ISRAEL BØR STOPPE DEN MILITÆRE OPTRAPNING NU

SF tilslutter sig justeringen af energiaftalen

SF har netop meldt regeringen, at vi tilslutter os aftalen om justering af det eksisterende energiforlig. Det sker efter SF har fået tilsendt en fast og robust tidsplan for udbudsprocessen og tilslutningstidspunktet for havvindmølleparken Kriegers Flak. Det har været det afgørende punkt for SF, som ellers frygtede, at der kunne rykkes rundt på planerne igen - det er tidligere set ved vindmølleparken på Anholt.

vindmølle.jpg
ELNET FÅR VIND I SEJLENE

Det, der nu står tilbage, før der kan landes en bred aftale, ligner mest af alt en intern kamp i den borgerlige lejr, og den agter SF selvsagt ikke at deltage i. 

Steen Gade, SF’s klima- og energiordfører og formand for Folketingets klima- og energiudvalg, siger om den samlede aftale:

- For SF har det været afgørende, at målene i energiaftalen fra 2012 fastholdes, og at vi får sikkerhed om havvindmøllerne på Kriegers Flak. Faktisk giver den nye aftale det danske elnet endnu mere vind i sejlene. I stedet for den oprindelige målsætning om, at halvdelen af elektriciteten skulle komme fra vind i 2020, kan vi nu se frem til 53% procent.

- SF har til det sidste i forhandlingsforløbet været optaget af, at der ikke kan fifles med den samlede aftale. Vi har tidligere oplevet, at en borgerlig regering er løbet fra løfter om en stor vindmøllepark ved Anholdt, hvilket resulterede i, at parken blev væsentligt dyrere, da den så endelig skulle opføres. Derfor har SF insisteret på at få en klar tidsplan for, hvornår Kriegers Flak bliver sendt i udbud, og hvornår det skal tilsluttes el-nettet. Den tidsplan har vi fået nu.

- Samtidig har det været vigtigt for SF, at den sociale balance, der var i forsyningssikkerhedsafgiften fastholdes i den ny finansieringsmodel. Det er sikret.  

- Det er helt centralt for SF, at parterne nu forpligter sig til at finde måder at kompensere for det øgede CO2-udslip, og at der frem mod 2020 etableres en sammenhæng mellem klimarådets årlige forslag til yderligere CO2-reduktioner og den løbende indsats for at nå målet om 40 procents CO-reduktion i 2020. Den mulighed er nu sikret.

SF noterer sig samtidig, at finansieringen af PSO-lempelserne i altovervejende grad kommer fra midler, der i forvejen var afsat til lempelser for erhvervslivet.

SF: ISRAEL UDE AF PROPORTIONER – FLERE SANKTIONER!

Konflikten i Gaza bliver voldsommere dag for dag. SF’s udenrigsordfører Holger K. Nielsen kritiserer Israels overreaktion og vil have sanktioner fra EU. Også udenrigsministeren må mere på banen.

palæstina640x360.jpg
ISRAEL BØR STOPPE DEN MILITÆRE OPTRAPNING NU

”Det er naturligvis ikke holdbart, at Hamas skyder raketter efter civile mål i Israel. Men Israels modsvar og voldsomme magtanvendelse i Gaza er helt ude af proportioner.  Hundreder af mennesker er døde, tusinder såret og endnu flere lever i frygt uden mulighed for at kunne flygte og under forfærdelige vilkår med mangel på mad, vand og lægehjælp. Israel må stoppe den voldsomme militære fremfærd med det samme,” siger Holger K. Nielsen.

Han har kritiseret udenrigsminister Martin Lidegaard for at være for slap i sin kritik af Israel ved kun at fordømme Hamas’ handlinger. Det glæder Holger K. Nielsen, at ministeren nu også har erkendt, at Israels reaktion er ude af proportioner, men der skal mere til.

”Jeg vil foreslå udenrigsministeren at tage en alvorlig samtale med den israelske ambassadør, hvor han gør det klart, at den danske regering fordømmer Israels handlinger i Gaza,” siger Holger K. Nielsen.

Samtidig gentager han sit forslag fra maj om, at EU bør suspendere den lukrative handelsaftale, som Israel har med unionen.

