Respekt for de ældre

Medbestemmelse, respekt, lighed og værdighed er grundlæggende værdier i SF’s ældrepolitik. For os er ældre medborgere ikke en byrde, men en ressource, og derfor skal vi støtte dem i at få en værdig tilværelse og blive aktive medborgere. Samtidig skal vi sørge for, at de ældre, der har behov for omsorg og pleje, sikres den tilstrækkelige hjælp og nærvær.Alt for mange ældre er ensomme. Fællesskabet og livskvaliteten kan blandt andet sikres gennem nye boformer, ligesom netværket af familie og venner kan suppleres med frivillige. 

ældre.JPG
Den enkeltes behov i centrum

Den enkelte ældres behov og ønsker skal være i centrum, når vedkommende er blevet tilkendt hjemmehjælp og/eller en ældrebolig. Derfor vil SF give ansatte på ældreområdet mere tid til at fokusere på deres kerneopgave: Pleje og omsorg af ældre. Samtidig skal der altid være fokus på den enkelte ældres ønsker om pleje, mad, sovetider og aktiv deltagelse. Ligesom det skal være muligt for kommunen at træde til ved særlige lejligheder og tilbyde tilkøbsmuligheder, som for eksempel ekstra mad, når familien kommer på besøg.

Ingen ensomme ældre

Alt for mange ældre er ensomme, og det vil SF gøre noget ved. Frivilligt arbejde må ikke erstatte lønnet arbejde i den offentlige sektor eller føre til slækkede krav til de offentlige velfærdsydelser. Men frivillige kan bidrage positivt og tilføre den enkelte ældre noget ”andet” end de fagprofessionelle. Derfor skal vi både sikre mindre restriktive krav og regler for frivilligområdet og undgå, at de bliver en del af normeringen.

Mere lighed i alderdommen

At blive ældre er ikke nogen social begivenhed – og slet ikke i fremtiden, hvor rigtig mange lever længere og har en både aktiv og tryg seniortilværelse. Men det kan ikke skygge for, at der stadig er økonomisk dårligst stillede folkepensionister, der ikke har nogen ekstra indtægter udover folkepensionen. Derfor var det vigtigt for SF, at vi med skattereformen forøgede tillægget til de pensionister, der har mindst. SF vil fortsat arbejde for at skabe øget lighed i sundhed blandt ældre, ligesom vi vil skabe flere tidssvarende ældreboliger. 

Univers
Mobil navigation