topbanner_sfdk_dagpenge1.png

SF's forslag til finansloven

SF kæmper for en socialt retfærdig finanslov med fokus på børn og unge, bedre natur og klima og så selvfølgelig en løsning for de mange mennesker, der mister retten til dagpenge på grund af de borgerliges forringelser.

børn.JPG

SF’s forslag til den kommende finanslov

1. Dagpengeløsning nu

42.000 danskere er faldet ud af dagpengesystemet siden dagpengereformen trådte i kraft sidste år. Alligevel vil regeringen intet gøre her og nu. I stedet vil de vente på, at dagpengekommissionen kommer med sine anbefalinger i slutningen af 2015. Men til den tid vil 60.000 mennesker have mistet deres dagpenge, forudser AK-Samvirke.

SF vil have handling nu: Genoptjeningsperioden skal halveres og alle arbejdsløse skal garanteres tre års forsørgelse.

2. Flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer

Der skal være mere tid til det enkelte barn, og pædagogerne skal have en mindre stresset hverdag. 

Derfor vil SF afsætte 200 millioner kroner, så kommunerne kan ansætte flere pædagoger til gavn for både børn og voksne. 

Samtidig skal de pædagogstuderende ikke tælle med som en del af normeringen i daginstitutionerne. De studerende skal ikke bare være ekstra arbejdskraft, men skal have fokus på uddannelse og læring. Det gavner både dem og de børn, de skal være pædagoger for i fremtiden. 

SF vil også afsætte 100 millioner kroner til kommunerne til en tidlig indsats over for særligt udsatte børn.

3. Styrket indsats med inklusion i folkeskolen

Det er en god ide at inkludere flere elever med særlige behov i den danske folkeskole. Men erfaringerne er stadig sparsomme, og rundt om i landet er der problemer med inklusionen.

SF vil afsætte 600 millioner kroner over tre år, som kan bruges på blandt andet mere efteruddannelse og flere ressourcepersoner. Det skal sikre en god start for en bedre inklusion i folkeskolen.

4. Mere natur, klimahandling og rent drikkevand

Det skal være slut med varm luft på det grønne område. Regeringen har i det sidste halve år vist tegn på, at den vil slække på de grønne ambitioner. SF vil gå den modsatte vej.

Vi vil gøre 2014 og 2015 til klimahandlingsår: Inden 2015 skal der være aftalt klimaforbedringer svarende til mindst én million tons CO2 målt i 2020. Vi vil plante ny skov svarende til et areal større end Fanø. Og vi vil sikre rent drikkevand i fremtiden ved at sikre sprøjtefri zoner nær vandboringer. Mange boringer lukkes hvert år på grund af forurening fra landbruget.

5. Fjern skævheder i kontanthjælpsreformen

SF har hele tiden være skeptisk i forhold til at ikke-gifte samboende skal forsørge hinanden. Ikke-gifte har ingen juridisk forsørgerpligt over for deres sambo, og gifte har den fordel, at de kan overføre ubenyttet personfradrag til ægtefællen.

Det har allerede vist sig, at den nye regel giver betydelige problemer. SF vil derfor afskaffe den gensidige forsørgerpligt for ikke-gifte samboende. Det vil koste 330 millioner kroner årligt.

Vi har brug for en kortlægning af uligheden

I Danmark kortlægger vi alt – fra moseområder til villaveje. Men på trods af, at mange mener, at der skal arbejdes for at gøre Danmark mere lige, har vi ingen kortlægning af ligheden og uligheden her til lands. Og vi ved intet om, hvordan de vil udvikle sig. Det skal der laves om på

PiaOlsenDyhr_okt2014_640x360.jpg

Kronik af Pia Olsen Dyhr

Hvis jeg sad med et verdenskort, og frit kunne vælge, hvor jeg skulle bo, ville det ikke tage mange sekunder, før jeg resolut plantede pegefingeren på Danmark.