”EU må på banen med et utvetydigt krav om, at Israel stopper den voldsomme overreaktion. Sker det ikke, må EU suspendere handels- og associeringsaftalen med Israel.”

Blokade er den reelle årsag

Mens første skridt er at sikre våbenhvile, må der straks herefter ses nærmere på de grundlæggende problemer i konflikten.

Israels blokade af Gaza holder befolkningen på næsten to millioner mennesker fast i fattigdom og har gjort det store flertal helt afhængige af nødhjælp. Arbejdsløsheden er på 40 procent og FN vurderer, at 19 procent af børnene lider af fejlernæring. Ifølge WHO er hospitalsvæsenet ved at bryde sammen og har hverken medicin, udstyr eller brændstof nok til generatorerne, der holder hospitalerne kørende.

Den generelle situation i Gaza er altså også helt forfærdelig.

Når en våbenhvile forhåbentlig snart er sikret, vil SF derfor - både i Folketinget og Europa-Parlamentet - arbejde for, at Danmark og EU også reagerer over for Israels blokade af Gaza og kræver den ophævet.

Større indsats mod social dumping – men kun halvvejs i mål

Med en aftale om en reform af måden, landets virksomheder kan rekruttere udenlandsk arbejdskraft på, er SF med til at tage et væsentligt skridt i den rigtige retning i kampen mod social dumping. Højere bøder, øget kontrol og opstramning af Greencard-ordningen er nogle af redskaberne. Men der er stadig langt til målet.

socialdumping_håndværker.jpg
Greencard-ordning burde lukkes

SF har længe kæmpet for at få den såkaldte Greencard-ordning afskaffet. For indtil nu har den medført, at højtuddannede akademikere fra for eksempel Indien og Pakistan er kommet til Danmark med store drømme, men endt med at måtte finde et ufaglært job. Med den nye aftale strammes reglerne markant op, så kun halvt så mange som hidtil vil kunne benytte ordningen. Men SF havde stadig hellere set ordningen lukket, siger arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen:

”Greencard-ordningen bliver nu målrettet områder, hvor der måtte være mangel på højtkvalificeret arbejdskraft i Danmark, og samtidig indføres der et indtægtskrav, så man kun kan blive i landet, hvis man har en indtægt, der modsvarer ens uddannelsesniveau. Det hjælper, men det ændrer ikke på, at vi i SF mener, ordningen helt bør afskaffes, hvis vi skal undgå social dumping i denne arbejdsløshedstid.”

Han tilføjer, at der også sker en halvering og markant opstramning af landmændenes praktikantordning, hvor især ukrainere er kommet til Danmark.

Højere bøder for ulovlig arbejdskraft

Udover opstramningen af Greencard-ordningen og landmands-praktikantordningen har SF medvirket til, at der fremover bliver højere bødestraffe til arbejdsgivere, der har ulovlig arbejdskraft ansat. Bøden forhøjes for eksempel fra 10.000 kr. til 15.000 kr. pr. måned, når en medarbejder fra et land uden for EU mangler arbejds- eller opholdstilladelse. Samtidig får virksomhederne bedre muligheder for at tjekke, om den ansatte har arbejds- og opholdstilladelse.

”Nu giver vi virksomhederne de redskaber, der skal til, for at undgå social dumping og ulovligheder. Og samtidig sikrer vi, at der bliver sat hårdere ind mod de arbejdsgivere, der forsøger at snyde,” fortsætter Eigil Andersen.  

Hjælp til virksomheder

Den nye aftale rummer også en række forslag, der gør det lettere for virksomheder at få udenlandske eksperter og nøglemedarbejdere hertil, når de fra starten har et job i Danmark, ligesom modtagelsen af den udenlandske arbejdskraft også forbedres.

Blandt andet skal en såkaldt fast track-ordning give virksomheder, der er certificeret til det - og dermed bl.a. erklærer på tro og love at ansættelse af udlændinge sker på danske vilkår - mulighed for at få arbejdskraft hertil uden lang sagsbehandlingstid.

”Alt i alt aftalen er et klart fremskridt. Vi håber, at vi kan komme endnu længere i kampen mod social dumping næste gang, der skal forhandles,” slutter Eigil Andersen.

