er bygget op om international konkurrence, og der i mange lande er økonomiske interesser, som ikke er interesseret i den grønne omstilling. Det gør ansvarsfordelingen besværlig.

Mange statsledere vil beskytte deres egne landes økonomiske interesser. Og det er klart, at en grøn omstilling betyder ændringer. Men der er også mange muligheder i den grønne omstilling – såvel økonomisk som beskæftigelsesmæssigt.

Derfor har vi fire partier sat os for bordenden for at formulere det grønne klimamanifest A Moonshot For Europe, som vi håber, at de 751.838 danskere, der samlet har stemt på os, alle kan genkende sig selv i. Vi udgør en del af den globale mobilisering, der tilsammen skal vokse til den nødvendige kritiske masse, som gør, at verdens ledere finder sammen om en ambitiøs aftale.

Vendepunktet

Vi har inviteret alle progressive, grønne partier i Europa til at tilslutte sig manifestet for at styrke dets gennemslagskraft. Vi er en samling af partier med mange forskellige analyser og bud på løsninger af de globale udfordringer. Fælles er ønsket dog om en socialt og globalt retfærdig aftale, som kan vende udviklingen omkring klimaforandringerne.

Mange har erklæret sig enige. Partier i Norge var de første. Så fulgte Sverige. Siden Storbritannien, Moldova, Belgien, Østrig osv. Med håbet om, at deres børn og børnebørn vil opleve en fortsat venlig stemt jordklode, har i alt 19 europæiske partier repræsenterende over fire mio. borgere fra 14 lande nu skrevet under.

Alle er de repræsenteret i A Moonshot For Europe, der beskriver vores fælles håb om, at det bliver denne gang – at det bliver COP21 – der går over i historien som vendepunktet.

Fattige lande skal med

Og hvordan bliver det så? Hvad skal en aftale egentlig indeholde? For det første er det essentielt, at en aftale i Paris må og skal sikre en stabilisering af temperaturstigningen, der meget nødigt må overstige 1,5 grader. Desværre peger en del forskning på, at vi allerede på nuværende tidspunkt får et efterslæb fra de allerede udledte drivhusgasser, der resulterer i 1,5 graders temperaturstigning.

Derfor vil vi have som led i aftalen, at vi laver en ansvarsfordelingsmekanisme, som i det mindste tilsikrer, at vi holder os under to-graders målet. Det vil vi arbejde målrettet på at sikre. En anden meget vigtig del af vores klimamanifest er vores mål om at få mobiliseret den nødvendige mængde klimafinansiering til udviklingslandenes omstilling. Det er af afgørende betydning, at de industrialiserede lande er med på, at vi i hele det 20. århundrede har udledt langt størstedelen af de samlede, globale mængder CO2, og at vi derfor også bærer en stor del af ansvaret for, at udviklingslandene kan omstille og tilpasse sig til klimaforandringerne.

Det er helt afgørende for, at udviklingslandene vil gå med i en global klimaaftale, hvor de skal love ikke at udlede så meget, som de industrialiserede lande har gjort i vores udvikling. Verden er dårligt forberedt til klimaforandringer, særligt de fattige lande, som paradoksalt har bidraget mindst til problemet.

Fri for kul og olie

Vi står sammen om at kæmpe for, at verdens mest sårbare lande får den økonomiske støtte, de har brug for i deres omstilling og tilpasning til klimaforandringerne. Vi har brug for en klar køreplan for, hvor stor klimafinansieringen skal være både før og efter 2020, hvor den nye aftale træder i kraft. Tidligere har man lovet 100 mia. dollar hvert år fra 2020, men der kan reelt være brug for endnu flere penge.

Det er også nødvendigt at sikre en rimelig balance mellem offentlige og private midler i klimafinansieringen, da de offentlige midler er livsnødvendige for de allermest udsatte lande, der ikke ses som gode investeringsmuligheder af verdens rige lande.

Vi står sammen om at fremtidssikre verdens politiske investeringer. Først og fremmest ved at få alle subsidier til fossile brændsler kanaliseret over i energikilder og energianvendelse, der er vedvarende, effektiv og bæredygtig. Verden skal være fri for kul og olie. For at overholde to-gradersmålsætningen skal to tredjedele af de allerede kendte fossile reserver blive i jorden, og derfor må vi gøre op med det forældede fokus på fossil energi og i stedet sørge for, at de allerede udviklede – og stort set konkurrencedygtige energiteknologier – bliver støttet tilstrækkeligt i deres udbredelse.

Der er en betydelig usikkerhed om timingen, omfanget og de fulde konsekvenser af det enormt komplekse fænomen, der kaldes klimakrisen. Denne usikkerhed er dog et argument for at gøre mere og gøre det før. Ikke for at forsinke handling yderligere.

Folkeligt projekt

Klimaforandringerne vil betyde meget omfangsrige forandringer og udfordringer i form af bl.a. naturkatastrofer og ressourcemangel. Derfor er det indlysende, at Europas borgere skal have større indflydelse på udformningen af deres egen fremtid. Et klart mål i vores klimamanifest er derfor at skabe nationale og internationale platforme for borgerindflydelse på den politiske og økonomiske udvikling i Europa.

Den grønne bevægelse i Europa indeholder så meget viden og virkelyst, der bare venter på at blive samlet og mobiliseret, så det kan bringes i spil i omstillingen til et grønt samfund. Vi vil arbejde for, at den globale klimaaftale bliver så ambitiøs som mulig. Samtidig vil vi arbejde for at gøre den grønne omstilling til et folkeligt projekt, som både skaber forandringer nedefra og sikrer, at regeringer, parlamenter og internationale organisationer gennemfører de ændringer, som er helt nødvendige for at løse klimakrisen.

Det er dette manifest, som vi og en række andre progressive, grønne partier i Europa har skrevet under på.

Vi håber, at det kan bidrage til, at vi ved COP21, når den kritiske masse, der skal til at, for at vi lander en aftale, der vil genvinde levedygtigheden og genskabe bæredygtigheden i Europa og resten af verden – for os selv og kommende generationer.

Men vi har også skrevet under for at manifestere, at vi – uanset udfaldet af COP21 – vil fastholde den politiske ambition om en bæredygtig udvikling af vores samfund.

Univers
Mobil navigation