For Danmark er på mange måder et rigtigt godt land at leve i. Det er det, fordi vi gennem generationer, har løftet os i fællesskab. Vi har skabt et samfund, hvor vi tager os af hinanden. Hvor pengepungen ikke afgør din behandling ved sygdom eller længden på din uddannelse. Vi har insisteret på en høj grad af lighed og lige muligheder. Ikke kun ud fra et humanistisk menneskesyn, men også fordi, det skaber et stærkt samfund, hvor de fleste kan udleve deres drømme. Det kan simpelthen betale sig.

Men hvordan vil det se ud, når vores børn vokser op? Vil de også komme til bo i et land med høj grad af lighed og lige muligheder?

Uligheden skyldes politiske beslutninger

Det ved vi meget lidt om. På trods af, at en høj grad af lighed er helt centralt for vores samfund, så eksisterer der ingen viden om, hvordan ligheden – og dens modstykke: uligheden – ventes at udvikle sig. For eksempel har vi ingen fremskrivninger af indkomst- og formuefordelingen i Danmark. Og hele spørgsmålet om arv – hvor nogen fødes med en guldske eller to i munden – er helt underbelyst herhjemme.

Det er jo i grunden mærkeligt i et regnearks-land, hvor vi ellers fremskriver alt – fra gennemsnitslevealder til statsgæld. Og det er et problem. For meget tyder på, at der sker noget med uligheden i vores samfund netop i disse år i kølvandet på finanskrisen.

Områder i Danmark og hele befolkningsgrupper er hægtet af den økonomiske udvikling. De efterlades i arbejdsløshed og uden muligheder for at forbedre deres egen eller deres børns fremtid. På en rundtur i områder på for eksempel Lolland, Fyn eller Vestsjælland kan man konstatere det ved selvsyn. Det skal vi sætte ind over for på et kvalificeret grundlag.

Vi har i en lang række af verdens rige lande set en klar stigning i uligheden, siden den var på sit mindste for cirka 40-50 år siden. Den stigning er ikke kommet af sig selv – den skyldes i høj grad politiske beslutninger eller mangel på samme...Fortsættes 

Kronikken er bragt i Politiken den 22. oktober

Vi må ikke lade børn i stikken!

Det er ikke i orden at lade børn vente over et år med at blive forenet med deres far eller mor, fordi vi gerne vil gøre det mindre attraktivt at komme til Danmark. Vi kender ikke regeringens endelig udspil, men SF kan ikke bakke op om de stramninger på asylområdet, som regeringen indtil videre har meldt ud.

ulighed640x360.jpg

Vi ved ikke, hvor længe borgerkrigen i Syrien varer. De fleste skønner, at det kommer til at vare år inden IS er nedkæmpet. Derfor giver det ikke mening at udsætte familiesammenføringer - især ikke når det handler om børn. Vi må huske, hvad det er for nogle vilkår de her mennesker kommer fra. Vi hører dagligt om halshugninger, voldtægter og kvinder, der bliver holdt som sexslaver.

Men regeringen må ikke lade kommunerne i stikken. Krisen i Syrien giver også udfordringer for mange lokalsamfund lige nu. Der er mange gode løsninger ude i kommunerne, som andre med fordel kan tage af lære af. Der er sågar nogle kommuner, der får skabt nye arbejdspladser. Men der er også udfordringer. Kommunerne bør lære af hinanden – og regeringen må finde en løsning, så kommunerne kan løfte opgaven.

Men det er ikke i orden at lade børn vente over et år med at blive forenet med deres far eller mor, fordi vi gerne vil gøre det mindre attraktivt at komme til Danmark.

Pia Olsen Dyhr

Svære forhandlinger om finansloven. Vi kæmper videre for en dagpengeløsning, flere voksne i daginstitutionerne, bedre indslusning af børn m særlige behov i folkeskole, og et løft af hele klima problemet. Det bliver ikke let, men vi fortsætter!