Stort løft til psykiatrien

SF har en stor del af æren for, at der nu er afsat over 2 milliarder til psykiatrien. Penge, der blandt andet skal gå til bedre uddannelse af personale og flere fysio- og ergoterapeuter. Det betyder, at mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende fremover vil blive mødt af mere kompetente medarbejdere og flere alsidige behandlingstilbud.

psykisk_sh.JPG
Kæmpe sejr for SF

"Det er lykkes SF at overbevise regeringen om, at vi skal bruge færre penge på mursten og flere penge på at dygtiggøre personalet med uddannelse. Det er en kæmpe sejr for SF," siger psykiatriordfører Özlem Cekic. I forhandlingerne har hun særligt fokuseret på at nedbringe brugen af tvang:

"SF's hovedkrav til psykiatriforhandlingerne har været en massiv satsning på uddannelse af sygeplejersker og flere ansatte fysio- og ergoterapeuter. Begge dele bliver nu til virkelighed. Det vil utvivlsomt bidrage til, at sindslidende kan dyrke flere aktiviteter og mere motion og til en mindre brug af tvang." 

Pårørende skal inddrages

Et af de andre elementer, som SF har kæmpet for, er, at pårørende bliver inddraget i langt højere grad i behandlingen. For pårørende er en vigtig ressource og kan forbedre psykisk syges muligheder for at få et godt liv:

"Sindslidende har langt bedre mulighed for at komme sig, når deres pårørende og netværk inddrages og betragtes som en vigtig ressource. Derfor er det utrolig glædeligt, at den systematiske inddragelse nu bliver virkelighed,” slutter Özlem Cekic.

Ny aftale sikrer grønne investeringer

SF har længe presset på for en grøn aftale, der blandt andet skal gøre det lettere for virksomheder at investere i grøn omstilling. Nu er aftalen en realitet.

vindmølle.jpg

SF er optaget af at skabe arbejdspladser og holdbar vækst. Det har været vores tilgang til de igangværende vækstforhandlinger, og vil være det fremadrettet. Derfor er det en stor sejr, at SF nu kan præsentere en grøn aftale med regeringen og Enhedslisten, som gør det lettere for danske virksomheder at investere i innovative og bæredygtige løsninger.

”For SF har det været særligt vigtigt at få sat et grønt aftryk på vækstforhandlingerne. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for er lykkedes. Med aftalen ansporer vi danske virksomheder til at turde tænke grønt. Det vil både gøre en forskel her og nu, men også på sigt skabe flere grønne arbejdspladser,” siger SF´s erhvervsordfører Steen Gade.

Skærpede krav skaber grønne job

Den grønne pakke indeholder tre elementer. En innovationspulje, et innovationsforum og en grøn investeringsfond. Til sammen vil de tre initiativer kunne give de små og mellemstore virksomheder, der vil afprøve nye kreative løsninger inden for grøn teknologi, det sidste skub. Det nye innovationsforum bestående af relevante eksperter, der hele tiden samler erfaringerne, vil sikre, at også regeringen følger med udviklingen:

”Med det nye innovationsforum får vi sikret en tæt dialog mellem regeringen og erhvervslivet, så det offentlige gennem skærpede miljø- og sundhedskrav kan gøre sit til at sikre flere grønne arbejdspladser,” siger Steen Gade. Han fortsætter:

”Vi har masser af gode eksempler på, at nytænkning i den statslige regulering kan skabe grøn vækst. Et fint eksempel er Genan ved Viborg, som i dag erverdens største virksomhed for genanvendelse af bildæk. Danmark indførte i 1995 en pantordning for bildæk, der sikrer, at brugte bildæk ikke havner på lossepladsen, men i stedet bliver genbrugt. Det har skabt grobund for, at Genan i dag er verdensførende inden for feltet.”

I alt afsættes der via aftalen 160 millioner kroner over de næste fire år, hvilket potentielt kan skabe grønne investeringer på op mod to milliarder kroner.

SF

SF

@SFpolitik
04. juli 2014     Kl. 10.13

Familier går i opløsning. Gensidig forsøgerpligt for ugifte-par rammer helt skævt og skal afskaffes. Kom nu S! #dkpol jyllands-posten.dk/politik/ECE685…


Bedre forhold for cyklister og pendlere

SF har sammen med regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten i denne uge indgået en aftale om bedre og billigere kollektiv trafik – en aftale, der afsætter mere end én milliard kroner til målrettede investeringer i cyklisme, bus og tog.

cykler.JPG
Bedre vilkår for cyklisterne

Konkret indeholder aftalen bl.a. forbedringer af Aarhus Letbane, afgrening af metroen til Sydhavn, letbanestation ved DTU, etablering af ekstra togstation i Esbjerg, puljer til busser og cykler samt en ny cykelbro over Limfjorden.

SF’s transportordfører, Karsten Hønge, er glad for aftalen:

”Den betyder grønnere transport og mindre støj til gavn for klima, miljø og borgerne, og derfor er jeg som SF’er meget tilfreds med aftalen,” siger Karsten Hønge.

Han er især glad for, at SF med aftalen har sikret bedre vilkår for cyklisterne og nye rettigheder til pendlerne:

”Det har fra start været helt afgørende for SF, at cyklismen skulle prioriteres højt. Nu har vi fået afsat en pulje på 180 mio. kr. til bedre cykelparkering og flere supercykelstier, som kommunerne kan søge om. Det giver bedre cykelforhold, der hvor behovet er størst, og det mindsker luftforureningen og trængslen. Så det er en god dag for landets cyklister,” siger Karsten Hønge.

Godt for pendlerne

SF har med aftalen også været med til at sikre et nyt selvstændigt organ, ”Passagerpulsen”, som skal arbejde med at forbedre kundetilfredsheden hos tog- og buspassagerer i hele landet:

”I forhandlingerne har det været særlig vigtigt for SF, at vi får sat fokus på kundetilfredsheden i den kollektive trafik. Derfor er det opløftende, at vi nu får etableret ”Passagerpulsen”, som i samarbejde med Forbrugerrådet helt uvildigt skal vurdere og forbedre kundetilfredsheden i den kollektive trafik overalt i landet,” siger han og fortsætter:

”I dag er det op til det enkelte bus- og togselskab at håndtere kundetilfredsheden. Med denne aftale bliver det samlet ét sted, så de forskellige selskaber kan lære af hinanden og på den måde hæve passagerernes tilfredshed. Det er et stort skridt,” siger Karsten Hønge.

Vi skal have en lighedskommission

DANMARK SKAL HAVE EN LIGHEDSKOMMISSION - VI SKAL VÆRE MULIGHEDERNES LAND
I langt de fleste lande stiger uligheden – formuer og magt koncentreres på færre hænder på tværs af grænser, og der bliver større forskel på indkomster med utryghed og ustabilitet til følge. Det skal undersøges, hvordan den udvikling ser ud i Danmark. Og der skal tages initiativer til aktivt at bekæmpe en sådan stigning i uligheden herhjemme og til reelt at skabe mere lige muligheder.

ulighed_640x360.jpg
Ulighed vil føre til større utryghed

Igennem flere årtier er uligheden vokset i mange af verdens lande. Også de lande, som Danmark normalt sammenligner sig med, og hvor økonomiske tendenser ofte smitter af på os. Det gælder både i forhold til formuer, indkomster og muligheden for at bestemme over eget liv.

Hvis den internationale tendens fortsætter og slår igennem i Danmark, vil vi opleve en stigning i uligheden, som er uacceptabel og skadelig. Det vil underminere Danmarks sammenhængskraft, føre til større utryghed og betyde at færre får mulighed for at realisere deres potentiale, hvilket også hæmmer vores produktivitet og konkurrenceevne.

Helt konkret ser vi det i Danmark allerede i dag. De 10 procent rigeste danskere står således for en fjerdedel af de samlede indkomster i Danmark. Det er en stigning på godt ni procent inden for de seneste 25 år. Desuden oplever vi, hvordan ulighed i indkomster også betyder ulighed i sundhed, levetid m.v.

Problemstillinger analyseres i en lighedskommission

SF foreslår, at disse problemstillinger analyseres i en lighedskommission med uafhængige eksperter. Ikke siden 1975, hvor den daværende socialdemokratiske regering nedsatte en lavlønskommission, har der af en kommission været foretaget en systematisk analyse af lighed og ulighed i en dansk sammenhæng.

Kommissionen skal fokusere på årsager, konsekvenser og konkrete tiltag til at mindske konsekvenserne af ulighed. Der er brug for en undersøgelse både i en dansk og international sammenhæng, da en del af årsagerne til uligheden som sagt er grænseoverskridende. Her kunne spørgsmål som nye former for beskatning af formuer, regulering af finansielle transaktioner og lignende vurderes og analyseres.