En styrket indsats til øget inklusion i folkeskolen

Det giver rigtig god mening, at inkludere flere elever i den danske folkeskole. SF vil afsætte over en halv milliard kroner for at sikre den øgede inklusion en god start.

folkeskole.jpg
Flere børn skal være en del af fællesskabet 

Erfaringerne fra den øgede inklusion er stadig sparsomme. Vi ved dog, at kommunerne generelt er kommet langt med at inkludere flere elever med adfærds- og indlæringsvanskeligheder. Så målet om at flere børn skal være en del af fællesskabet på skolerne er godt på vej.

Vi ved også, at der rundt omkring i landet er problemer forbundet med inklusionen. I nogle kommuner er inklusionen desværre gået for stærkt. Mange forældre oplever, at hjælpen til de børn, der har behov for ekstra støtte, ikke er god nok.

Det har betydning for alle elever og er en af de største udfordringer i den danske folkeskole p.t. Derfor skal vi sætte ind med en ekstra indsats for at sikre, at lærere og skoler er klar til inklusionsopgaven.

Ekstra midler til at sikre en god start

De ressourcer, der hidtil er blevet brugt på specialundervisningen, skal nu anvendes både på de inkluderede og øvrige elever. Det er vigtigt at holde kommunerne fast på det. Men i overgangsfasen foreslår SF, at der afsættes ekstra midler til at sikre en god start for en bedre inklusion i den danske folkeskole.

En ekstra indsats her og nu skal sikre, at alle elever får det undervisningstilbud, de har krav på. Samtidig vil en vellykket inklusion have stor betydning for udviklingen i de kommende år og derfor også være sund fornuft på den lange bane.

Flere pædagoger til børnene

SF vil afsætte 500 millioner kroner til bedre forhold i landets daginstitutioner. Pengene skal gå til flere pædagoger og sikre, at alle børn uanset baggrund kommer godt med fra starten.

SF har fire konkrete forslag:

1. Flere voksne til børnene

I dag går stort set alle børn i daginstitution, og hverdagen i institutionerne har stor betydning for barnets senere skolegang og videre liv. Vores vuggestuer, dagplejer og børnehaver spiller en helt afgørende rolle i forhold til læring og udvikling. Det er en god investering at sørge for gode rammer.

2. Praktikanter ud af normeringerne

Når pædagogstuderende er i praktik, skal de ikke bare fungere som ekstra arbejdskraft. Det sker desværre i dag rundt om i landet. Men hovedfokus skal være på uddannelse og læring, og derfor bør pædagog-praktikanter fremover ikke indgå i den daglige normering.

3. Børn skal hjælpes tidligere

Hvis hjælpen til børn ikke begynder tidligt nok, kan det have alvorlige konsekvenser for barnets fremtid. Derfor skal vi blive bedre til at målrette indsatsen over for de helt små børn og deres forældre. Det vil sikre flere børn en bedre start på livet.

4. Færre regler og bureaukrati

Der er for mange unødige regler og for meget bureaukrati i de danske daginstitutioner. Ledere og ansatte drukner i papirarbejde. Det skal der laves om på.

SF

SF

@SFpolitik
30. oktober 2014     Kl. 12.07

Heja Sverige! Anerkendelse af Palæstina i dag. Nu venter vi på at HTS og @martinlidegaard besinder sig og følger trop #AnerkendPalaestina


Vores planet har ikke brug for mere varm luft

SF vil sætte det kommende folketingsår i klimaets tegn. Det skal ske med målrettede investeringer, som sænker C02-udledningen og gør Danmark grønnere.

vindmølle.jpg

Danmark har en ambitiøs målsætning om at reducere vores klimaforurening med 40 procent i 2020 i forhold til 1990. Men vi er endnu langt fra målet. Samtidig har regeringen og Venstre med vækstaftalen fra juni endda været med til at forøge Danmarks CO2-forurening med 700.000 tons.