Kommissionen bør udover økonomisk ulighed også se på de sociale, sundhedsmæssige, boligmæssige, uddannelsesmæssige, etniske og kønsmæssige dimensioner af ulighed.

Arbejdet skal være hurtigt afsluttet, gerne på et år, så analyser, metoder og politikforslag hurtigt kan tages i anvendelse. Kommissionen skal sammensættes af førende eksperter inden for økonomi, sociologi, folkesundhed, uddannelse samt af praktikere, der hver dag sidder med udfordringerne med ulighed i skoler, boligområder eller lignende.

Kommissionen skal helt konkret:
  • Afdække årsagerne til at uligheden har været stigende i de fleste lande, med særlig vægt på OECD-landene og med specifikt fokus på, hvad dette betyder for Danmark. Herunder hvilken rolle uddannelse, globalisering, teknologiudvikling, formueakkumulation, løndannelse og skattesystemer har spillet.
  • Beskrive konsekvenserne af større eller mindre ulighed i forhold til for eksempel kriminalitet, psykiske problemer, social mobilitet/udnyttelse af alles potentialer, social sammenhængskraft etc.
  • Udvikle metoder til fremskrivning af ulighed, som skal være så bredt anvendelige som mulige, og som fremover skal indgå i bemærkningerne til alle relevante lovforslag mv. Det skal bruges til at fremskrive udviklingen i Danmark ud fra den gældende politik.
  • Komme med politikforslag til begrænsning og forebyggelse af ulighed - blandt andet ved hjælp af de udviklede fremskrivningsmetoder.
Finansiering/organisatorisk forankring:

Der er tale om en uafhængig kommission med sekretariatsbistand fra økonomisk ministerium. Omkostninger 3 mio. kroner.

Alt for slapt. Det er SF’s holdning til udenrigsminister Martin Lidegaards kommentarer om situationen i Gaza. Udenrigsordfører Holger K. Nielsen siger: ”Det er kritisabelt, at regeringen ikke tager kraftigere afstand fra Israels aggression. Selvfølgelig er det ikke holdbart, at Hamas sender raketter efter civile israelere, men Israels magtanvendelse i Gaza er helt ude af proportioner. En politisk løsning fjerner sig i horisonten med den voldsomme israelske fremfærd...".


Bedre rettigheder til transkønnede

I onsdags vedtog folketinget en ny lov om juridisk kønsskifte. Nu kan transkønnede danskere blive registreret svarende til det køn, de føler sig som - også uden at skulle gennemgå en fysisk kastration. I praksis betyder det, at transkønnede nu kan få et cpr-nummer, der svarer til deres kønsidentitet.

özlem_MF8.jpg
Forbedring i forhold til den gældende lovgivning

Det er i den grad en forbedring i forhold til den gældende lovgivning, hvor den transkønnede skal have diagnosen transseksuel fra Sexologisk Klinik og være kastreret for at kunne opnå juridisk kønsskifte. Özlem Cekic, SF’s ligestillingsordfører er rigtig glad for, at det trods modstand fra blandt andet De Konservative er lykkedes at lande en aftale:

”I dag er transpersoner en udsat gruppe, som ikke har rimelige rettigheder, og som er udsat for diskrimination og mistrivsel i det danske samfund. Men den nye lovgivning giver den transkønnede råderum over sit eget liv. Det er ethvert menneskes ret at udfolde og udtrykke sin kønsidentitet, og derfor er det en glædelig dag, hvor transkønnede sikres ligestilling via lovgivningen” siger hun.

Regeringen slækker på ambitionerne for ren luft

”De to partier i regeringen er ikke grønne partier.” Sådan lyder det fra Pia Olsen Dyhr efter at Socialdemokraterne og De Radikale har droppet de såkaldte ren-luft-zoner, som ellers skulle forbedre den ringe luftkvalitet i de største danske byer. Mange danskere dør hvert år på grund af dårlig luft i de store byer.

trafik640x360.jpg
Skrappere krav til miljøzoner

Zonerne var en del af regeringsgrundlaget og skulle give København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense mulighed for at indføre skrappere krav, end de miljøzoner, de fem kommuner allerede har etableret i dag. Samtidig skulle endnu flere byer have mulighed for frivilligt at stille større krav til luftkvaliteten.