Derfor vil SF gøre det kommende år til et klimahandlingsår. Udover fuld kompensation for den øgede forurening i vækstaftalen vil vi have aftalt klimaforbedringer svarende til 1 million tons CO2 senest ved udgangen af 2015. Det er helt afgørende, hvis vi skal nå vores klimamål i 2020.

Konkrete tiltag, der gør en forskel

Løsninger, som kan sænke vores forurening, er bl.a.:

- Skærpede energikrav til nye vinduer

- Klimavenlig asfalt

- krav om overdækning af gylletanke

- Klimakrav til transport i det offentlige

I Sverige går den socialdemokratisk-ledede regering til finanslovsforhandlinger med et ønske om at styrke dagpengesystemet. Det kan man jo så tænke lidt over.


Dagpengeproblemet skal løses

Det står i dag lysende klart, at dagpengereformen fra 2010 er en fiasko. Det var Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og De Radikale, som dengang besluttede dels at halvere dagpengeperioden til to år samt at fordoble den periode, man skal arbejde for at få dagpenge til et helt år. Og det midt i en krisetid.

pia_lang_sh.jpg

Indtil videre har mere end 40.000 danskere mistet retten til dagpenge. Hver time mister to personer retten til dagpenge og ved udgangen af 2015 vil op mod 60.000 ifølge prognoserne stå uden dagpenge.

Nogle af dem får heldigvis et job. Det er godt. Men mange er enten uden forsørgelse, på kontanthjælp eller på en af de midlertidige ydelser, som gradvist vil blive udfaset. For disse mennesker er fremtiden usikker.

Det er kort og godt trygheden for den enkelte, som er truet. Men det betyder også, at selve kernen i den danske model er under pres. Vores arbejdsmarked bygger på, at virksomhederne på den ene side nemt kan hyre og fyre, mens arbejdstagerne på den anden side til gengæld er forsikret i form af netop dagpenge, hvis jobbet skulle forsvinde.

Virkeligheden i dag er, at et medlemskab i en a-kasse ikke længere giver den tryghed, den bør. Det er et stort problem for vores arbejdsmarked, som er rygraden i det danske samfund.

Vi står altså med et alvorligt problem.

Pia Olsen Dyhr: Vi skal finde en løsning

40.000 mennesker har mistet retten til dagpenge. Det vil SF gøre noget ved. Se videoen med Pia Olsen Dyhr og deltag i kampen for en dagpengeløsning.

Özlem Sara Cekic

Özlem Sara Cekic

@cekicozlem
29. oktober 2014     Kl. 21.19

SF:Sundhedsministeren skal redegøre, hvordan han vil afbureaukratisere jordmødrenes arbejde og sikre en bedre opgaveglidning #dkpol #DR2nu

Lisbeth Bech Poulsen

Lisbeth Bech Poulsen

@LisbethBPoulsen
30. oktober 2014     Kl. 16.08

Skulle have uddelt en iværksætterpris, men var optaget af forskning = mio. til inno og iværks. Tillykke til @cphftw ! #startupborgen

Pia Olsen Dyhr

Pia Olsen Dyhr

@PiaOlsen
31. oktober 2014     Kl. 06.39

Helt uacceptabelt! Banditter: stop chikanen og sig undskyld. Det er udansk m den mangl tolerance og frisind! nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-1…

Stop social dumping

Piratkørsel, fup-virksomheder og dårlige forhold hører ikke hjemme i Danmark. SF har 14 konkrete forslag, som kan stoppe den sociale dumping.

socialdumping_håndværker.jpg

SF har 14 forslag til at stoppe den sociale dumping med til finanslovsforhandlingerne. Forslagene er fordelt på tre områder: Transportområdet, social dumping generelt og kampen mod udenlandske fup-virksomheder.

Univers
Mobil navigation