SF er meget kritiske over for beslutningen

”Vi kæmpede for at få dette med i regeringsgrundlaget, og jeg mener, at regeringen burde levere,” siger Pia Olsen Dyhr.

I den forgangne uge har et bredt flertal i Folketinget vedtaget en anden luftaftale, som primært handler om at begrænse luftforureningen fra busser. Det er positivt, mener Pia Olsen Dyhr, men det burde ikke erstatte ren-luft-zonerne. Det viser, at de to regeringspartier ikke er grønne, siger hun.

”Med tanke på, at regeringen tidligere på året også trak i land om de såkaldte randzoner, der skulle begrænse landmænds adgang til at sprøjte i nærheden af åer og vandhuller, så tegner der sig et kedeligt mønster,” siger Pia Olsen Dyhr.

Jonas Dahl

Jonas Dahl

@jonasdahl
20. juli 2014     Kl. 11.04

DF: Lykketoft "jokker rundt" i Palæstinakonflikten. Og Søren Espersen kalder Israels luftvåben "elskværdigt". DF = ekstrem linie


Özlem Sara Cekic

Özlem Sara Cekic

@cekicozlem
25. juli 2014     Kl. 13.47

DF: Mogens Camre peger på noget centralt. Er V, K og LA enig i DFs udtalelse?#dkpol #den-der-tier-samtykker mobil.dr.dk/smartphone/#ar…

Lisbeth Bech Poulsen

Lisbeth Bech Poulsen

@LisbethBPoulsen
24. juli 2014     Kl. 16.51

Lad os vise Putin at europæisk softpower rammer som en forhammer i form af hårde sanktioner! #dkmodputin #dkpol http://t.co/GHiea9nbGh

En styrket indsats til øget inklusion i folkeskolen

Flere børn skal være en del af den danske folkeskole. For at sikre det på en god og forsvarlig måde, er der behov for en ekstra indsats i overgangsfasen. Her skal både lærer, specialpædagoger, de enkelte skoler og kommunale folk inddrages og udforme langsigtede planer, for at det bliver en succes.

folkeskole.jpg
Inklusion med omtanke

Det giver rigtig god mening at inkludere flere elever i den danske folkeskole. Vi har i mange år brugt mange ressourcer på at flytte alt for mange elever væk fra fællesskabet i folkeskolen og over til specialundervisning. Penge der kan bruges bedre ved at give flere børn, der har behov for ekstra hjælp i skoledagen, bedre vilkår til at kunne klare sig i en normal folkeskole. Der skal selvsagt fortsat være tilbud til de børn, som har større udfordringer, og derfor ikke magter at være i folkeskolen.

Erfaringerne fra den øget inklusion er endnu sparsomme. Vi ved dog, at kommunerne generelt er kommet langt med at inkludere flere elever med adfærds- og indlæringsvanskeligheder. Så målet om at flere børn skal være en del af fællesskabet på skolerne er godt på vej.

Vi ved også, at der rundt omkring i landet er problemer forbundet med inklusionen. I nogle kommuner er inklusionen desværre gået for stærkt. Mange forældre oplever, at hjælpen til de børn, der har behov for ekstra støtte, ikke er god nok. Det har betydning for alle elever og er en af de største udfordringer i den danske folkeskole p.t. Derfor skal vi sætte ind med en ekstra indsats for at sikre, at lærere og skoler er klar til inklusionsopgaven.

Ekstra midler sikrer god start

De ressourcer, der hidtil er blevet brugt på specialundervisningen, skal nu anvendes både på de inkluderende og øvrige elever. Det er vigtigt at holde kommunerne fast på det. Men i overgangsfasen foreslår SF, at der afsættes ekstra midler til at sikre en god start for en bedre inklusion i den danske folkeskole.

En ekstra indsats her og nu skal sikre, at alle elever får det undervisningstilbud, de har krav på. Samtidig vil en vellykket inklusion have stor betydning for udviklingen i de kommende år og derfor også være sund fornuft på den lange bane.

Konkret afsættes der hvert år 200 mio. kr. i en treårig periode fra 2015-2017. Det skal være op til den enkelte kommune, hvordan pengene bedst bruges. Det kan bl.a. være til følgende:

  • Flere ressourcepersoner, der kan rådgive og vejlede lærerne og indgå i undervisningsforløb om nødvendigt i opstartsfasen.
  • Mere efteruddannelse i specialpædagogik til lærerne og ledelse.
  • Flere to voksen-ordninger. Inklusionspædagoger har gjort en stor forskel på ro og stabilitet i klasserne rundt i landet.
  • Handleplaner for inklusionen både ift. den enkelte elev og inklusionsprocessen generelt.

Pia Olsen Dyhr

Børnene i Gaza betaler den højeste pris for konflikten. FN tal viser at over 160 børn er blevet dræbt, og langt flere sårede. De er civile. De er børn. Det er ikke acceptabelt! Israel og Hamas skal sikre våbenhvile NU.


SF skruer op for dagpengekrav

Der skal findes en løsning for de mange danskere, der allerede er faldet ud af dagpengesystemet, og de mange danskere, der snart gør det. Derfor lægger SF nu ikke kun pres på regeringen men også Dansk Folkeparti, som siger de vil gøre noget, for aktivt at være med til at finde en løsning. SF er kommet med et konkret og finansieret forslag.

Pia Olesen Dyhr
Er Kristian Thulesen Dahl til noget, når det kommer til stykket?

Jeg har lagt mærke til, at Kristian Thulesen Dahl og jeg siger mange af de samme ting, når det handler om arbejdsmarkedspolitik: Der skal findes en holdbar løsning på dagpengeområdet. Pengene fra indsatsen over for arbejdsløse skal ikke bruges på skattelettelser. Og så skal ufaglærte og faglærte have bedre muligheder for opkvalificering.

Jeg vil gerne tage Kristian Thulesen Dahl på ordet og opfordre til en alliance mellem DF og SF om dansk arbejdsmarkedspolitik, hvor første opgave er en ny beskæftigelsesindsats.

Det vil give regeringen en reel mulighed for at samle flertal for en retfærdig beskæftigelsesreform. Så er mandaterne der. Men er DF til noget, når de fine ord skal følges op af handling? Og er regeringen klar til at lytte til baglandet og sætte Venstre på porten? Det må jo komme an på en prøve.

Jeg ved godt, at Kristian Thulesen Dahl stod fadder til hele miseren på dagpengeområdet. Halveringen af dagpengeperioden og fordobling af genoptjeningsperioden. Men jeg er klar til at se fremad. Det skylder vi de arbejdsløse, de ufaglærte, de over 34.000 mennesker, som faldt ud af dagpengesystemet i 2013 og de 14.000, der er i fare for at falde ud hvert eneste år i den kommende årrække.

Jeg har hørt, at DF også er bekymret for de mennesker. Måske var reformen alligevel for barsk.

Men de berørte kan ikke betale deres regninger med flotte ord. Det kan de til gengæld, hvis vi handler og finder holdbare løsninger på dagpengeområdet, får rustet flere mennesker til arbejdsmarkedet og får skabt flere arbejdspladser.

Jeg er derfor klar til at gå til forhandlingerne sammen med DF og Kristian Thulesen Dahl, hvis vi kan blive enige om de her fem krav:

• De penge, der kan spares via mindre bureaukrati og unødig kontrol, skal bruges på tiltag, der styrker indsatsen for de arbejdsløse såsom mere uddannelse.

• Ufaglærte arbejdsløse på mindst 25 år skal fremover have ret til, at opkvalificere sig til faglært på fuld dagpengesats, hvis de har relevant erhvervserfaring, der overflødiggør praktikperioden.

• Personer med kort eller en mellemlang videregående uddannelse skal også have mulighed for jobrettet opkvalificering fra første ledighedsdag.

• En halvering af genoptjeningsperioden til dagpenge, så den igen bliver på 6 mdr.

• Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse skal gøres permanent, så den dækker det tredje år som arbejdsløs i en a-kasse.

Jeg er åben over for at drøfte de konkrete punkter og justere i en fornuftig retning. Jeg ser frem til svaret fra Kristian Thulesen Dahl og de kommende forhandlinger med regeringen. Og håber på, at vi sammen kan styrke indsatsen til gavn for de arbejdsløse.

Univers
Mobil navigation